Domů / Volně prodejné léky

Bronchipret Tablety 20 tbl


Žádné hodnocení. Kód: 4029799130695 Produktové číslo: 4029799130695 ATC skupina: V11 Popis: Fytofarmaka a živočišné produkty (česká atc skupin Kód SÚKL 0058921
Volně prodejný léčivý přípravek - Působí rychle a účinně na kašel.
Výrobce: Bionorica SE
Dostupnost: Zboží není skladem (o dostupnosti Vás budeme informovat po přijetí objednávky)
Volně prodejný humánní léčivý přípravek je k dostání bez lékařského předpisu. Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci a vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
122,00 Kč , plus doprava
 
Porovnat Přihlaste se pro přístup do Listmania seznamu. Přihlaste se pro přístup do seznamu zboží. Přihlaste se pro přístup do seznamu dárků.
Bronchipret Tablety 20 tbl

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA
BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA potahované tablety
Thymi extractum siccum, Primulae extractum siccum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Bronchipret tymián a prvosenka a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bronchipret tymián a prvosenka užívat
3. Jak se Bronchipret tymián a prvosenka užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Bronchipret tymián a prvosenka uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. CO JE BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Bronchipret tymián a prvosenka je rostlinný léčivý přípravek k léčbě akutní a chronické bronchitidy (zánět průdušek) spojené s vlhkým kašlem a se zvýšenou tvorbou hlenu u dospělých a dospívajících od 12 let. Charakteristickými příznaky zánětu průdušek jsou vlhký kašel, potíže při vykašlávání hlenu a bolest na hrudi při kašli.
Bez porady s lékařem se přípravek užívá u akutního zánětu průdušek. U chronického zánětu průdušek přípravek užívejte pouze na doporučení lékaře.
Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA UŽÍVAT
Neužívejte Bronchipret tymián a prvosenka
- jestliže jste alergický(á) na suchý tymiánový nebo prvosenkový extrakt, na další rostliny z čeledi hluchavkovitých, břízu, pelyněk, celer nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
Upozornění a opatření
Před užitím Bronchipretu tymián a prvosenka se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud trpíte gastritidou (zánět žaludku) nebo žaludečním či dvanáctníkovým vředem. Pokud se potíže
zhoršují nebo přetrvávají déle než 1 týden, nebo v případech dušnosti, horečky a hnisavého nebo krvavého hlenu, poraďte se ihned se svým lékařem.
Děti
Bronchipret tymián a prvosenka není určen dětem do 12 let vzhledem k nedostatku uspokojivých údajů .
Další léčivé přípravky a Bronchipret tymián a prvosenka
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
V současné době nejsou známy interakce s jinými léčivými přípravky.
Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Bezpečnost v průběhu těhotenství a v období kojení nebyla prokázána. Vzhledem k nedostatku uspokojivých údajů se užívání v průběhu těhotenství a v období kojení nedoporučuje.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Bronchipret tymián a prvosenka nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Bronchipret tymián a prvosenka obsahuje monohydrát laktózy a glukózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Upozornění pro diabetiky
1 potahovaná tableta Bronchipretu tymián a prvosenka obsahuje průměrně 0,03 výměnných (chlebových) jednotek glukózy.
3. JAK SE BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA UŽÍVÁ
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Doporučená dávka:
Pacient
Jednotlivá dávka
Denní dávka
Dospělí a dospívající starší 12 let
1 potahovaná tableta
3 potahované tablety
Užijte 1 potahovanou tabletu 3 x denně. Tablety se mají užívat nerozkousané před jídlem s dostatkem tekutiny (nejlépe sklenicí vody).
Délka trvání léčby závisí na průběhu onemocnění. Pokud příznaky přetrvávají déle než 1 týden, poraďte se s lékařem.
Jestliže jste užil(a) více Bronchipretu tymián a prvosenka než jste měl(a)
Předávkování může vést k podráždění žaludku, zvracení nebo průjmu.
Poraďte se, prosím, v tomto případě se svým lékařem, který rozhodne o potřebných opatřeních.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Bronchipret tymián a prvosenka
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu Bronchipretu tymián a prvosenka.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Velmi časté:
Více než u 1 z 10 léčených osob
Časté:
Méně než u 1 z 10 léčených osob, ale u více než u 1 ze 100 léčených osob
Méně časté:
Méně než u 1 ze 100 léčených osob, ale u více než u 1 z 1000 léčených osob
Vzácné:
Méně než u 1 z 1000 léčených osob, ale u více než u 1 z 10 000 léčených osob
Velmi vzácné:
méně než u 1 z 10 000 léčených osob
Není známo:
z dostupných údajů nelze určit
Není známo:
Žaludeční potíže jako jsou křeče, nevolnost, zvracení, průjem.
Reakce z přecitlivělosti jako dušnost, kopřivka, svědění, otok obličeje, úst a/nebo hltanu.
V případě objevení se prvních příznaků reakce z přecitlivělosti nesmí být Bronchipret tymián a prvosenka znovu užíván.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
5. JAK BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za Použitelné do:/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co Bronchipret tymián a prvosenka obsahuje
- Léčivými látkami jsou Thymi extractum siccum (suchý tymiánový extrakt) a Primulae extractum siccum (suchý prvosenkový extrakt)
- 1 potahovaná tableta obsahuje:
- Thymi extractum siccum (6,0 – 10,0:1 vyluhováno ethanolem 70% (V/V) 160,0 mg
- Primulae extractum siccum (6,0 – 7,0:1), vyluhováno ethanolem 47,4% (V/V) 60,0 mg
- Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, usušená tekutá glukóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mikrokrystalická celulóza, dimetikon, magnesium-stearát, hypromelóza, aroma máty peprné, povidon, krospovidon, polyakrylátová disperse 30%, propylenglykol, mastek, sodná sůl sacharinu.
- Barviva: riboflavin (E101), chlorofyl (E141), oxid titaničitý (E171).
Jak Bronchipret tymián a prvosenka vypadá a co obsahuje toto balení
Bronchipret tymián a prvosenka jsou zelené kulaté bikonvexní potahované tablety.
Blistr, Al/PVC/PVDC, krabička. Velikosti balení jsou 20, 50, 100 a 500 potahovaných tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
BIONORICA SE
Kerschensteinerstrasse 11-15
D – 92318 Neumarkt
Německo
tel: 00490 9181 231 90
fax: 004909181 231 265
e-mail: info@bionorica.de
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Česká republika
Schwabe Czech Republic s.r.o.
Čestmírova 1
140 00 Praha
Česká republika
Tel: +420 241 740 447
e-mail: info@schwabe.cz
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 8. 3. 2017

S tímto zbožím kupují
LEROS BABY Dětský čaj Kašel+průdušky n.s.20x1.5g LEROS BABY Dětský čaj Kašel+průdušky n. s.20x1.5g Kód: 8594740520208
Zboží není skladem (o dostupnosti Vás budeme informovat po přijetí objednávky)
Vyvážená čajová směs vhodná k ochraně horních cest dýchacích, bez chemických přísad a…
57,00 Kč
více
Barnys Hypnox Forte 20 cps. Barnys Hypnox Forte 20 cps. Kód: 2764604
Zboží není skladem (o dostupnosti Vás budeme informovat po přijetí objednávky)
Doplněk stravy - Bylinná směs pro lepší komfort usínání
Běžná cena: 153,00 Kč (Naše normální cena.)
nyní jen 149,00 Kč
více
ENTEROL por cps dur10x250mg ENTEROL por cps dur10x250mg Kód: 3583316669187
Zboží není skladem (o dostupnosti Vás budeme informovat po přijetí objednávky)
Volně prodejný léčivý přípravek - určen k podpůrné léčbě akutního infekčního průjmu, k…
139,00 Kč
více
Sinupret Forte por.tbl.obd.20 Sinupret Forte por. tbl. obd.20 Kód: 2676162
Poslední kusy na skladě!
Volně prodejný léčivý přípravek - léčivý přípravek z rostlin s obsahem hořčin,…
174,00 Kč
více
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.