Domů / Volně prodejné léky / Pohybový aparát

CALCII CARBONICI 0,5 TBL. MEDICAMENTA POR TBL NOB 100X0.5GM


Žádné hodnocení. Kód: 8595112610077 Produktové číslo: 8595112610077 ATC skupina: A12AA04 Popis: Minerální doplňky Kód SÚKL 0017994
Volně prodejný léčivý přípravek - Tablety s obsahem vápníku ve formě uhličitanu vápenatého. Tento osvědčený přípravek slouží k doplnění hladiny vápníku v organismu, vyšší dávky mají terapeutické účinky.
Výrobce: MEDICAMENTA a. s.
Dostupnost: Zboží není skladem (o dostupnosti Vás budeme informovat po přijetí objednávky)
Volně prodejný humánní léčivý přípravek je k dostání bez lékařského předpisu. Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci a vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
159,00 Kč , plus doprava
 
CALCII CARBONICI 0,5 TBL. MEDICAMENTA POR TBL NOB 100X0.5GM

Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta
tablety
calcii carbonas
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta a k čemu se užívá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta užívat
3. Jak se Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta a k čemu se užívá
Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta je kalciový přípravek, který doplňuje hladinu vápníku v organismu. Používá se k prevenci i léčbě nedostatku vápníku (hypokalcémie) při jeho nedostatečném příjmu ve stravě nebo při zvýšené potřebě vápníku, a dále při těchto stavech a poruchách: těhotenství a kojení, hojení zlomenin a u starších osob prevence zlomenin (podávat současně s vitaminem D), zmírnění traumatických stavů (po úrazu) při nedostatečném přívodu vápníku, dlouhodobá léčba kortikoidy, poruchy vápníkového metabolismu, alergická onemocnění vzniklá zejména v důsledku vrozené dispozice, jako např. atopický ekzém, tetanie – tj. zvýšená nervosvalová dráždivost (křeče), křivice (rachitis), měknutí kostí (osteomalácie), řídnutí kostí (osteoporóza), alergický zánět nosohltanu, různé kožní choroby (dermatózy).
Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající a děti.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta užívat
Neužívejte Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta
- jestliže jste alergický/á na uhličitan vápenatý nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
- jestliže máte zvýšenou hladinu vápníku v krvi (hyperkalcémii),
- jestliže trpíte ledvinovou nedostatečností,
- jestliže máte ledvinové nebo žlučové kameny,
2/4
- jestliže trpíte onemocněním příštítných tělísek (hyperparathyreózou) doprovázeným vysokými hladinami vápníku v krvi a moči.
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pacienti s achlorhydrií (nepřítomnost kyseliny chlorovodíkové v žaludeční šťávě, která bývá spojena s vleklým zánětem žaludku) by měli přípravek užívat mezi jídlem.
Při dlouhodobém užívání přípravku jsou nutné laboratorní kontroly hladiny vápníku v krvi a v moči, zejména pokud současně užíváte přípravky obsahující vitamin D.
Bez porady s lékařem neužívejte žádné přípravky obsahující vápník nebo vitamin D.
Podávání solí vápníku může vést ke vzniku zácpy a nadýmání.
Další léčivé přípravky a Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Perorální podávání vápníku (podání ústy) snižuje vstřebávání některých antibiotik, zejména tetracyklinu a vitaminů rozpustných v tucích (např. vitamín A a D). Při současném podávání těchto přípravků musíte zachovat tříhodinový odstup mezi jejich užitím.
Vápník zesiluje účinek srdečních glykosidů (léků užívaných k léčbě srdečních onemocnění, např. digoxin).
Přípravek neužívejte společně s přípravky, které obsahují fluor, zejména fluorid sodný.
Vstřebávání vápníku z trávicí soustavy snižuje kyselina šťavelová, kyselina fytová a soli draslíku a sodíku.
Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta s jídlem a pitím
Tablety se polykají celé nebo rozdělené, zapijte je dostatečným množstvím tekutiny.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Těhotné a kojící ženy mohou přípravek užívat na základě doporučení lékaře.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta obsahuje monohydrát laktosy.
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
3. Jak se Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Doporučená dávka přípravku pro dospělé je 2 – 4 tablety denně při preventivním podávání, při léčebném podávání lze dávkování zvýšit podle doporučení lékaře.
Dětem se podává 1/2 – 1 tableta denně.
3/4
Bez porady s lékařem neužívejte (nepodávejte dětem) současně další přípravky obsahující vápník nebo vitamin D.
Tablety se polykají celé nebo rozdělené a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny.
Bez porady s lékařem lze tablety užívat k prevenci po dobu 7 – 10 dnů, pak je vhodné poradit se s lékařem o další léčbě.
Jestliže jste užil(a) více Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta, než jste měl(a)
Předávkování přípravkem může způsobit příznaky, jako jsou pocit na zvracení, zvracení, bolest břicha nebo zácpa. Pokud máte podezření na předávkování, vyhledejte ihned svého lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek je obvykle dobře snášen, někdy se však mohou vyskytnout potíže jako zácpa, při dlouhodobém podávání vysokých dávek existuje možnost poškození ledvin. Při nadměrných dlouhodobých dávkách podávaných během těhotenství hrozí zvápenatění plodu. Užití vysokých dávek vápníku může vyvolat tzv. milk alkali syndrom (příznaky jsou časté nucení k močení, bolest hlavy, ztráta chuti k jídlu, nevolnost nebo zvracení, neobvyklá únava nebo slabost, zvýšení hladiny vápníku v krvi a porucha funkce ledvin).
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
5. Jak Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta uchovávat
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
4/4
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta obsahuje
- Léčivou látkou je calcii carbonas. Jedna tableta obsahuje calcii carbonas 0,5 g.
- Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, pšeničný škrob, želatina, mastek, magnesium-stearát
Jak Calcii carbonici 0,5 tbl. vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami, o průměru asi 13 mm, v blistrech po 10 tabletách. Balení obsahuje 50 nebo 100 tablet (5 nebo 10 blistrů) v krabičce.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika
Výrobce:
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, s místem propouštění Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 2.5.2016

S tímto zbožím kupují
Pyridoxin tbl. 30 Generica Pyridoxin tbl. 30 Generica Kód: 85802179
Zboží není skladem (o dostupnosti Vás budeme informovat po přijetí objednávky)
Doplněk stravy - Vitaminový přípravek s obsahem pyridoxinu (vitamin B6). Přípravek se…
43,00 Kč
více
ESPUMISAN cps 50x40mg ESPUMISAN cps 50x40mg Kód: 4013054002001
Zboží není skladem (o dostupnosti Vás budeme informovat po přijetí objednávky)
Volně prodejný léčivý přípravek - přípravek proti nadýmání a plynatosti
87,00 Kč
více
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.