Domů / Volně prodejné léky

BROMHEXIN 12 BC sol 1x30ml


Žádné hodnocení. Kód: 4013054000250 Produktové číslo: 4013054027776 ATC skupina: R05CB02 Popis: Léčiva proti nachlazení a kašli Kód SÚKL 0012495
Volně prodejný léčivý přípravek - K uvolnění hlenu při onemocněních dýchacích cest s úporným zahleněním
Výrobce: Berlin-Chemie AG
Dostupnost: Připraveno k odeslání
Volně prodejný humánní léčivý přípravek je k dostání bez lékařského předpisu. Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci a vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
115,00 Kč , plus doprava
 
BROMHEXIN 12 BC sol 1x30ml

Příbalová informace:

informace pro uživatele
Bromhexin Berlin C hemie 12 mg/ml perorální kapky, roztok
bromhexini hydrochloridum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci
dříve, než začnete tento přípravek užívat ,
protože obsahu je pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte t
ento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
⚫ Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
⚫ Požádejte svého lékárníka , pokud potřebujete další informace nebo
⚫ Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
⚫ Pokud se do 4 až 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s
lékařem.
Co naleznete v
této příbalové informaci:

 

1. Co je Bromhexin Berlin Chemie a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bromhexin Berli n Chemie užívat
3. Jak se Bromhexin Berlin Chemie užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Bromhexin Berlin Chemie uchovávat
6. Obsah balení a d alší informace

 

1. Co je Bromhexin Berlin Chemie a k čemu se používá
Bromhexin

Berlin Chemie obsahuje bromhexin hydrochlorid, což je bronchosekretolytikum
(lék k uvolnění hlenu při onemocněních dýchacích cest s úporným zahleněním).
Bromhexin
Berlin Chemie se používá k uvolnění hlenu u akutních a chronických onemocnění
průdušek a plic s úporným zahleněním.
Bez por
ady s lékařem se tento přípravek užívá pro léčbu akutních onemocnění dýchacích cest,
jako je akutní zánět průdušek.
Na doporučení lékaře se tento přípravek užívá pro léčbu chronických onemocnění dýchacích
cest, jako je chronický zánět průdušek.
Pro použi
tí u dět í od 2 let, dospívající ch a dospěl ých
Pokud se do 4 až 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s
lékařem.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bromhexin Berlin Chemie užívat
Neužívejte Bromhexin
Berlin Chemie
- jestliže jste alergický á na bromhexin hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
- u pacientů s průduškovým astmatem nebo onemocněními dýchacích cest, která jsou u pacientů s průduškovým astmatem nebo onemocněními dýchacích cest, která jsou provázena výraznou přecitlivělostí dýchacích cprovázena výraznou přecitlivělostí dýchacích cest. Inhalace přípravku Bromhexin Berlinest. Inhalace přípravku Bromhexin Berlin--Chemie může vyvolat dechovou tíseň nebo astmatický záchvat.Chemie může vyvolat dechovou tíseň nebo astmatický záchvat.
- u u kojenců a batolatkojenců a batolat mladších 2 let (riziko křeče hrtanu vzhledem k obsahu mátové mladších 2 let (riziko křeče hrtanu vzhledem k obsahu mátové silice).silice).
Upozornění a opatření
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Bromhexin
Před užitím přípravku Bromhexin BerlinBerlin--ChChemieemie se poraďte se svým lékařemse poraďte se svým lékařem,, lékárníkemlékárníkem nebo zdravotní sestrounebo zdravotní sestrou..
V
V souvislosti ssouvislosti s podáváním bromhexinpodáváním bromhexin--hydrochloridhydrochloridu byla zaznamenána hlášení závažných u byla zaznamenána hlášení závažných kožních reakcí. Jestliže se u Vás vyskytne kožní vyrážka (včetně poškozenkožních reakcí. Jestliže se u Vás vyskytne kožní vyrážka (včetně poškození na sliznici úst, í na sliznici úst, hrdla, noshrdla, nosu, očí nebo pohlavních orgánů), přestau, očí nebo pohlavních orgánů), přestaňte Bromhexin ňte Bromhexin BerlinBerlin--ChemieChemie užívat a užívat a ihned kontaktujte svého lékaře.ihned kontaktujte svého lékaře.
Přípravek Bromhexin
Přípravek Bromhexin BerlinBerlin--ChemieChemie užívejte pouze po konzultaci se svým lékařem:užívejte pouze po konzultaci se svým lékařem:
- jestliže trpíte nebo jste vjestliže trpíte nebo jste v minulostminulosti trpěl(a) žaludečním nebo dvanái trpěl(a) žaludečním nebo dvanáctníkovým vředem, ctníkovým vředem, protože Bromhexin protože Bromhexin BerlinBerlin--ChemieChemie může může ovlivnitovlivnit slizniční bariéru vslizniční bariéru v žaludku a střevech.žaludku a střevech.
- připři některých vzácných onemocněníněkterých vzácných onemocněníchch průdušek, která jsou provázena nadměrným průdušek, která jsou provázena nadměrným hromaděním sekretu (např. primární ciliární dyskineze)hromaděním sekretu (např. primární ciliární dyskineze). V. Vzhledem k možnému zhledem k možnému hromadění sekretu hromadění sekretu mámá býtbýt Bromhexin Bromhexin BerlinBerlin--ChemieChemie vv těchto případech těchto případech užívužívánán pouze pouze pod pod lékařským lékařským dohledem.dohledem.
- připři porušeporuše funkcfunkcee ledvin nebo závažných onemocněníledvin nebo závažných onemocněníchch jater (Bromhexin jater (Bromhexin BerlinBerlin--ChemieChemie se vse v takových případech užívátakových případech užívá podle pokynů lékařepodle pokynů lékaře v delších intervav delších intervalech nebo lech nebo ve snížených dávkách). ve snížených dávkách). PřiPři závažných poruchzávažných porucháchách funkce ledvin je nutno očekávat funkce ledvin je nutno očekávat hromadění látek vzniklých rozkladem hromadění látek vzniklých rozkladem přípravku Bromhexin Berlinpřípravku Bromhexin Berlin--ChemieChemie, které se , které se tvoří v játrech.tvoří v játrech.
Zejména
Zejména připři dlouhodobé léčbdlouhodobé léčběě majímají býtbýt kontroloványkontrolovány funkcfunkcee jater.jater.
D
Dalalšíší léčivléčivé é přípravkypřípravky a Bromhexin a Bromhexin BerlinBerlin--ChemieChemie
I
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užívátenformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které, které jste v nedávné jste v nedávné dobědobě užíval(a) neboužíval(a) nebo které které možná budete užívatmožná budete užívat..
Při
Při současnémsoučasném užívání přípravku Bromhexin užívání přípravku Bromhexin BerlinBerlin--ChemieChemie s léky potlačujs léky potlačujícími kašel ícími kašel (antitusik(antitusikyy) může dojít k nebezpečnému hromadění ) může dojít k nebezpečnému hromadění hlenu vhlenu v dýchacích cestáchdýchacích cestách v důsledku v důsledku narušenínarušení kašlacího reflexukašlacího reflexu.. PProto roto má býtmá být vhodnostvhodnost ttééto kombinacto kombinacee lékůléků obzvláště pečlivě obzvláště pečlivě posouzeposouzenana a o současném užívání musí rozhodnout lékařa o současném užívání musí rozhodnout lékař..
Při
Při užívání léužívání léků, které ků, které vyvolávají známkyvyvolávají známky podráždění trávicího traktupodráždění trávicího traktu,, je možné, že je možné, že přípravek Bromhexin přípravek Bromhexin BerlinBerlin--ChemieChemie zesílí zesílí popodráždění žaludeční sliznice.dráždění žaludeční sliznice.
Těhotenství
Těhotenství a kojeníkojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotn
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,ět, pporaďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete oraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek tento přípravek užívat.užívat.
S použitím tohoto léku během těhotenství u lidí nejsou
S použitím tohoto léku během těhotenství u lidí nejsou dosud dosud žádné zkušenostižádné zkušenosti. . Bromhexin Bromhexin BerlinBerlin--ChemieChemie proto proto musí býtmusí být užívužívánán během těhotenství pouze po důkladném posběhem těhotenství pouze po důkladném posouzení ouzení poměru rizika a přínosu lékařempoměru rizika a přínosu lékařem, přičemž užívání v, přičemž užívání v prvních třech měsících těhotenství se prvních třech měsících těhotenství se nedoporučujenedoporučuje..
Bromhexin--hydrochloridhydrochlorid prochází do mateřského mléka. Vzhledem k tomu, že účinky na prochází do mateřského mléka. Vzhledem k tomu, že účinky na kojené dkojené dětiěti nenebylybyly dostatečnědostatečně prozkoumány, Bromhexin prozkoumány, Bromhexin BerlinBerlin--ChChemieemie se nesmí užívat se nesmí užívat vv obdobíobdobí kojení.kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nejsou známy.Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nejsou známy.
Bromhexin Berlin--ChemieChemie obsahuje propylenglykolobsahuje propylenglykol
Tento léčivý přípravek obsahuje 700 mg propylenglykol
Tento léčivý přípravek obsahuje 700 mg propylenglykolu v jednom ml.u v jednom ml.
Pokud je Vaše dítě mladší než 5 let, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, než mu
Pokud je Vaše dítě mladší než 5 let, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, než mu podáte tento léčivý přípravek, a to zejména pokud užívá jiné léčivé přípravky, kterépodáte tento léčivý přípravek, a to zejména pokud užívá jiné léčivé přípravky, které
obsahují propylenglykol nebo alkohol.
obsahují propylenglykol nebo alkohol.
Pokud jste těhotná nebo kojíte
Pokud jste těhotná nebo kojíte, neužívejte tento léčivý přípravek, pokud Vám, neužívejte tento léčivý přípravek, pokud Vám
to nedoporučí lékař. Váš lékař může provést další kontroly, zatímco budete užívat tento léčivý
to nedoporučí lékař. Váš lékař může provést další kontroly, zatímco budete užívat tento léčivý přípravek.přípravek.
Pokud trpíte onemocněním jate
Pokud trpíte onemocněním jater nebo ledvin, neužívejte tento léčivý přípravek, pokud Vám to r nebo ledvin, neužívejte tento léčivý přípravek, pokud Vám to nedoporučí lékař. Váš lékař může provést další kontroly, zatímco budete užívat tento léčivý nedoporučí lékař. Váš lékař může provést další kontroly, zatímco budete užívat tento léčivý přípravek.přípravek.
 

3. Jak se Bromhexin Jak se Bromhexin BerlinBerlin--ChemieChemie užívá
Vždy užívejte tento přípravektento přípravek přesně vpřesně v soulasouladu sdu s příbalovpříbalovouou informacinformací nebo podle pokynů í nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníkasvého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo . Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.lékárníkem.

Dávkování

Doporučená dávkdávkaa jeje upřesněnaupřesněna vv následující tabulcenásledující tabulce::
Uživatel
Dávkování
Dospělí a dospívající starš
Dospělí a dospívající starší 14 letí
16––33 kapek 33 kapek třikráttřikrát denně (což odpovídá denně (což odpovídá 2424––48 mg bromhexin48 mg bromhexin--hydrochloridu hydrochloridu denně)denně)
Děti a dospívající ve věku 6
Děti a dospívající ve věku 6––14 let a14 let a takétaké pacienti pacienti s hmotnostís hmotností pod 50 kg pod
16 kapek třikráttřikrát denně (což odpovídá 24 denně (což odpovídá 24 mg bromhexinmg bromhexin--hydrochloridu denně)hydrochloridu denně)
Děti ve věku 2––6 6 letlet
8 kapek třikráttřikrát denně (což odpovídá 12 denně (což odpovídá 12 mg bromhexinmg bromhexin--hydrochloridu denně)hydrochloridu denně)
Při porušenéporušené funkcfunkcii ledvin nebo závažných onemocněníledvin nebo závažných onemocněníchch jater jater mámá tento lék být užíván vtento lék být užíván v delších intervalech nebo nižších dávkáchdelších intervalech nebo nižších dávkách. Prosím. Prosím, zeptejte se na to svého lékaře, zeptejte se na to svého lékaře..
Způsob
Způsob podánípodání
Perorální podání.
Perorální podání.
Kapky se užívají neředěné pomocí lžičky.
Kapky se užívají neředěné pomocí lžičky.
Při kapání držte lahvičku dnem vzhůru!
Při kapání držte lahvičku dnem vzhůru!
Bromhexin
Bromhexin BerlinBerlin--ChemieChemie se obvykle užívá po jídlese obvykle užívá po jídle,, dávka se odměřuje dávka se odměřuje pomocípomocí kapkapacího acího zařízenízařízení..
Je vhodné dbát na dostatečný příjem tekutin
Je vhodné dbát na dostatečný příjem tekutin vv průběhu dprůběhu dnene..

Délka užívání
Délka užívání se řídí povahou a závažností onemocnění a mámá být stanovena lékařem, který být stanovena lékařem, který Vás léčí.Vás léčí.
Pokud se do 4 až 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s
Pokud se do 4 až 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.lékařem. Přípravek Přípravek Bromhexin BerlinBromhexin Berlin--Chemie Chemie neužíneužívejtevejte bez doporučení lékaře déle než 4 bez doporučení lékaře déle než 4 až 5 dnů.až 5 dnů.
U chronických onemocnění je možnéchronických onemocnění je možné přípravpřípraveek Bromhexin k Bromhexin BerlinBerlin--ChemieChemie užívatužívat pouze po pouze po poradě sporadě s lékařemlékařem, který Vám sdělí, jak dlouho máte tento přípravek užívat, který Vám sdělí, jak dlouho máte tento přípravek užívat..
Pokud máte pocit, že účinek přípravku Bromhexi
Pokud máte pocit, že účinek přípravku Bromhexin n BerlinBerlin--ChemieChemie je je příliš silný nebo příliš příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.slabý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Bromhexin
Jestliže jste užil(a) více přípravku Bromhexin BerlinBerlin--ChemieChemie, než jste měl(a):, než jste měl(a):
Při závažných projevech
Při závažných projevech předávkovánípředávkování může být nezbytné monitorování krevního oběhmůže být nezbytné monitorování krevního oběhu a u a v případě potřeby léčba zaměřená na projevy v případě potřeby léčba zaměřená na projevy onemocněníonemocnění..
Pokud
Pokud dojde u Vás či Vašeho dítěte kdojde u Vás či Vašeho dítěte k užití užití většívětšíhoho množství přípravku Bromhexin množství přípravku Bromhexin BerlinBerlin--ChemieChemie, kontaktujte , kontaktujte nejblíže dostupnéhonejblíže dostupného lékaře.lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Bromhexin
Jestliže jste zapomněl(a) užít Bromhexin BerlinBerlin--ChemieChemie
Nezd
Nezdvojvojnásobujtenásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Jestliže
Jestliže jste kdykoliv zapomněl(a)jste kdykoliv zapomněl(a) užít Bromhexin užít Bromhexin BerlinBerlin--ChemieChemie nebo nebo jste užil(a)jste užil(a) příliš příliš malé množstvímalé množství, , pokračujtepokračujte, prosím,, prosím, vv užužívání přípravkuívání přípravku Bromhexin Bromhexin BerlinBerlin--ChemieChemie v v předepsaném časepředepsaném čase dalšídalší dávky tak, jak je uvedeno v pokynech dávky tak, jak je uvedeno v pokynech propro dávkování.dávkování.
Máte
Máte--li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.nebo lékárníka.
 

4. Možné nežádoucí účinkyMožné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i
Podobně jako všechny léky může mít i tento tento přípravek nepřípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí žádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.vyskytnout u každého.
Méně časté
Méně časté nežádoucí účinky nežádoucí účinky ((mohou postihnout až 1 mohou postihnout až 1 osobu zosobu zee 100)100)
- horečkahorečka
- pocit na zvracenípocit na zvracení, bolest břicha, zvracení, průjem, bolest břicha, zvracení, průjem
Vzácné
Vzácné nežádoucí účinky nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 (mohou postihnout až 1 osobu osobu zz 10001000))
- reakce zreakce z ppřecitlivělostiřecitlivělosti
- vyrážka, kopřivkavyrážka, kopřivka
Není známo
Není známo (z(z dostupných údajů nelze určit četnost výskytudostupných údajů nelze určit četnost výskytu))
- aanafylaktické reakce včetně anafylaktického šokunafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku (život ohrožující alergická reakce)(život ohrožující alergická reakce), , angioedému (rychle se šířící otok kůže, podkožních, slizničních a podslizničangioedému (rychle se šířící otok kůže, podkožních, slizničních a podslizničních tkání) ních tkání) a svěděnía svědění
- zzávažné nežádoucí kožní reakce (včetně erythema multiforme, Stevensávažné nežádoucí kožní reakce (včetně erythema multiforme, Stevensovaova--Johnsonova Johnsonova syndromu/toxické epidermální nekrolýzy a akutní exantematózní pustulózy). syndromu/toxické epidermální nekrolýzy a akutní exantematózní pustulózy).
Při prvních známkách reakce z
Při prvních známkách reakce z přecitlivělosti, nebo pokud se přecitlivělosti, nebo pokud se nově nově objeví změobjeví změny kůže a ny kůže a sliznic, sliznic, nesmí býtnesmí být přípravek přípravek Bromhexin Bromhexin BerlinBerlin--ChemieChemie dále užíván.dále užíván. V takovém případěV takovém případě ihnedihned kontaktujte nejblíže dostupnéhokontaktujte nejblíže dostupného lékaře. lékaře.
Hlášení nežádoucích účinků
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému llékařiékaři, , lékárlékárníkoviníkovi, , nebo zdravotní sestřenebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které
nejsou uvedeny v
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo také přímo na na adresu: adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
100 41 Praha 10
webové stránky:
webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasithttp://www.sukl.cz/nahlasit--nezadoucinezadouci--ucinekucinek. .
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.přípravku.

5. Jak přípravek BromhexJak přípravek Bromhexin in BerlinBerlin--ChemieChemie uchovávatuchovávat
Uchovávejte tento přípravek
Uchovávejte tento přípravek mimo dohmimo dohledled a doa dosahsah dětí.dětí.
N
Nepoužívejte epoužívejte tento přípravek tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a na krabičce po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a na krabičce za za „EXP“„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Neuc
Neuchovávejte při teplotě pod 15 °C.hovávejte při teplotě pod 15 °C.
Doba použitelnosti
Doba použitelnosti po prvním otevřenípo prvním otevření lahvičky:lahvičky: 3 měsíce3 měsíce..
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatřensvého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit í pomáhají chránit životní prostředí.životní prostředí.

6. Obsah balení a další informaceObsah balení a další informace
Co přípravek Bromhexin
Co přípravek Bromhexin BerlinBerlin--ChemieChemie obsahujeobsahuje
Léčivou látkou je bromhexini hydrochloridum.
Léčivou látkou je bromhexini hydrochloridum.
1 ml roztoku (25 kapek) obsahuje bromhexin
1 ml roztoku (25 kapek) obsahuje bromhexinii hydrochloriduhydrochloridumm 12 mg12 mg..
Dalšími
Dalšími složkamisložkami jsojsouu bezvodá bezvodá kyselina citrkyselina citroonová, silice máty nová, silice máty rolní rolní částečně zbavená částečně zbavená mentholumentholu, propylenglykol, čištěná voda., propylenglykol, čištěná voda.
Jak přípravek Bromhexin
Jak přípravek Bromhexin BerlinBerlin--ChemieChemie vypadá a co obsahuje toto balenívypadá a co obsahuje toto balení
Čirý, téměř bezbarvý až
Čirý, téměř bezbarvý až lehcelehce nažloutlý nebo nazelenalý viskózní roztok s příchnažloutlý nebo nazelenalý viskózní roztok s příchutí utí máty máty rolnírolní. . Přípravek je dodávánPřípravek je dodáván vvee žlutožlutohnědéhnědé skleněné lahvičce sskleněné lahvičce s bezbarvýmbezbarvým LDPELDPE kapacíkapacím zařízenímm zařízením a a bílýmbílým PP/HDPE PP/HDPE pojistným pojistným šroubovacím uzávěrem.šroubovacím uzávěrem.
Velikost balení:
Velikost balení: 30 ml30 ml nebo 50 mlnebo 50 ml perorálních kapek, perorálních kapek, roztoku.roztoku.
Na trhu nemusí být všechny velikosti bale
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.ní.
Držitel rozhodnutí o registraci
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobcea výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Držitel rozhodnutí o registraci::
B
Berlinerlin--ChemieChemie AGAG, , Glienicker Weg 125Glienicker Weg 125, , 12489 Berlín12489 Berlín, , NěmeckoNěmecko
Výrobce
Výrobce::
B
Berlinerlin--ChemieChemie AGAG,, Glienicker Weg 125,Glienicker Weg 125, 12489 Berlín12489 Berlín, , NěmeckoNěmecko
Tato příbalová informace byla naposledy
Tato příbalová informace byla naposledy revidrevidovánaována: : 8. 4. 20198. 4. 2019

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.