Domů / Volně prodejné léky / Vitamíny a minerály

Revalid por. cps. dur.120


Žádné hodnocení. Kód: 8594054500026 Produktové číslo: 8594054500026 ATC skupina: A11JC Popis: Vitaminy Kód SÚKL 0017035
Volně prodejný léčivý přípravek - Léčivé látky v Revalidu podporují tvorbu keratinu, který je základní stavební látkou vlasů a nehtů.
Dostupnost: Zboží není skladem (o dostupnosti Vás budeme informovat po přijetí objednávky)
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
Běžná cena: 674,00 Kč (Naše normální cena.)
nyní jen 599,00 Kč , plus doprava
 
Porovnat Přihlaste se pro přístup do Listmania seznamu. Přihlaste se pro přístup do seznamu zboží. Přihlaste se pro přístup do seznamu dárků.
Revalid por. cps. dur.120

Revalid
tvrdé tobolky
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 1 měsíce nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Revalid a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Revalid užívat
3. Jak se Revalid užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Revalid uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je Revalid a k čemu se používá
Revalid obsahuje aminokyseliny, vitaminy a stopové prvky, které jsou přirozenými složkami potravy.
Léčivé látky v Revalidu podporují tvorbu keratinu, který je základní stavební látkou vlasů a nehtů.
Revalid má příznivý vliv na růst a posílení vlasů a zpevnění nehtů.
Revalid se užívá při těchto příznacích:
- vypadávání vlasů na základě různých příčin: plošná ztráta vlasů (difuzní alopecie), zánětlivé
onemocnění kštice s tvorbou šupin (seborrhoická alopecie), ztráta vlasů v důsledku některých onemocnění nebo hormonálních vlivů, v těhotenství a po porodu, po užívání některých léků.
- ztráta vlasů nebo poruchy růstu vlasů neznámého původu
- narušení struktury vlasů (roztřepené, křehké vlasy, vlasy bez lesku)
- poruchy růstu nehtů
- Po ztrátě vlasů v ohraničených oblastech u osob bez patrného místního nebo celkového onemocnění (ložisková alopecie) a ztrátě vlasů mužského typu (androgenní alopecie) je účinek Revalidu omezen na posílení zbylých vlasů.
Revalid je určen pro dospělé a děti od 12 let.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Revalid užívat
Postižení vlasů je často zhoršováno nevyváženou výživou. Proto má být strava pokud možno dobře vyvážená a pestrá.
2/4
Neužívejte Revalid
- jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
Upozornění a opatření
Před užitím Revalidu se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.
– V případě užití tobolek Revalid mezi dvěma jídly nebo nalačno se může objevit nauzea nebo lehké gastrointestinální obtíže. Je proto nutné dodržovat doporučený postup (uvedený v bodu 3) a Revalid užívat během jídla nebo po jídle
– Při vyšším dávkování 6 tobolek denně se ojediněle mohou objevit lehké gastrointestinální obtíže. V tomto případě se doporučuje snížit dávku na 3 tobolky denně.
– jestliže užíváte 6 tobolek denně, mohou se u Vás objevit lehké zažívací obtíže. V tomto případě se doporučuje snížit dávku na 3 tobolky denně.
Informace pro pacienty s celiakií (nesnášenlivost lepku): jedna tobolka Revalidu obsahuje
1 mg lepku.
Děti
Přípravek nemají užívat děti do 12 let vzhledem k nedostatečným zkušenostem s používáním přípravku v tomto věkovém období.
Další léčivé přípravky a Revalid
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
- Léčebnou kúru Revalidem je nutno přerušit při onemocnění vyžadujícím podávání sulfonamidů (účinek sulfonamidů může být vlivem Revalidu snížen).
- Léčebnou kúru Revalidem je nutno přerušit při užívání dopaminergních látek (např. levodopa). Revalid může ovlivnit absorpci a metabolizmus léčivých přípravků obsahujících levodopu, co může mít za následek snížení efektivity léčby levodopou.
Revalid s jídlem a pitím
Revalid užívejte během jídla nebo po jídle a zapijte jej dostatečným množstvím tekutiny.
Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Revalid mohou těhotné a kojící ženy užívat jen na doporučení lékaře.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
3. Jak se Revalid užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Doporučená dávka přípravku
Dospělí a děti od 12 let:
Obvyklá dávka Revalidu pro dospělé a děti od 12 let je jedna tobolka třikrát denně během jídla nebo po jídle. Přípravek zapijte dostatečným množstvím tekutiny.
3/4
I když se příznivý účinek dostavuje nejpozději do konce prvého měsíce léčby, celková doba užívání Revalidu by měla trvat 3 měsíce. Bez porady s lékařem neužívejte Revalid déle než 3 měsíce.
V závislosti na závažnosti potíží můžete po dobu prvého měsíce léčby Revalidem užívat vyšší dávku 2 tobolky třikrát denně. Ve druhém a třetím měsíci léčby pokračujte nižší dávkou jedna tobolka třikrát denně.
Děti do 12 let:
Revalid není doporučován pro děti do 12 let vzhledem k nedostatečným zkušenostem, které se týkají bezpečnosti a účinnosti.
Jestliže jste užil(a) více Revalidu, než jste měl(a)
Dosud nebyly hlášeny žádné případy předávkování Revalidem. Pokud jste si vzal (a) více tobolek Revalidu, než jste měl(a), poraďte se se svým lékařem.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Revalid
Pokud jste zapomněl(a) užít Revalid, vezměte zapomenutou dávku co nejdříve, pokud již není čas na další dávku. Poté můžete v užívání pokračovat podle doporučeného dávkovacího schématu.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal(a) Revalid užívat
Léčba Revalidem je dlouhodobá. Pokud přestanete Revalid užívat, požadované účinky se nemusí dostavit. Před ukončením léčby se poraďte se svým lékařem.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Během léčby Revalidem se mohou objevit lehké zažívací obtíže, které spolu s pocitem na zvracení a bolestí břicha patří k nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkům.
Tyto obtíže obvykle vymizí po úpravě dávkování (viz bod Upozornění a opatření).
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
5. Jak Revalid uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
4/4
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do: a na blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co Revalid obsahuje:
Jedna tobolka obsahuje methioninum racemicum 100,0 mg, cystinum 50,0 mg, calcii pantothenas 50,0 mg, thiamini hydrochloridum 1,5 mg, pyridoxini hydrochloridum 10,0 mg, acidum aminobenzoicum 20,0 mg, milii seminis extractum aquosum siccum 50,0 mg, tritici germinis extractum 50,0 mg, faex medicinalis siccata 50,0 mg, cupri et feri et zinci aminoacidi comlexus: ferrum 2,0 mg, zincum 2,0 mg, cuprum 0,5 mg.
Pomocné látky:
koloidní bezvodý oxid křemičitý, glycin, rýžové proteiny, kyselina asparagová (pomocné látky přítomné v komplexu aminokyselin s mědí, zinkem, železem).
Tobolka: želatina, chinolinová žluť (E104), indigokarmín (E 132)
Jak Revalid vypadá a co obsahuje toto balení
30, 120, 270 tobolek v blistru PVC/PE/PVdC-AL (3, 12, 27 blistrů po 10 tobolkách)
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Ewopharma International, s. r. o.
Hlavná 13
831 01 Bratislava
Slovenská republika
Výrobce
Ewopharma, spol. s r. o.
Areál společnosti Movianto Česká republika
Podolí 78e
664 03 Podolí
Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 15. 8. 2017

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.