Domů / Volně prodejné léky / Dýchací cesty

NAC AL 600 ŠUMIVÉ TABLETY por tbl eff20x600mg


Žádné hodnocení. Kód: 4024773008311 Produktové číslo: 4024773029316 ATC skupina: R05CB01 Popis: Léčiva proti nachlazení a kašli Kód SÚKL 0032858
Volně prodejný léčivý přípravek, který zkapalňuje hustý hlen v průduškách a podporuje jeho vykašlávání.
Dostupnost: Zboží není skladem (o dostupnosti Vás budeme informovat po přijetí objednávky)
Běžná cena: 193,00 Kč (Naše normální cena.)
nyní jen 189,00 Kč , plus doprava
 
NAC AL 600 ŠUMIVÉ TABLETY por tbl eff20x600mg

NAC AL 600 mg šumivé tablety
acetylcysteinum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek NAC AL a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek NAC AL užívat?
3. Jak se přípravek NAC AL užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek NAC AL uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je přípravek NAC AL a k čemu se používá
Acetylcystein, léčivá látka přípravku NAC AL, zkapalňuje hustý hlen v průduškách a podporuje jeho vykašlávání.
Přípravek NAC AL se užívá u dospělých a dospívajících od 14 let k léčbě akutních a chronických onemocnění dýchacích cest provázených tvorbou vazkého hlenu a vlhkým kašlem, jako je např. zánět průdušnice nebo zánět průdušek (bronchitida). U akutních onemocnění lze přípravek užívat bez porady s lékařem, u chronických onemocnění se přípravek může užívat pouze na doporučení lékaře.
Dále se přípravek NAC AL užívá u dospělých, dospívajících a dětí od 2 let k léčbě mukoviscidózy (vrozené onemocnění žláz se zevní sekrecí, projevující se mj. poruchou zkapalňování hlenů v dýchacích cestách). V tomto případě se přípravek užívá pouze na doporučení lékaře.
Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek NAC AL užívat
Neužívejte přípravek NAC AL:
Jestliže jste alergický(á) na acetylcystein nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Pro vysoký obsah léčivé látky není přípravek NAC AL vhodný pro děti do 14 let. U mukoviscidózy tento přípravek není vhodný pro děti do 2 let.
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku NAC AL se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Další léčivé přípravky a přípravek NAC AL
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Pro současné užívání přípravku NAC AL a přípravků, které kašel tlumí (antitusika, např. dextromethorfan nebo kodein) musí být zvlášť závažné důvody a o takové léčbě musí vždy rozhodnout lékař, protože může dojít k nebezpečnému hromadění hlenu v dýchacích cestách.
2
Antitusika můžete užívat současně s NAC AL pouze na přímé doporučení lékaře.
Při současném perorálním užívání (tj. užívání ústy) některých antibiotik (tetracyklinu, polosyntetických penicilinů,
aminoglykosidů, cefalosporinů) musíte NAC AL užívat s odstupem nejméně 2 hodin. Je vhodné zachovávat tento
odstup i u jiných antibiotik (neplatí to však pro amoxicilin, doxycyklin, erythromycin, thiamfenikol a cefuroxim).
Současné podávání NAC AL a nitroglycerinu může zesílit působení nitroglycerinu na rozšíření cév a zvýšit útlum
shlukování krevních destiček.
Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Údaje o podávání acetylcysteinu těhotným a kojícím ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici.
Podávání přípravku NAC AL se z preventivních důvodů nedoporučuje.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Přípravek NAC AL obsahuje sodík.
Tento léčivý přípravek obsahuje 187,55 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v jedné šumivé tabletě. To odpovídá
9,4 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro dospělého.
Přípravek NAC AL obsahuje aspartam.
Tento léčivý přípravek obsahuje 20 mg aspartamu v jedné šumivé tabletě.
Aspartam je zdrojem fenylalaninu. Může být škodlivý pro osoby s fenylketonurií, což je vzácné genetické onemocnění,
při kterém se v těle hromadí fenylalanin, protože ho tělo nedokáže správně odstranit.
3. Jak se přípravek NAC AL užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Šumivou tabletu lze rozdělit na stejné dávky.
Dávkování u onemocnění dýchacích cest provázených tvorbou hlenu a vlhkým kašlem:
Doporučená dávka přípravku u dospívajících od 14 let a dospělých je 2 x denně ½ šumivé tablety nebo 1 x denně 1
šumivá tableta (tj. 600 mg acetylcysteinu za den).
Bez porady s lékařem lze přípravek užívat nejdéle 5 dnů. Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám
přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Dávkování při mukoviscidóze:
Vždy dodržujte dávkování předepsané lékařem. Pokud Váš lékař neurčí jinak, obvyklé dávkování je:
Děti od 2 do 6 let: 1 x denně 1/2 šumivé tablety
Děti starší 6 let: 2 x denně 1/2 šumivé tablety nebo 1x denně 1 šumivá tableta (tj. 600 mg acetylcysteinu za den).
Způsob podání:
Přípravek NAC AL užívejte po jídle.
Tablety se užívají rozpuštěné ve sklenici vody. Pro zvýšení účinku přípravku na rozpuštění hlenu je vhodné zvýšit
příjem tekutin během dne.
Jestliže jste užil(a) více přípravku NAC AL, než jste měl(a)
Při náhodném nebo úmyslném předávkování se mohou dostavit příznaky, jako jsou pálení žáhy, bolesti žaludku,
nevolnost, zvracení a průjem. V takovém případě se poraďte s lékařem.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek NAC AL
3
Pokud vynecháte dávku přípravku nebo užijete nižší dávku, než jste měli užít, pokračujte v léčbě podle předepsaného schématu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Zcela ojediněle se může objevit pálení žáhy, nevolnost, zvracení a průjem.
V ojedinělých případech došlo k zánětům sliznice dutiny ústní, k bolestem hlavy a hučení v uších. Ojediněle se vyskytly reakce z přecitlivělosti, např. svědění, kopřivka, kožní vyrážka, zúžení průdušek, zrychlení srdečního tepu a pokles krevního tlaku; ojedinělé zprávy o zúžení průdušek se týkaly převážně pacientů se zvýšenou reaktivitou průdušek při průduškovém astmatu.
V souvislosti s podáváním acetylcysteinu byly ojediněle hlášeny případy krvácení, a to částečně jako součást projevů celkové reakce z přecitlivělosti.
Při prvním náznaku přecitlivělosti se nesmí přípravek NAC AL dále užívat.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu :
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
5. Jak přípravek NAC AL uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a tubě za výrazem „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Po rozpůlení tablety musí být zbylá polovina tablety neprodleně vrácena do tuby a tuba musí být ihned dobře uzavřena.
Po prvním otevření tuby spotřebujte tablety do 3 měsíců.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co přípravek NAC AL obsahuje
Léčivou látkou je Acetylcysteinum 600 mg v 1 šumivé tabletě.
Dalšími pomocnými látkami jsou dihydrogen-citronan sodný, hydrogenuhličitan sodný, aspartam, povidon 25, makrogol 6000, citronové aroma.
Jak přípravek NAC AL vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek NAC AL jsou bílé kulaté ploché šumivé tablety se zkosenými hranami s půlicí rýhou na obou stranách.
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.
PP tuba s PE/Silikagel uzávěrem, papírová krabička
Velikost balení :
4
10 šumivých tablet
20 (2 x 10) šumivých tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Stada Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
611 18 Bad Vilbel
Německo
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 28. 5. 2020

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.