Domů / Podmínky vrácení peněz

Podmínky vrácení peněz

Vrácení peněz lze uplatnit odstoupením od smlouvy

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na prodejnu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo zašlete zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 obch. z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce. (Peníze za vrácené zboží budou přičteny na účet nakupujícího i s poštovným).


Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, pokud možno v původním obalu bez známek užívání včetně veškerého příslušenství, záručního listu a příbalové informace. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, vám peníze za zboží budou zaslány převodem na váš účet, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

 

Vrácení peněz lze uplatnit, pokud jsou dodrženy tyto podmínky:

  • Právo na vrácení peněz platí do 14 dnů od doručení zboží.
  • Zboží nesmí být poškozené
  • Zboží by mělo být zabalené v původním obalu

Reklamace

Veškeré reklamace kupující uplatňuje vůči prodávajícímu na adrese : Lékárna U Sv. Mikuláše, spol. s r.o., Náměstí 73, 68333 Brankovice. Pro urychlení reklamace je možné oznámit vadu také telefonicky na 517 369 725 nebo e-mailem : odrazilova@lekarna-brankovice.cz

V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího doporučujeme kupujícímu zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je vhodné sepsat s přepravcem zápis o škodě a zboží nepřevzít. Pokud by k takovéto situaci došlo, doporučujeme kupujícímu, aby neprodleně informoval o této skutečnosti  také prodávajícího.

Kupující je povinen vady oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Pro reklamaci doporučujeme tento postup: Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese: Lékárna U Sv.Mikuláše, spol. s r.o., Náměstí 73, 683 33 Brankovice. Pro urychlení reklamace je možné oznámit vadu také telefonicky na 517 369 725 nebo e-mailem : odrazilova@lekarna-brankovice.cz. K urychlení reklamace je vhodné do oznámení o vadách úvést číslo faktury, popis vady nebo přesné určení jak se projevuje, počet vadných kusů s uvedením čísla produktu, případně další údaje popisující vadu reklamovaného výrobku.

 

Záruční lhůta začíná běžet ode dne, kdy kupující převzal zboží. Záruční doba je 24 měsíců, pokud není na prodané věci, jejím obalu, návodu nebo záručním listě vyznačena doba použitelnosti jiná. Záruční doba u léků, doplňků stravy a dalších produktů, které podléhají zkáze je uvedena přímo na výrobku (expirace). Záruční doba u kosmetických přípravků je zpravidla 6 měsíců od otevření výrobku (není-li uvedeno na obale jinak). Je-li expirace objednaného zboží v den doručení zboží kratší než 3 měsíce a zákazník o ní nebude před odesláním zboží informován, bude zboží na náklady prodávajícího vyměněno (pokud o to zákazník požádá písemně, telefonicky nebo e-mailem)

Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího doručení případně ode dne předání reklamovaného zboží. Reklamační protokol a informace o vyřízení reklamace budou dodány (písemně nebo emailem) zákazníkovi do 30 dnů od obdržení reklamovaného zboží.

Pro posouzení, zda reklamace byla uplatněna ve shodě s výše uvedenými lhůtami, je rozhodné datum podacího razítka u doporučeného dopisu, jímž byla reklamace uplatněna.

V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

V případě reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. Poštovné zásilky s vyměněným zboží a zbožím po uplatnění reklamace hradí prodávající (tak aby objednateli nevznikly žádné náklady). V případě neoprávněné reklamace nemá zákazník nárok na náhradu svých nákladů spojených  s vyřizováním reklamace.