Domů / Volně prodejné léky / Bolest hlavy a pohybového aparátu

Ibuprofen Apotex 100mg/5ml por. sus. 1x150ml


Žádné hodnocení. Kód: 3327260 Produktové číslo: 8594158134905 Kód SÚKL 0208427
Volně prodejný léčivý přípravek - nesteroidní protizánětlivý lék
Produkt již není v prodeji
Ibuprofen Apotex 100mg/5ml por. sus. 1x150ml

Výrobní výpadek

 

Příbalová informace: Informace pro uživatele
Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze
Pro děti od 5 kg tělesné hmotnosti (6 měsíců věku) do 39 kg tělesné hmotnosti (11 let věku)
Ibuprofenum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
• Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
• Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
• Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
• Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze používat
3. Jak se přípravek Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze a k čemu se používá
Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze je léčivý přípravek, který snižuje bolest a horečku (nesteroidní protizánětlivý lék, NSAID).
Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze se používá ke krátkodobé symptomatické léčbě:
• mírné až středně silné bolesti, jako je bolest zubů a hlavy,
• horečky.
Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze je určen pro děti od 5 kg tělesné hmotnosti (6 měsíců věku) do 39 kg tělesné hmotnosti (11 let věku).
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze používat
Nepoužívejte přípravek Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze:
• jestliže jste alergický(á) na ibuprofen nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
• pokud u Vás došlo v minulosti k bronchospasmu (zúžení průdušek), astmatickému záchvatu, otoku nosní sliznice (rhinitis-rýma), angioedému (otok obličeje, sliznic) nebo kožní reakci (kopřivka) po užití acetylsalicylové kyseliny (ASA) nebo jiných nesteroidních protizánětlivých léků.
• v případě nevyjasněných poruch krvetvorby.
• pokud u vás došlo v minulosti ke krvácení nebo perforaci v trávicím traktu v souvislosti s předchozí léčbou NSAID.
• u aktivních žaludečních nebo duodenálních vředů (peptický vřed) nebo v případě, že u vás došlo k recidivě vředů nebo krvácení (dvě nebo více jasných epizod prokázaného vředu nebo krvácení).
• při krvácení z mozkových cév nebo jiném aktivním krvácení.
• u těžké poruchy funkce jater nebo ledvin nebo těžkého srdečního selhání.
• u těžké dehydratace (v důsledku zvracení, průjmu nebo nedostatečného příjmu tekutin).
• v posledních třech měsících těhotenství.
Upozornění a opatření
Nežádoucí účinky je možné minimalizovat použitím nejnižší účinné dávky po co nejkratší dobu potřebnou pro potlačení příznaků.
Bezpečnost v trávicím traktu
Je třeba se vyhýbat použití přípravku Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze ve stejnou dobu s jinými NSAID, včetně tzv. COX-2 inhibitorů (selektivní inhibitory cyklooxygenázy-2).
Starší lidé:
Starší lidé mají zvýšenou frekvenci výskytu nežádoucích účinků na NSAID, zejména krvácení a perforace v trávicím traktu, které mohou být fatální.
Krvácení, vředy nebo perforace v trávicím traktu:
Krvácení, vředy nebo perforace v trávicím traktu, které mohou být smrtelné, byly hlášené u všech NSAID kdykoliv během léčby s varovnými příznaky nebo bez těchto příznaků i bez předchozí anamnézy závažných příhod v trávicím traktu.
Riziko vzniku krvácení, vředů a perforace v trávicím traktu stoupá se zvyšujícími se dávkami NSAID a je vyšší u pacientů s anamnézou vředu, zejména s komplikacemi jako je krvácení nebo perforace (viz bod 2: „Nepoužívejte Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze”) a u starších pacientů. Tito pacienti by měli zahájit léčbu s nejnižší možnou dávkou.
U těchto pacientů a také u pacientů, u kterých je nutná další léčba nízkými dávkami acetylsalicylové kyseliny (ASA) nebo jinými léky, které mohou zvyšovat riziko poruch v trávicím traktu, je třeba zvážit kombinovanou léčbu s ochrannou látkou (např. misoprostol nebo inhibitory protonové pumpy).
Pokud máte v anamnéze nežádoucí účinky postihující trávicí trakt, zejména pokud jste starší, měli byste nahlásit všechny neobvyklé břišní příznaky (zejména krvácení v trávicím traktu), zejména v úvodních stádiích léčby.
Je třeba opatrnosti, pokud dostáváte ve stejnou dobu léky, které by mohly zvyšovat riziko ulcerace nebo krvácení, jako jsou perorální kortikosteroidy, antikoagulancia, jako je warfarin, inhibitory selektivního vychytávání serotoninu (používané pro léčbu psychických včetně deprese) nebo inhibitory agregace destiček, jako je ASA (viz bod 2: „Další léčivé přípravky a přípravek Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze“).
Léčbu je nutné ukončit a konzultovat lékaře, pokud se během léčby přípravkem Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze objeví krvácení nebo vředy v trávicím traktu.
NSAID by se měly používat s opatrností u pacientů s anamnézou krvácení v trávicím traktu (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba), protože se jejich onemocnění mohou zhoršit (viz bod 4).
Účinky na cévní systém srdce a mozku
Protizánětlivá/analgetická léčiva jako je ibuprofen mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo cévních mozkových příhod, především pokud jsou užívána ve vysokých dávkách. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani délku léčby.
Před užitím přípravku Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem pokud:
- máte srdeční obtíže včetně srdečního selhání, anginy pectoris (bolest na hrudi), nebo pokud jste prodělali srdeční infarkt, jste po operaci bypassu, trpíte onemocněním periferních tepen (špatný krevní oběh v nohou kvůli zúženým nebo ucpaným tepnám) nebo jste prodělali jakýkoli druh cévní mozkové příhody (včetně „mini mozkové mrtvice“ neboli tranzitorní ischemické ataky „TIA“).
- máte vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol, máte v rodinné anamnéze srdeční onemocnění nebo cévní mozkovou příhodu, nebo pokud jste kuřák/kuřačka.
Kožní reakce
Velmi vzácně se při terapii NSAID vyskytly závažné kožní reakce se zarudnutím a vznikem puchýřů, z nichž některé byly fatální, (exfoliativní dermatitida, Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza/Lyellův syndrom, viz bod 4). Těmito reakcemi jsou nejvíce ohroženi pacienti na začátku léčby. Ke vzniku reakce dochází u většiny případů během prvního měsíce léčby. Při prvních známkách kožní vyrážky, slizničních defektů nebo jakýchkoliv dalších známkách reakce z přecitlivělosti, přestaňte užívat přípravek Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze a okamžitě se obraťte na svého lékaře.
Během planých neštovic (varicela) se doporučuje vyhýbat použití přípravku Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze.
Další informace:
Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze by se měl používat pouze po konzultaci s lékařem:
• U vrozené poruchy tvorby krve (akutní intermitentní porfýrie).
• U některých poruch imunitního systému (systémový lupus erythematodes nebo smíšená porucha pojivové tkáně).
Obzvlášť pozorné sledování lékařem je nutné v případě:
• poruchy funkce ledvin,
• poruchy funkce jater,
• při dehydrataci,
• bezprostředně po velkých operacích,
• při alergiích (jako jsou kožní reakce na jiné léky, astma, senná rýma), chronický otok sliznice v nose nebo chronická obstrukční plicní choroba – budete mít zvýšené riziko vzniku reakcí z přecitlivělosti.
Velmi vzácně byly pozorovány těžké akutní reakce z přecitlivělosti (např. anafylaktický šok). Při prvních známkách těžké reakce z přecitlivělosti po užití přípravku Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze je nutné léčbu ukončit. V závislosti na příznacích je nutné, aby odborný zdravotnický pracovník zahájil veškerou nezbytnou lékařskou péči.
Ibuprofen, léčivá látka v přípravku Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze, může dočasně tlumit funkci krevních destiček (agregace trombocytů). Pacienti s poruchou krevní srážlivosti by proto měli být důkladně sledováni.
Během dlouhodobého podávání přípravku Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze je nutné pravidelné monitorování jaterních enzymů, renální funkce a krevního obrazu.
Při užívání přípravku Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze byste měli informovat lékaře nebo dentistu předtím, než podstoupíte jakoukoliv operaci.
Pokud již užíváte jiné léky proti bolesti nebo léky snižující horečku nebo antibiotika, můžete užívat přípravek Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze pouze, pokud vám to doporučil ošetřující lékař.
Pokud trpíte závažným zdravotním stavem anebo užíváte pravidelně léky, měli byste se před použitím přípravku Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze poradit se svým ošetřujícím lékařem.
Delší použití jakéhokoliv typu analgetik proti bolesti hlavy mohou tyto bolesti zhoršit. Pokud k této situaci došlo nebo pokud na ni existuje podezření, je třeba konzultovat lékaře a léčbu ukončit. Mělo by být podezření na diagnózu bolesti hlavy z předávkování léků u pacientů, kteří mají časté a denní bolesti hlavy navzdory (nebo v důsledku) pravidelného užívání léků proti bolesti hlavy.
Časté užívání analgetik, zejména těch ze skupiny kombinovaných analgetik, může obecně vést k trvalému poškození ledvin spojenému s rizikem selhání ledvin (analgetická nefropatie).
NSAID jako je ibuprofen mohou zakrýt příznaky infekce a horečky.
Děti
Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze se nedoporučuje používat u dětí mladších než 6 měsíců nebo s tělesnou hmotností menší než 5 kg.
Další léčivé přípravky a přípravek Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze
Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud vy nebo vaše léčené dítě užíváte nebo jste užívala v nedávné době jakékoliv jiné léky, a to i léky, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze může ovlivňovat nebo být ovlivňován některými dalšími léčivy. Např.:
- antikoagulancia (tj. přípravky ředící krev/bránící jejímu srážení, např. kyselina acetylsalicylová, warfarin, tiklopidin)
- léčiva snižující vysoký krevní tlak (ACE-inhibitory jako je kaptopril, beta-blokátory jako atenolol, antagonisté receptoru angiotensinu-II jako je losartan)
Některá další léčiva mohou rovněž ovlivňovat nebo být ovlivňována léčbou přípravkem Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze. Proto byste se vždy měli poradit se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete přípravek Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze. užívat s jinými léčivy.
Užívání přípravku Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze spolu s digoxinem (používaný pro posílení srdce), fenytoinem (používaným pro léčbu křečí) nebo s lithiem (používané pro léčbu určitých psychiatrických poruch) může zvýšit koncentraci těchto léků v krvi. Monitorování sérových hladin lithia, hladin digoxinu a fenytoinu v séru není obecně nutné, pokud se ibuprofen používá dle pokynů (maximálně 3 dny).
Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze může oslabit účinek odvodňovacích tablet (diuretik) a léků na vysoký krevní tlak (antihypertenziva) a mohlo by dojít ke zvýšení rizika pro ledviny.
Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze může oslabit účinek ACE inhibitorů (používaných pro léčbu srdečního selhání a vysokého krevního tlaku). Navíc, pokud se tyto léky používají ve stejnou dobu, existuje zvýšené riziko, že může dojít k poruše funkce ledvin.
Kombinované podání přípravku Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze a kalium šetřících diuretik (určitých odvodňovacích tablet) může vést k zvýšení hladin draslíku v krvi.
Riziko vředů nebo krvácení v trávicím traktu je zvýšené, pokud je Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze podáván ve stejnou dobu jako glukokortikoidy nebo jiné protizánětlivé léky a analgetika ze skupiny NSAID.
Protidestičkové léky (antiagregancia) a určitá antidepresiva (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu/SSRI) mohou zvyšovat riziko krvácení v trávicím traktu.
Podávání Ibuprofenu Apotex během 24 hodin před a po podání methotrexátu může vést k vyšším koncentracím methotrexátu a zvýšení výskytu jeho nežádoucích účinků.
Cyklosporin (používaný k prevenci odvržení transplantátu a také k léčbě revmatismu) může s velkou pravděpodobností způsobit poškození ledvin, pokud jsou ve stejnou dobu podávány určité nesteroidní protizánětlivé léky. Stejně tak nelze tento účinek vyloučit u jakékoliv kombinace cyklosporinu a ibuprofenu.
Léky obsahující probenecid nebo sulfinpyrazon (používaný pro léčbu dny) mohou oddálit vyloučení
ibuprofenu z organismu. To může způsobit hromadění ibuprofenu v těle a zvýšení jeho nežádoucích účinků.
NSAID může zvýšit účinky antikoagulancií, jako je warfarin. Monitorování stavu krevního srážení je doporučeno při kombinaci těchto léčebných režimů.
Klinické studie prokázaly vzájemné působení mezi NSAID a sulfonylureou (používané pro snížení krevního cukru). I když nebyly dosud popsány žádné reakce mezi ibuprofenem a sulfonylureou, doporučuje se sledovat hladiny krevního cukru jako opatření při kombinovaném použití.
Takrolimus: Riziko poškození ledvin je zvýšeno, pokud jsou oba léky podávány ve stejnou dobu.
Zidovudin: U HIV pozitivních pacientů s hemofilií („hemofiliků“) existují důkazy o vyšším riziku hemartrosu (krvácení do kloubů) a hematomu, pokud se zidovudin a ibuprofen užívají ve stejnou dobu.
Chinolonová antibiotika: Mohou zvyšovat riziko křečí, pokud jsou oba léky užívané ve stejnou dobu.
Inhibitory CYP2C9: Souběžné podávání ibuprofenu s látkami blokujícími CYP2C9 může zvýšit účinek ibuprofenu (substrát CYP2C9). Ve studii s vorikonazolem a flukonazolem (inhibitory CYP2C9) bylo prokázáno zvýšení expozice S(+)-ibuprofenu o asi 80 až 100%. Snížení dávky ibuprofenu by se mělo zvážit, pokud se podávají současně potentní inhibitory CYP2C9, zejména pokud se podává vysoká dávka ibuprofenu s vorikonazolem nebo flukonazolem.
Před užitím přípravku Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze se poraďte se svým lékařem.
Přípravek Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze s jídlem a pitím
Při užívání přípravku Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze byste se měli vyhnout alkoholu.
Těhotenství, kojení a plodnost
Těhotenství
Informujte svého lékaře, pokud otěhotníte během užívání přípravku Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze. Neužívejte tento lék v posledních 3 měsících těhotenství. Vyhýbejte se použití tohoto léku v prvních 6 měsících těhotenství, pokud vám váš lékař nedoporučí něco jiného.
Kojení
Pouze malé množství ibuprofenu a jeho rozkladové produkty přecházejí do mateřského mléka. Vzhledem k tomu, že dosud nejsou známé žádné nežádoucí účinky pro novorozence, není obvykle nutné přerušovat kojení během krátkodobého použití ibuprofenu v doporučených dávkách.
Plodnost
Přípravek patří do skupiny léků (NSAID), které mohou narušovat fertilitu u žen. Tento účinek je reverzibilní při zastavení užívání léků.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nežádoucí účinky, jako je únava a závrať, se mohou objevit při použití přípravku Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze. Důsledkem je, že schopnost reagovat může být změněna v jednotlivých případech a schopnost účastnit se aktivně na dopravě a používat stroje může být narušena. To platí zejména při vzájemném působení s alkoholem. Nemusíte být dále schopni rychle a odpovídajícím způsobem a dostatečně reagovat na neočekávané a náhlé události. Pokud jste ovlivněni, neřiďte své auto ani jiné vozidlo. Nepoužívejte stroje ani neprovádějte žádné nebezpečné úkoly.
Přípravek Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze obsahuje sodík a maltitol
Tento léčivý přípravek obsahuje 1,23 mmol (28,17 mg) sodíku na nejvyšší jednotlivou dávku 10 ml. Je třeba to zohlednit u pacientů na dietě s kontrolovaným příjmem sodíku.
Tento léčivý přípravek obsahuje roztok maltitolu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že vy nebo vaše léčené dítě trpíte intolerancí pro některé cukry, obraťte se na svého lékaře předtím, než začnete tento lék užívat.
3. Jak se přípravek Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze používá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Doporučená dávka přípravku je:
pokud není předepsáno jinak vaším lékařem, je doporučená dávka přípravku Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze následující:
Tělesná hmotnost
(věk)
Jedna dávka
Celková denní dávka
5 kg - 6 kg
(kojenci ve věku 6 - 8 měsíců)
50 mg ibuprofenu
(odpovídá 2,5 ml suspenze)
150 mg ibuprofenu
(odpovídá 7,5 ml suspenze)
7 kg – 9 kg
(kojenci ve věku 9 - 11 měsíců)
50 mg ibuprofenu
(odpovídá 2,5 ml suspenze)
200 mg ibuprofenu
(odpovídá 10 ml suspenze)
10 kg – 15 kg
(kojenci/děti ve věku 1 – 3 roky)
100 mg ibuprofenu
(odpovídá 5 ml suspenze)
300 mg ibuprofenu
(odpovídá 15 ml suspenze)
16 kg – 19 kg
(děti ve věku 4 až 5 let)
150 mg ibuprofenu
(odpovídá 7,5 ml suspenze)
450 mg ibuprofenu
(odpovídá 22,5 ml suspenze)
20 kg – 29 kg
(děti ve věku 6 až 9 let)
200 mg ibuprofenu
(odpovídá 10 ml suspenze)
600 mg ibuprofenu
(odpovídá 30 ml suspenze)
30 kg - 39 kg
(děti ve věku 10 až 11 let)
200 mg ibuprofenu
(odpovídá 10 ml suspenze)
800 mg ibuprofenu
(odpovídá 40 ml suspenze)
U dětí je Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze podáván dle tělesné hmotnosti (t. hm.). Zpravidla se podává 7 až 10 mg/kg t.hm. jako jednotlivá dávka až do maximální dávky 30 mg/kg t. hm. jako celkové denní dávky.
Interval mezi dávkami musí být alespoň 6 hodin.
Nepřekračujte doporučenou dávku.
Nedoporučuje se pro použití u dětí mladších než 6 měsíců nebo s tělesnou hmotností menší než 5 kg.
Perorální použití.
Balení obsahuje perorální injekční dávkovací aplikátor o objemu 5 ml (dělený po 0,25 ml).
Před použitím láhev důkladně protřepejte.
Perorální suspenzi je možné užívat bez ohledu na jídlo. Osobám s citlivostí žaludku se doporučuje užívat přípravek Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze během jídla.
Promluvte si prosím se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte pocit, že je účinek přípravku Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze příliš silný nebo příliš slabý.
Trvání léčby
Pouze pro krátkodobé použití.
Pokud se příznaky zhorší nebo přetrvávají po dobu více než 3 dny, měli byste se poradit s lékařem.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze, než jste měl(a)
Přestaňte užívat ibuprofen a navštivte lékaře, pokud u vás dojde k jakýmkoliv příznakům předávkování, jako jsou bolesti hlavy, závratě, motání hlavy, bezvědomí (také křeče u dětí), bolesti břicha, nevolnost a zvracení, krvácení do trávicího traktu, porucha funkce jater a ledvin, pokles krevního tlaku, snížení dýchání (deprese dýchání) nebo cyanóza (modravé zbarvení rtů nebo kůže).
Pokud jste užil(a) více Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze než jste měl(a) nebo pokud léčivý přípravek náhodně užilo dítě, vždy kontaktujte lékaře nebo vyhledejte nejbližší nemocnici, abyste získal(a) informace o možném riziku a poradil(a) se o dalším postupu.
Mezi příznaky předávkování může patřit pocit na zvracení, bolest břicha, zvracení (se stopami krve), bolest hlavy, zvonění v uších, zmatenost a mimovolní kmitavý pohyb očí. Po <užití><podání> vysokých dávek byly hlášeny spavost, bolest na hrudi, bušení srdce, ztráta vědomí, křeče (zejména u dětí), slabost a závrať, krev v moči, pocit chladu a potíže s dýcháním.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze
Máte-li nějaké další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přehled nežádoucích účinků uvedených níže představuje všechny nežádoucí účinky, které byly hlášené během léčby ibuprofenem, včetně účinků hlášených během dlouhodobé léčby vysokými dávkami u pacientů s revmatismem.
Hlášené frekvence vyšší než velmi vzácné zprávy se týkají krátkodobého použití denních dávek do maximálně 1200 mg ibuprofenu (= 60 ml Ibuprofenu Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze, maximální denní dávka pro dospělé a adolescenty od 12 let věku) pro perorální lékové formy a maximálně 1800 mg ibuprofenu pro čípky.
Co se týká následujících nežádoucích účinků, je nutné počítat s tím, že jsou zejména závislé na dávce a že se liší od pacienta k pacientovi.
Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky se týkají trávicího traktu.
Mohou se objevit žaludeční nebo duodenální vředy (peptické vředy), perforace nebo krvácení v trávicím traktu, někdy smrtelné, zejména u starších osob (viz bod 2: „Upozornění a opatření“).
Po použití byly hlášeny nevolnost, zvracení, průjem, plynatost, zácpa, porucha trávení, bolesti břicha, dehtovitá stolice, zvracení krve, ulcerózní stomatitida (zánět sliznic úst s vředy), zhoršení střevních poruch, ulcerózní kolitida a Crohnova choroba (viz bod 2: „Upozornění a opatření“).
Méně často byl pozorován zánět sliznice žaludku (gastritis).
Léky, jako je Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze, mohou být spojeny s mírně zvýšeným rizikem srdečního záchvatu („infarktu myokardu“) nebo mozkové mrtvice.
Ve spojení s léčbou NSAID (nesteroidní protizánětlivé léky) byly hlášené otoky, vysoký krevní tlak a srdeční selhání.
Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10)
 Gastrointestinální příznaky, jako je pálení žáhy, bolesti břicha, nevolnost, zvracení, plynatost, průjem, zácpa a mírné krevní ztráty z trávicího traktu, které mohou ve výjimečných případech způsobovat anémii (chudokrevnost).
Méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100)
 Vředy žaludku a střev, někdy s krvácením a perforací. Zánět sliznice úst s vředy (ulcerózní stomatitida), zhoršení kolitidy nebo Crohnovy choroby, zánět sliznice žaludku (gastritida).
V případě výrazné bolesti v horní části břicha, zvracení krve, při výskytu krve ve stolici nebo v případě černé stolice musíte přestat užívat Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze a informovat okamžitě svého lékaře.
 Poruchy centrálního nervového systému jako jsou bolesti hlavy, závrať, ospalost, agitace, podrážděnost nebo únava.
 Poruchy zraku. V takovém případě je nutné informovat lékaře a Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze se nesmí dále užívat.
 Reakce z přecitlivělosti s kožní vyrážkou a svěděním a také záchvaty astmatu (případně s poklesem krevního tlaku). V takovém případě se musíte poradit okamžitě se svým lékařem a přestat užívat/podávat Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze.
 Různé kožní vyrážky.
Vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 1000)
 Poškození tkáně ledvin (papilární nekróza), zejména při dlouhodobé léčbě, zvýšení koncentrace kyseliny močové v krvi.
 Pískání v uších (tinnitus)
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 10000)
 Palpitace, srdeční selhání, srdeční záchvat (infarkt myokardu).
 Zánět jícnu (esofagitis) nebo slinivky břišní (pankreatitis), tvorba membránových zúžení tenkého a tlustého střeva (intestinální, membránovité striktury).
 Snížený výdej moči a akumulace tekutiny v těle (otok), zejména u pacientů s vysokým krevním tlakem nebo narušenou funkcí ledvin. Nefrotický syndrom (akumulace tekutin v těle (otoky)) a zvýrazněná exkrece proteinu v moči), zánětlivé onemocnění ledvin (intersticiální nefritida), které mohou být doprovázeny akutní dysfunkcí ledvin. Pokud by se tyto příznaky objevily nebo zhoršily, musíte přestat užívat přípravek Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze a přímo kontaktovat svého lékaře.
 Porucha funkce jater, poškození jater, zejména během dlouhodobé léčby, jaterní selhání, akutní zánět jater (hepatitis).
 Problémy s tvorbou krve (anémie, leukopénie, trombocytopénie, pancytopénie, agranulocytóza).
Časné příznaky mohou zahrnovat: horečku, bolesti v krku, povrchové rány v ústech, chřipkové příznaky, výraznou únavu, krvácení z nosu a krvácení do kůže. Pokud se jakékoliv z těchto problémů objeví, přestaňte tento lék okamžitě užívat a navštivte lékaře. Neměli byste si sami ordinovat léky proti bolesti nebo léky na snížení horečky.
 Závažné kožní reakce, jako je kožní vyrážka se zarudnutím a vznikem puchýřů (např. Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza/Lyellův syndrom), ztráta vlasů (alopecie).
Ve výjimečných případech se mohou během infekce planými neštovicemi (varicelou) objevit závažné kožní infekce a komplikace postihující měkké tkáně (viz také „Infekce a infestace“).
 Bylo popisováno zhoršení zánětů souvisejících s infekcemi (například vznik nekrotizující fascitidy) vyskytujících se při současném použití s určitými protizánětlivými léky (nesteroidní protizánětlivé léky, k nimž také patří Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze).
Pokud se objeví infekce (např. zarudnutí, otok, přehřátí, bolesti, teplota) nebo se zhorší během použití přípravku Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze, požádejte bez otálení lékaře o radu.
 Vysoký krevní tlak (arteriální hypertenze).
 Příznaky aseptické meningitidy, jako jsou bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, teplota, ztuhlost krku nebo zastřené vědomí. Pacienti s některými poruchami imunitního systému (systémový lupus erythematodes nebo smíšená porucha pojivové tkáně) mohou být vystaveni zvýšenému riziku.
 Těžké celkové reakce z přecitlivělosti. Příznaky mohou zahrnovat: Otok tváře, jazyka a vnitřní části hrtanu se zúžením dýchacích cest, dušnost, urychlená srdeční akce, pokles krevního tlaku do úrovně život ohrožujícího šoku.
Pokud se u vás vyskytnou jakékoliv výše uvedené příznaky, které se mohou vyskytnout dokonce i při použití tohoto léku zcela poprvé, budete potřebovat okamžitou lékařskou pomoc.
 Psychotické reakce, deprese.
Není známo (z dostupných údajů nelze určit)
 Může dojít k závažné kožní reakci známé jako DRESS syndrom. Mezi příznaky DRESS syndromu patří: kožní vyrážka, horečka, zduření lymfatických uzlin a zvýšení hladiny eosinofilů (druh bílých krvinek).
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
5. Jak přípravek Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, které je uvedené na krabičce a lahvičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.
Po otevření je tento lék stabilní při pokojové teplotě po dobu 6 měsíců.
6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze obsahuje
Léčivou látkou je ibuprofen.
1 ml perorální suspenze obsahuje 20 mg ibuprofenu.
Dalšími složkami jsou:
Natrium-benzoát (E211), kyselina citronová, natrium citrát, sodná sůl sacharinu, chlorid sodný, hypromelosa, xanthanová klovatina, roztok maltitolu, glycerol (E422), jahodové aroma v prášku (přírodní aromatické látky, kukuřičný maltodextrin, triethyl-citrát (E-1505), propylenglykol (E-1520) a benzylalkohol), čištěná voda.
Jak přípravek Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze vypadá a co obsahuje toto balení
Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze, je bílá až téměř bílá viskózní suspenze.
Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze je k dispozici v plastových lahvičkách o objemu 100 ml, 150 ml a 200 ml s dětským bezpečnostním uzávěrem.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Pro přesné dávkování je součástí perorální injekční dávkovací aplikátor (HDPE píst a PP pipeta)
dělená po 0,25 ml až do 5 ml, která je součástí balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Apotex Europe B.V.
Darwinweg 20
2333 CR Leiden
Nizozemsko
Výrobce
Famar Nederland B.V.
Industrieweg 1
5531 AD Bladel
Nizozemsko
Farmasierra Manufacturing
S.L., Ctra. de Irún, km 26,200
28700 San Sebastián de los Reyes – Madrid
Španělsko
Farmalider, S.A.
C/ Aragoneses, 2
28108 Alcobendas – Madrid
Španělsko
Tento léčivý přípravek je registrován v Členských státech EU pod následujícími názvy:
Česká republika Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspenze
Maďarsko Rapidophen Baby 20 mg/ml belsőleges szuszpenzió
Polsko Ibuprofen FARMALIDER
Portugalsko Ibuprofeno Farmalider 20 mg/ml suspensão oral
Slovenská republika Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorálna suspenzia
Slovinsko Ibuprofen FARMALIDER 20 mg/ml peroralna suspenzija
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 16. 2. 2018.

 

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.