Domů / Podle výrobce / Herbacos Recordati s.r.o.

ICHTOXYL ung 1x30gm


Žádné hodnocení. Kód: 8594002950781 Produktové číslo: 8594002950781 ATC skupina: D05AA Popis: Antipsoriatika Kód SÚKL 0059982
Volně prodejný léčivý přípravek - na infekční a hnisavá kožní onemocnění, infikovaná plísňová onemocnění, omrzliny, proleženiny, počínající nežit, trudovina.
Dostupnost: Poslední kusy na skladě!
Volně prodejný humánní léčivý přípravek je k dostání bez lékařského předpisu. Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci a vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
99,00 Kč , plus doprava
 
ICHTOXYL ung 1x30gm

Příbalová informace: informace pro pacienta
Ichtoxyl 90 mg/g mast
ichthammolum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře.
• Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
• Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
• Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
• Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Ichtoxyl a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ichtoxyl používat
3. Jak se Ichtoxyl používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Ichtoxyl uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je Ichtoxyl a k čemu se používá
Ichtoxyl obsahuje léčivou látku ichthamol . Ichthamol působí protisvědivě, protizánětlivě, snižuje tvorbu mazu, má mírný dezinfekční účinek, zvyšuje kožní prokrvení.
Ichtoxyl je mast pro zevní použití na kůži k místní léčbě kožních onemocnění. Používá se např. při ekzémech, hnisavých kožních onemocněních, infikovaných plísňových onemocněních kůže, u omrzlin, proleženin, u počínajícího nežitu a při trudovitosti (akné).
Ichtoxyl mast je možno používat bez porady s lékařem k léčbě trudovitosti (akné), ekzémů a drobných hnisavých onemocnění kůže. U ostatních onemocnění lze přípravek používat pouze po poradě s lékařem.
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ichtoxyl používat
Nepoužívejte Ichtoxyl:
• jestliže jste alergický(á) na ichthamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6)
• při akutním dráždivém zánětu kůže
• při akutním ekzému
• na sliznice a do očí
Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Ichtoxyl se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Při použití Ichtoxylu na rozsáhlejší plochy poškozené kůže (při proleženinách apod.) se o
používání Ichtoxylu a délce léčby poraďte s lékařem.
Pokud dojde ke zhoršení obtíží (zarudnutí, otok, bolest, zvětšování hnisavého ložiska) nebo ke
zhoršení celkového stavu (objeví-li se zvýšená teplota nebo horečka, zimnice, výrazná bolest
apod.), ihned vyhledejte lékaře.
Místa ošetřená Ichtoxylem není vhodné vystavovat slunečnímu záření.
Při nanášení přípravku na nechráněnou pokožku může dojít k zašpinění prádla.
Při náhodném požití přípravku dítětem může dojít k pocitu na zvracení a zvracení. V této
situaci je vhodné zvracení podpořit nebo vyvolat a vyhledat lékaře.
Další léčivé přípravky a Ichtoxyl
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v
nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat.
Účinek přípravku Ichtoxyl a účinky jiných současně používaných léků se mohou
navzájem ovlivňovat.
Ichtoxyl mast se nesnáší s řadou látek, např. s jodem. Léčivá látka ichthamol může zvýšit
účinnost některých kožních léků, např. přípravků s obsahem kortikosteroidních hormonů,
chloramfenikolu a heparinu. Proto není vhodné nanášet na stejné místo současně s Ichtoxylem
jiné přípravky pro místní použití.
Z těchto důvodů nepoužívejte bez porady s lékařem pro své onemocnění současně s touto
mastí jiné léky pro místní používání.
Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo
plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento
přípravek používat.
Těhotné nebo kojící ženy mohou používat Ichtoxyl pouze na doporučení
lékaře.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Ichtoxyl nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje
Přípravek Ichtoxyl obsahuje tuk z ovčí vlny (lanolin), který může způsobit místní kožní
reakce (např. kontaktní dermatitidu).

3. Jak se Ichtoxyl používá
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů
svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo
lékárníkem.
Doporučená dávka přípravku je:
U dospělých se mast nanáší v tenké vrstvě 2 – 3krát denně na postižená místa.
Mast je rovněž možno nanést na gázu, přiložit na postiženou plochu a opatřit obvazem.
Délka léčby je různá, v závislosti na druhu, rozsahu a rychlosti hojení onemocnění. Přípravek
nepoužívejte bez porady s lékařem déle než 2 týdny. Pokud se příznaky do 3 dnů nezlepší
nebo se zhorší, poraďte se s lékařem.
Použití u dětí
Děti starší než 1 rok mohou používat Ichtoxyl mast pouze na
doporučení lékaře. O způsobu použití Ichtoxylu u dětí se poraďte s lékařem.
Jestliže jste použil(a) více Ichtoxylu, než jste měl(a)
Pokud použijete nadměrné množství přípravku Ichtoxyl, může dojít k projevům podráždění
kůže. Vždy se snažte postupovat podle pokynů pro používání přípravku.
Jestliže jste zapomněl(a) použít Ichtoxyl
Naneste další dávku, co nejdříve to bude možné. Pokud je již téměř čas další aplikace,
nepodávejte vynechanou dávku a pokračujte v léčbě jako obvykle.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Nežádoucí účinky, které se vyskytují pouze s frekvencí “není známo” (z dostupných údajů nelze
určit) jsou následující:
svědění, pálení kůže, zčervenání kůže, polékový kožní výsev, přecitlivělost, zduření v místě
aplikace.
Místní reakce jsou jen lehké a přechodné povahy. Obvykle jsou tyto projevy výsledkem
bezprostředního podráždění, záhy pominou a není třeba léčení přerušit. Při pochybnostech je
vhodné poradit se neprodleně s ošetřujícím lékařem.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu.
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41, Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informaci o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak Ichtoxyl používat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a tubě za
EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co Ichtoxyl obsahuje
Léčivá látka je ichthammolum, jeden gram masti obsahuje ichtammolum 90 mg.
Pomocné látky: peroxoboritan sodný, oxid vápenatý, síran draselno-hlinitý, tuk z ovčí vlny
(lanolin), žlutá vazelína, čištěná voda
Jak Ichtoxyl vypadá a co obsahuje toto balení
Homogenní, suspenzně-emulzní mast hnědočerné barvy, konzistence vazelíny,
charakteristického pachu po ichthamolu, v hliníkové tubě s polypropylénovým šroubovacím
uzávěrem.
Ichtoxyl je dostupný v balení 30 g.
Držitel rozhodnutí o registraci
Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika
Výrobce
Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika s místem
propouštění šarží na adrese Herbacos Recordati s.r.o., Generála Svobody 335, 533 51
Pardubice-Rosice nad Labem, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 27. 6. 2018

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.