Domů / Volně prodejné léky

Procto-glyvenol rct. sup.10


Žádné hodnocení. Kód: 2569672 Produktové číslo: 8594002952907 ATC skupina: C05AD01 Popis: Vazoprotektiva, venofarmaka Kód SÚKL 0180555
Volně prodejný léčivý přípravek - pro místní léčbu vnějších a vnitřních hemoroidů
Produkt již není v prodeji
Procto-glyvenol rct. sup.10

PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE
Procto-Glyvenol
400 mg + 40 mg čípky
(tribenosidum, lidocaini hydrochloridum monohydricum)
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Procto-Glyvenol a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Procto-Glyvenol používat
3. Jak se Procto-Glyvenol používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Procto-Glyvenol uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je Procto-Glyvenol a k čemu se používá
Procto-Glyvenol se používá pro místní léčbu vnějších a vnitřních hemoroidů. Hemoroidy jsou rozšířené žíly v oblasti konečníku, které způsobují místní bolest, píchání a svědění.
První léčivá látka, tribenosid působí místně na příčiny zánětu v malých krevních cévách. Druhá léčivá látka, lidokain je místní anestetikum, které poskytuje okamžitou úlevu od svědění, píchání a bolesti způsobené hemoroidy.
1 čípek (2g) obsahuje 400mg tribenosidu a 40mg lidokainu.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Procto-Glyvenol používat
Nepoužívejte Procto-Glyvenol
- jestliže jste alergický(á) na tribenosid, lidokain nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
Upozornění a opatření
V případě, že trpíte jaterním onemocněním, konzultujte použití přípravku Procto-Glyvenol se svým lékařem nebo lékárníkem.
Děti a dospívající:
2/5
Nepodávejte tento přípravek dětem bez porady s lékařem.
Další léčivé přípravky a Procto-glyvenol:
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Není znám žádný problém při používání přípravku Procto-Glyvenol s ostatními léčivými přípravky.
Jestliže Vám lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již používáte
Procto-Glyvenol.
Procto-Glyvenol s jídlem a pitím
Procto-Glyvenol se používá nezávisle na době jídla.
Těhotenství a kojení a plodnost:
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Přípravek Procto-Glyvenol se nemá používat během prvních třech měsíců těhotenství. Přípravek Procto-Glyvenol se může používat po třetím měsíci těhotenství nebo pokud kojíte, nesmíte však překročit doporučené dávkování.
Studie k posouzení vlivu přípravku na plodnost nebyly provedeny. Studie u zvířat nepotvrdily žádný vliv na plodnost.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Procto-Glyvenol by neměl ovlivnit Vaši schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.
3. Jak se Procto-Glyvenol používá
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučená dávka přípravku je:
Pokud jsou příznaky akutní:
Dvakrát denně (jednou ráno a jednou večer) aplikujte jeden čípek.
Pokud se potíže zmenšily:
Jednou denně aplikujte jeden čípek. Nepřekračujte doporučené dávkování.
Použití u dětí
Nepodávejte dětem bez porady s lékařem.
Zabraňte kontaktu s očima.
Nepolykejte, při náhodném požití dítětem ihned vyhledejte lékaře.
3/5
Pro snadné vyjmutí čípku z obalu, táhněte ve směru šipek dle uvedeného návodu.
Jestiže jste použil(a) více přípravku P rocto-Glyvenol, než jste měl(a)
Není znám žádný případ předávkování přípravkem Procto-Glyvenol. Nicméně pokud jste použili více přípravku Procto-Glyvenol než jste měli, okamžitě kontaktujte lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek P rocto -Glyvenol
Buďte klidní, pokud jste si zapomněli aplikovat přípravek Procto-Glyvenol v plánovaný čas. Použijte přípravek jako obvykle v čase, kdy si ho máte aplikovat podle původního plánu.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Jak dlouho se přípravek P rocto-Glyvenol používá
Přípravek Procto-Glyvenol byste měli používat tak dlouho, dokud příznaky onemocnění nezmizí.
Pokud příznaky vašeho onemocnění trvají déle než jeden týden, konzultujte to se svým lékařem.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Při hodnocení nežádoucích účinků se vychází z následujících údajů o četnosti: Velmi časté: více než 1 z 10 léčených osob. Časté: méně než 1 z 10, avšak více než 1 ze 100 léčených osob. Méně časté: méně než 1 ze 100, avšak více než 1 z 1000 léčených osob. Vzácné: méně než 1 z 1000, avšak více než 1 z 10000 léčených osob. Velmi vzácné: méně než 1 z 10000 léčených osob. Není známo: z dostupných údajů nelze určit.
4/5
Vzácné nežádoucí účinky (méně než 1 z 1000, avšak více než 1 z 10000 léčených osob):
• kopřivka
• pálení, svědění nebo vyrážka v místě aplikace
Velmi vzácné nežádoucí účinky (méně než 1 z 10000 léčených osob):
• alergická reakce (anafylaktická reakce)
• poruchy srdečního rytmu (nepravidelnosti srdečního tepu)
• dýchací obtíže
• otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla
Pokud se u Vás vyskytly tyto potíže, OKAMŽITĚ KONTAKTUJTE LÉKAŘE a PŘESTAŇTE používat tento přípravek.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
5. Jak Procto-Glyvenol uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. Obsah balení a další informace Co přípravek Procto-Glyvenol obsahuje
Léčivé látky: tribenosidum 400 mg, lidocaini hydrochloridum monohydricum 40 mg v 1 čípku.
Pomocné látky: čípkový základ E85, čípkový základ W35.
Jak přípravek Procto-Glyvenol vypadá a co obsahuje toto balení Přípravek Procto-Glyvenol jsou bílé až nažloutlé čípky, torpédovitého tvaru. Čípky jsou v hliníkové folii, popř. ve folii z plastické hmoty a v krabičce.
Velikost balení: 5 nebo 10 čípků
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci:
5/5
Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239,530 03 Pardubice, Česká republika
Výrobce:
Delpharm Huningue SAS, Huningue, Francie
Zeta Farmaceutici S.p.A., Via Luigi Galvani 10, 36066 Sandrigo (VI) - Itálie
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 25.02.2019


 

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.