Domů / Volně prodejné léky / Kožní problémy

Balneum Hermal F liq. 1x500ml


Žádné hodnocení. Kód: 4042762052886 Produktové číslo: 4042762044362 ATC skupina: D02AC Popis: Emoliencia a protektiva Kód SÚKL 0060409
Volně prodejný léčivý přípravek -Přísada do koupele pro suchou pokožku
Dostupnost: Zboží není skladem (o dostupnosti Vás budeme informovat po přijetí objednávky)
Volně prodejný humánní léčivý přípravek je k dostání bez lékařského předpisu. Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci a vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
202,00 Kč , plus doprava
 
Porovnat Přihlaste se pro přístup do Listmania seznamu. Přihlaste se pro přístup do seznamu zboží. Přihlaste se pro přístup do seznamu dárků.
Balneum Hermal F liq. 1x500ml

Balneum Hermal F

Přísada do koupele

Arachidis oleum, Paraffinum perliquidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 4 týdnů nebudete cítit lépenebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Balneum Hermal F a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Balneum Hermal F používat
3. Jak se přípravek Balneum Hermal F používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Balneum Hermal F uchovávat
6. Obsah balení a další informace

 

1. Co je přípravek Balneum Hermal F a k čemu se používá
Co je přípravek Balneum Hermal F
Balneum Hermal F obsahuje léčivé látky arachidis oleum (arašídový olej) 46,45g; Paraffinum per liquidum (tekutý parafín) 47,00g ve 100 g roztoku
Balneum Hermal F je přísada do koupele.
Balneum Hermal F pokrývá pokožku olejovým filmem, který slouží jako přechodná ochranná vrstva až do obnovení přirozeného tukového kožního pláště. Balneum Hermal F snižuje uvolňování fyziologických faktorů zadržujících vodu v rohové vrstvě kůže. Snižuje také zvýšené odpařování vody u kožních onemocnění, jako jsou ekzémy a lupénka. Kromě toho také usnadňuje odlučování šupin.
Použití Balneum Hermal F je vhodné u těch pacientů, u nichž je pokožka chudá na látky tukové povahy, suchá a lehce svědící. Zvláštní výhodou je příjemný způsob opětného obnovení přirozeného mastného povrchu kůže.
Balneum Hermal F se používá k podpůrné léčbě těch pacientů , kteří mají potíže s výrazně suchou a svědící kůží jako například u atopického ekzému. Používat Balneum Hermal F je též možno u malých dětí a kojenců s citlivou kůží. Mezi spektrum použití patří atopický (kojenecký) ekzém, neurodermatitida, lupénka a ichtyóza. Přípravek mohou používat dospělí,
děti i mladiství i bez doporučení lékaře. Přípravek je možné používat i během těhotenství a kojení.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Balneum Hermal F používat
Nepoužívejte přípravek Balneum Hermal F
- jestliže jste přecitlivělý/á (alergický/á) na sójový olej, sóju, oříšky či kteroukoliv pomocnou látku obsaženou v přípravku Balneum Hermal F
- jestliže trpíte akutní formou pustulózní (puchýřnaté) lupénky.
Při rozsáhlých poraněních kůže, horečnatých a infekčních stavech, tuberkulóze, srdeční nedostatečnosti a při vysokém krevním tlaku by veškeré koupele – včetně koupelí s přípravkem Balneum Hermal F – měly být prováděny pouze po poradě s lékařem.
Upozornění a opatření
Před užitím použitím přípravku Balneum Hermal F se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Nenanášejte do oblasti očí. V případě náhodného zasažení očí je ihned vypláchněte velkým množstvím studené vody. Pokud podráždění přetrvává, poraďte se s lékařem nebo oftalmologem.
Po vypuštění vody z vany je nebezpečí uklouznutí, protože také povrch vany je pokryt mastným filmem. Po každé koupeli je proto nezbytné okamžitě vanu důkladně vyčistit běžným čistícím prostředkem pro domácnost, a pak opláchnout horkou vodou.
Další léčivé přípravky a Balneum Hermal F
Interakce s jinými léky nejsou známy. Pouze při následném použití mýdel a saponátů dochází ke zrušení příznivého účinku Balneum Hermal F.
Přípravek Balneum Hermal F s jídlem, pitím a alkoholem
Použití léku Balneum Hermal F není vázáno na jídlo a nápoje. Účinek místního podání přípravku Balneum Hermal F není jídlem ani nápoji ovlivněn.
Těhotenství, kojení a fertilita
Používání přípravku Balneum Hermal F je možné i během těhotenství a kojení bez omezení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vzhledem ke způsobu použití lze vyloučit ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje.
Přípravek Balneum Hermal F obsahuje butylhydroxytoluen a propylenglykol
Butylhydroxytoluen může vyvolat místní podráždění kůže (např. kontaktní dermatitidu), podráždění očí a sliznic.
Propylenglykol může vyvolat podráždění kůže.

3. Jak se přípravek Balneum Hermal F používá?
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Jako odměrku můžete použít vnitřní díl šroubovacího uzávěru.
Jestliže lékař neurčí jinak, doporučená dávka je:
Pro 1 koupel (150 l vody) použijte 30 – 45 ml olejového roztoku, což odpovídá 2 – 3 odměrkám (šroubovací uzávěr).
Pro částečnou koupel (5 l vody) použijte 1 ml olejového roztoku, což odpovídá 1/4 kávové lžičky.
Použití u dětí
Pro dětskou koupel (25 l vody) použijte 5 ml olejového roztoku, což odpovídá 1/3 odměrky (šroubovací uzávěr).
Způsob použití
Frekvence použití se řídí druhem, rozsahem a velikostí potíží a má být stanovena individuálně. Koupele je doporučováno provádět v odstupu 2-3 dnů, případně denně.
Odměřené množství olejového roztoku přidejte do vody, nikoliv obráceně, a dobře promíchejte, až se dosáhne stejnoměrného rozptylu.
Teplota lázně by neměla překročit 36°C (nižší teplota lázně, kolem 32°C je pro opětné obnovení mastného povrchu kůže příznivější, při vyšší teplotě promašťující efekt mírně klesá).
Doba koupele je individuální, neměla by však přesáhnout 15-20 minut.
U kojenců a malých dětí obvykle postačuje doba lázně jen několik minut.
Balneum Hermal F může být použit i při sprchování. V tomto případě se neředěný olejový roztok nanese na navlhčenou pokožku a pak se lehce osprchuje. Po koupeli se kůže osuší lehkými doteky ručníkem; silné otírání snižuje léčebný účinek!
Upozornění
Balneum Hermal F nesmí neředěný vniknout do očí. Při náhodném kontaktu s očima je nutno oči okamžitě vypláchnout velkým množstvím vody.
Po každé koupeli je nutno vanu vyčistit běžným čistícím prostředkem a opláchnout horkou vodou, protože i povrch vany je pokryt mastným povlakem a vzniká nebezpečí uklouznutí.
Jestliže jste použil/a větší množství přípravku Balneum Hermal F, než jste měl/a:
Škodlivé působení vlivem zvýšené olejové koncentrace v koupelové vodě není známé.
Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Při hodnocení nežádoucích účinků se vychází z následujících údajů o četnosti:
Velmi časté: mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 léčených osob
Časté: mohou se vyskytnout až u 1 ze 10 léčených osob
Méně časté: mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 léčených osob
Vzácné: mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 léčených osob
Velmi vzácné:mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 léčených osob
Není známo: četnost nelze z dostupných údajů určit
Nežádoucí účinky:
Vzácné: Arašídový olej může ve vzácných případech (>1/10 000, <1/1000) vyvolat reakci z přecitlivělosti.
Velmi vzácné: Ve velmi vzácných případech (<1/10 000) může vzniknout folikulitida.
Přípravek je obvykle dobře snášen, ale v ojedinělých případech s četností není známo může dojít k zarudnutí, svědění až pálení pokožky.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Balneum Hermal F uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Nepoužívejte přípravek po datu ukončení doby použitelnosti, které je uvedeno na krabičce a na lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co obsahuje Balneum Hermal F
Léčivou látkou je arachidis oleum (arašídový olej) 46,45 g a paraffinum perliquidum (tekutý parafín) 47,00 g ve 100 g roztoku.
Pomocné látky jsou lauromakrogol 400, diolamid kyseliny olejové, isopropyl-acetát, propylenglykol, butylhydroxytoluen, askorbyl-palmitát, monohydrát kyseliny citronové a parfém DV 5171.

Jak přípravek Balneum Hermal F vypadá a co obsahuje toto balení
Světle žlutý, lehce opalizující olejový roztok v bílé neprůhledné plastové lahvi a v papírové krabičce.

Balneum Hermal F je dostupný v balení 100, 200, 500 a 2x500 ml.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Almirall Hermal GmbH
Scholtzstraße 3, D-21465 Reinbek
Německo
tel.: +49 (040) 72704-0
fax: +49 (040) 7229296
www.almirall.com

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
7.2.2014

S tímto zbožím kupují
Balneum Hermal Plus drm.bal.2x500ml Balneum Hermal Plus drm. bal.2x500ml Kód: 4042762053180
Zboží není skladem (o dostupnosti Vás budeme informovat po přijetí objednávky)
Volně prodejný léčivý přípravek - Přísada do koupele pro suchou pokožku
Běžná cena: 403,00 Kč (Naše normální cena.)
nyní jen 379,00 Kč
více
BIODERMA Atoderm Intensive 75 ml BIODERMA Atoderm Intensive 75 ml Kód: 3028736
Zboží není skladem (o dostupnosti Vás budeme informovat po přijetí objednávky)
Poskytuje dlouhodobou úlevu od svědění pokožky a snižuje potřebu škrábání
297,00 Kč
více
Balneum Hermal liq 1x500ml Balneum Hermal liq 1x500ml Kód: 4042762052862
Zboží není skladem (o dostupnosti Vás budeme informovat po přijetí objednávky)
Volně prodejný léčivý přípravek - Balneum Hermal pokrývá pokožku olejovým filmem,…
197,00 Kč
více
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.