Domů / Podle výrobce / PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Carbo medicinalis PharmaSwiss tbl.20


Žádné hodnocení. Kód: 3145654 Produktové číslo: 3830044946081
Doplněk stravy - Při průjmu
Kategorie: Doplňky stravy
Produkt již není v prodeji
Carbo medicinalis PharmaSwiss tbl.20

CARBO MEDICINALIS
(Carbo activatus)
Tablety
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Carbo medicinalis musíte
užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 2 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Carbo medicinalis a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Carbo medicinalis užívat
3. Jak se Carbo medicinalis užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Carbo medicinalis uchovávat
6. Další informace
1. CO JE CARBO MEDICINALIS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Aktivní uhlí, léčivá látka obsažená v přípravku Carbo medicinalis, je látka se silnými adsorpčními a
ochrannými vlastnostmi. Po požití pokrývá sliznici trávicího ústrojí a chrání ji před dráždivými účinky
některých složek potravy, váže na sebe střevní plyny, hnilobné produkty, toxiny, různé toxické
produkty látkové přeměny, léčiva a jiné chemické sloučeniny. Má i protiprůjmový účinek.
Bez porady s lékařem mohou přípravek krátkodobě (nejdéle 2 dny) užívat dospělí, kteří trpí
nadýmáním, větry nebo průjmem po dietní chybě. Na doporučení lékaře může být přípravek podáván
dětem od 3 let věku. Pouze na doporučení lékaře mohou přípravek užívat dospělí, kteří trpí
nadměrným rozkladem potravy ve střevě, současným zánětem žaludku a střeva nebo vředy ve
střevech.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CARBO MEDICINALIS
UŽÍVAT
Neužívejte Carbo medicinalis
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku
přípravku Carbo medicinalis.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku je zapotřebí
- když se do 2 dnů příznaky nezlepší, zhoršují se nebo se projeví neobvyklé reakce, poraďte se o
dalším užívání přípravku s lékařem.
Při průjmech dbejte na dostatečný přísun tekutin.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Strana 2 (celkem 3)
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Aktivní uhlí může snižovat vstřebávání a tím i účinnost některých léků. Pokud užíváte nějaké léky,
zachovávejte dvouhodinový interval mezi jejich užitím a užitím přípravku Carbo medicinalis.
Užívání přípravku Carbo medicinalis s jídlem a pitím
Neužívejte přípravek Carbo medicinalis současně se zmrzlinou nebo čokoládou, které snižují jeho
účinnost.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Jste-li těhotná, užívejte přípravek Carbo medicinalis pouze na základě doporučení lékaře. Pokud
kojíte, můžete Carbo medicinalis užívat, protože léčivá látka se nevylučuje do mateřského mléka.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento léčivý přípravek neovlivňuje pozornost při řízení a obsluze strojů.
Důležité informace o některých složkách přípravku Carbo medicinalis
Tento léčivý přípravek obsahuje sacharózu. Jestliže Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry,
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
3. JAK SE CARBO MEDICINALIS UŽÍVÁ
Vždy užívejte Carbo medicinalis přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Při nadýmání, větrech užívají dospělí obvykle 2 – 5 tablet 3 – 4krát denně. U průjmů mohou dospělí
užívat 10 – 12 tablet 3 – 4krát denně.
U onemocnění, kdy dospělí užívají přípravek na doporučení lékaře, určí dávku a délku léčby lékař.
U dětí od 3 let určí přesné dávkování a délku léčby vždy lékař. Obvyklá dávka je 2 – 5 tablet 3 – 4krát
denně, u průjmů obvykle 4 – 5 tablet 4krát denně.
Tablety rozkousejte a zapijte sklenicí vody nebo hořkého čaje. Můžete rovněž tablety rozdrtit nebo
nechat rozpadnout ve sklenici vody. Vzniklou suspenzi zamíchejte, vypijte a zapijte vodou nebo
hořkým čajem. Takovým způsobem podávejte přípravek dětem.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Carbo medicinalis, než jste měl(a)
Předávkování se projeví zácpou. V případě předávkování, a to především u dětí, se poraďte s lékařem.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Carbo medicinalis
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Carbo medicinalis nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky:
Zvracení (zvláště u dětí), zácpa; při zvracení může dojít k vdechnutí zvratků do plic. Aktivní uhlí
může zbarvit stolici dočerna.
Strana 3 (celkem 3)
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK CARBO MEDICINALIS UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25 oC. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před
vlhkostí.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Carbo medicinalis nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Carbo medicinalis obsahuje
- Léčivou látkou je carbo activatus (aktivní uhlí); 1 tableta obsahuje carbo activatus 300 mg.
- Pomocnými látkami jsou sacharóza, povidon, magnesium-stearát
Jak Carbo medicinalis vypadá a co obsahuje toto balení
Carbo medicinalis jsou černé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami.
Druh obalu: oranžový PVC/Al blistr.
Velikost balení: 20 tablet
Držitel rozhodnutí o registraci
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7
Česká republika
Výrobce
ICN Polfa Rzeszów S.A.
Ul. Przemysłova 2
35-959 Rzeszów, Polsko
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
10.4.2013

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.