Domů / Volně prodejné léky / Dutina ústní a trávící ústrojí

Corsodyl 1% gel stm. gel 1x50g


Žádné hodnocení. Kód: 3387207 Produktové číslo: 8590335006898 Kód SÚKL 0218354
Volně prodejný léčivý přípravek - Léčivá látka chlorhexidin obsažená v přípravku Corsodyl působí proti široké škále bakterií, proti kvasinkám, některým plísním a virům, které způsobují infekční onemocnění a záněty v dutině ústní.
Produkt již není v prodeji
Corsodyl 1% gel stm. gel 1x50g

Příbalová informace: informace pro pacienta
Corsodyl 10 mg/g dentální gel
chlorhexidini digluconas
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
▪ Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
▪ Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
▪ Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
▪ Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
▪ Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Corsodyl a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Corsodyl používat
3. Jak se přípravek Corsodyl používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Corsodyl uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je přípravek Corsodyl a k čemu se používá
Přípravek Corsodyl je určený pro místní podání v dutině ústní.
Léčivá látka chlorhexidin obsažená v přípravku Corsodyl působí proti široké škále bakterií, proti kvasinkám, některým plísním a virům, které způsobují infekční onemocnění a záněty v dutině ústní.
Přípravek Corsodyl je určen:
▪ k potlačení tvorby zubního plaku;
▪ k prevenci (předcházení) a léčbě zánětu dásní;
▪ k udržování hygieny dutiny ústní v situacích, kdy není možné důkladné čištění zubů kartáčkem;
▪ k podpoře hojení dásní po chirurgických výkonech v dutině ústní;
▪ k ošetřování při zánětu dásní způsobeného zubní protézou;
▪ jako doplněk fluoridových přípravků při prevenci zubního kazu u vysoce rizikových pacientů.
Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 12 let.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Corsodyl používat
Nepoužívejte přípravek Corsodyl:
▪ jestliže jste alergický(á) na chlorhexidin-diglukonát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
Upozornění a opatření
Přípravek se nesmí polykat. Přípravek proto smí používat pouze osoby, které zvládnou gel nepolykat.
Přípravek Corsodyl nesmí být aplikován do očí, okolí očí a zvukovodu. Pokud se přípravek dostane neúmyslně do těchto míst, je nutné jej vypláchnout dostatečně velkým množstvím vody.
Na začátku léčby se mohou objevit přechodně změny chuti a znecitlivění, brnění či mírné pálení jazyka. Tyto projevy při dalším používání přípravku obvykle vymizí. Pokud u Vás tyto příznaky přetrvávají, vyhledejte lékaře.
Při používání tohoto přípravku může dojít ke zbarvení povrchu jazyka, které odezní po ukončení léčby.
Během léčby může dojít ke zbarvení zubů. Zbarvení není trvalé, může se mu zabránit vyvarováním se konzumace čaje, kávy a červeného vína a důkladným čištěním zubů kartáčkem a zubní pastou dvakrát denně s důkladným vypláchnutím úst vodou před použitím přípravku Corsodyl. Pro zubní protézy má být rovněž používán běžný čisticí prostředek určený pro tento účel. V některých případech je třeba, aby úplné odstranění zbarvení provedl zubní lékař. Jestliže máte bílé zubní výplně, poraďte se nejdříve se svým zubním lékařem o používání přípravku Corsodyl. V některých případech bude po skončení léčby přípravkem Corsodyl pravděpodobně nutné očistit chrup v zubní ordinaci.
V případě vzniku kožní vyrážky, otoku nebo dráždění rtů, jazyka, hrdla nebo obličeje nebo při dýchacích obtížích je třeba přestat přípravek používat a vyhledat lékaře.
Děti a dospívající
Přípravek je určen pro dospívající od 12 let.
Další léčivé přípravky a přípravek Corsodyl
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Interakce přípravku Corsodyl s jinými léky nejsou známy.
Některé zubní pasty (pasty s obsahem natrium-lauryl-sulfátu) mohou bránit přípravku Corsodyl v jeho účinku. Před použitím přípravku Corsodyl si nejprve vyčistěte zuby, ústa důkladně vypláchněte vodou a vyčkejte 5 minut. Teprve poté použijte Corsodyl. Přípravek Corsodyl lze rovněž používat v odlišnou dobu.
Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
V těhotenství a v období kojení je možno přípravek Corsodyl používat.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Corsodyl nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Léčivý přípravek obsahuje glyceromakrogol-hydroxystearát,
Množství potenciálně spolknutého glyceromakrogol-hydroxystearátu je však zanedbatelné.
Glyceromakrogol-hydroxystearát může způsobit podráždění žaludku a průjem.
3. Jak se přípravek Corsodyl používá
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 12 let.
Pouze pro místní aplikaci na zuby a dásně.
Přípravek nepolykejte. Zbytky gelu v ústech po použití vyplivněte. Po použití si nevyplachujte ústa. Při náhodném spolknutí jsou však nežádoucí účinky nepravděpodobné.
K udržování dutiny ústní a potlačení tvorby zubního plaku
Vymáčkněte přibližně 2,5 cm gelu na navlhčený zubní kartáček očištěný od zbytků zubní pasty (pro aplikaci přípravku je možno použít i samostatný kartáček) a čistěte si zuby po dobu asi 1 minuty 1 - 2 krát denně. Zbytky gelu vyplivněte. Po použití nevyplachujte ústa. Přípravek používejte po dobu 14 dní.
K prevenci a léčbě zánětu dásní
Dávkování a způsob použití je stejný jako u potlačení tvorby zubního plaku. Doporučuje se jednoměsíční kúra.
Použití po chirurgických výkonech kolem zubu k podpoře hojení dásní
Gel se aplikuje přímo na postižená místa vhodným způsobem (např. pomocí vatové štětičky). Doba léčby závisí na klinickém průběhu. Způsob aplikace a délku léčby konzultujte se svým zubním lékařem.
Zánět dásní způsobený zubní protézou
Vymáčkněte přibližně 2,5 cm gelu na navlhčený zubní kartáček očištěný od zbytků zubní pasty a čistěte protézu po dobu asi 1 minuty 1 – 2krát denně, nejlépe ráno a večer. Přípravek používejte po dobu 14 dní.
Jako doplněk fluoridových přípravků při prevenci zubního kazu u vysoce rizikových pacientů
Gel se aplikuje pomocí těsně dosedající zubní lžíce (není součástí balení), na kterou se vymáčkne přibližně 5 cm gelu. Přípravek se používá večer po dobu 5 minut. Délka používání přípravku je 14 dnů a tato kúra se má opakovat každé 3 - 4 měsíce.
K prevenci kazu zbývajících zubů u osob se zubní protézou se gel aplikuje na přiléhající plochu protézy před jejím vložením do úst.
Přípravek Corsodyl se má používat spolu s fluoridovou zubní pastou. Zubní pasta se používá před použitím přípravku Corsodyl. Přípravek Corsodyl se používá vždy po použití zubní pasty po vypláchnutí úst mezi aplikacemi nebo v různou denní dobu.
Pokud se příznaky Vašeho onemocnění zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů od zahájení léčby, poraďte se se zubním lékařem.
V případě, že příznaky onemocnění přetrvávají po uplynutí doporučené délky léčby, je třeba používání gelu přerušit a poradit se se zubním lékařem.
Jestliže jste použil(a) více přípravku, než jste měl(a)
Nebezpečí z předávkování je nízké a celkové projevy předávkování i při požití většího objemu gelu jsou nepravděpodobné, neboť chlorhexidin se po požití ústy velmi málo vstřebává. Při dalším použití však
dodržujte doporučené dávkování.
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Corsodyl
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Corsodyl nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Mohou se objevit alergické reakce včetně závažné alergické reakce (anafylaxe). Pokud se u Vás objeví vyrážka, otok rtů, jazyka, hrdla a obličeje nebo máte potíže s dýcháním, přestaňte používat přípravek Corsodyl a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Mohou to být příznaky závažné alergické reakce, které jsou velmi vzácné (objevují se až u 1 osoby z 10 000).
Velmi časté nežádoucí účinky (vyskytují se u více než 1 z 10 osob)
potažený jazyk
Časté nežádoucí účinky (vyskytují se až u 1 z 10 osob)
sucho v ústech
přechodné změny chuti, bolest jazyka, brnění nebo mírné pálení jazyka
Není známo (z dostupných údajů četnost nelze určit)
změna barvy jazyka nebo zubů, korunek a zubních protéz
podráždění a bolest úst
olupování, bolest a otok ústní sliznice
otok příušní žlázy
Hlášení nežádoucích účinků:
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
5. Jak přípravek Corsodyl uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Po prvním otevření je doba použitelnosti 31 dnů.
Přípravek Corsodyl nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co Corsodyl obsahuje
▪ Léčivou látkou je chlorhexidini digluconas. Jeden gram dentálního gelu obsahuje chlorhexidini digluconas 10 mg (jako chlorhexidini digluconatis solutio 53,25 mg).
▪ Pomocnými látkami jsou isopropylalkohol, hyprolosa, glyceromakrogol-hydroxystearát, trihydrát natrium-acetátu, silice máty peprné, levomenthol, čištěná voda.
Jak přípravek Corsodyl vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Corsodyl je čirý nebo mírně opalizující, průsvitný, bezbarvý nebo mírně zbarvený gel s mátovou vůní.
Balení obsahuje 50 ml gelu v hliníkové tubě a krabičce.
Držitel rozhodnutí o registraci
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.
Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika
email: cz.info@gsk.com
Výrobce
Purna Pharmaceuticals NV, Rijksweg 17, 2870 Puurs, Belgie
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 13. 2. 2020

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.