Domů / Volně prodejné léky

BROMHEXIN 8 BC 25 tbl


Žádné hodnocení. Kód: 4013054001103 Produktové číslo: 4013054001103 ATC skupina: R05CB02 Popis: Léčiva proti nachlazení a kašli Kód SÚKL 0051621
Volně prodejný léčivý přípravek - K uvolnění hlenu při onemocněních dýchacích cest s úporným zahleněním
Výrobce: Berlin-Chemie AG
Produkt již není v prodeji
BROMHEXIN 8 BC 25 tbl

Příbalová informace
: Informace pro uživatele
Bromhexin
Berlin Chemie 8 mg obalené tablety
bromhexin
i hydrochlorid um
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci
dříve , než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro V ás důležité údaje.
Vždy užívejte t
ento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka
-
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Viz bod 4.
-
Pokud se do 4 5 dnů nebudete cítit lépe nebo se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete
v této příbalové informaci
1.
Co je Bromhexin Berlin Chemie a k čemu se používá
2.
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bromhexin B erlin Chemie užívat
3.
Jak se Bromhexin Berlin Chemie užívá
4.
Možné nežádoucí účinky
5.
Jak Bromhexin Berlin Chemie uchovávat
6. Obsah balení a d
alší informace
1.
Co je Bromhexin Berlin Chemie a k čemu se používá
Bromhexin
B erlin C hemie obsahuj e bromhexin hydrochlorid, což je bronchosekretolytikum (lék k
uvolnění hlenu při onemocněních dýchacích cest s úporným zahleněním).
Bromhexin
B erlin C hemie se používá k uvolnění hlenu u akutních a chronických onemocnění
průdušek a plic s úporným zahleně ním.
Bez porady s lékařem se tento přípravek užívá pro léčbu akutních onemocnění dýchacích cest, jako je
akutní zánět průdušek.
Na doporučení lékaře se tento přípravek užívá pro léčbu chronických onemocnění dýchacích cest, jako
je chronický zánět průduše k.
Bromhexin
Berlin Chemie je určen p ro děti od 6 let, dospívající a dospělé.
2
/2
Pokud se do 4 až 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Pokud se do 4 až 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
2.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete BBromhexin romhexin BBerlinerlin--CChemie hemie užívatužívat
Neužívejte Bromhexin
Neužívejte Bromhexin BerlinBerlin--ChemieChemie::
- jestliže jste alergickýjestliže jste alergický((áá)) na bromhexinna bromhexin––hydrochlorid nebo na kteroukolihydrochlorid nebo na kteroukoli další složku další složku tohoto tohoto přípravkupřípravku (uvedenou v(uvedenou v bodě 6)bodě 6)..
Děti
Děti
Vzhledem k
Vzhledem k vysokému obsahu vysokému obsahu léčivé látky vléčivé látky v přípravkupřípravku,, nenínení BromhexinBromhexin BerlinBerlin--Chemie Chemie pro pro dětdětii mladšímladší 6 let6 let určenurčen..
Upozornění a opatření
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Bromhexin
Před užitím přípravku Bromhexin BerlinBerlin--Chemie se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.Chemie se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
V
V souvislosti ssouvislosti s podáváním brpodáváním bromhexinomhexin––hydrochloridhydrochloridu byla zaznamenána hlášení závažných kožních u byla zaznamenána hlášení závažných kožních reakcí. Jestliže se u Vás vyskytne kožní vyrážka (včetně poškození na sliznici úst, hrdla, nosu, očí reakcí. Jestliže se u Vás vyskytne kožní vyrážka (včetně poškození na sliznici úst, hrdla, nosu, očí nebo pohlavních orgánů), přestaňte Bromhexin nebo pohlavních orgánů), přestaňte Bromhexin BerlinBerlin--Chemie užívat a ihned kontaktujte svChemie užívat a ihned kontaktujte svého lékaře.ého lékaře.
Přípravek Bromhexin
Přípravek Bromhexin BerlinBerlin--Chemie užívejte pouze po konzultaci se svým lékařem:Chemie užívejte pouze po konzultaci se svým lékařem:
- jestliže trpíte nebo jste vjestliže trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) žaludečním nebo dvanáctníkovým vředem, protože minulosti trpěl(a) žaludečním nebo dvanáctníkovým vředem, protože Bromhexin Bromhexin BerlinBerlin--Chemie může narušit slizniční bariéru vChemie může narušit slizniční bariéru v žaludkužaludku a střevech.a střevech.
- při některých vzácných onemocněních průdušek, která jsou provázena nadměrným hromaděním při některých vzácných onemocněních průdušek, která jsou provázena nadměrným hromaděním sekretu (např. primární ciliární dyskineze). Vzhledem k možnému hromadění sekretu sekretu (např. primární ciliární dyskineze). Vzhledem k možnému hromadění sekretu mámá Bromhexin Bromhexin BerlinBerlin--Chemie Chemie být být vv těchto případech těchto případech užíván pouze pužíván pouze pod lékařským dohledem.od lékařským dohledem.
- při při poruše funkcporuše funkcee ledvinledvin nebo závažných onemocněních jater (Bromhexin nebo závažných onemocněních jater (Bromhexin BerlinBerlin--Chemie se v Chemie se v takových případech užívá podle pokynů lékaře v delších intervalech nebo ve snížených dávkách). takových případech užívá podle pokynů lékaře v delších intervalech nebo ve snížených dávkách). Při závažných poruchách funkce ledvin je nutno Při závažných poruchách funkce ledvin je nutno očekávat hromadění látek vzniklých rozkladem očekávat hromadění látek vzniklých rozkladem přípravku Bromhexin Berlinpřípravku Bromhexin Berlin--ChemieChemie, které se tvoří v játrech., které se tvoří v játrech.
Zejména při dlouhodobé léčbě by měly být příležitostně kontrolovány funkce jater.
Zejména při dlouhodobé léčbě by měly být příležitostně kontrolovány funkce jater.
Další
Další léčivléčivéé přípravkypřípravky a Bromhexin a Bromhexin BerlinBerlin--ChemieChemie
I
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užívátenformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které, které jste jste vv nedávné době nedávné době užíval(a)užíval(a),, nebo které možná budete užívat.nebo které možná budete užívat.
Při společn
Při společném užívání přípravku Bromhexin ém užívání přípravku Bromhexin BBerlinerlin--CChemiehemie s léky potlačujícími kašel (antitusiky) s léky potlačujícími kašel (antitusiky) může dojmůže dojít k nebezpečnému hromadění sekretu v důsledku narušení kašlacího reflexu. Proto by ít k nebezpečnému hromadění sekretu v důsledku narušení kašlacího reflexu. Proto by vhodnost této kombinace léků měla být obzvláště pečlivě posouzena.vhodnost této kombinace léků měla být obzvláště pečlivě posouzena.
Při užívání léků, které vyvolávají známky podráždění trávicího traktu, je
Při užívání léků, které vyvolávají známky podráždění trávicího traktu, je možné, že přípravek možné, že přípravek Bromhexin Bromhexin BBerlinerlin--CChemiehemie zesílí podráždění žaludeční sliznice.zesílí podráždění žaludeční sliznice.
Těhotenství
Těhotenství,, kojeníkojení a plodnosta plodnost
Pokud jste těhotná
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,plánujete otěhotnět, pporaďte oraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek tento přípravek užívat.užívat.
S použitím tohoto léku během těhotenství u lidí nejsou dosud žádné zkušenosti; Bromhexin
S použitím tohoto léku během těhotenství u lidí nejsou dosud žádné zkušenosti; Bromhexin BerlinBerlin--Chemie proto musí být užíván během těhotenství pouChemie proto musí být užíván během těhotenství pouze po důkladném posouzení poměru rizika a ze po důkladném posouzení poměru rizika a přínosu lékařem, přičemž užívání vpřínosu lékařem, přičemž užívání v prvních třech měsících těhotenství se nedoporučuje.prvních třech měsících těhotenství se nedoporučuje.
3
/2
Bromhexin
Bromhexin––hydrochloridhydrochlorid prochází do mateřského mléka. Vzhledem k tomu, že účinky na kojenprochází do mateřského mléka. Vzhledem k tomu, že účinky na kojencece nebyly dostatečně prozkoumánynebyly dostatečně prozkoumány, Bromhexin , Bromhexin BerlinBerlin--Chemie se nesmí užívat během období kojení.Chemie se nesmí užívat během období kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Bromhexin Berlin
Bromhexin Berlin--Chemie nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat Chemie nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.stroje.
P
Přípravřípraveek Bromhexink Bromhexin BerlinBerlin--ChemieChemie obsahujeobsahuje monohydrátmonohydrát laktózlaktózyy, , tekutou tekutou glukózuglukózu (suchou)(suchou) a a sacharózusacharózu
Pokud Vám lékař
Pokud Vám lékař sdělilsdělil, že nesnáš, že nesnášíteíte některněkteréé cukrcukryy, poraďte , poraďte se se svým lékařem, než začnete tento se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.léčivý přípravek užívat.

3. Jak se Bromhexin Jak se Bromhexin BerlinBerlin--Chemie užíváChemie užívá
Vždy užívejte
Vždy užívejte tento přípravektento přípravek přesně přesně vv souladu ssouladu s příbalovou informací nebo příbalovou informací nebo podle pokynů podle pokynů svého svého lékaře nebo lékárníkalékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý. Pokud si nejste jistý((áá)), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem., poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dávkování
Dávkování
Doporučená
Doporučená dávkdávkaa jeje upřesnupřesněnaěna vv následující tabulce.následující tabulce.
Pacient
Dávkování
Dospělí a dospívající starší 14 let
1––2 2 obalenéobalené tablety tablety 33xx denně (což odpovídá 24denně (což odpovídá 24––48 mg bromhexin48 mg bromhexin––hydrochloridu denně)hydrochloridu denně)
Děti a dospívající ve věku 6
Děti a dospívající ve věku 6––14 let a pacienti 14 let a pacienti s s hmotnostíhmotností pod 50 kgpod 50 kg

1 obaleobalenáná tableta tableta 33xx denně (což odpovídá 24 mg denně (což odpovídá 24 mg bromhexinbromhexin––hydrochloridu denně)hydrochloridu denně)
Při porušené funkci ledvin nebo závažných onemocněních jater by tento lék měl být užíván v
Při porušené funkci ledvin nebo závažných onemocněních jater by tento lék měl být užíván v delších delších intervalech nebo nižších dávkách. Prosím, zeptejte se na to svého lékaře.intervalech nebo nižších dávkách. Prosím, zeptejte se na to svého lékaře.
Zp
Způsob podáníůsob podání
Obalené
Obalené tablety užívtablety užívejteejte po jídle a zapíjejpo jídle a zapíjejte jete je dostatečnýmdostatečným množstvím tekutinymnožstvím tekutiny (např. sklenicí vody)(např. sklenicí vody)..
Je vhodné dbát na dostatečný příjem tekutin.
Délka užívání
Délka užívání se řídí povahou a závažností onemocnění a měla by být sta
Délka užívání se řídí povahou a závažností onemocnění a měla by být stanovena lékařem, který Vás novena lékařem, který Vás léčí.léčí.
Pokud se do 4
Pokud se do 4––5 dnů nebudete cítit lépe nebo se Vám přitíží, musíte se poradit s5 dnů nebudete cítit lépe nebo se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařemlékařem..Bromhexin Bromhexin BerlinBerlin--Chemie se bez doporučení lékaře nemá užívat déle než 4 až 5 dnů.Chemie se bez doporučení lékaře nemá užívat déle než 4 až 5 dnů. UU chronických onemocnění chronických onemocnění je možné je možné přípravpřípravekek Bromhexin Bromhexin BerlinBerlin--Chemie Chemie užívat užívat pouze po poradě s lékařem.pouze po poradě s lékařem.
Pokud máte pocit, že účinek přípravku Bromhexin
Pokud máte pocit, že účinek přípravku Bromhexin BerlinBerlin--Chemie je příliš silný nebo příliš slabý, Chemie je příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se seporaďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.svým lékařem nebo lékárníkem.
Jestliže jste
Jestliže jste užilužil((aa)) více přípravku Bromhexinvíce přípravku Bromhexin BerlinBerlin--Chemie, než jste mělChemie, než jste měl((aa))
Při závažných projevech onemocněn
Při závažných projevech onemocnění může být nezbytné monitorování krevního oběhu a v případě í může být nezbytné monitorování krevního oběhu a v případě potřeby léčba zaměřená na projevy onemocnění.potřeby léčba zaměřená na projevy onemocnění.
Pokud
Pokud dojde u Vás či Vašehodojde u Vás či Vašeho dítědítěte k užitíte k užití většvětšííhoho množstvímnožství přípravku Bromhexin přípravku Bromhexin BBerlinerlin--CChemiehemie, , kontaktujte ihnedkontaktujte ihned nejblíže dostupnnejblíže dostupnéhoého lékaře.lékaře.
Jestliže jste zapomněl
Jestliže jste zapomněl((aa)) užít Bromhexinužít Bromhexin BerlinBerlin--Chemie Chemie
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Jestliže
Jestliže jste jste kdykoliv kdykoliv zapomněl(a)zapomněl(a) užít Bromhexin užít Bromhexin BerlinBerlin--Chemie nebo Chemie nebo jste užil(a)jste užil(a) příliš malépříliš malé množství, pokračujtemnožství, pokračujte, prosím,, prosím, vv užívání přípravku Bromhexin užívání přípravku Bromhexin BerlinBerlin--Chemie v předepsaném čase Chemie v předepsaném čase další dávky tak, jak je uvedeno v pokynech pro dávkování.další dávky tak, jak je uvedeno v pokynech pro dávkování.
Jestliže jste přestal
Jestliže jste přestal((aa)) užívat Bromhexinužívat Bromhexin BerlinBerlin--ChemieChemie
Máte
Máte--li jakékoli další otázky týkající se li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinkyMožné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípraveki tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.vyskytnout u každého.
Méně časté
Méně časté nežádoucí účinky nežádoucí účinky (mohou postihnou(mohou postihnout až 1t až 1 osobu osobu ze 100)

- horečkahorečka

- pocit na zvracenípocit na zvracení, bolest břicha, zvracení, průjem, bolest břicha, zvracení, průjem
Vzácné
Vzácné nežádoucí účinky nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1(mohou postihnout až 1osobuosobu zz 10001000))
- reakce zreakce z přecitlivělostipřecitlivělosti
- vyrážka, kopřivkavyrážka, kopřivka
Není známo (z(z dostupných údajů nelze určit četnost výskydostupných údajů nelze určit četnost výskytutu))
- anafylaktické reakce včetně anafylaktického šokuanafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku (život ohrožující alergická reakce)(život ohrožující alergická reakce), angioedému , angioedému (rychle se šířící otok kůže, podkožních, slizničních a podslizničních tkání) a svědění(rychle se šířící otok kůže, podkožních, slizničních a podslizničních tkání) a svědění
- závažné nežádoucí kožní reakce (včetně erythema multiforme, Stevenszávažné nežádoucí kožní reakce (včetně erythema multiforme, Stevens--Johnsonova Johnsonova syndromu/toxické epidermální nekrolýzy a akutní exantematózní pustulózysyndromu/toxické epidermální nekrolýzy a akutní exantematózní pustulózy). ).
Při prvních známkách reakce z
Při prvních známkách reakce z přecitlivělosti, nebo pokud se přecitlivělosti, nebo pokud se nově nově objeví objeví změny kůže a sliznic, změny kůže a sliznic, nesmí nesmí býtbýt Bromhexin Bromhexin BBerlinerlin--CChemihemiee dále užívándále užíván.. VV takovém případě takovém případě ihned ihned kontaktujte nejblíže dostupnéhokontaktujte nejblíže dostupného lékaře.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékařilékaři,, lékárníkovilékárníkovi, nebo , nebo zdravotní sestřezdravotní sestře. Stejně postupu. Stejně postupujte vjte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny vpřípadě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit této adrese:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10100 41 Praha 10
webové stránky: webové stránky: http://http://www.sukl.cz/nahlasitwww.sukl.cz/nahlasit--nezadoucinezadouci--ucinekucinek. .
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.přípravku.

5. Jak Bromhexin Jak Bromhexin BerlinBerlin--Chemie uchovávat
Uchovávejte tento přípravtento přípravek ek mimo dohmimo dohledled a doa dosahsah dětí. dětí.
Neužívejte
Neužívejte tento přípravektento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a na krabičce za po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a na krabičce za „„EXPEXP““. . Doba použitelnosti se vztahuje kDoba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25při teplotě do 25 °C.°C.
Nevyhazujte žádné léči
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého vé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.prostředí.

6. Obsah balení a další informaceObsah balení a další informace
Co Bromhexin BerlinBerlin--Chemie obsahujeChemie obsahuje
Léčivou látkou je bromhexinčivou látkou je bromhexinii hydrochloridhydrochloridumum..
Každá obalená obalená tablettableta a obsahuje bromhexini hydrochloridumobsahuje bromhexini hydrochloridum 88 mgmg..
Pomocnými látkami jsou
Pomocnými látkami jsou monohydrát monohydrát llaktaktózózyy, kukuřičný škrob, želatina, koloidní bezvodý oxid , kukuřičný škrob, želatina, koloidní bezvodý oxid křemičitý, křemičitý, magnesiummagnesium--stearátstearát, sachar, sacharózóza, uhličitan vápena, uhličitan vápenatý, atý, hydrát hydrát zásaditzásaditéhoého uhličitanuhličitanuu hořečnathořečnatéhoého, mastek, chinolinová žluť (E 104), oxid titaničitý (E 171), makrogol , mastek, chinolinová žluť (E 104), oxid titaničitý (E 171), makrogol 6000, povidon 25, 6000, povidon 25, tekuttekutáá glukglukózózaa (suchá)(suchá), karnaubský vosk, karnaubský vosk..
Jak Bromhexin BerlinBerlin--Chemie vypadá a co obsahuje toto baleníChemie vypadá a co obsahuje toto balení
Žluté až zelenožlutété, na obou stranách, na obou stranách mírně vypouklé mírně vypouklé obalenéobalené tablety, uvnitř téměř bílétablety, uvnitř téměř bílé..
Blistr z průsvitné, tuhé PVC fólie, zatavený tvrdou hliníkovou fólií, krabička
Blistr z průsvitné, tuhé PVC fólie, zatavený tvrdou hliníkovou fólií, krabička..
Velikost baleníbalení:: 25 nebo 50 obalených tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobcezhodnutí o registraci a výrobce
Berlin--ChemieChemie AGAG, , Glienicker WegGlienicker Weg 125125, , 1248912489 Berlín, NěmeckoBerlín, Německo
Výrobce:
Berlin--Chemie AG, Chemie AG, Glienicker Weg 125, Glienicker Weg 125, 12489 Berlín, Německo12489 Berlín, Německo
Tato příbalová informace byla naposledy
rerevidovávidovánana: :
2. 8. 2018

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.