Domů / Volně prodejné léky / Kožní problémy

Akneroxid 5 gel 1x50g 5%


Žádné hodnocení. Kód: 4042762002164 Produktové číslo: 4042762041743 ATC skupina: D10AE01 Popis: Léčiva k terapii akné Kód SÚKL 0097511
Volně prodejný léčivý přípravek - Určený k lokální léčbě těžších forem akné, které nereagují na mírnější léčbu.
Dostupnost: Zboží není skladem (o dostupnosti Vás budeme informovat po přijetí objednávky)
Volně prodejný humánní léčivý přípravek je k dostání bez lékařského předpisu. Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci a vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
Běžná cena: 181,00 Kč (Naše normální cena.)
nyní jen 159,00 Kč , plus doprava
 
Porovnat Přihlaste se pro přístup do Listmania seznamu. Přihlaste se pro přístup do seznamu zboží. Přihlaste se pro přístup do seznamu dárků.
Akneroxid 5 gel 1x50g 5%

Příbalová informace: Informace pro uživatele
Akneroxid 5

Gel
Benzoylis peroxidum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 4 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Akneroxid 5/10 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Akneroxid 5/10 používat
3. Jak se přípravek Akneroxid 5/10 používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Akneroxid 5/10 uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je Akneroxid 5/10 a k čemu se používá
Co je Akneroxid 5/10
Akneroxid 5/10 je gel k lokální (místní) aplikaci na kůži k zevní léčbě acne vulgaris – akné, (trudovitosti).
Použití Akneroxidu 5/10 má 3 základní léčebné účinky:
1. olupující – odstraněním rohoviny z folikulárních ústí zajišťuje odtok kožního mazu z mazových žláz.
2. protibakteriální – omezuje růst bakterií Propionibacterium acnes, které jsou spoluzodpovědné za častý vznik akné a za rozvoj místních zánětů.
3. odstraňuje z kožního povrchu maz, kterého je u nemocných s akné vždy nadbytek.
Olupující efekt Akneroxidu 5/10 je často spojen s mírným drážděním kůže. Použitím gelového základu léků je však tento nepříjemný účinek minimalizován a lék je převážnou většinou nemocných velmi dobře snášen.
Akneroxid 5 se používá k místní léčbě acne vulgaris.
Akneroxid 10 se používá k místní léčbě acne vulgaris, obzvláště na hrudníku a na zádech. K léčbě těžších forem akné, které nedostatečně reagují na léčbu 5% koncentrací benzoyl-peroxidu.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Akneroxid 5/10 používat
2/4
Nepoužívejte Akneroxid 5/10
- jestliže jste alergický(á) na benzoyl-peroxid nebo na kteroukoliv další složku tohoto
přípravku uvedenou v bodě 6. Riziko vzniku přecitlivělosti je malé (pod 2%).
- Tento přípravek nesmí být používán na porušenou nebo poraněnou pokožku.
Upozornění a opatření
Před užitím použitím přípravku Akneroxid 5/10 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Akneroxid 5/10 nesmí přijít do styku s očima a nesmí být používán na sliznice nebo do oblasti
koutků úst, nosu nebo očí. Při náhodném kontaktu s očima nebo při potřísnění sliznic ihned
oplachujte proudem vlažné vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Během léčby přípravkem
Akneroxid 5/10 nesmí být postižená místa vystavena ozařování UV paprsky (solária) či slunění.
Akneroxid 5/10 má bělicí účinky a proto nesmí být používán na obočí, na vousy a na vlasy nebo
v jejich těsné blízkosti. Pro své odbarvovací účinky nesmí přijít do styku s barevnými textiliemi.
Při léčbě přípravkem Akneroxid 5/10 je zakázáno používat další lokální slupovací nebo abrazivní
prostředky.
Další léčivé přípravky a přípravek Akneroxid 5/10
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Nejsou známy žádné interakce (vzájemné působení) s ostatními léčivy podávanými zevně na kůži.
Přípravky s obsahem benzoyl-peroxidu je možné kombinovat s jinými lokálními (místními) léky pro
léčbu akné, přesto se nedoporučuje současná léčba s léky, které mají dráždivý, vysušující nebo
olupující účinek.
Nikdy nekombinujte přípravky podle svého rozhodnutí, vždy se poraďte s lékařem.
Přípravek Akneroxid 5/10 s jídlem a pitím
Použití léku Akneroxid 5/10 není vázáno na jídlo a nápoje. Účinek místního podání přípravku
Akneroxid 5/10 není jídlem ani nápoji ovlivněn.
Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Akneroxid 5/10 může být během těhotenství a kojení použit pouze na doporučení lékaře při pečlivém
zvážení poměru možného rizika a přínosu léčby. Akneroxid 5/10 nesmíte používat v posledním
měsíci těhotenství.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vzhledem ke způsobu použití lze vyloučit ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje.
3. Jak se přípravek Akneroxid 5/10 používá
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Jestliže lékař neurčí jinak, doporučená dávka je:
Postižená místa se potírají gelem ve slabé vrstvě 1-2krát denně po důkladném předchozím omytí
postižených partií vodou a nedráždivým mýdlem. Doporučuje se však přistupovat k použití
Akneroxidu 5/10 individuálně a řídit se citlivostí kůže. Při prvním použití je vhodnější začít léčbu
Akneroxidem 5 a teprve po snášenlivosti 5% síly přejít na Akneroxid 10.
3/4
U pacientů s obzvláště citlivou kůží se doporučuje na začátku léčby používat gel pouze 1krát denně a to navečer.
Pacienti s neurodermitidou (zánětlivým onemocněním kůže spojeným se silným svěděním ohraničených ložisek s pupínky), se suchou pokožkou a poruchou tvorby kožního mazu mohou Akneroxid 5/10 používat pouze po poradě s lékařem.
Průměrná doba ošetřování je podle zkušeností 4-10 týdnů. Potřebujete-li používat přípravek Akneroxid 5/10 déle než 10 týdnů, poraďte se o další vhodné léčbě se svým lékařem.
Jestliže jste užil(a) větší množství přípravku AKNEROXID 5/10, než jste měl(a)
Při předávkování (resp. nadměrné expozici) může docházet k silnému podráždění pokožky. Pokud dojde k silnému zarudnutí a pálení v místě aplikace v souvislosti se zvýšenou expozicí, přerušte léčbu a vyhledejte lékaře.
Při náhodném perorálním požití (požití ústy) benzoyl-peroxidu nepředstavuje přípravek Akneroxid 5/10 akutní ohrožení. Je potřeba vyloučit jakékoliv dráždění jícnu a žaludku, protože benzoyl-peroxid má oxidační vlastnosti.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Při hodnocení nežádoucích účinků se vychází z následujících údajů o četnosti:
Velmi časté: více než 1 z 10 léčených osob
Časté: méně než 1 z 10, avšak více než 1 ze 100 léčených osob
Méně časté: méně než 1 ze 100, avšak více než 1 z 1 000 léčených osob
Vzácné: méně než 1 z 1 000, avšak více než 1 z 10 000 léčených osob
Velmi vzácné: méně než 1 z 10 000 léčených osob
Není známo: z dostupných údajů nelze určit
Nežádoucí účinky:
Není známo: zarudnutí a pocit napětí kůže, pálení a silnější vysoušení pokožky*.
Vzácné: kontaktní alergie.
*V některých případech může dojít v prvních dnech léčby k mírnému zarudnutí a k pocitu napětí kůže v místech nanesení gelu. U citlivých osob vzniká na začátku silné pálení, které však během další léčby normálně mizí. Jestliže u Vás však dojde k většímu zarudnutí a pálení v místech nanesení, trvajícímu déle než 5 dní, přerušte léčbu a poraďte se, prosím, se svým lékařem.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
4/4
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
5. Jak přípravekAkneroxid 5/10 uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte tento přípravek při teplotě do 25°C.
Doba použitelnosti po prvním otevření je do 6 měsíců.
Nepoužívejte tento přípravek po ukončení doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Akneroxid 5/10 obsahuje
Léčivá látka je benzoyl-peroxid.
Akneroxid 5 obsahuje: benzoylis peroxidum (jako benzoylis peroxidum cum aqua) 5,00 g ve 100 g gelu
Akneroxid 10 obsahuje: benzoylis peroxidum (jako benzoylis peroxidum cum aqua) 10,00 g ve 100 g gelu
Pomocné látky jsou: karbomer 940, lauromakrogol 200, hydroxid sodný, kyselina edetová a čištěná voda
Jak přípravek Akneroxid 5/10 vypadá a co obsahuje toto balení
Akneroxid 5/10 je bílý homogenní gel se slabou charakteristickou vůní v HDPE plastové tubě s PE šroubovacím uzávěrem.
Akneroxid 5/10 je dostupný v balení 50g
Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Almirall Hermal GmbH
Scholtzstraße 3, D-21465 Reinbek
Německo
tel.: +49- 40 727 04-0, fax: +49 - 40 722 9296
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 3.9.2014.

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.