Domů / Volně prodejné léky

Canephron tbl. obd. 60


Žádné hodnocení. Kód: 3397701 Produktové číslo: 4029799164492 Kód SÚKL 0197095
Volně prodejný léčivý přípravek - doplňková léčba v rámci prevence usazování ledvinového písku a v případě zánětlivých onemocnění močových cest provázených lehkými obtížemi (jako např. časté močení, pálení při močení).
Výrobce: Bionorica SE
Produkt již není v prodeji
Canephron tbl. obd. 60

Canephron
Obalené tablety
Centaurii herba, Levistici radix, Rosmarini folium
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 7 dní nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Canephron a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Canephron užívat
3. Jak se Canephron užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Canephron uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. CO JE CANEPHRON A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Canephron je tradiční rostlinný léčivý přípravek používaný u dospělých osob jako doplňková léčba
v rámci prevence usazování ledvinového písku a v případě zánětlivých onemocnění močových cest
provázených lehkými obtížemi (jako např. časté močení, pálení při močení).
Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z
dlouhodobého použití.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CANEPHRON UŽÍVAT
Neužívejte Canephron:
- jestliže jste alergický(á) na zeměžlučovou nať, libečkový kořen, rozmarýnový list, anetol (tj.
složka esenciálních olejů, např. v anýzu nebo fenyklu) nebo rostliny patřící do čeledi Apiaceae
(Miříkovité) (např. anýz, kmín, celer, koriandr, kopr) nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6)
- jestliže trpíte aktivním vředem žaludku nebo dvanáctníku
- v případě zánětlivých onemocnění ledvin a v případě snížené funkce ledvin
- v případě otoků vzniklých v důsledku srdeční nebo ledvinové nedostatečnosti a v případech,
kdy je doporučen snížený příjem tekutin, jako například závažné onemocnění srdce nebo ledvin
2
Upozornění a opatření
Před použitím Canephronu se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud zpozorujete horečku, bolest v podbřišku, krev a hnis v moči, křeče, pokud máte potíže s
močením nebo u Vás dojde k retenci (zadržení) moče, je třeba se ihned poradit s lékařem.
Další léčivé přípravky a Canephron
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala
nebo možná budete užívat.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky není známo.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Nejsou adekvátní údaje ohledně použití tohoto léčivého přípravku u těhotných a kojících žen.
Z tohoto důvodu by přípravek neměl být těhotnými a kojícími ženami užíván.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Žádná zvláštní opatření.
Canephron obsahuje tekutou glukózu usušenou rozprášením, sacharózu a monohydrát laktózy.
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento
léčivý přípravek používat.
Poznámka pro diabetiky:
1 obalená tableta Canephronu obsahuje přibližně 0,020 výměnných sacharidových jednotek.
3. JAK SE CANEPHRON UŽÍVÁ
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud není předepsáno jinak, je obvyklé dávkování následující:
Pacient Jednotlivá dávka Denní dávka
Dospělí 2 obalené tablety 6 obalených tablet
Užijte jednotlivou dávku ráno, v poledne a večer. Obalené tablety Canephronu se polykají vcelku a
zapíjejí se tekutinou (např. sklenicí vody).
V průběhu léčby se doporučuje zvýšený příjem tekutin. Bez porady s lékařem můžete přípravek užívat
nejdéle 2 týdny. Pokud se příznaky do 7 dní nezlepšují nebo se zhoršují, musíte se poradit s lékařem.
Dodržujte prosím pokyny uvedené v sekci „Upozornění a opatření“.
Poraďte se prosím se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud si myslíte, že účinky Canephronu jsou
příliš silné nebo příliš slabé.
3
Jestliže jste užil(a) více Canephronu, než jste měl(a)
Nejsou známy žádné toxické účinky.
Pokud jste užil(a) větší množství Canehronu než jste měl(a), informujte o tom prosím svého lékaře.
Ten rozhodne, jestli je nutný další postup. Je možné, že vedlejší účinky uvedené níže se mohou
vyskytnout ve větší míře.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Canephron
Pokud jste užil(a) menší množství Canephronu nebo jste zapomněl(a) užít Canephron,
nezdvojnásobujte následující dávku, ale pokračujte v užívání, které Vám předepsal Váš lékař nebo
které je uvedené v této příbalové informaci.
Jestliže jste přestal(a) užívat Canephron
Přerušení užívání Canephronu je obvykle neškodné.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže přestanete Canephron užívat.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následujícím rozdělení frekvence výskytu:
Velmi časté:
Více než u 1 z 10 léčených osob
Časté:
Méně než u 1 z 10 léčených osob, ale u více než
u 1 ze 100 léčených osob
Méně časté:
Méně než u 1 ze 100 léčených osob, ale u více
než u 1 z 1000 léčených osob
Vzácné:
Méně než u 1 z 1000 léčených osob, ale u více
než u 1 z 10 000 léčených osob
Velmi vzácné:
méně než u 1 z 10 000 léčených osob
Není známo:
z dostupných údajů nelze určit
Velmi vzácně se vyskytují reakce z přecitlivělosti.
Velmi vzácně se vyskytují poruchy trávicího traktu (např. nevolnost, zvracení, průjem).
Již při prvních příznacích reakcí z přecitlivělosti je nutné přestat Canephron užívat.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.
4
5. JAK CANEPHRON UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce nebo blistru za
EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co Canephron obsahuje
Jedna obalená tableta obsahuje:
Centaurii herba (zeměžlučová nať) 18 mg
Levistici radix (libečkový kořen) 18 mg
Rosmarini folium (rozmarýnový list ) 18 mg
Pomocnými látkami jsou:
V jádru tablety: monohydrát laktózy, magnesium-stearát, kukuřičný škrob, povidon 25, koloidní
bezvodý oxid křemičitý.
V obalové vrstvě: uhličitan vápenatý, panenský ricinový olej, tekutá glukóza usušená rozprášením,
červený oxid železitý (E 172), kukuřičný škrob, dextrin, montanglykolový škrob, povidon K30,
riboflavin (E 101), šelak, sacharóza, mastek oxid titaničitý (E 171).
Jak Canephron vypadá a co obsahuje toto balení
Oranžové, kulaté, bikonvexní tablety s hladkým povrchem.
Blistr Al/PVC/PVDC.
Velikost balení: 60, 120 a 200 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
BIONORICA SE
Kerschensteinerstrasse 11 – 15
92318 Neumarkt
Německo
Tel.: +49-9181/231-90
Fax: +49-9181/231-265
Email: info@bionorica.de
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Schwabe Czech Republic s.r.o.
Čestmírova 1
140 00 Praha 4
Česká republika
Tel: +420 241 740 447
5
email: info@schwabe.cz
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 21. 6. 2018

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.