Domů / Volně prodejné léky / Alergie

Psilo-balsam drm. gel 1x20g


Žádné hodnocení. Kód: 4011548001141 Produktové číslo: 4011548022566 ATC skupina: D04AA32 Popis: Antipruriginóza, včetně antihistaminik, anestetik, atd. Kód SÚKL 0087123
Volně prodejný léčivý přípravek - při alergických a svědivých projevech na kůži
Dostupnost: Zboží není skladem (o dostupnosti Vás budeme informovat po přijetí objednávky)
Volně prodejný humánní léčivý přípravek je k dostání bez lékařského předpisu. Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci a vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
99,00 Kč , plus doprava
 
Psilo-balsam drm. gel 1x20g

Příbalová informace:

informace pro uživatele

Psilo-Balsam 10 mg/g gel

diphenhydramini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je Psilo-Balsam a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Psilo-Balsam používat 3. Jak se Psilo-Balsam používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak Psilo-Balsam uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je Psilo-Balsam a k čemu se používá Psilo-Balsam je přípravek používaný u dospělých, dospívajících a dětí od 2 let při alergických a svědivých projevech na kůži. Léčivá látka difenhydramin-hydrochlorid, obsažená v gelu Psilo-Balsam, patří do skupiny antihistaminik a má protialergický a místně znecitlivující účinek. Psilo-Balsam zmírňuje svědění kůže a příznivě působí při podráždění kůže různého původu. Psilo-Balsam se používá: - k léčbě podráždění kůže po nadměrném slunění, u mírných povrchových popálenin prvního stupně (projevují se zčervenáním, otokem), při štípnutí a bodnutí hmyzem, planých neštovicích a k léčbě svědění kůže vyvolaného různými příčinami. Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Psilo-Balsam používat Nepoužívejte Psilo-Balsam - jestliže jste alergický(á) na difenhydramin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). - na velké plochy těla. - v kombinaci s jinými léčivými přípravky obsahujícími difenhydramin, i tehdy, pokud jsou užívány ústy. - u dětí do 2 let. Upozornění a opatření Před použitím přípravku Psilo-Balsam se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Psilo-Balsam je určen pouze na zevní použití. Psilo-Balsam se nesmí aplikovat na odřenou nebo jinak poškozenou pokožku a na sliznice. Léčená místa na kůži nesmí být vystavena prudkému slunečnímu záření. 2/3 Další léčivé přípravky a Psilo-Balsam Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Současné používání přípravku Psilo-Balsam s jinými přípravky určenými k místnímu podání konzultujte s lékařem. Nepoužívejte současně s jinými přípravky obsahujícími difenhydramin. Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Pro Psilo-Balsam nejsou dostupná žádná klinická data o používání v těhotenství a v období kojení. Proto se používání přípravku Psilo-Balsam během těhotenství a v období kojení nedoporučuje. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Není pravděpodobné, že by po aplikaci přípravku mohlo dojít ke snížení pozornosti při řízení motorových vozidel nebo při obsluze strojů. 3. Jak se Psilo-Balsam používá Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučená dávka přípravku je: Dospělí, dospívající a děti od 2 let Psilo-Balsam se lehce nanese v tenké vrstvě na postiženou kůži a jemně se rozetře. Aplikuje se 2 až 4 krát denně. Psilo-Balsam se nesmí používat častěji než 3 – 4x denně. Při nanášení netlačte na kůži, ani ji neškrábejte. Pouze ke kožnímu podání. Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 14 dnů. Pokud omylem přípravek pozřete, okamžitě informujte lékaře nebo nejbližší lékařskou pohotovost. Jestliže jste zapomněl(a) použít Psilo-Balsam Pokračujte dále s léčbou dle doporučeného dávkování či dle doporučení lékaře. Neaplikujte více gelu, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Byly hlášeny následující nežádoucí účinky s neznámou frekvencí (z dostupných údajů nelze určit): - kožní reakce z přecitlivělosti (ekzém, místní zánět kůže). 3/3 Při výskytu nežádoucích reakcí (např. ekzém a kožní reakce po ozáření slunečními nebo UV paprsky) používání přípravku ukončete a okamžitě se poraďte se svým lékařem. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak Psilo-Balsam uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na tubě a na krabičce za „EXP”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Po prvním otevření je doba použitelnosti 1 rok. Uchovávejte při teplotě do 25°C. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Psilo-Balsam obsahuje - Léčivou látkou je diphenhydramini hydrochloridum. Jeden gram gelu obsahuje diphenhydramini hydrochloridum 10 mg. - Pomocnými látkami jsou monohydrát cetylpyridinium-chloridu, ethoxylované monodiacylglyceroly nasycených kyselin C8-10, kyselina polyakrylová, trometamol, čištěná voda. Jak přípravek Psilo-Balsam vypadá a co obsahuje toto balení Psilo-Balsam je čirý, průhledný, chladivý gel. Al tuba uvnitř lakovaná s PE šroubovacím uzávěrem, krabička. Velikost balení: 20 nebo 50 g Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel Německo Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 29. 5. 2020

S tímto zbožím kupují
LEROS BABY Dětský čaj Jahůdka n.s.20x2g LEROS BABY Dětský čaj Jahůdka n. s.20x2g Kód: 2494301
Zboží není skladem (o dostupnosti Vás budeme informovat po přijetí objednávky)
Ovocný čaj pro děti
54,00 Kč
více
LEROS BABY Dětský čaj Citrónek n.s.20x2g LEROS BABY Dětský čaj Citrónek n. s.20x2g Kód: 2494293
Zboží není skladem (o dostupnosti Vás budeme informovat po přijetí objednávky)
Ovocný čaj pro děti
54,00 Kč
více
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.