Domů / Volně prodejné léky

BEPANTHEN PLUS crm 1x30gm


Žádné hodnocení. Kód: 8590322000038 Produktové číslo: 8590322000038 ATC skupina: D03AX Popis: Přípravky pro léčbu ran a vředů Kód SÚKL 0059714
Volně prodejný léčivý přípravek - Bepanthen® Plus je vzhledem k jeho dezinfekčním a hojivým účinkům vhodné používat na ošetření drobných poranění, odřenin a škrábnutí.
Výrobce: Bayer s.r.o.
Produkt již není v prodeji
BEPANTHEN PLUS crm 1x30gm

PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO PACIENTA Bepanthen Plus 50 mg/g + 5 mg/g krém dexpanthenolum/chlorhexidini dihydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. . Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujete v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci: 1. Co je Bepanthen Plus a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bepanthen Plus používat 3. Jak se Bepanthen Plus používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak Bepanthen Plus uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. CO JE BEPANTHEN PLUS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Bepanthen Plus je krém, který obsahuje dvě léčivé látky. Léčivá látka dexpanthenol se v buňkách kůže přeměňuje na kyselinu pantothenovou ze skupiny B vitaminů. Ta je nepostradatelná pro tvorbu a regeneraci kůže a zvyšuje pružnost a pevnost jizev. Chlorhexidin je látka s dezinfekčním účinkem, který znemožňuje pomnožování mikrobů na povrchu ran. Tím brání vzniku a šíření infekce v ráně. Bepanthen Plus zabraňuje i vysušování ran a díky chladivému účinku zmírňuje i jejich bolestivost. Bepanthen Plus se používá na povrchová poranění všech druhů s rizikem infekce. Lze ho použít bez porady s lékařem na suchá i mokvající povrchová poranění pokožky, jako jsou odřeniny, řezné rány a poškrábání, trhliny a praskliny pokožky, lehké popáleniny, otlaky, záněty kůže a k léčbě popraskaných bradavek u kojících žen. 2/5 Po poradě s lékařem se dále používá k léčbě chronických stavů, jako jsou bércové vředy a proleženiny, k léčbě kožních infekcí (například druhotně infikované ekzémy a neurodermatitidy, to je zánětlivé svědivé onemocnění kůže) a v oblasti malých chirurgických výkonů. Přípravek je určen pro dospělé i děti. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE BEPANTHEN PLUS POUŽÍVAT Nepoužívejte Bepanthen Plus − jestliže jste alergický(á) na dexpanthenol, chlorhexidin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). − na protržený ušní bubínek. Upozornění a opatření Je třeba vyvarovat se kontaktu s očima, ušima a sliznicemi. Bepanthen Plus nemá být používán při zraněních nebo podráždění kůže, která nevykazují riziko infekce (například sluneční spálení). V těchto případech se doporučují přípravky s obsahem samotného dexpanthenolu: Bepanthen krém, který je vodnatého složení, snadno roztíratelný a rychle se vstřebávající, je také vhodný k péči o mokvající poranění, oblasti s ochlupením a nejvíce exponovaná místa kůže (jako obličej, lokty a ruce). Při používání přípravků obsahujících chlorhexidin se může vzácně objevit alergická reakce nebo anafylaxe. Pokud se objeví příznaky vážné alergické reakce (problémy s dýcháním, sípání, otok obličeje, rychle se zhoršující kopřivka, rozsáhlá vyrážka nebo šok), používání přípravku musí být okamžitě přerušeno a je třeba vyhledat lékařskou pomoc. Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe (nedochází ke zhojení rány) nebo dojde k zhoršení příznaků (zduření a zarudnutí okrajů rány, hnis v ráně, zvýšená bolestivost, horečka), je třeba vyhledat lékaře. Těžká, hluboká nebo velmi znečištěná poranění musí být ošetřena lékařem. Bez porady s lékařem nepoužívejte Bepanthen Plus déle než 14 dní. Pokud máte obavy nebo jakékoli další otázky, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka. Další léčivé přípravky a Bepanthen Plus Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Chlorhexidin, jedna z léčivých látek přípravku, je neslučitelná s mýdly a jinými aniontovými látkami. Nedoporučuje se proto používat Bepanthen Plus současně s jiným antiseptikem (protimikrobiální látka používaná na kůži). 3/5 Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Přípravek je možno používat během těhotenství i v období kojení. Je však nutno vyvarovat se aplikace přípravku na větší plochy kůže Pokud se léčivý přípravek používá k léčbě popraskaných bradavek, má se před kojením z bradavek smýt. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek Bepanthen Plus nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Bepanthen Plus obsahuje cetylalkohol, stearylalkohol a tuk z ovčí vlny Cetylalkohol, stearylalkohol a tuk z ovčí vlny mohou způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu). 3. JAK SE BEPANTHEN PLUS POUŽÍVÁ Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Nanášejte tenkou vrstvu Bepanthen Plus i několikrát denně (1-5x), podle potřeby, na očištěnou ránu nebo zanícenou oblast pokožky. Podle potřeby lze ránu chránit náplastí nebo obvazem. Je třeba se vyhnout aplikaci přípravku na větší plochy kůže. Bepanthen Plus lze lehce nanášet i omývat, nemastí ani nelepí. Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Mohou se objevit následující nežádoucí účinky: Alergické kožní reakce, jako kontaktní dermatitida (zánět kůže), alergická dermatitida (zánět kůže z přecitlivělosti), svědění, erytém (zčervenání), ekzém, vyrážka, kopřivka, podráždění kůže, puchýře, otok. 4/5 Dále se může objevit anafylaktická reakce (akutní alergická reakce), anafylaktický šok (život ohrožující alergické reakce), astmatický záchvat, mírné až střední reakce z přecitlivělosti, které mohou postihovat kožní, dýchací, zažívací a kardiovaskulární systém ( týkající se srdce a cév). Tyto reakce se projevují příznaky, jako jsou vyrážka, kopřivka, otok, svědění a kardiorespirační potíže (oběhové a dýchací). Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. JAK BEPANTHEN PLUS UCHOVÁVAT Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a na krabičce za Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE Co BEPANTHEN PLUS obsahuje Léčivou látkou je dexpanthenolum 50 mg a chlorhexidini dihydrochloridum 5 mg v 1 g krému. - Pomocnými látkami jsou racemický pantolakton, cetylalkohol, stearylalkohol , bílá vazelína, tekutý parafín, tuk z ovčí vlny, makrogol-2000- stearát, čištěná voda. Jak BEPANTHEN PLUS vypadá a co obsahuje toto balení Bepanthen Plus je téměř bílý homogenní neprůhledný krém v tubě. Velikost balení: 3,5 g, 30 g a 100 g Všechny velikosti balení nemusí být na trhu. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci: BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 80 Praha 5, Česká republika Výrobce: GP Grenzach Produktions GmbH, Emil-Barell Strasse 7, 5/5 79639 Grenzach-Wyhlen, Německo Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 21. 10. 2020

S tímto zbožím kupují
PARALEN 500MG TBL NOB 24 PARALEN 500MG TBL NOB 24 Kód: 3621639
Připraveno k odeslání
Volně prodejný léčivý přípravek - proti bolesti a snižuje zvýšenou tělesnou teplotu
51,00 Kč
více
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.