Domů / Volně prodejné léky / Dýchací cesty

Celaskon long effect por. cps. pro.30x500mg


Žádné hodnocení. Kód: 3638419 Produktové číslo: 8595116531866 Kód SÚKL 0230496
Volně prodejný léčivý přípravek - Tablety s vitaminem C.
Dostupnost: Zboží není skladem (o dostupnosti Vás budeme informovat po přijetí objednávky)
Volně prodejný humánní léčivý přípravek je k dostání bez lékařského předpisu. Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci a vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
140,00 Kč , plus doprava
 
Celaskon long effect por. cps. pro.30x500mg

Příbalová informace: informace pro uživatele
Celaskon long effect 500 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním
acidum ascorbicum
Vitamín C
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Celaskon long effect a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Celaskon long effect užívat
3. Jak se přípravek Celaskon long effect užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Celaskon long effect uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je přípravek Celaskon long effect a k čemu se používá
Přípravek Celaskon long effect obsahuje vitamín C, který je důležitý pro růst a udržování zdravých kostí, zubů, dásní, vaziva a cév, pro tvorbu látek účastnících se přenosu nervových vzruchů, pro tvorbu hormonů, pro vstřebávání železa z potravy, pro normální imunitní odpověď na infekci a pro hojení ran.
Lidský organismus si vitamín C neumí sám vytvořit, proto je nezbytné jej do organismu dodávat.
Přípravek Celaskon long effect je určen k prevenci a léčbě nedostatku vitamínu C v organismu. Užívá se na posílení imunitního systému (odolnosti) organismu při infekčních onemocněních jako je chřipka a nachlazení, zmírňuje a zkracuje jejich příznaky.
Přípravek Celaskon long effect se dále užívá při stavech zvýšené potřeby vitamínu C v těhotenství, při kojení, v době intenzivního růstu u starších osob, u sportovců, při nadměrné fyzické a duševní práci, po těžkých úrazech, při popáleninách a rozsáhlých operacích. Zvýšená potřeba je též u kuřáků. Užívá se jako doplňková léčba infekcí, zvláště dýchacího systému, dále jako podpůrný prostředek při zdlouhavém hojení ran a zlomenin.
U přípravku Celaskon long effect dochází k uvolňování vitamínu C postupně v průběhu 8 – 12 hodin. Tobolka je naplněna peletkami. Po požití tobolky dojde k jejímu rychlému rozpadu a tím k uvolnění a rovnoměrnému rozptýlení jednotlivých peletek v zažívacím ústrojí. Z každé peletky se pak vitamín C uvolňuje postupně, takže nedochází k neúměrnému zvýšení jeho koncentrace.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Celaskon long effect užívat
2
Neužívejte přípravek Celaskon long effect
- jestliže jste alergický(á) na kyselinu askorbovou nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
Upozornění a opatření
Přípravek užívejte pouze po poradě s lékařem, pokud:
- máte poruchu metabolismu železa (hemosideróza, hemochromatóza);
- máte oxalátové ledvinové kameny;
- trpíte nesnášenlivostí některých cukrů.
Při dodržení doporučeného dávkování je přípravek vhodný pro diabetiky.
Tento přípravek není vzhledem k lékové formě vhodný pro děti do 3 let.
Vitamín C může ve vyšších dávkách ovlivnit správnost výsledků některých laboratorních testů, zejména stanovení glukózy v moči a test na okultní krvácení ve stolici. Pokud budete podstupovat některé z uvedených laboratorních vyšetření moči nebo stolice, několik dní před provedením testu je třeba ukončit užívání přípravku Celaskon long effect.
Další léčivé přípravky a přípravek Celaskon long effect
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Při současném podávání zvyšuje kyselina askorbová vstřebávání železa, V-penicilinu (antibiotikum) a ethinylestradiolu (ženského pohlavního hormonu, který bývá často součástí přípravků pro hormonální antikoncepci). Kyselina acetylsalicylová může snižovat hladinu vitamínu C v krvi a vitamín C může zvyšovat zpětné vstřebávání salicylátů v ledvinách. Při vysokých dávkách může vitamín C ovlivnit účinnost léků proti srážlivosti krve, ovlivňuje vstřebávání vitamínu B12.
Jestliže užíváte některý z výše uvedených léků, poraďte se o užívání přípravku Celaskon long effect s lékařem nebo lékárníkem.
Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
V období těhotenství a kojení je zvýšená potřeba vitamínu C, proto mohou těhotné a kojící ženy přípravek užívat, obvykle jednu tobolku denně. Léčivá látka přechází placentární barierou a do mateřského mléka.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Celaskon long effect nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit
a obsluhovat stroje.
Přípravek Celaskon long effect obsahuje sacharózu a oranžovou žluť
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Přípravek obsahuje oranžovou žluť, která může způsobit alergické reakce.
3. Jak se přípravek Celaskon long effect užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá doporučená dávka přípravku je 1 tobolka denně.
Při léčbě hypovitaminózy C (nedostatek vitamínu C) se užívají dávky vyšší, až 2 000 mg denně, podle doporučení lékaře.
3
Jestliže jste užil(a) více přípravku Celaskon long effect, než jste měl(a)
Příjem vyšších než doporučených dávek může zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků (viz bod 4).
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Celaskon long effect
Užijte další dávku přípravku, jakmile si vzpomenete.
Nezdvojnásobujte následující dávku přípravku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Při doporučeném dávkování je přípravek velmi dobře snášen.
Při užívaní přípravku Celaskon long effect se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazené dle frekvence výskytu:
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):
- ekzém;
- kopřivka (urtikarie);
- pocit na zvracení (nauzea);
- zvracení;
- průjem.
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):
- pocit slabosti;
- oxalátové močové kameny.
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):
- hemolytická anemie (nedostatek červených krvinek způsobený jejich předčasným a nadměrným zánikem);
- selhání ledvin.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
5. Jak přípravek Celaskon long effect uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
4
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za EXP.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Celaskon long effect obsahuje
Léčivou látkou je acidum ascorbicum. Jedna tobolka obsahuje acidum ascorbicum 500 mg.
Pomocnými látkami jsou: zrněný cukr (obsahuje sacharózu a kukuřičný škrob), šelak, kyselina vinná, mastek, želatina, oranžová žluť (E110), oxid titaničitý (E171).
Jak přípravek Celaskon long effect vypadá a co obsahuje toto balení
Popis: tvrdé želatinové tobolky s neprůhledným oranžovým víčkem a průhledným oranžovým tělem, které obsahují bílé až krémové pelety s ojedinělým výskytem hnědých pelet.
Velikost balení: 10, 30, 40 a 60 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním.
Držitel rozhodnutí o registraci
sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00, Praha 6, Česká republika
Výrobce
Zentiva k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 15. 8. 2018

S tímto zbožím kupují
Ambroxol AL 75 Ret. por.cps.pro.20x75mg Ambroxol AL 75 Ret. por. cps. pro.20x75mg Kód: 4024773013315
Zboží není skladem (o dostupnosti Vás budeme informovat po přijetí objednávky)
Volně prodejné léčivo - lék proti kašli a zánětu průdušek
125,00 Kč
více
Betadine drm.sol.1x30ml (H) zelený Betadine drm. sol.1x30ml (H) zelený Kód: 7680342820561
Poslední kusy na skladě!
Volně prodejný léčivý přípravek - Přípravek se používá k místní dezinfekci pokožky i…
109,00 Kč
více
Celaskon s propolisem 16 pastilek Celaskon s propolisem 16 pastilek Kód: 3395705
Zboží není skladem (o dostupnosti Vás budeme informovat po přijetí objednávky)
Doplněk stravy s vitamínem C pro podporu imunity, vhodný zejména pro podzimní a zimní období.
57,00 Kč
více
JAMIESON Vitamín C 500 mg tbl.120 JAMIESON Vitamín C 500 mg tbl.120 Kód: 064642045164
Zboží není skladem (o dostupnosti Vás budeme informovat po přijetí objednávky)
Doplněk stravy - Vitamín C ve formě tablet na cucání s přírodní osvěžující pomerančovou…
Běžná cena: 222,00 Kč (Naše normální cena.)
nyní jen 219,00 Kč
více
JAMIESON Hořčík 500mg s vitaminem D 500 IU tbl.60 JAMIESON Hořčík 500mg s vitaminem D 500 IU tbl.60 Kód: 3356434
Zboží není skladem (o dostupnosti Vás budeme informovat po přijetí objednávky)
Doplněk stravy - Hořčík pomáhá při stavech vyčerpání, ovlivňuje činnost nervové…
Běžná cena: 249,00 Kč (Naše normální cena.)
nyní jen 239,00 Kč
více
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.