Domů / Volně prodejné léky

AESCIN-TEVA 20MG TBL ENT 90


Žádné hodnocení. Kód: 2910173 Produktové číslo: 8592387017501 Kód SÚKL 0202701
Volně prodejný léčivý přípravek - K léčbě žilních nemocí a proti křečovým žilám
Dostupnost: Připraveno k odeslání
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
159,00 Kč , plus doprava
 
Porovnat Přihlaste se pro přístup do Listmania seznamu. Přihlaste se pro přístup do seznamu zboží. Přihlaste se pro přístup do seznamu dárků.
AESCIN-TEVA 20MG TBL ENT 90

Příbalová informace: informace pro uživatele
AESCIN-TEVA
20 mg, enterosolventní tablety
escinum alfa
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek AESCIN-TEVA a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AESCIN-TEVA užívat
3. Jak se přípravek AESCIN-TEVA užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek AESCIN-TEVA uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek AESCIN-TEVA a k čemu se používá
Přípravek AESCIN-TEVA obsahuje léčivou látku escin alfa.
Přípravek AESCIN-TEVA patří do skupiny venofarmak (léčiv užívaných k terapii žilních nemocí) a antivarikóz (léčiv proti křečovým žilám).
Přípravek AESCIN-TEVA je určen k:
 léčbě chronické žilní nedostatečnosti (jedná se o stav, kdy žíly dolních končetin nejsou schopny plnit správně svou funkci tj. odvádět krev z dolních končetin)
 léčbě přidružených příznaků žilní nedostatečnosti, mezi které patří: otoky dolních končetin, křečové žíly, bolest nohou, pocity tíhy dolních končetin, svědění, pocity napětí a křeče v oblasti lýtek
Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AESCIN-TEVA užívat
Neužívejte přípravek AESCIN-TEVA:
 jestliže jste alergický(á) na escin alfa nebo na jakoukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 u dětí a dospívajících do 18 let věku
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku AESCIN-TEVA se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem jestliže:
 užíváte léky snižující srážlivost krve
 užíváte aminoglykosidová antibiotika (může dojít k zesílení jejich toxického účinku na ledviny)
Užití přípravku konzultujte ihned s lékařem v případě, že se u Vás objeví zánět kůže, zánět žil nebo ztvrdnutí tkáně v podkoží, závažná bolest, vředy, náhlý otok jedné nebo obou nohou, srdeční nebo ledvinová nedostatečnost, neboť tyto příznaky mohou být známkou závažného onemocnění.
Je důležité zachovat při léčbě přípravkem AESCIN-TEVA další opatření předepsaná lékařem, jako je bandáž nohou, nošení kompresních punčoch a sprchování nohou studenou vodou, neboť užití tohoto přípravku nenahrazuje výše uvedená preventivní opatření.
Děti a dospívající
Přípravek AESCIN-TEVA není určen k podání dětem a dospívajícím do 18 let věku.
Další léčivé přípravky a přípravek AESCIN-TEVA
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Přípravek AESCIN-TEVA může zvýšit působení léků, které snižují srážlivost krve.
Přípravek AESCIN-TEVA může zesílit toxické působení některých léků (např. aminoglykosidových antibiotik) na ledviny.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Přípravek AESCIN-TEVA by neměl být užíván během těhotenství nebo kojení, neboť příslušná klinická data nejsou dostatečná.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek AESCIN-TEVA nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Přípravek AESCIN-TEVA obsahuje laktózu
Přípravek AESCIN-TEVA obsahuje monohydrát laktózy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Přípravek AESCIN-TEVA obsahuje hlinitý lak oranžové žluti (E110)
Přípravek AESCIN-TEVA obsahuje azobarvivo hlinitý lak oranžové žluti (E 110),který může způsobit alergické reakce.


3. Jak se přípravek AESCIN-TEVA užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dospělí:
Dospělí užívají zpočátku 3 krát denně 2 enterosolventní tablety, při udržovací léčbě většinou postačí užívat 1 enterosolventní tabletu 3 krát denně.
Tablety se užívají po jídle a zapíjejí se sklenicí vody.
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek AESCIN-TEVA déle než dva měsíce.
Použití u dětí a dospívajících
Přípravek AESCIN-TEVA není určen k podání dětem a dospívajícím do 18 let věku.
Jestliže jste užil(a) více přípravku AESCIN-TEVA, než jste měl(a)
Při předávkování nebo při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek AESCIN-TEVA
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek AESCIN-TEVA
Informujte svého lékaře pokud přestanete přípravek AESCIN-TEVA užívat.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 ze 100 pacientů):
- závrať, bolest hlavy
- nevolnost, zvracení, průjem, poruchy zažívání
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 z 1000 pacientů):
- alergická kožní reakce (svědění, vyrážka, zarudnutí, ekzém)
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 z 10 000 pacientů):
- závažná alergická reakce (v některých případech spojená s krvácením).
- zrychlený tep, vysoký krevní tlak
- krvácení z dělohy mimo menstruační cyklus
Dojde-li u Vás ke krvácení či objeví-li se příznaky alergické reakce (kožní vyrážka), prosím,
přestaňte užívat přípravek AESCIN-TEVA a jeho další užívání konzultujte se svým lékařem.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete
hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv,
Šrobárova 48,
100 41 Praha 10,
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o
bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek AESCIN-TEVA uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na
štítku na lahvičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni
uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před
vlhkostí.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu.
Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato
opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co přípravek AESCIN-TEVA obsahuje
- Léčivou látkou je escinum alfa (escin alfa). Jedna enterosolventní tableta
obsahuje escinum alfa 20 mg.
- Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety:
monohydrát laktózy, bramborový škrob, povidon 25, mastek, magnesium-stearát,
Potahová vrstva tablety:
polysorbát 80, disperze methakrylátového kopolymeru L 30%, mastek, sodná sůl karmelózy,
oxid titaničitý (E 171), hlinitý lak oranžové žluti (E 110), povidon 25, simetikonová
emulze 30%
Jak přípravek AESCIN-TEVA vypadá a co obsahuje toto balení
AESCIN-TEVA jsou kulaté, oranžové enterosolventní dodávané v blistrech.
Balení obsahuje 30, 60, 90 enterosolventních tablet v blistru.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1c, Praha 5, 15000 Česká republika
Výrobce
TEVA Operations Poland Sp.Z o.o., Ul. Mogilska 80, 31-546, Krakow, Polsko
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 15.10.2015

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.