Domů / Volně prodejné léky

Bronchipret Tymian a Břečtan Sirup 50ml


Žádné hodnocení. Kód: 2398353 Produktové číslo: 4029799161996 ATC skupina: V11 Popis: Fytofarmaka a živočišné produkty (česká atc skupin Kód SÚKL 0136001
Volně prodejný léčivý přípravek - na léčbu zánětlivých onemocnění dýchacích cest u dospělých, dospívajících a dětí od 1 roku.
Výrobce: Bionorica SE
Dostupnost: Zboží není skladem (o dostupnosti Vás budeme informovat po přijetí objednávky)
Volně prodejný humánní léčivý přípravek je k dostání bez lékařského předpisu. Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci a vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
114,00 Kč , plus doprava
 
Porovnat Přihlaste se pro přístup do Listmania seznamu. Přihlaste se pro přístup do seznamu zboží. Přihlaste se pro přístup do seznamu dárků.
Bronchipret Tymian a Břečtan Sirup 50ml

Bronchipret tymián a břečťan sirup
Thymi extractum fluidum, Hederae helicis folii extractum fluidum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Bronchipret tymián a břečťan sirup a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bronchipret tymián a břečťan sirup užívat
3. Jak se Bronchipret tymián a břečťan sirup užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Bronchipret tymián a břečťan sirup uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. CO JE BRONCHIPRET TYMIÁN A BŘEČŤAN SIRUP A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Bronchipret tymián a břečťan sirup je rostlinný léčivý přípravek na léčbu zánětlivých onemocnění dýchacích cest u dospělých, dospívajících a dětí od 1 roku.
Je určen k léčbě akutní nekomplikované bronchitidy (zánětu průdušek) se zvýšenou tvorbou hlenu a k léčbě kašle při nachlazení. Charakteristickými příznaky akutního zánětu průdušek či kašle provázejícího nachlazení jsou vlhký kašel, potíže při vykašlávání hlenu a bolest na hrudi při kašli.
Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE BRONCHIPRET TYMIÁN A BŘEČŤAN SIRUP UŽÍVAT
Neužívejte Bronchipret tymián a břečťan sirup
- jestliže jste alergický(á) na tekutý tymiánový extrakt a tekutý extrakt z břečťanového listu nebo jiné rostliny z čeledi hluchavkovitých nebo aralkovitých, břízu, pelyněk, celer nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
Upozornění a opatření
Před užitím Bronchipret tymián a břečťan sirupu se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud trpíte gastritidou (zánět žaludku) nebo žaludečním či dvanáctníkovým vředem.
Pokud se potíže zhoršují nebo přetrvávají déle než 1 týden nebo v případech dušnosti, horečky a hnisavého nebo krvavého hlenu, je potřeba se poradit s lékařem.
Děti
2
Přípravek není určen dětem do 1 roku. V případě přetrvávajícího nebo opakujícího se kašle u dětí mezi 1 – 4 lety je třeba se poradit s lékařem.
Další léčivé přípravky a Bronchipret tymián a břečťan sirup
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Interakce s jinými léky nejsou dosud známy.
Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Bezpečnost v průběhu těhotenství a v období kojení nebyla stanovena. Vzhledem k nedostatku dostatečných údajů se užívání v průběhu těhotenství a v období kojení nedoporučuje.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Bronchipret tymián a břečťan nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Bronchipret tymián a břečťan sirup obsahuje 7 objemových % alkoholu (ethanolu), tj. do 0,30 g alkoholu v 5,4 ml, což odpovídá do 8 ml piva, 3 ml vína. Je škodlivý pro alkoholiky. Je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a u vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií.
V takových případech se poraďte se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Bronchipret tymián a břečťan sirup obsahuje roztok maltitolu.
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Informace pro diabetiky: Jedna dávka Bronchipret tymián a břečťan sirupu pro dospělého (5,4 ml) obsahuje průměrně 0,18 výměnných (chlebových) jednotek.
3. JAK SE BRONCHIPRET TYMIÁN A BŘEČŤAN SIRUP UŽÍVÁ
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Doporučené dávkování je následující:
Věk
Jednotlivá dávka v ml (užívá se 3x denně)
Celková denní dávka
Děti od 1 do 5 let
3,2 ml
9,6 ml
Děti od 6 do 11 let
4,3 ml
12,9 m
Dospívající od 12 let a dospělí
5,4 ml
16,2 ml
Bronchipret tymián a břečťan sirup užívejte 3 krát denně pomocí přiložené odměrky v dávce odpovídající věku dle výše uvedené tabulky. Bronchipret sirup užijte neředěný a zapijte tekutinou (nejlépe vodou).
Délka léčby závisí na průběhu onemocnění. Pokud se příznaky zhoršují nebo přetrvávají déle než 1 týden nebo pokud se vyskytnou dušnost, horečka, hnisavý nebo krvavý hlen, je potřeba se poradit s lékařem.
Jestliže jste užil(a) více Bronchipret tymián a břečťan sirupu, než jste měl(a)
3
Může dojít k výskytu žaludečních obtíží, zvracení a průjmu.
Poraďte se prosím v tomto případě se svým lékařem, který rozhodne o potřebných opatřeních.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Bronchipret tymián a břečťan sirup
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v užívání tak, jak Vám předepsal lékař nebo jak je popsáno v bodě 3. Jak se Bronchipret tymián a břečťan sirup užívá
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Velmi časté:
Více než u 1 z 10 léčených osob
Časté:
Méně než u 1 z 10 léčených osob, ale u více než u 1 ze 100 léčených osob
Méně časté:
Méně než u 1 ze 100 léčených osob, ale u více než u 1 z 1000 léčených osob
Vzácné:
Méně než u 1 z 1000 léčených osob, ale u více než u 1 z 10 000 léčených osob
Velmi vzácné:
méně než u 1 z 10 000 léčených osob
Není známo:
z dostupných údajů nelze určit
Méně časté:
křeče, nevolnost, zvracení, průjem
Vzácné:
reakce z přecitlivělosti s vyrážkou
Není známo:
reakce z přecitlivělosti, jako např. dušnost, kopřivka, otok obličeje, úst a /nebo hltanu.
V případě objevení se prvních příznaků reakce z přecitlivělosti nesmí být Bronchipret tymián a břečťan sirup znovu užíván.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
4
5. JAK BRONCHIPRET TYMIÁN A BŘEČŤAN SIRUP UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Po prvním otevření nepoužívejte déle než 6 měsíců.
Bronchipret tymián a břečťan sirup nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce nebo lahvičce za Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co Bronchipret tymián a břečťan sirup obsahuje
Léčivými látkami ve 100 g (odpovídá 89,2 ml) sirupu jsou:
Thymi extractum fluidum (1 : 2 – 2,5) (tekutý tymiánový extrakt)
(extrahováno směsí roztoku amoniaku 10% [m/m] : glycerolu 85% [m/m] : ethanolu 90% [V/V] : vody (1:20:70:109)) 15,0 g
Hederae helicis folii extractum fluidum (1:1) (tekutý extrakt z břečťanového listu)
(extrahováno ethanolem 70% [V/V]) 1,5 g
Pomocnými látkami jsou hydroxypropylbetadex, monohydrát kyseliny citrónové, čištěná voda, kalium–sorbát, roztok maltitolu, ethanol (součást rostlinných extraktů), roztok amoniaku 10% a glycerol 85% (součást Thymi extractum fluidum).
Jak Bronchipret tymián a břečťan sirup vypadá a co obsahuje toto balení
Bronchipret tymián a břečťan sirup je světle hnědá, čirá tekutina aromatického pachu a sladké chuti.
Lahvička z hnědého skla, PE kapací vložka, PP šroubovací uzávěr s PE kroužkem garantujícím neporušenost obalu, PP odměrka.
Je balen v lahvičkách s kapací vložkou o obsahu 50 ml a 100 ml.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
BIONORICA SE
Kerschensteinerstrasse 11-15
D – 92318 Neumarkt
Německo
tel: +49 9181 231 90
fax: +49 9181 231 265
e-mail: info@bionorica.de
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Česká republika
Schwabe Czech Republic s.r.o.
Čestmírova 1
140 00 Praha 4
Tel.: +420241740447
Email: info@schwabe.cz
5
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 28. 2. 2017

S tímto zbožím kupují
NESTLÉ BEBA OPTIPRO 5 - 600g NESTLÉ BEBA OPTIPRO 5 - 600g Kód: 3133734
Zboží není skladem (o dostupnosti Vás budeme informovat po přijetí objednávky)
Instantní mléčná výživa pro malé děti
Běžná cena: 282,00 Kč (Naše normální cena.)
nyní jen 199,00 Kč
více
MultiIMUN Sirup 330g MultiIMUN Sirup 330g Kód: 2888916
Zboží není skladem (o dostupnosti Vás budeme informovat po přijetí objednávky)
Doplněk stravy - Pro posílení imunity
Běžná cena: 380,00 Kč (Naše normální cena.)
nyní jen 369,00 Kč
více
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.