Domů / Volně prodejné léky

Fenistil 1 mg/ ml por. gtt. sol. 1x20 ml


Žádné hodnocení. Kód: 3373637 Produktové číslo: 8596149002088 Kód SÚKL 0173500
Volně prodejný léčivý přípravek - k úlevě od příznaků alergie, jako jsou kožní vyrážka, svědění, senná rýma nebo ostatní alergické formy rýmy.
Produkt již není v prodeji
Fenistil 1 mg/ ml por. gtt. sol. 1x20 ml

Fenistil 1 mg/ml perorální roztok, kapky
dimetindeni maleas
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
▪ Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
▪ Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
▪ Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
▪ Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. (Viz bod 4)
▪ Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Fenistil a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fenistil užívat
3. Jak se Fenistil užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. 5 Jak Fenistil uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. CO JE FENISTIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Fenistil obsahuje léčivou látku dimetinden-maleinát. Patří do skupiny léčivých přípravků zvaných antihistaminika, která se používají k úlevě od příznaků alergie, jako jsou kožní vyrážka, svědění, senná rýma nebo ostatní alergické formy rýmy.
Fenistil blokuje účinky histaminu, což je látka, kterou tělo uvolňuje během alergické reakce. Fenistil ulevuje od svědění a podráždění způsobené kožní vyrážkou, snižuje otok a ulevuje od příznaků alergické rýmy, jako je výtok z nosu, kýchání, svědění v nose a svědění a slzení očí.
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Fenistil přináší úlevu od:
▪ alergické kožní vyrážky a svědění různého původu: ekzém, dermatitis (zánět kůže), poštípání hmyzem, svědění způsobené planými neštovicemi, kopřivka (vyrážka);
▪ alergické rýmy: senné rýmy a jiných forem alergické rýmy (tj. alergie na domovní prach, zvířecí srst, peří atd.);
▪ alergie na léčivé přípravky a potraviny.
Váš lékař Vám může Fenistil předepsat také pro předcházení alergické reakce během desensibilizační léčby.
2/4
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE FENISTIL UŽÍVAT
Neužívejte Fenistil:
▪ jestliže jste alergický(á) na léčivou látku dimetinden-maleinát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
▪ u dětí mladších než jeden měsíc, zejména u předčasně narozených.
Upozornění a opatření
Před použitím Fenistilu se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:
▪ máte zelený zákal;
▪ máte problémy s močením (např. z důvodu zvětšené prostaty);
▪ trpíte epilepsií.
Pokud si myslíte, že trpíte některou z těchto potíží, neužívejte Fenistil bez porady s lékařem.
Děti a dospívající
Fenistil není určen pro děti mladší 1 měsíce.
Zvýšená opatrnost se doporučuje při podání jakéhokoliv antihistaminika kojencům mladším než 1 rok: sedativní (zklidňující) účinky mohou být spojeny s epizodami spánkové apnoe (zástava dechu během spánku).
Fenistil má být podáván kojencům od 1 měsíce do 1 roku věku pouze na doporučení lékaře a pouze pro z lékařského hlediska jednoznačně indikovanou léčbu antihistaminiky. Nepřekračujte předepsanou dávku.
Bylo zaznamenáno, že antihistaminika mohou u mladších dětí vyvolávat excitabilitu. O užívání Fenistilu u dětí mladších 12 let se poraďte s lékařem.
Další léčivé přípravky a Fenistil
Kromě doporučení lékaře byste Fenistil neměl(a) užívat v případě, že užíváte jakýkoli z následujících léčivých přípravků:
▪ antidepresiva (k léčbě depresí);
▪ anticholinergika, například bronchodilatancia (léky k léčbě astmatu a brochospasmu tedy stažení průdušek), přípravky k léčbě křečí zažívacího ústrojí (křeče žaludku nebo břicha), mydriatika (léky rozšiřující oční zorničky), léky používané k léčbě příznaků močové inkontinence nebo dráždivého močového měchýře;
▪ sedativa, anxiolytika (uklidňující léčivé přípravky) nebo hypnotika (léčivé přípravky na spaní);
▪ antikonvulziva (léky na epilepsii);
▪ opioidní analgetika (léky proti bolesti);
▪ antihistaminika (léky k léčbě různých příznaků alergií);
▪ antiemetika (léky proti zvracení);
▪ prokarbazin (lék k léčbě nádorů);
▪ skopolamin (lék k prevenci cestovní nevolnosti);
▪ antipsychotika (léky k léčbě duševních onemocnění).
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které
možná budete užívat.
Fenistil s jídlem, pitím a alkoholem
Podobně jako mnohá jiná antihistaminika může Fenistil zesílit účinek alkoholu.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná, užívejte Fenistil pouze na doporučení svého lékaře. Užívání Fenistilu v období kojení se nedoporučuje.
3/4
Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Stejně jako jiná antihistaminika může Fenistil u některých lidí vyvolat únavu, snížit pozornost a zpomalit reakce v takovém případě by se měli vyvarovat řízení motorových vozidel, obsluhy strojů nebo jiných činností vyžadujících zvýšenou pozornost.
3. JAK SE FENISTIL UŽÍVÁ
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Nepřekračujte doporučenou dávku.
Dospělí a dospívající starší 12 let
20 až 40 kapek třikrát denně.
U pacientů se sklonem ke spavosti je doporučená dávka 40 kapek na noc a 20 kapek ráno.
Děti
Kojenci 1 měsíc až 1 rok
Pouze na doporučení lékaře.
Doporučená denní dávka jsou 2 kapky/kg tělesné hmotnosti/den, rozdělené do 3 dávek, (např. 6 kapek 3krát denně pro 8měsíčního kojence o hmotnosti 9 kg).
Kapky Fenistil nemají být vystaveny působení vysokých teplot: Měly by se nalít do krmicí lahve s vlažným obsahem až těsně před krmením. Jestliže je dítě krmeno lžící, podávají se Fenistil kapky neředěné na kávové lžičce.
Děti 1 až 12 let
Doporučená denní dávka jsou 2 kapky/kg tělesné hmotnosti/den, rozdělené do 3 dávek, (např. 8 kapek 3krát denně pro 2leté dítě o hmotnosti 12 kg).
Starší osoby (nad 65 let)
Lze použít stejné dávkování jako u dospělých.
Jestliže jste užil(a) více Fenistilu, než jste měl(a)
V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem se neprodleně obraťte na svého lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Fenistil
Jestliže jste si zapomněl(a) vzít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete, pokud to není méně než dvě hodiny před další dávkou. Pak pokračujte v dávkování dle obvyklého plánu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Pokud se u Vás objeví některý z následujících příznaků, které mohou být známkami alergické reakce, PŘESTAŇTE přípravek Fenistil UŽÍVAT a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc:
▪ dušnost nebo potíže při polykání;
▪ otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla;
4/4
▪ silné svědění kůže s rudou vyrážkou nebo pupínky, svalové křeče.
Tyto nežádoucí účinky jsou velmi vzácné (mohou se objevit u méně než 1 z 10 000 pacientů).
Další nežádoucí účinky, které mohou nastat jsou obvykle mírné a přechodné. Častěji nastávají nežádoucí účinky zejména na počátku léčby.
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se objevit u více než 1 pacienta z 10):
▪ únava.
Časté nežádoucí účinky (mohou se objevit u 1 až 10 pacientů ze 100):
▪ ospalost;
▪ nervozita.
Vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit u 1 až 10 pacientů z 10 000):
▪ neklid;
▪ bolest hlavy, závratě;
▪ zažívací potíže, pocit na zvracení, sucho v ústech a krku.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
5. JAK FENISTIL UCHOVÁVAT
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za “Použitelné do”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Doba použitelnosti po prvním otevření je 6 měsíců.
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co Fenistil obsahuje
▪ Léčivou látkou je: dimetindeni maleas. Jeden ml kapek přípravku Fenistil obsahuje dimetindeni maleas 1 mg.
▪ Pomocnými látkami jsou: dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného (E 339), monohydrát kyseliny citronové (E 330), kyselina benzoová (E 210), dihydrát dinatrium-edetátu (E 386), sodná sůl sacharinu (E 954), propylenglykol (E 1520), čištěná voda.
5/4
Jak Fenistil vypadá a co obsahuje toto balení
Fenistil, kapky je čirý bezbarvý až slabě hnědožlutý roztok.
Velikost balení je 20 ml.
Držitel rozhodnutí o registraci
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.
Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika
email: cz.info@gsk.com
Výrobce
GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Barthstrasse 4, 80339 Mnichov, Německo
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 22. 9. 2017

S tímto zbožím kupují
ESPUMISAN KAPKY 100 MG/ML POR GTT EML 1X30ML ESPUMISAN KAPKY 100 MG /ML POR GTT EML 1X30ML Kód: 2433267
Poslední kusy na skladě!
Volně prodejný léčivý přípravek - přípravek proti nadýmání a plynatosti
170,00 Kč
více
OCUflash blue ocni kapky 1x10ml OCUflash blue ocni kapky 1x10ml Kód: 3241008
Zboží není skladem (o dostupnosti Vás budeme informovat po přijetí objednávky)
oční roztok bez konzervačních látek a s přídavkem extraktu ze světlíku lékařského je určen
Běžná cena: 142,00 Kč (Naše normální cena.)
nyní jen 119,00 Kč
více
BEPANTHEN PLUS crm 1x30gm BEPANTHEN PLUS crm 1x30gm Kód: 8590322000038
Zboží není skladem (o dostupnosti Vás budeme informovat po přijetí objednávky)
Volně prodejný léčivý přípravek - Bepanthen® Plus je vzhledem k jeho dezinfekčním a…
189,00 Kč
více
LEROS BABY Dětský čaj Jahůdka n.s.20x2g LEROS BABY Dětský čaj Jahůdka n. s.20x2g Kód: 2494301
Zboží není skladem (o dostupnosti Vás budeme informovat po přijetí objednávky)
Ovocný čaj pro děti
54,00 Kč
více
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.