Domů / Volně prodejné léky / Dutina ústní a trávící ústrojí

DUPHALAC SE ŠVESTKOVOU PŘÍCHUTÍ 667MG/ ML POR SOL 20 II


Žádné hodnocení. Kód: 3243467 Produktové číslo: 5099151013019 Kód SÚKL 0216727
Volně prodejný léčivý přípravek - Při zácpě
Dostupnost: Zboží není skladem (o dostupnosti Vás budeme informovat po přijetí objednávky)
Běžná cena: 149,00 Kč (Naše normální cena.)
nyní jen 145,00 Kč , plus doprava
 
DUPHALAC SE ŠVESTKOVOU PŘÍCHUTÍ 667MG/ ML POR SOL 20 II

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Duphalac se švestkovou příchutí 667 mg/ml perorální roztok
lactulosum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Duphalac se švestkovou příchutí a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Duphalac se švestkovou příchutí užívat
3. Jak se přípravek Duphalac se švestkovou příchutí užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Duphalac se švestkovou příchutí uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK DUPHALAC SE ŠVESTKOVOU PŘÍCHUTÍ A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Co je přípravek Duphalac se švestkovou příchutí
Duphalac se švestkovou příchutí obsahuje laxativum (projímadlo) nazývané laktulóza. Změkčuje stolici a usnadňuje její odchod tím, že přitahuje do střeva vodu. V těle se nevstřebává.
K čemu se Duphalac se švestkovou příchutí používá
- Duphalac se švestkovou příchutí se používá k léčbě symptomatické zácpy (méně časté pohyby střeva, tvrdá a suchá stolice) a k tomu, aby se tvořila měkká stolice. Například:
- máte-li hemoroidy
- po chirurgickém zákroku na konečníku nebo tlustém střevě.
Pokud se do několika dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK DUPHALAC SE ŠVESTKOVOU PŘÍCHUTÍ UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Duphalac se švestkovou příchutí
- jestliže jste alergický(á) na laktulózu nebo na kteroukoli další složku přípravku Duphalac se švestkovou příchutí (uvedenou v bodě 6)
- jestliže trpíte
- galaktosemií (závažná genetická porucha, kdy nemůžete trávit galaktózu)
- neprůchodností zažívacího traktu (kromě běžné zácpy)
- perforací (proděravěním) zažívacího traktu nebo existuje-li riziko této perforace (např. akutní zánětlivé onemocnění střeva jako Crohnova nemoc nebo ulcerózní kolitida).
Jestliže si nejste jistý(á), poraďte se před užitím přípravku Duphalac se švestkovou příchutí se svým lékařem nebo lékárníkem.
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Duphalac se švestkovou příchutí se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže pro Vás platí některý z následujících zdravotních stavů nebo onemocnění, a to zvláště:
- trpíte-li nevysvětlitelnou bolestí břicha
- trpíte-li syndromem projevujícím se žaludečními a srdečními obtížemi neboli Roemheldovým syndromem (syndrom, kdy nahromadění plynu v zažívacím traktu nebo poruchy normálního průchodu žaludečního obsahu vyvolají/způsobí srdeční příznaky)
- jestliže nejste schopen(a) trávit mléčný cukr (laktózu)
- máte-li diabetes (cukrovku).
Nemáte užívat přípravek Duphalac se švestkovou příchutí, jestliže trpíte:
- nesnášenlivostí galaktózy nebo fruktózy
- vrozeným nedostatkem laktázy
- glukózo-galaktózovou malabsorpcí.
Pro pacienty trpící Roemheldovým syndromem: Máte-li po užití přípravku Duphalac se švestkovou příchutí příznaky jako plynatost nebo nadýmání břicha, přestaňte lék užívat a poraďte se se svým lékařem. V těchto případech bude Váš lékař léčbu pečlivě sledovat.
Přípravek Duphalac se švestkovou příchutí může ovlivnit normální reflex vyprazdňování.
Chronické užívání nepřizpůsobených dávek (více než 2-3 měkké stolice za den) nebo nesprávné užívání může mít za následek průjem a poruchy elektrolytové rovnováhy.
Během léčby laxativy máte pít dostatečné množství tekutin (přibližně 2 litry/den, což odpovídá 6-8 sklenicím).
Pokud po několika dnech užívání přípravku Duphalac se švestkovou příchutí nepozorujete zlepšení svého stavu nebo se Vaše příznaky zhorší, poraďte se s lékařem.
Další léčivé přípravky a přípravek Duphalac se švestkovou příchutí
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Laktulóza může zvýšit ztrátu draslíku vyvolanou jinými léky (např. thiazidy, kortikoidy a amfotericinem B).
Současné užívání laktulózy se srdečními glykosidy (např. s digoxinem) může zvýšit účinek srdečních glykosidů prostřednictvím snížení hladiny draslíku v krvi.
Pokud pro Vás něco z výše uvedeného platí (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se před užitím přípravku Duphalac se švestkovou příchutí se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek Duphalac se švestkovou příchutí s jídlem a pitím
Přípravek Duphalac se švestkovou příchutí lze užívat s jídlem nebo bez jídla. Není žádné omezení, co můžete jíst nebo pít.
Těhotenství, kojení a plodnost
Přípravek Duphalac se švestkovou příchutí může být v těhotenství a během kojení užíván.
Nepředpokládá se žádný vliv na plodnost.
Před užitím jakéhokoli léku se poraďte se svým lékařem neb
Děti
Lékař může v určitých případech předepsat přípravek Duphalac se švestkovou příchutí dítěti nebo kojenci. V těchto případech bude lékař pečlivě kontrolovat léčbu.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Duphalac se švestkovou příchutí nemá žádný nebo má pouze zanedbatelný vliv na Vaši schopnost řídit bezpečně vozidla nebo obsluhovat stroje.
Přípravek Duphalac se švestkovou příchutí může obsahovat cukry, např. mléčný cukr (laktózu), galaktózu nebo fruktózu.
Jestliže Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK DUPHALAC SE ŠVESTKOVOU PŘÍCHUTÍ UŽÍVÁ
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Užívejte své dávky každý den ve stejnou dobu.
Spolkněte léčivo rychle. Nedržte je v ústech.
Přípravek Duphalac se švestkovou příchutí perorální roztok můžete užívat nezředěný nebo zředěný nějakou tekutinou. Můžete používat přiloženou odměrku.
Dávkování
Dávka se může užívat jednou denně, například během snídaně nebo rozděleně ve dvou denních dávkách.
Úvodní dávka může být po několika dnech upravena na udržovací dávku podle Vaší odpovědi na léčbu. Může být potřeba několika dní léčby (2-3 dny), než se projeví léčebný účinek.
Pacient
Úvodní denní dávka
Udržovací denní dávka
Dospělí a dospívající
15-45 ml (10-30 g laktulózy)
15-30 ml (10-20 g laktulózy)
Děti (7-14 let)
15 ml (10 g laktulózy)
10-15 ml (7-10 g laktulózy)
Děti (1-6 let)
5-10 ml (3-7 g laktulózy)
5-10 ml (3-7 g laktulózy)
Kojenci do 1 roku
až do 5 ml (až do 3 g laktulózy)
až do 5 ml (až do 3 g laktulózy)
Použití u dětí
Užití laxativ u dětí a kojenců má být výjimečné a za lékařského dohledu.
Nedávejte, prosím, přípravek Duphalac se švestkovou příchutí dětem (< 14 let) bez předpisu lékaře, který bude dítě zároveň pečlivě kontrolovat.
Použití u starších pacientů a pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jater
Nejsou žádná zvláštní doporučení pro dávkování.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Duphalac se švestkovou příchutí, než jste měl(a)
Při předávkování můžete mít průjem, ztrátu elektrolytů a bolest břicha. Jestliže jste užil(a) větší množství přípravku Duphalac se švestkovou příchutí, než jste měl(a), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Duphalac se švestkovou příchutí
Jestliže jste si zapomněl(a) vzít svou dávku přípravku Duphalac se švestkovou příchutí, neobávejte se. Vezměte si další dávku v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Duphalac se švestkovou příchutí
Bez porady s lékařem neukončujte ani neměňte léčbu.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Při užívání přípravku Duphalac se švestkovou příchutí byly hlášeny tyto nežádoucí účinky:
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)
- Průjem
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)
- Plynatost (větry)
- Nauzea (pocit na zvracení)
- Zvracení
- Bolest břicha
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)
- Poruchy elektrolytů vyvolané průjmem
Plynatost se může objevit během několika prvních dnů léčby, obvykle však po několika dnech vymizí. Pokud užijete větší než doporučenou dávku, můžete pocítit bolest břicha a průjem. V takovém případě má být dávkování sníženo.
Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK DUPHALAC SE ŠVESTKOVOU PŘÍCHUTÍ UCHOVÁVAT
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte přípravek Duphalac se švestkovou příchutí po uplynutí doby použitelnosti uvedené na láhvi za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Po prvním otevření láhve má být přípravek po uplynutí 21 týdnů zlikvidován.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Duphalac se švestkovou příchutí obsahuje
Léčivou látkou je lactulosum (laktulóza).
Jeden ml přípravku Duphalac se švestkovou příchutí perorální roztok obsahuje 667 mg laktulózy.
Duphalac se švestkovou příchutí perorální roztok obsahuje také švestkové aroma.
Přípravek Duphalac se švestkovou příchutí neobsahuje žádné další složky. Může však obsahovat cukry, jako je laktóza, galaktóza a fruktóza, které vznikají při syntéze.
Jak přípravek Duphalac se švestkovou příchutí vypadá a co obsahuje toto balení
Duphalac se švestkovou příchutí perorální roztok je čirá, viskózní tekutina, která je bezbarvá až žlutohnědá.
Duphalac se švestkovou příchutí je dostupný v plastových láhvích o objemu 800 ml nebo 1000 ml, s plastovou odměrkou. Označení odměrky je: 2,5 ml, 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml, 25 ml a 30 ml.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Mylan IRE Healthcare Limited
Unit 35/36, Grange Parade
Baldoyle Industrial Estate
Dublin 13, Irsko
Výrobce
Abbott Biologicals B.V.
Veerweg 12
8121 AA Olst
Nizozemsko
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Rakousko: Duphalac Fruit, 667 mg/ml – Lösung zum Einnehmen
Švédsko: Duphalac Frukt 667 mg/ml, oral lösning
Nizozemsko: Duphalac Fruit 667 mg/ml, stroop
Německo: Bifiteral mit Pflaumenaroma 667 mg/ml - Lösung zum Einnehmen
Finsko: Duphalac Fruit 667 mg/ml, oraaliliuos
Rumunsko: Duphalac Fruit 667 mg/ml soluţie oralǎ
Řecko: Duphafruit 667 mg/ml πόσιμο διάλυμα
Estonsko: Duphalac Fruit 667 mg/ml, suukaudne lahus
Slovinsko: Lactecon z okusom slive 667 mg/ml peroralna raztopina
Česká republika: Duphalac se švestkovou příchutí, 667 mg/ml, perorální roztok
Polsko: Duphalac Fruit, 667 mg/ml, roztwór doustny
Portugalsko: Duphalac Ameixa, 667 mg/ml, Solução oral
Lotyšsko: Duphalac Fruit 667 mg/ml – šķīdums iekšķīgai lietošanai
Bulharsko: Duphalac Fruit 667 mg/ml oral solution
Norsko: Duphalac 667 mg/ml mikstur, oppløsning med fruktsmak
Litva: Duphalac Fruit 667 mg/ml geriamasis tirpalas
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 20. 6. 2018

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.