Domů / Volně prodejné léky

Ibalgin gel 50g (50mg/ g)


Žádné hodnocení. Kód: 3595775 Produktové číslo: 8595116523816 Kód SÚKL 0229133
Volně prodejný léčivý přípravek - Potlačuje bolest, snižuje otok a tlumí zánět u bolestivých poúrazových stavů, místních projevů zánětlivých a degenerativních onemocnění pohybového aparátu a bolestivého zánětu žil
Dostupnost: Zboží není skladem (o dostupnosti Vás budeme informovat po přijetí objednávky)
Volně prodejný humánní léčivý přípravek je k dostání bez lékařského předpisu. Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci a vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
Běžná cena: 110,00 Kč (Naše normální cena.)
nyní jen 99,00 Kč , plus doprava
 
Porovnat Přihlaste se pro přístup do Listmania seznamu. Přihlaste se pro přístup do seznamu zboží. Přihlaste se pro přístup do seznamu dárků.
Ibalgin gel 50g (50mg/ g)

Ibalgin gel
ibuprofenum
gel
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Ibalgin gel a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibalgin gel používat
3. Jak se přípravek Ibalgin gel používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Ibalgin gel uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Ibalgin gel a k čemu se používá
Ibalgin gel patří do skupiny tzv. nesteroidních protizánětlivých a protirevmatických léčiv. Potlačuje bolest, snižuje otok a tlumí zánět u bolestivých poúrazových stavů, místních projevů zánětlivých a degenerativních onemocnění pohybového aparátu a bolestivého zánětu žil.
Ibalgin gel se používá k:
- k místní léčbě bolestivých poranění šlach, svalů a kloubů s otoky nebo bez otoků, jako je podvrtnutí, natažení, zhmoždění,
Po poradě s lékařem se Ibalgin gel používá také k léčbě:
- bolesti při degenerativních onemocněních kloubů kolen a rukou (artróza),
- zánětu šlach a svalových úponů při revmatizmu měkkých tkání
- bolestivého povrchového zánětu žil.
Ibalgin gel je určen dospělým a dospívajícím od 12 let.
Vzhledem k nedostatku bezpečnostních údajů přípravek není určen k použití u dětí.
Při silných bolestech je vhodné léčbu doplnit celkovým podáním tablet s obsahem ibuprofenu (např. Ibalgin tbl.). O
vhodnosti současného používání přípravku s tabletami ibuprofenu se vždy poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibalgin gel používat
Nepoužívejte přípravek Ibalgin gel
• jestliže jste alergický(á) na ibuprofen (léčivá látka přípravku Ibalgin gel), propylenglykol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
• jestliže jste měl(a) astmatický záchvat, kopřivku nebo alergickou rýmu po užívání kyseliny; acetylsalicylové nebo některých dalších protizánětlivých léčiv;
Přípravek nepoužívejte na otevřené rány nebo sliznice a do očí.
Upozornění a opatření
Přípravek nenanášejte na porušený kožní povrch.
Vzhledem k tomu, že se přípravek Ibalgin gel vstřebává kůží přímo do postižené oblasti, je zde nižší riziko komplikací, které se mohou někdy objevit, pokud je podán ibuprofen (nebo podobný protizánětlivý přípravek proti bolesti ze skupiny léků zvaných NSAID) ústy. Nicméně vzácně se u Vás může objevit zvýšené riziko komplikací, pokud máte žaludeční nebo dvanácterníkový vřed (též zvaný peptický vřed) nebo pokud jste někdy měl(a) problémy s ledvinami nebo máte astma.
Jestliže Ibalgin gel používáte na rozsáhlou plochu kůže, po dlouhou dobu nebo v kombinaci s ústně, nebo injekčně podávanými nesteroidními protizánětlivými přípravky (NSAID), může dojít k výskytu celkových nežádoucích účinků.
Další léčivé přípravky a přípravek Ibalgin gel
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Bez porady s lékařem nepoužívejte pro Vaše onemocnění současně s tímto gelem jiné volně prodejné léky pro místní používání.
Při předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že používáte Ibalgin gel.
Přípravek Ibalgin gel s jídlem a pitím
Potrava neovlivňuje účinnost přípravku.
Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Přípravek se nemá používat ve třetím trimestru těhotenství.
V prvním a druhém trimestru těhotenství a při kojení může být přípravek používán pouze na výslovné doporučení lékaře, pokud je používán krátkodobě a na malé plochy.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Ibalgin gel neovlivňuje schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek Ibalgin gel používá
Pokud lékař neurčí jinak, dospělí, včetně starších pacientů, a dospívající od 12 let si na postižené místo 3–4krát denně v časových odstupech 3–4 hodin nanášejí 4–10 cm dlouhý proužek gelu, který si lehce vtírají do kůže.
Po nanesení gelu si umyjte ruce, pokud ošetřovaná místa nejsou právě na rukách.
Pokud při poraněních nedojde do 7 dnů k ústupu obtíží, nebo naopak dojde ke zhoršení či se projeví nežádoucí účinky léku, přerušte léčbu a obraťte se na lékaře. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 2 týdny.
Při revmatických a žilních onemocněních se o délce léčby přípravkem Ibalgin gel poraďte s lékařem. Pokud lékař neurčí jinak, Ibalgin gel se při těchto onemocněních používá většinou po dobu 2 týdnů.
Jestliže jste použil(a) více přípravku Ibalgin gel, než jste měl(a)
Pokud někdo nanesl větší množství gelu na postižené místo najednou, není to důvod k vážným obavám. Předávkování přípravkem nebylo pozorováno.
Při náhodném požití většího množství přípravku dítětem může dojít k nevolnosti a zvracení. Je vhodné zvracení podpořit nebo vyvolat.
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Ibalgin gel
Pokud zapomenete použít přípravek, naneste ho na postižené místo, jakmile si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku gelu, abyste nahradil(a) vynechanou dávku gelu.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Při používaní přípravku Ibalgin gel se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky, jejichž frekvence výskytu není známa (nelze z dostupných údajů určit):
• U citlivých pacientů byly hlášeny lokální projevy podráždění kůže, které se může projevit například pocity pálení nebo svědění, zčervenáním kůže, někdy i výsevy drobných pupínků.
• Zvýšená citlivost kůže na sluneční záření.
• Velmi vzácně se u náchylných jedinců může vyvinout jiná alergická reakce ve formě dýchacích obtíží.
Pokud zaznamenáte některou z výše uvedených alergických reakcí, přestaňte přípravek používat a poraďte se o další léčbě s lékařem.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Ibalgin gel uchovávat
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Ibalgin gel obsahuje
Léčivou látkou je ibuprofen 2,5 g v 50 g gelu nebo 5 g v 100 g gelu (tj. 5 %).
Pomocnými látkami jsou hyetelóza, propylenglykol, isopropylalkohol, etanol 96 %, trolamin, čištěná voda.
Jak přípravek Ibalgin gel vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: bezbarvý až mírně nažloutlý, čirý až mírně opalizující gel.
Velikost balení: 50 g nebo 100 g gelu
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika
Výrobce
Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 10237 Praha 10 – Dolní Měcholupy, Česká republika
Sanofi Winthrop Industrie, 196 Rue du Maréchal Juin, 45200 Amilly, Francie
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
14. 3. 2019

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.