Domů / Volně prodejné léky / Gynekologické problémy

Canesten Gyn 1 den vag. tbl.1x500mg


Žádné hodnocení. Kód: 2540392 Produktové číslo: 8590322001004 ATC skupina: G01AF02 Popis: Gynekologická antiinfektiva a antiseptika Kód SÚKL 0180173
Volně prodejný léíčivý přípravek - vaginální tableta k léčbě gynekologických zánětů způsobených houbovitými mikroorganizmy, kvasinkami, plísněmi především rodu Candida
Výrobce: Bayer s.r.o.
Produkt již není v prodeji
Canesten Gyn 1 den vag. tbl.1x500mg

PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO PACIENTA
Canesten GYN 1 den 500 mg vaginální tableta
clotrimazolum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
• Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
• Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
• Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.Viz bod 4.
• Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Canesten GYN 1 den a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Canesten GYN 1 den používat
3. Jak se Canesten GYN 1 den používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Canesten GYN 1 den uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. CO JE CANESTEN GYN 1 DEN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Canesten GYN 1 den vaginální tableta se používá k léčbě gynekologických zánětů způsobených houbovitými mikroorganizmy, kvasinkami, plísněmi především rodu Candida. Navíc působí proti infekcím pochvy způsobeným grampozitivními mikroby, především streptokoky a stafylokoky a Gardnerella vaginalis a gramnegativními mikroby (Bacteroides).
Mezi nejčastější příčiny akutního zánětu zevních rodidel patří léčba antibiotiky, cukrovka, nadměrná konzumace sladkostí, koupel ve znečištěné vodě, hormonální antikoncepce s vysokou dávkou estrogenů a nošení nevhodného (těsného a neprodyšného) spodního prádla.
Canesten GYN 1 den se používá při následujících příznacích kandidózy:
- svědění a/nebo zarudnutí v oblasti pochvy a vulvy
- pálení pochvy a vulvy
- zduření a bolestivost tkání pochvy a vulvy
- výtok z pochvy (bělavý, hrudkovitý, bez zápachu)
2/5
Pokud si nejste jistá, zda máte kandidózu, konzultujte léčbu ještě před jejím zahájením
se svým lékařem.
Přípravek Canesten GYN 1 den je určen pro dívky od 12 let.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE
CANESTEN GYN 1 DEN POUŽÍVAT
Nepoužívejte Canesten GYN 1 den:
- jestliže jste alergická na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6).
Navštivte co nejdříve lékaře a nepoužívejte Canesten GYN 1 den, pokud máte jeden
nebo více z následujících příznaků:
- zvýšenou teplotu (38 °C a vyšší) nebo zimnici
- bolest v podbřišku
- bolesti zad
- zapáchající vaginální výtok
- pocit na zvracení
- vaginální krvácení a/nebo přidruženou bolest v bedrech
- pálení při močení a jiné obtíže při močení spojené s vaginálním výtokem
Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Canesten GYN 1 den se poraďte se svým lékařem
v následujících případech:
- prodělala jste více než dvě infekce (kandidózy) za posledních šest měsíců
- Vy nebo Váš partner jste někdy měli pohlavně přenosnou chorobu
- jste mladší 16 let nebo starší 60 let
- měla jste někdy alergickou reakci na klotrimazol nebo jiný vaginální protiplísňový
přípravek.
Sexuální partner má také podstoupit místní léčbu Canesten krémem, a to nejen když má
příznaky infekce.
Léčba obou sexuálních partnerů předchází vzniku možné opakované infekce
(reinfekce). Sexuální abstinence je v této době nezbytná.
Stejně jako jiné krémy a tablety může i tento léčivý přípravek snížit účinnost pryžových
antikoncepčních pomůcek, jako jsou kondomy a pesary, pokud jsou používány společně
s tabletami Canesten GYN 1 den. Použijte proto alternativní metody antikoncepce ještě
nejméně 5 dní po skončení léčby tímto přípravkem.
Během léčby nepoužívejte tampony, spermicidní nebo jiné vaginální přípravky.
Léčba může být opakována, přesto opakované infekce mohou být projevem jiného
základního onemocnění., Vyhledejte lékaře, pokud se příznaky onemocnění během 6
měsíců vrátí.
Jak předcházet vzniku kandidózy?
Další infekci můžete předcházet při dodržování následujících jednoduchých opatření:
3/5
- vyvarujte se častého nošení těsných, nylonových spodních kalhotek a přiléhavých džínsů. Teplo a nemožnost přístupu vzduchu jsou podmínky podporující růst mikroorganismů.
- Denně se myjte, ale používejte pouze jednoduchá mýdla – ne silně parfémovaná nebo léčivá. Při omývání netlačte silně houbou nebo žínkou na pokožku, nepoužívejte do koupele parfémované oleje a desinfekční přísady. Nejlépe se myjte v teplé vodě s přísadou koupelové soli.
- Otírejte se toaletním papírem zpředu dozadu, ne naopak, protože infekce může být snadno přenesena i ze střev.
Pokud máte obavy nebo jakékoli další otázky, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.
Další léčivé přípravky a Canesten GYN 1 den
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste
v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat.
Současné podávání klotrimazolu a takrolimu (lék tlumící imunitu) může vést k zesílení účinků takrolimu. Současné podávání klotrimazolu a sirolimu (lék tlumící imunitu) může vést k zesílení účinků sirolimu.
Těhotenství, kojení a plodnost
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
O použití přípravku v těhotenství musí rozhodnout lékař.
V prvních třech měsících těhotenství se nemá přípravek používat.
Kojení má být během léčby přerušeno.
Studie k posouzení vlivu přípravku na plodnost nebyly u lidí provedeny. Studie na zvířatech přesto nepotvrdily žádný vliv na plodnost.
Zavedení vaginální tablety musí vždy provést lékař. Tabletu je nutno zavést bez použití aplikátoru.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Canesten GYN 1 den nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.
3. JAK SE CANESTEN GYN 1 DEN POUŽÍVÁ
Vždy používejte Canesten GYN 1 den přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Jakým způsobem se používají vaginální tablety Canesten GYN 1den?
Canesten GYN 1 den vaginální tablety smějí být zaváděny pouze do pochvy. Neužívejte je ústy! Pokud nedopatřením tabletu polknete, informujte o tom přímo svého lékaře nebo kontaktujte pohotovostní oddělení v nejbližší nemocnici.
4/5
Tableta se zavádí do pochvy pomocí aplikátoru.
Jak používat aplikátor?
1. Vyjměte aplikátor z obalu, vytáhněte píst nadoraz. Umístěte pevně poševní tabletu do aplikátoru.
2. Zaveďte aplikátor s tabletou co nejhlouběji do pochvy, nejlépe v poloze vleže na zádech s mírně pokrčenýma nohama.
3. Zatlačte píst až na doraz, čímž umístíte tabletu do pochvy. Vyjměte aplikátor.
V těhotenství se musí poševní tableta zavádět bez použití aplikátoru.
Jak dlouho byste měla užívat Canesten GYN 1 den vaginální tablety?
Pokud lékař neurčí jinak, provádí se aplikace vaginální tablety jednorázově, nejlépe večer před spaním.
Jednodenní léčba přípravkem Canesten GYN 1 den je obvykle dostačující k odstranění příznaků infekce (kandidózy).
Protože u gynekologických zánětů jsou obvykle postižené jak pochva, tak vulva (zevní genitál), léčba obou těchto oblastí má probíhat současně. V případě postižení zevního genitálu použijte k místní léčbě přípravek Canesten krém.
Jestliže do 7 dnů od zahájení léčby nedojde ke zlepšení příznaků onemocnění, nebo se příznaky naopak zhoršují, navštivte svého lékaře.
Léčba nemá být prováděna během menstruace. Léčba má skončit před nástupem menstruace.
Doporučená léčba pro sexuálního partnera je vtírání přípravku Canesten krém na předkožku a žalud a to 2-3krát denně a to po dobu 1-2 týdnů.
Proužek krému o délce půl centimetru by měl postačit k zaléčení oblasti velikosti dlaně.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Canesten GYN 1 den nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Mohou se objevit poruchy imunitního systému (alergické reakce: mdloby, snížený krevní tlak, poruchy dýchání, svědění), poruchy reprodukčního systému (olupování kůže genitálu, svědění, vyrážka, otok, pálení, podráždění, pánevní bolest, puchýře, zčervenání, vaginální krvácení), poruchy trávicího traktu (bolest břicha) a obtížné nebo bolestivé močení.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
5/5
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
5. JAK CANESTEN GYN 1 DEN UCHOVÁVAT
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a na krabičce za Použitelné do: Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co Canesten GYN 1 den obsahuje
-Léčivou látkou je clotrimazolum, jedna vaginální tableta obsahuje clotrimazolum
500 mg.
-Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, kyselina mléčná, kukuřičný škrob, krospovidon, pentahydrát kalcium-laktátu, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hypromelosa.
Jak Canesten GYN 1 den vypadá a co obsahuje toto balení
Vaginální tableta je bílá až slabě nažloutlá bez zápachu.
Balení obsahuje 1 vaginální tabletu s aplikátorem.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci: BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, Česká republika
Výrobce:
Bayer AG
Kaiser-Wilhelm-Allee
51368 Leverkusen, Německo
GP Grenzach Produktions GmbH
Emil-Barell-Strasse 7
79639 Grenzach-Wyhlen, Německo
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 3. 2. 2020

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.