Domů / Volně prodejné léky

SINUPRET gtt 1x50ml


Žádné hodnocení. Kód: 4029799128746 Produktové číslo: 4029799128746 ATC skupina: V11 Popis: Fytofarmaka a živočišné produkty (česká atc skupin Kód SÚKL 0044561
Volně prodejný léčivý přípravek - Efektivní léčba nachlazení, rýmy a zánětu dutin.
Výrobce: Bionorica SE
Dostupnost: Poslední kusy na skladě!
Volně prodejný humánní léčivý přípravek je k dostání bez lékařského předpisu. Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci a vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
Běžná cena: 125,00 Kč (Naše normální cena.)
nyní jen 124,00 Kč , plus doprava
 
Porovnat Přihlaste se pro přístup do Listmania seznamu. Přihlaste se pro přístup do seznamu zboží. Přihlaste se pro přístup do seznamu dárků.
SINUPRET gtt 1x50ml

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Sinupret forte obalené tablety
Hořcový kořen, prvosenkový květ, šťovíková nať, květ bezu černého, sporýšová nať
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 7 - 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Sinupret forte a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sinupret forte užívat
3. Jak se Sinupret forte užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Sinupret forte uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. CO JE SINUPRET FORTE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Sinupret forte je rostlinný léčivý přípravek, který se užívá při akutních a chronických zánětech vedlejších dutin nosních a dýchacích cest a jako podpůrná léčba při antibakteriální léčbě. Podporuje rozpouštění a vylučování hlenů.
Přípravek mohou užívat dospělí a dospívající od 12 let.
Charakteristickými příznaky akutního nekomplikovaného zánětu vedlejších nosních dutin jsou výtok z nosu, následně ucpaný nos a překrvení nosní sliznice. Vyskytuje se i bolest hlavy nebo tváře, která se často prohlubuje při předklonu nebo při tlaku palcem na postiženou oblast obličeje, a pocit tlaku
v obličeji, hlavně kolem nosu.
Pacienti s chronickými záněty vedlejších dutin nosních a dýchacích cest mohou tento přípravek užívat pouze po poradě s lékařem.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SINUPRET FORTE UŽÍVAT
Neužívejte Sinupret forte
- jestliže jste alergický(á) na hořcový kořen, prvosenkový květ, šťovíkovou nať, květ bezu černého
nebo sporýšovou nať (verbena) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
Upozornění a opatření
Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud příznaky přetrvávají déle než 7 – 14 dní, zhoršují se nebo se opakovaně vracejí a/nebo pokud trpíte přetrvávající nebo vysokou horečkou, silnou bolestí hlavy,
2
otokem obličeje nebo nejasnými potížemi.
Pokud máte citlivý žaludek nebo trpíte známou žaludeční poruchou, je třeba zvláštní opatrnosti při užívání tohoto léku. Sinupret forte užívejte nejlépe po jídle se sklenicí vody.
Děti
Není určen pro děti mladší 12 let vzhledem k nedostatku dostatečných údajů.
Další léčivé přípravky a Sinupret forte
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Vzájemné působení s jinými léčivými přípravky nejsou doposud známy.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Z bezpečnostních důvodů má být Sinupret forte podáván během těhotenství pouze po přísném zhodnocení rizika a přínosu ošetřujícím lékařem.
Není známo, jestli jsou léčivé látky Sinupretu forte vylučovány do mateřského mléka. Sinupret forte nemá být v období kojení užíván.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
Sinupret forte obsahuje monohydrát laktózy, sacharózu a tekutou glukózu.
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Tento léčivý přípravek obsahuje 0,444 mg sorbitolu v jedné jednotce dávky.
3. JAK SE SINUPRET FORTE UŽÍVÁ
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Denní dávka přípravku je:
Věk
Jednotlivá dávka
Denní dávka
Dospělí a dospívající starší 12
let
1 obalená tableta
3 obalené tablety
Obalená tableta se polyká vcelku 3x denně s trochou tekutiny (např. se sklenicí vody).
Jak dlouho můžete užívat Sinupret forte?
Sinupret forte nemá být užíván déle než 7 – 14 dní.
Jestliže jste užil(a) více Sinupretu forte, než jste měl(a)
V případě, že jste užil(a) více Sinupretu forte, než jste měl(a), oznamte to svému lékaři. Váš lékař může rozhodnout, zda je nutné učinit nějaké další kroky. V případě předávkování se nežádoucí účinky uvedené níže mohou vyskytnout v intenzivnější míře.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Sinupret forte
Pokud jste zapomněl(a) užít Sinupret forte, nezdvojnásobujte následující dávku, ale pokračujte v léčbě Sinupretem forte podle pokynů v této příbalové informaci.
3
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu ze 100)
Trávicí potíže (jako bolesti břicha, pocit na zvracení).
Vzácné (mohou postihnout až 1 ze 1000 léčených osob)
Reakce z přecitlivělosti kůže jako vyrážka, zarudnutí kůže, svědění.
Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)
Dále se mohou vyskytnout alergické reakce jako otok rtů, jazyka a hrdla a /nebo hrtanu se zúžením dýchacích cest (angioedém), dušnost, otok obličeje.
Při prvních známkách přecitlivělé/alergické reakce nesmí být Sinupret forte dále užíván.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
5. JAK SINUPRET FORTE UCHOVÁVAT
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za Použitelné do nebo blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Léčivými látkami jsou:
Jedna tableta obsahuje:
Gentianae radix (hořcový kořen) 12 mg
Primulae flos (prvosenkový květ) 36 mg,
Rumicis herba (šťovíková nať) 36 mg
Sambuci nigrae flos (květ černoho bezu) 36 mg
Verbenae herba (sporýšová nať) 36 mg
Pomocné látky: bazický butylovaný methakrylátový kopolymer, želatina, tekutá glukosa, hlinitý lak indigokarmínu (E132), práškovaná sodná sůl měďnatéhokomplexu chlorofylinu (obsahuje 25 % sodné soli měďnatého komplexu chlorofylinu a 75 % tekuté glukosy) (E141), riboflavin (E101), bramborový škrob, monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, dextrin, lehký oxid hořečnatý, montanglykolový vosk, uhličitan vápenatý, čištěný ricinový olej, sacharosa, šelak, koloidní bezvodý oxid křemičitý, sorbitol,
4
kyselina stearová, mastek, oxid titaničitý (E 171), čištěná voda
Jak Sinupret forte vypadá a co obsahuje toto balení
Sinupret forte jsou zelené, kulaté, hladké, bikonvexní obalené tablety balené v Al/PVC/PVDC blistru.
Je dodáván v balení po 20 obalených tabletách.
Upozornění:
Text na blistru je bulharském jazyce.
Překlad textu na blistru:
Синупрет форте = Sinupret forte
обвити таблетки = potahované tablety
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Bionorica SE
Kerschensteinerstrasse 11 – 15
92318 Neumarkt
Německo
Souběžný dovozce:
GALMED a.s., Těšínská 1349/296, Radvanice, 716 00 Ostrava, Česká republika
Přebaleno:
GALMED a.s., Těšínská 1349/296, Radvanice, 716 00 Ostrava (místo výroby: Pchery – Theodor), Česká republika
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci referenčního přípravku v ČR:
Schwabe Czech Republic s.r.o., Čestmírova 1, 140 00 Prague 4, Česká republika
Tel.: 241 740 447
E-mail: info@schwabe.cz
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 3. 7. 2019

S tímto zbožím kupují
BEPANTHEN PLUS crm 1x30gm BEPANTHEN PLUS crm 1x30gm Kód: 8590322000038
Zboží není skladem (o dostupnosti Vás budeme informovat po přijetí objednávky)
Volně prodejný léčivý přípravek - Bepanthen® Plus je vzhledem k jeho dezinfekčním a…
155,00 Kč
více
LEROS BABY Dětský čaj Citrónek n.s.20x2g LEROS BABY Dětský čaj Citrónek n. s.20x2g Kód: 2494293
Zboží není skladem (o dostupnosti Vás budeme informovat po přijetí objednávky)
Ovocný čaj pro děti
54,00 Kč
více
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.