Domů / Volně prodejné léky

WOBENZYM drg 40


Žádné hodnocení. Kód: 3401990 Produktové číslo: 4030142118116 Kód SÚKL 0218503
Registrovaný léčivý přípravek. Obecně urychluje hojení
Dostupnost: Poslední kusy na skladě!
Volně prodejný humánní léčivý přípravek je k dostání bez lékařského předpisu. Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci a vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
Běžná cena: 203,00 Kč (Naše normální cena.)
nyní jen 199,00 Kč , plus doprava
 
Porovnat Přihlaste se pro přístup do Listmania seznamu. Přihlaste se pro přístup do seznamu zboží. Přihlaste se pro přístup do seznamu dárků.
WOBENZYM drg 40

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU  

Wobenzym

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ  

1 enterosolventní tableta obsahuje:  pancreatinum 300 Protease Ph. Eur.-j.  trypsinum 360 F.I.P.-j. 

chymotrypsinum 300 F.I.P.-j.  bromelaina 225 F.I.P.-j.  papainum 90 F.I.P.-j.  amylasum 50 F.I.P.-j.  lipasum 34 F.I.P.-j. 

rutosidum trihydricum 50 mg  celková proteolytická aktivita: 570 F.I.P.-j.  celková amylolytická aktivita: 4030 F.I.P.-j.  celková lipolytická aktivita: 4525 F.I.P.-j. 

Pomocné látky se známým účinkem: Monohydrát laktózy, , Ponceau 4R, oranžová žluť  Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.  

3. LÉKOVÁ FORMA  

Enterosolventní tableta  

Oranžově červená, kulatá, bikonvexní tableta

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace  

Jako alternativa k dosud užívaným léčebným postupům je WOBENZYM možno použít u  těchto stavů:  

  • Poúrazové otoky  
  • Lymfedémy různé etiologie  
  • Fibrocystická mastopatie 

Jako podpůrná léčba je WOBENZYM vhodný při těchto stavech: Některé pooperační stavy v chirurgii (artroskopické výkony, stomatochirurgie, ORL)  

  • Záněty povrchových žil  
  • Potrombotický syndrom dolních končetin  
  • Revmatoidní artritida  
  • Revmatismus měkkých tkání 
  • Artróza (pokročilá stádia)  
  • Mnohočetná mozkomíšní skleróza  

Chronické a recidivující záněty (v oblasti nosu, uší a krku, horních i dolních cest dýchacích,  močového a pohlavního ústrojí, trávicí trubice, kůže aj.), jako podpůrná léčba při podávání  antibiotik.

4.2. Dávkování a způsob podání

Léčba se zahajuje dávkou 3x5 až 3x10 tablet denně. V souvislosti s ústupem chorobných  projevů se dávkování postupně snižuje až na udržovací dávku 3x3 tablety denně.  

Poúrazové otoky (naražení, podvrtnutí, vykloubení, zlomeniny) – doporučujeme zahájit léčbu  dávkou 3x10 tablet denně, podle klinického stavu (po 7-10 dnech) dávku snižujeme na 3x3  tablety denně až do úplného vymizení příznaků.  

Některé pooperační stavy v chirurgii – léčbu začínáme dávkou 3x10 tablet denně, po odeznění  akutního stavu (7-10 dní) až do odeznění příznaků pokračujeme dávkou 3x5 až 3x3 tablety  denně.  

Lymfedémy - jde o dlouhodobou léčbu, u které začínáme s dávkováním 2x10 nebo 3x7 dražé  denně (po dobu 4-5 týdnů), pak se dávkování snižuje na 3x5 až 3x3 dražé denně (nejméně 8  týdnů).  

Fibrocystická mastopatie – doporučujeme dávkování 2x10 tablet denně nejméně po dobu 6  týdnů.  

Potrombotický syndrom – 3x10 až 3x5 dražé denně po dobu 5-6 týdnů.  

Záněty povrchových žil - 3x7 až 3x5 tablet denně po dobu 2-3 týdnů.  

Revmatoidní artritida – 3x5 tablet denně po dobu 5-6 měsíců.  

Revmatismus měkkých tkání – 3x5 tablet denně nejméně po dobu 3-4 týdnů.  

Artrózy – 3x6 tablet denně po dobu 5-6 týdnů.  

Mnohočetná mozkomíšní skleróza 1.-14. den 3x10 tablet denně, pak se přechází na udržovací  dávku 3x3 tablety denně – dlouhodobě, u zátěžových stavů (infekční onemocnění, fyzická  zátěž, stres, očkování, slunění) dávkování zvyšujeme na 3x10 tablet denně.  

Chronické a recidivující záněty (v oblasti nosu, uší a krku, horních i dolních cest dýchacích,  močového a pohlavního ústrojí, trávicího ústrojí, kůže aj.) – 3x3 až 3x5 tablet denně do  vymizení klinických příznaků.  

U dětí se určuje dávkování podle hmotnosti – 1 tableta Wobenzymu na 6 kg tělesné hmotnosti. 

Doporučuje se ½ hodiny před jídlem zapít nerozkousané tablety větším množstvím tekutiny  (nejméně ¼ litru). 

4.3. Kontraindikace  

Wobenzym nelze užívat v situacích, které jsou spojeny se zvýšeným sklonem ke krvácení  nebo se zvýšenou fibrinolýzou (rozpouštěním krevních sraženin). Přípravek se nesmí užívat při známé přecitlivělosti na účinné nebo pomocné látky. 

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití  

Příležitostně může při chronických onemocněních po začátku léčby Wobenzymem nastat  zhoršení příznaků. V tomto případě by neměl být lék vysazen, ale mělo by se zvážit eventuální přechodné snížení dosavadního dávkování.

Tento lék nenahrazuje antibiotickou léčbu u infekčního zánětu, zvyšuje však její účinnost.  Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktózy, intolerancí galaktózy,  vrozeným nedostatkem laktázy, malabsorpcí glukózy a galaktózy nebo sacharázoizomaltázovou deficiencí by tento přípravek neměli užívat, neboť Wobenzym obsahuje monohydrát laktózy.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce  

Nežádoucí interakce Wobenzymu s jinými současně podávanými léky není známa. Existují  poznatky o zvýšení hladin některých antibiotik a chemoterapeutik v séru při současném  podávání Wobenzymu. Snášenlivost takovéto komplexní terapie je přitom velmi dobrá. 

4.6. Těhotenství a kojení  

Během těhotenství a kojení by mělo být podávání Wobenzymu kriticky zváženo. Soustavné  poznatky o podávání přípravku v těhotenství nejsou k dispozici. 

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje  

Užívání Wobenzymu neovlivňuje pozornost při řízení motorových vozidel a obsluze strojů.  

4.8. Nežádoucí účinky  

Wobenzym je obvykle dobře snášen, ani při dlouhodobém podávání vysokých dávek nebyly  pozorovány nežádoucí účinky. Ojediněle se může objevit nevýrazná změna konzistence, barvy a zápachu stolice. Při užívání vyšších jednorázových dávek byly pozorovány pocity nadýmání, ojediněle nevolnost. Těmto pocitům se dá zamezit rozdělením dávky v průběhu dne. Zřídka se objevující alergické reakce (kožní vyrážka) odeznívají po vysazení léku.  

4.9. Předávkování  

Střední letální dávka u různých druhů zvířat nebyla při perorální aplikaci zjištěna. Pokusy  

v rámci testování Wobenzymu nevykazovaly žádné známky toxicity. Také u lidí nebyly dosud  zjištěny žádné příznaky předávkování. 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti  

Farmakoterapeutická skupina: Jiná léčiva pro poruchy muskuloskeletálního systému, enzymy,  ATC kód: MO9 AB52 

Antiflogistický účinek  

Wobenzym (celá směs), stejně jako jednotlivé enzymy bromelain, papain, trypsin,  chymotrypsin a pankreatin redukují jak edémy zánětlivého původu, tak traumaticky  způsobené otoky (sport, chirurgie). Napomáhají odbourávat plazmatické proteiny, které při  akutním zánětu pronikají do intersticia a usnadňují jejich odtransportování krevním a  lymfatickým systémem. Totéž platí pro mediátory zánětu, jako je např. bradykinin, které jsou  účinněji depolymerizovány a eliminovány. 

Antiedematózní účinek  

Zánětlivý edém vzniklý v důsledku hemostázou vyplavených proteinů a nánosu fibrinu se  rychleji vstřebává a redukuje se na fyziologicky nezbytnou míru. Vzhledem k tomu, že je  současně obnovována porušená mikrocirkulace, je zaručeno odtransportování produktů  zánětu a adekvátní zásobení kyslíkem a živinami. Na antiedematózním účinku se podílí také  snížení onkotického tlaku v důsledku degradace makromolekulárních látek v extracelulárním  prostoru a zlepšení reologických vlastností krve. 

Fibrinolytický a lipolytický účinek  

Wobenzym vyvolává aktivaci fibrinolýzy cestou aktivace plazminogenu, depolymerizaci a  změny kvality fibrinové sítě, rozpuštění mikrotrombů, otevření fyziologických drenážních  kanálů, snižuje viskozitu krve při zachování hematokritu (zlepšení reologických vlastností krve, zlepšení prokrvení) a snižuje hladinu cholesterolu a triglyceridů. 

Imunomodulační účinek  

V řadě imunopatologických procesů hrají stěžejní roli tzv. patogenní imunokomplexy. Vysoké koncentrace imunokomplexů vedou k zablokování funkce fagocytů. Kombinované enzymové preparáty dokáží zlepšovat clearance imunokomplexů zvýšením hydrolytické aktivity séra a stimulací výkonnosti fagocytózy.  

Při pokusech bylo prokázáno, že proteinázy odbourávají cirkulující, shluklé i tkáňově fixované imunokomplexy a také brzdí novotvorbu patogenních imunokomplexů.  

Další experimenty ukazují schopnost proteináz modulovat funkce některých imunocytů  (makrofágů, granulocytů, NK buněk, T lymfocytů). Zvyšují např. fagocytární a cytolytickou aktivitu, indukují produkci některých cytokinů (TNF alfa, IL 1 beta, IL6) a kyslíkových radikálů (in vitro, ex vivo). 

Při nefyziologicky zvýšených hladinách některých cytokinů (např. TNF alfa, TGF beta) se  enzymy podílejí na snížení jejich hladin a omezují jejich nežádoucí účinky (prozánětlivý,  kachektizující, fibrotizační).  

Působení proteináz lze vysvětlit jednak přímou proteolytickou aktivitou, jednak působením  komplexů, které tvoří s antiproteinázami (hlavně alfa 2-makroglobulinem). Tyto komplexy jsou schopny vázat nefyziologicky zmnožené cytokiny a urychlovat jejich degradaci a odstranění z organismu. 

Proteinázy rovněž selektivně ovlivňují expresi některých povrchových adhezních molekul  různých buněk (např. CD4, CD44, B7-1) a tím mohou zasahovat do dynamiky řady dějů v  organismu.

Sekundární analgetický účinek  

Protože enzymy působí na kauzální faktory bolestivé akutní zánětlivé reakce, lze jimi  dosáhnout analgetického efektu. Degradují mediátory bolesti, snižují onkotický tlak a tkáňové  napětí, zlepšují reologické vlastnosti krve. Tím přispívají ke zlepšenému prokrvení,  odtransportování toxických produktů metabolismu a lepšímu zásobení tkání kyslíkem.  

Efekt vehikula  

Existují poznatky o zvýšení hladin některých antibiotik a chemoterapeutik v séru při  současném podávání Wobenzymu. 

5.2. Farmakokinetické vlastnosti  

Aplikační forma Wobenzymu je upravena tak, aby odolávala žaludeční šťávě a byla rozpustná  až v tenkém střevě. Enzymy obsažené ve Wobenzymu stejně jako jiné vysokomolekulární  látky jsou resorbovány v tenkém střevě prostřednictvím různých buněčných mechanismů:  persorpcí vrcholky klků, endocytózou přes cylindrické enterocyty, membranózními buňkami  nad Peyerovými plakami, toulavými lymfocyty. Experimentálně byla rovněž prokázána  možnost otevírání těsných spojení mezi buňkami střevního epitelu působením hydroláz. Po  přestupu do krve jsou enzymy vázány na transportní proteiny (např. 1-antitrypsin, 2-  makroglobulin). Vytvořením takovýchto komplexů se zakryjí antigenní determinanty proteáz.  Enzymová aktivita tím však není ireverzibilně ovlivněna. V průběhu pokusů s použitím  chromatografie radioaktivně značených enzymů se resorbovalo z původně podaného  množství enzymu v jeho vysokomolekulární formě: 45% amylázy, 26% trypsinu, 14%  chymotrypsinu, 18% pankreatinu a 6% papainu. V případě Wobenzymu je biologicky účinný  vstřebatelný podíl 6 hodin po jeho podání 21%. Kinetika jednotlivých enzymů ukazuje, že při  opakovaném podávání jejich koncentrace narůstají a dosahují maxima po 24-48 hodinách. Při  pokračujícím podávání se dosažené koncentrace udržují na stejné hladině a po vysazení léčby se vracejí k původním hodnotám po zhruba 48 hodinách. V důsledku chronobiologických rozdílností intestinální resorpce během dne se doporučuje podávat Wobenzym v okamžiku resorpčních maxim. To je ihned po probuzení, před obědem a před spánkem. Léky se mají dostatečně zapít (1/4 litrem tekutiny) a vždy musí být dodržen minimálně 30 minutový odstup před jídlem, aby smícháním s potravinovou kaší nedošlo ke snížení jejich vstřebávání. Resorbované enzymy jsou vychytávány buňkami mononukleárového fagocytárního systému, vylučují se převážně játry.  Neresorbované účinné látky se odbourávají trávením ve střevech nebo se vylučují stolicí. 

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti  

Při perorální aplikaci Wobenzymu pokusným zvířatům nebyla zjištěna žádná střední letální  dávka (LD50). Nejvyšší testovaná dávka byla 15 g na kg tělesné hmotnosti denně. Přepočteno  na člověka by to prezentovalo denní dávku cca 3 750 tablet Wobenzymu. 

Jednorázové, opakované ani dlouhodobé užívání Wobenzymu nevyvolává žádné markantní  projevy toxicity. Při vysokých dávkách může dojít nanejvýš ke změně stolice, k psychickému  útlumu, ztrátě chuti k jídlu a úbytku hmotnosti.  

Nízké koncentrace účinných látek nemají teratogenní efekt; při podávání vysokých dávek se u  těhotných krys objevilo opoždění fetální osifikace.  

Mutagenní, transformační nebo karcinogenní vlastnosti nejsou známy. Látkami obsaženými  ve Wobenzymu nejsou v organismu uvolňována žádná mutagenní či karcinogenní agens. 

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

6.1. Seznam pomocných látek  

Jádro: Monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, magnesium-stearát, kyselina stearová 95%,  koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek.  

Potahová vrstva: mastek, , kopolymer MA/MMA 1:1, natrium-lauryl-sulfát, triethyl-citrát, hypromelosa, hyprolosa, mikrokrystalická celulóza, glycerol 85%, Ponceau 4R (E124), oranžová žluť (E110), oxid titaničitý, makrogol 6000,.

6.2. Inkompatibility  

Inkompatibilita Wobenzymu s žádnými jinými léky není známa. 

6.3. Doba použitelnosti  2 roky.

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.  

6.5. Druh obalu a velikost balení  

Balení 40 a 200 enterosolventních tablet - PVC/PE/PVDC/Al blistr, papírová krabička.  

Balení 800 enterosolventních tablet - širokohrdlá lahvička z plastické hmoty (HDPE) uzavřená Al folií, šroubovací uzávěr.  

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI  

MUCOS Pharma GmbH & Co.KG., Berlín, Německo 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)  

87/322/91-C 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE  

19.11.1991 / 16.12.2009 

10. DATUM REVIZE TEXTU  

10. 1. 2018

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.