Domů / Volně prodejné léky

DINAREX roztok 200ml


Žádné hodnocení. Kód: 3519445 Produktové číslo: 5290931015999 Kód SÚKL 0211176
Volně prodejný léčivý přípravek - Na zklidnění suchého kašle
Produkt již není v prodeji
DINAREX roztok 200ml

Příbalová informace: informace pro uživatele
Dinarex 1,5 mg/ml sirup
dextromethorphani hydrobromidum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
• Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
• Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
• Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
• Pokud se do 3–5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Dinarex a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Dinarex užívat
3. Jak se Dinarex užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Dinarex uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je Dinarex a k čemu se používá
Dinarex je lék, který se používá k úlevě od suchého, dráždivého kašle. Tekutina obsahuje léčivou látku dextromethorfan-hydrobromid, což je antitusikum pomáhající zastavit kašel.
Přípravek je určen pro dospělé a dospívající ve věku 12 let a starší.
Pokud se do 3–5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Dinarex užívat
Neužívejte Dinarex
• jestliže jste alergický(á) na dextromethorfan-hydrobromid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
• jestliže máte závažné plicní onemocnění
• jestliže užíváte nebo jste v uplynulých dvou týdnech užíval(a) léky k léčbě deprese nazývané inhibitory monoaminooxidázy (IMAO)
• jestliže užíváte selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (užívané k léčbě deprese a úzkosti jako jsou fluoxetin, paroxetin a sertralin)
Nepoužívejte Dinarex u dětí do 12 let (viz bod 3).
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Dinarex se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem jestliže:
2/5
• máte problémy s játry nebo ledvinami
• máte chronický nebo přetrvávající kašel, jaký se vyskytuje např. u astmatu, nebo kašel produkující hodně hlenu
• jste závislý(á) na alkoholu
• máte nesnášenlivost na některý z cukrů
• užíváte jakýkoli jiný lék proti kašli a nachlazení, který obsahuje dextromethorfan
• je Vaše dítě náchylné k rozvoji určitých alergických reakcí (např. atopické reakce)
• máte v anamnéze zneužívání léků
• Vám Váš lékař řekl, že jste pomalý metabolizátor CYP2D6
V případě, že kašel přetrvává déle než jeden týden, nebo je doprovázen vysokou horečkou, vyrážkou nebo přetrvávajícími bolestmi hlavy, vyhledejte lékařskou pomoc.
Další léčivé přípravky a Dinarex
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně:
• určitých léků na léčbu deprese, jako jsou inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu a dopaminu (NDRI) včetně bupropionu
• antipsychotik (léky používané k léčbě poruch nálady, jako je haloperidol, thioridazin, perfenazin)
• antiarytmik (léky používané k léčbě nepravidelného srdečního rytmu, jako je amiodaron, propafenon, chinidin a flekainid)
• kalcimimetik (léky používané pro léčbu sekundární hyperparatyreózy, zvýšených hladin parathormonu, jako cinakalcet)
• antimykotik (terbinafin)
• opioidů (methadon)
• antihistaminik (léky používané k léčbě příznaků alergické reakce)
Pokud si některými léky, které užíváte, nejste jisti, ukažte lahvičku nebo balení svému lékárníkovi.
Jestliže se Vás týká nebo v minulosti týkala kterákoli z odrážek výše, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
Požívání alkoholu v průběhu léčby přípravkem Dinarex může zvýšit výskyt nežádoucích účinků. Proto je třeba se konzumaci alkoholu v průběhu léčby vyhnout.
Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento lék může ovlivnit Vaši schopnost řídit.
Během užívání tohoto léku neřiďte vozidlo, dokud nebudete vědět, jak na Vás tento lék působí.
3/5
Dinarex obsahuje sacharózu, sorbitol, glukózu, ethanol a sodík
Dinarex obsahuje 3,25 g sacharózy, 3,95 g glukózy a 0,65 g sorbitolu v jedné dávce. Je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Sacharóza a glukóza mohou být škodlivé pro zuby.
Tento léčivý přípravek obsahuje 5,03 % obj. alkoholu, tj. až 503 mg v jedné 10ml dávce, což odpovídá 10 ml piva nebo 4,2 ml vína. Je škodlivý pro alkoholiky. Je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií.
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné dávce, tj. je v podstatě bez sodíku.
3. Jak se Dinarex užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Níže je uvedeno kolik léku máte užívat.
• Pouze pro perorální použití.
• Neužívejte více než určené dávky podle pokynů níže.
• Neužívejte více než 4 dávky během 24 hodin.
• Maximální délka léčby bez porady s lékařem je jeden týden.
• Pokud příznaky přetrvávají nebo se po 3–5 dnech zhoršují, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Doporučené dávky jsou:
Dospělí
10 ml sirupu (15 mg dextromethorfanu) 4krát denně. K odměření dávky použijte přiloženou odměrku nebo odměrnou lžičku.
Použití u dětí a dospívajících
Dospívající ve věku 12 let a starší: stejné dávkování jako u dospělých.
Děti ve věku do 12 let: Dinarex není určen pro děti ve věku do 12 let.
Starší pacienti (nad 65 let)
Stejné dávkování jako u dospělých.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Dinarex, než jste měl(a)
Pokud užijete příliš mnoho přípravku Dinarex, obraťte se na svého lékaře nebo jděte do nejbližší nemocnice a vezměte si tuto příbalovou informaci a lék s sebou.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Dinarex
Užívejte tento přípravek přesně podle výše uvedených pokynů k dávkování. Pokud si zapomenete vzít dávku, vezměte si další dávku ve stanoveném čase.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4/5
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.
Jestliže se setkáte s některým z následujících nežádoucích účinků, přerušte užívání přípravku
a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc:
• otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla, který může způsobit potíže s polykáním nebo
dýcháním
• záchvaty
Jestliže se setkáte s některým z následujících nežádoucích účinků, přerušte užívání přípravku
a poraďte se se svým lékařem:
• svědění, vyrážka, kopřivka
Další nežádoucí účinky, které mohou nastat, jsou:
• závratě, ospalost
• nevolnost, zvracení, průjem
• žaludeční nevolnost nebo bolest žaludku
• potíže se spánkem nebo pocit neklidu nebo zmatení
• mělké dýchání
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
5. Jak Dinarex uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a krabičce za EXP.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Po prvním otevření lahvičky je přípravek stabilní 18 měsíců.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co Dinarex obsahuje
• Léčivou látkou je dextromethorphani hydrobromidum. Jeden ml sirupu obsahuje
dextromethorphani hydrobromidum 1,5 mg.
5/5
• Pomocnými látkami jsou: dihydrát sodné soli sacharinu (E954), natrium-benzoát (E211),
sacharóza, tekutá glukóza usušená rozprášením, nekrystalizující sorbitol 70% (E420), glycerol,
bezvodý ethanol, levomenthol, bezvodá kyselina citronová, karamelové aroma (obsahuje
propylenglykol, benzylalkohol), broskvové aroma (obsahuje propylenglykol, dihydrát natriumcitrátu,
benzylalkohol, limonen), čištěná voda (viz bod 2).
Jak Dinarex vypadá a co obsahuje toto balení
Lehce nažloutlý čirý sirup s broskvovou příchutí.
150 ml nebo 200 ml lahvičky z hnědého skla III. třídy s jedním z těchto uzávěrů:
• Hliníkový uzávěr. Součástí balení je plastová odměrná lžička s dělením 2,5 ml a 5 ml.
• Plastový uzávěr garantující neporušenost obalu. Součástí balení je plastová odměrka s dělením
5 ml, 10 ml, 15 ml a 20 ml.
• Plastový dětský bezpečnostní uzávěr. Součástí balení je plastová odměrka s dělením 2 ml, 2,5
ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml, 6 ml, 7 ml, 7,5 ml, 8 ml, 9 ml, 10 ml, 11 ml, 12 ml, 12,5 ml a 15 ml.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Medochemie Bohemia, spol. s r.o., Lehárova 1808/11, 143 00 Praha 4 - Modřany, Česká republika
Výrobce
MEDOCHEMIE Ltd., 1-10 Constantinoupoleos Street, 3011 Limassol, Kypr
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Rumunsko, Slovenská republika: Dinarex
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 12. 2. 2019

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.