Domů / Volně prodejné léky

FEBICHOL CPS 50X100MG


Žádné hodnocení. Kód: 8595014730118 Produktové číslo: 8595014730118 ATC skupina: A05AX Popis: Léčiva k terapii onemocnění jater a žlučových cest Kód SÚKL 0119658
Volně prodejný léčivý přípravek - při trávicích potížích
Výrobce: NOVENTIS s. r. o.
Dostupnost: Poslední kusy na skladě!
Volně prodejný humánní léčivý přípravek je k dostání bez lékařského předpisu. Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci a vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
135,00 Kč , plus doprava
 
FEBICHOL CPS 50X100MG

Příbalová informace: informace pro uživatele
Febichol
100 mg měkké tobolky
(fenipentolum)
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Febichol a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Febichol užívat
3. Jak se přípravek Febichol užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Febichol uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK FEBICHOL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Febichol patří do skupiny léků určených k léčbě onemocnění žlučových cest. Působí tak, že zvyšuje vylučování žluče.
Přípravek Febichol užívají dospělí a dospívající starší 15 let k léčbě trávicích obtíží při chronických (vleklých) onemocněních jater a žlučových cest (poruchách činnosti žlučníku, chronickém zánětu žlučníku, chronických žlučových kamenech, chronických onemocněních jater provázených trávicími obtížemi způsobenými poruchou nebo onemocněním žlučových cest) a stavech po chirurgickém odstranění žlučníku nebo po zánětu jater (hepatitidě). Léčivou látkou přípravku Febichol je fenipentol, který po svém vstřebání zvýší vylučování žluče z jater do tenkého střeva, a tím odstraní nebo zmírní trávicí obtíže vyvolané poruchami
vylučování žluče (jako jsou pocity bolesti nebo tlaku v pravém podžebří, říhání, nadýmání, průjmy, nechutenství a nesnášenlivost některých, zejména tučných či masitých jídel).
Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK FEBICHOL UŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek Febichol
- jestliže jste alergický(á) na fenipentol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
- při biliární (žlučníkové) kolice (akutní, náhlá prudká bolest projevující se nejsilněji v pravém podžebří, která může vyzařovat do pravého boku až k lopatce nebo do pravého ramene a pravé paže a bývá provázena zvracením), obstrukci (neprůchodnosti či silně omezené průchodnosti) žlučových cest, akutních onemocněních žlučníku a žlučových cest, empyému žlučníku (vyplnění žlučníku hnisem),
- při akutním zánětu slinivky břišní, ileu (střevní neprůchodnosti) a jiných akutních stavech v dutině břišní;
- při vředech a nádorech žaludku nebo střeva,
- při akutní hepatitidě (čerstvě vzniklém zánětu jater a v počáteční fázi jeho průběhu) a jiných těžkých poruchách činnosti jater,
- v průběhu těhotenství a v období kojení.
Pro nedostatek zkušeností není přípravek Febichol určen k léčbě dětí a dospívajících do 15 let.
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Febichol se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem
- pokud se u Vás trávicí obtíže vyskytly poprvé, nebo pokud se změnila povaha Vašich trávicích obtíží;
- pokud jsou trávicí obtíže provázeny horečkou, zvracením, zástavou odchodu stolice nebo plynů, nebo akutní bolestí břicha, neprodleně vyhledejte lékaře, neboť tyto stavy mohou signalizovat přítomnost závažnějšího onemocnění vyžadujícího vyšetření lékařem a zahájení jiné léčby.
Lékaře vyhledejte také tehdy, jestliže se po užití přípravku Febichol Vaše trávicí obtíže nezlepšily nebo se dokonce zhoršily.
Děti a dospívající
Pro nedostatek zkušeností se přípravek Febichol nesmí používat k léčbě dětí do 15 let.
Další léčivé přípravky a přípravek Febichol
Přestože není známo, že by docházelo k nepříznivému vzájemnému ovlivnění účinků tobolek Febichol a účinků jiných souběžně užívaných léků, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Těhotenství
Přípravek Febichol nesmí být užíván v těhotenství.
Kojení
Přípravek Febichol nesmí být užíván v období kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje činnosti vyžadující zvýšenou pozornost (řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách).

3. JAK SE PŘÍPRAVEK FEBICHOL UŽÍVÁ
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dospělí a dospívající starší 15 let obvykle užívají 2 tobolky přípravku Febichol 3x denně (vždy těsně před jídlem), nemocní s méně závažnými obtížemi mohou přípravek Febichol užívat jen občas, podle potřeby (2 tobolky těsně před jídlem).
Tobolky se polykají vcelku, nerozkousané (obsah má silně palčivou, hořkou chuť!) a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny (např. sklenkou vody).
Přípravek Febichol lze užívat dlouhodobě, nicméně o délce léčby by měl rozhodnout lékař. Chcete-li přípravek souvisle užívat déle než 14 dnů, poraďte se o tom s lékařem. Pokud u Vás obtíže přetrvávají nebo se zhoršují, poraďte se s lékařem.
Jestliže jste užil(a) více tobolek přípravku Febichol, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více tobolek, okamžitě informujte svého lékaře nebo vyhledejte nejbližší pohotovostní službu. Obal léku si vezměte s sebou.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Febichol
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek Febichol je obecně dobře snášen. U některých nemocných se může vyskytnout pálení žáhy (pálivá bolest za hrudní kostí).
Při užívání přípravku Febichol se někdy mohou vyskytovat příznaky těžko odlišitelné od vlastního léčeného stavu (pocit tlaku a plnosti v nadbřišku, nevolnost, nadměrný odchod střevních plynů konečníkem).
V ojedinělých případech se mohou vyskytnout alergické reakce, jako je kopřivka (výsev svědivých, obvykle začervenalých, někdy rozsáhlých a splývavých kožních pupenů), kožní vyrážka nebo otok obličeje. Kdyby se u Vás objevil některý z uvedených příznaků reakcí přecitlivělosti, přestaňte přípravek Febichol užívat a neprodleně vyhledejte lékaře!
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK FEBICHOL UCHOVÁVAT
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na skleněné lahvičce, blistru a krabičce za zkratkou EXP (zkratka používaná pro dobu použitelnosti). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Febichol obsahuje
Léčivou látkou je fenipentol. Každá měkká tobolka obsahuje 100 mg fenipentolu.
Pomocnými látkami jsou glycerol 85%, sodná sůl měďnatého komplexu chlorofylinu, želatina.
Jak přípravek Febichol vypadá a co obsahuje toto balení
Světle zelené měkké želatinové tobolky, obsahující bezbarvou, silně aromatickou tekutinu.
Měkké želatinové tobolky Febichol se dodávají v blistrech nebo skleněné lahvičce v papírové krabičce s vloženou příbalovou informací.
Velikost balení: 50 měkkých tobolek.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Noventis, s. r. o.
Filmová 174
761 79 Zlín
Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
30.9.2015

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.