Domů / Volně prodejné léky / Dýchací cesty

Mucoplant eukalyptový balzám 50 g


Žádné hodnocení. Kód: 4016369651117 Produktové číslo: 4016369651117 ATC skupina: V11 Popis: Fytofarmaka a živočišné produkty (česká atc skupina) Kód SÚKL 0016058
Volně prodejný léčivý přípravek - K vmasírování nebo inhalaci při kašli a zánětu průdušek. Neobsahuje menthol.
Dostupnost: Zboží není skladem (o dostupnosti Vás budeme informovat po přijetí objednávky)
Volně prodejný humánní léčivý přípravek je k dostání bez lékařského předpisu. Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci a vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
110,00 Kč , plus doprava
 
Mucoplant eukalyptový balzám 50 g

Příbalová informace: informace pro pacienta
Mucoplant Eukalyptový balzám
Mast a mast k inhalaci parou
Eucalypti etheroleum, Pini sylvestris etheroleum, Camphora racemica
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů
svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků,
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 3-5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s
lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Mucoplant Eukalyptový balzám a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Mucoplant Eukalyptový balzám používá
3. Jak se Mucoplant Eukalyptový balzám používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Mucoplant Eukalyptový balzám uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je Mucoplant Eukalyptový balzám a k čemu se používá
Přípravek Mucoplant Eukalyptový balzám obsahuje směs eukalyptové a borovicové silice s kafrem v hydrofobním masťovém základu. Mast s obsahem blahovičníkové silice, borovicové silice a kafru zvyšuje z důvodu lokálního prokrvení tvorbu sekretu. Sekret rozpouští, transportuje jej směrem k horním cestám dýchacím, ulehčuje vykašlávání a působí proti bakteriím.
Přípravek se používá jako pomocný lék při onemocnění dýchacích cest ke vtírání na kůži nebo k inhalaci při kašli při nachlazení a chřipkovém onemocnění.
Přípravek mohou ke vtírání na kůži používat dospělí, dospívající a děti od 2 let věku. K inhalaci mohou přípravek používat dospělí, dospívající a děti od 6 let věku.
Pokud se 3-5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Mucoplant Eukalyptový balzám používat
Nepoužívejte Mucoplant Eukalyptový balzám:
2/4
- jestliže jste alergický(á) na blahovičníkovou silici, borovicovou silici, kafr nebo na
kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
- při spalničkách, planých neštovicích a jiných onemocněních pokožky
- při průduškovém astmatu
- Nepodávejte kojencům a dětem do 2 let.
Upozornění a opatření:
Před použitím přípravku Mucoplant Eukalyptový balzám se poraďte se svým lékařem,
lékárníkem nebo zdravotní sestrou.
Přípravek se nesmí aplikovat na poškozenou pokožku, do nosu a na sliznice. Nesmí se
nanášet na obličej a zejména se nesmí dostat do očí.
Děti a dospívající
Mucoplant Eukalyptový balzám se nedoporučuje inhalovat u dětí do 6 let věku a nesmí se
používat ke vtírání na kůži u dětí do 2 let věku. Děti by měly inhalovat pouze pod dohledem
dospělé osoby.
Další léčivé přípravky a Mucoplant Eukalyptový balzám
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné
době používal(a) nebo které možná budete používat.
Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Nelze vyloučit zdravotní rizika u těhotných a kojících žen. Malá množství blahovičníkové
silice jsou vylučována i do mateřského mléka.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Mucoplant Eukalyptový balzám nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit
nebo obsluhovat stroje.
3. Jak se Mucoplant Eukalyptový balzám používá
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů
svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo
lékárníkem.
Doporučená dávka přípravku:
Vtírání na kůži
Pokud lékař nedoporučí jinak, několikrát denně (nejčastěji ráno a na noc) naneste v tenké
vrstvě mast na hruď a záda v tenké vrstvě. Poté ošetřené místo překryjte flanelem nebo
vlněnou látkou.
Po aplikaci masti si důkladně umyjte ruce.
Inhalace
Pro inhalaci u dospělých a dětí od 10 let se rozmíchají 2 lžičky masti v nádobě s půllitrem
horké (ne vařící) vody. Po naklonění nad nádobu se hlava překryje velkou osuškou a
stoupající páry se hluboce vdechují po dobu 5-10 minut.
Pro inhalaci u dětí od 6 do 10 let se rozmíchá 1 lžička masti v nádobě s půllitrem horké (ne
vařící) vody.
Tento způsob podání je vhodný zejména k usnadnění usínání a spánku při kašli.
3/4
Zamezte prosím tomu, aby se děti dotýkaly ošetřené pokožky a během inhalace na ně dohlédněte.
Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 14 dnů.
Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů, u dětí do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 osob): alergické kožní reakce (např. dermatitidy (záněty kůže)).
Hlášení nežádoucích účinků:
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo
na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.
5. Jak Mucoplant Eukalyptový balzám uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce
za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete změny vzhledu a konzistence.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a světlem.
Doba použitelnosti po prvním otevření 6 měsíců.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co Mucoplant Eukalyptový balzám obsahuje
- Léčivými látkami jsou blahovičníková silice, borovicová silice, racemický kafr.
- Dalšími složkami jsou Čištěný kukuřičný olej, čípkový základ E 85, žlutý vosk.
Jak Mucoplant Eukalyptový balzám vypadá a co obsahuje toto balení
4/4
Širokohrdlá lahvička ze skla hnědé barvy (třída III) s červeným šroubovacím PP uzávěrem
s PE vložkou, krabička.
Velikost balení: 20 g, 50 g
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Dr. Theiss Naturwaren GmbH
Michelinstraße 10
66424 Homburg
Německo
Tel: +49 (0) 6841 709-0
Fax: +49 (0) 6841 709-265
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 30.3.2016.

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.