Domů / Volně prodejné léky / Gynekologické problémy

CANESTEN GYN 6 DNÍ 0,01G/ G VAG CRM 35G+APL


Žádné hodnocení. Kód: 2540418 Produktové číslo: 8590322000991 ATC skupina: G01AF02 Popis: Gynekologická antiinfektiva a antiseptika Kód SÚKL 0180174
Volně prodejný léčivý přípravek - širokospektré antimykotikum působící proti řadě choroboplodných houbovitých mikroorganizmů
Výrobce: Bayer s.r.o.
Dostupnost: Zboží není skladem (o dostupnosti Vás budeme informovat po přijetí objednávky)
Volně prodejný humánní léčivý přípravek je k dostání bez lékařského předpisu. Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci a vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
269,00 Kč , plus doprava
 
CANESTEN GYN 6 DNÍ 0,01G/ G VAG CRM 35G+APL

PŘÍBALOVÁ INFORMACE
INFORMACE PRO PACIENTA
Canesten
GYN 6 dní 10 mg/g vaginální krém
clotrimazolum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci
dříve, než začnete tento přípravek používat ,
protože obsah uj e pro V ás důležité úd aj e.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů
svého lékaře nebo lékárníka
• Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
• Požádejte svého lékárn ík a, pokud potřebujete da lší informace nebo radu.
• Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účink ů které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci Viz bod 4
• Pokud se d o 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit
s lékařem
Co naleznete v této
příbalové informaci:
1. Co je Canesten GYN 6 dní a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Canesten GYN 6 dní po užívat
3. Jak se Can esten GYN 6 dní pou žívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Canesten GYN 6 dní uchovávat
6. Obsah balení a d alší informace
1.
CO JE C ANESTEN GYN 6 DNÍ A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Canesten GYN 6 dní
je širokospektré antimykotikum, působící prot i řadě choroboplodn ých
houbovitých mikroorganizmů, včetně dermatofytů, kvasinek a plísní. Navíc působí proti
některým druhům bakterií.
Canesten GYN 6 dní
se používá k léčbě zánětů pochvy a zevního genitálu (vulvitida) u žen.
Mezi nejčastější příčiny a
kutn ího zánětu zevních rodi del patří léčba antibiotiky, cukrovka,
nadměrná konzumace sladkostí, koupel ve znečištěné vodě, hormonální antikoncepce s vysokou
dávkou estrogenů a nošení nevhodného (těsného a neprodyšného) spodního prádla.
Hlavními příznaky v
ýše uvedených onemocněn í kandidóz) jsou:
- svědění a/nebo zarudnutí v oblasti pochvy a vulvy
- pálení pochvy a vulvy
- zduření a bolestivost tkání pochvy a vulvy
- výtok z pochvy (bělavý, hrudkovitý, bez zápachu)
Canesten GYN 6 dní
se dále použív á k léčbě záně tu žaludu pohlavníh o úd u ( balanitida) u mužů.
V nejlehčí a nejtypičtější formě se projevuje zarudnutím, svěděním, páchnoucím výtokem
z předkožkového vaku.
Pokud máte pochybnosti, zda máte kandidózu nebo zánět žaludu, konzultujte léčbu ještě před
jejím za háj ením se svým lékařem
Přípravek
Canesten GYN 6 dní je určen pro dospělé a dospívající od 12 let věku.
2/6
2.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CANESTEN ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CANESTEN GYN GYN 6 6 DNÍDNÍ POUŽÍVATPOUŽÍVAT
Nepoužívejte
Nepoužívejte Canesten GYN 6 dní Canesten GYN 6 dní
− jestliže jste alergickjestliže jste alergický(ý(áá)) na léčivou lna léčivou látkátku nebo na kterouu nebo na kteroukolikoli dadalší složku tohoto lší složku tohoto přípravkupřípravku (uvedenou v bodě 6).(uvedenou v bodě 6).
Navštivte co nejdříve lékaře a nepoužívejte
Navštivte co nejdříve lékaře a nepoužívejte Canesten GYN 6 dníCanesten GYN 6 dní, pokud máte jeden nebo více , pokud máte jeden nebo více zz následujících příznaků:následujících příznaků:
- zvýšenou teplotu (38zvýšenou teplotu (38 °C a vyšší) nebo zimnici°C a vyšší) nebo zimnici
- bolest v podbřiškbolest v podbřiškuu
- bbolesti zadolesti zad
- zapáchajízapáchající cí vaginální výtokvaginální výtok
- pocit na zvracenípocit na zvracení
- vaginální krvácení a/nebo přidruženou bolest v bedrechvaginální krvácení a/nebo přidruženou bolest v bedrech
- pálení při močení a jiné obtíže při močení spojené s pálení při močení a jiné obtíže při močení spojené s vaginálním výtokemvaginálním výtokem
Upozornění a opatření
Upozornění a opatření
Před použitím přípravku
Před použitím přípravku Canesten GYN 6 dní Canesten GYN 6 dní sse pe poraďte se svým lékařoraďte se svým lékařem em v následujících v následujících případech: případech:
- prodělala jste více než dvěprodělala jste více než dvě infekce (kandidózy) za posledních šest měsícůinfekce (kandidózy) za posledních šest měsíců
- Vy nebo Váš partner jste někdy měli pohlavně přenosnou chorobuVy nebo Váš partner jste někdy měli pohlavně přenosnou chorobu
- jste mladší 16jste mladší 16 let nebo starší 60 letlet nebo starší 60 let
- měla jste někdy alergickou měla jste někdy alergickou reareakci na kci na klotrimazol klotrimazol nneboebo jiný vaginální jiný vaginální
protiplísňový přípravek.
protiplísňový přípravek.
Sexuální partner
Sexuální partner mámá také podstoupit léčbu, a to nejen pokud má příznaky infekce. také podstoupit léčbu, a to nejen pokud má příznaky infekce.
Léčba obou sexuálních partnerů předchází vzniku opakované infekce (reinfekce). Sexuální
Léčba obou sexuálních partnerů předchází vzniku opakované infekce (reinfekce). Sexuální abstinence je vabstinence je v tététo době nezbytná.to době nezbytná.
Ca
Canesnesten GYN 6 dní ten GYN 6 dní může snížit účinnost pryžových antikoncepčních pomůcek, např. může snížit účinnost pryžových antikoncepčních pomůcek, např. kondomu nebo pesaru. Použijte proto alternativní metody antikoncepce ještě nejméně 5 dní po kondomu nebo pesaru. Použijte proto alternativní metody antikoncepce ještě nejméně 5 dní po skončení léčby tímto přípravkem.skončení léčby tímto přípravkem.
Během léčby nepoužívejte tam
Během léčby nepoužívejte tamponpony, spermicidní nebo y, spermicidní nebo jinjiné vaginální pé vaginální přípravkyřípravky..
Léčba může být opakována, přesto opakované infekce mohou být projevem jiného základního
Léčba může být opakována, přesto opakované infekce mohou být projevem jiného základního onemocnění.onemocnění. Vyhledejte lékaře, pokud se příznaky onemocnění během 6 měsíců vrátí.Vyhledejte lékaře, pokud se příznaky onemocnění během 6 měsíců vrátí.
Jak předcházet vzniku kandidózy?
Jak předcházet vzniku kandidózy?
D
Dalšalší infekci můžete přeí infekci můžete předchdcházet při dodržování následujících jednoduchých opatření:ázet při dodržování následujících jednoduchých opatření:
- VVyvarujte se častého nošení těsných, nylonových spodních kalhotek a přiléhavých yvarujte se častého nošení těsných, nylonových spodních kalhotek a přiléhavých džínsů. Teplo a nemožnost přístupu vzduchu jsou podmínky podporující růst džínsů. Teplo a nemožnost přístupu vzduchu jsou podmínky podporující růst mikroorganismů.mikroorganismů.
- DenDenně ně se myjse myjte, ale používte, ale používejtejte pouze jednoduchá mýdla e pouze jednoduchá mýdla –– ne silně parfémovaná nebo ne silně parfémovaná nebo léčivá. Při omývání netlačte silně houbou nebo žínkou na pokožku, nepoužívejte do léčivá. Při omývání netlačte silně houbou nebo žínkou na pokožku, nepoužívejte do koupele parfémované oleje a desinfekční přísady. Nejlépe se myjte vkoupele parfémované oleje a desinfekční přísady. Nejlépe se myjte v teplé vodě steplé vodě s přísadou přísadou koupekoupelovlové soli.é soli.
- Otírejte se Otírejte se toatoaletním papírem zpředu dozadu, ne naopak, protože infekce může být letním papírem zpředu dozadu, ne naopak, protože infekce může být snadno přenesena i ze střev.snadno přenesena i ze střev.
Pokud máte obavy nebo jakékoli další otázky, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.
Pokud máte obavy nebo jakékoli další otázky, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.
Další léčivé přípravky a
Další léčivé přípravky a Canesten GYN 6 dníCanesten GYN 6 dní
3/6
I
Informujte svého léknformujte svého lékaře aře nebo lékárníka o všech lécích, které užívátenebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, , kterékteré jste jste vv nedávné době nedávné době užívalužíval((aa)) nebo které možná budete užívat.nebo které možná budete užívat.
Současné podávání
Současné podávání kklotrimazolu a talotrimazolu a takkrolimu (lékrolimu (lékuu tlumícítlumícíhoho imunitu) může vést k zesílení imunitu) může vést k zesílení účinků taúčinků takkrolimu.rolimu.
Současné
Současné podpodávání ávání kklotrimazolu lotrimazolu a sia sirolimu (lékrolimu (lékuu tlumícítlumícíhoho imunitu) může vést k zesílení imunitu) může vést k zesílení účinků sirolimuúčinků sirolimu..
Těhotenství
Těhotenství,, kojeníkojení a plodnosta plodnost
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
O použití přípravku v
O použití přípravku v těhotenství musí rozhtěhotenství musí rozhodnoodnout lékař.ut lékař.
V
V prvníchprvních třetřech měsících těhotenství ch měsících těhotenství se nemáse nemá přípravek používat.přípravek používat.
Kojen
Kojení má být během léčby přerušeno.í má být během léčby přerušeno.
Studie k posouzení vlivu přípravku na plodnost nebyly u lidí provedeny.
Studie k posouzení vlivu přípravku na plodnost nebyly u lidí provedeny. Studie u zvířat přesto Studie u zvířat přesto nepotvrdily žádný vliv na plodnost.nepotvrdily žádný vliv na plodnost.
Při
Při léčléčběbě ppřípravkem řípravkem Canesten Canesten GYN GYN 6 dní 6 dní během těhotenství musí aplikaci provádět lékař.během těhotenství musí aplikaci provádět lékař.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Canesten GYN 6 dní
Canesten GYN 6 dní nemá žádnnemá žádnýý nebo nebo má má zanedbatelnzanedbatelnýý účinúčinekek na na schopnost schopnost říříditdit dopravní dopravní prostředkyprostředky nebo nebo obsluhobsluhovatovat strojstrojee..
Přípravek
Přípravek Canesten GYN 6 dní Canesten GYN 6 dní obsahuje cetylobsahuje cetylstearylalkoholstearylalkohol a benzylalkohola benzylalkohol
Přípravek
Přípravek Canesten GYN 6 dní Canesten GYN 6 dní obsahuje obsahuje cetylstearylalkoholcetylstearylalkohol, , kterýkterý může může způsobit místnízpůsobit místní kožní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu)reakce (např. kontaktní dermatitidu)
Přípravek Canesten GYN 6 dní obsahuje
Přípravek Canesten GYN 6 dní obsahuje 2020 mg benzylalkoholu v 1 gramu krémumg benzylalkoholu v 1 gramu krému..
Benzylalkohol mů
Benzylalkohol může způsobit alergicže způsobit alergickou reakci.kou reakci.
Benzylalkohol může způsobit mírné místní podráždění
Benzylalkohol může způsobit mírné místní podráždění
3.
3. JAKJAK SE SE CCANESTENANESTEN GYN 6 GYN 6 DNÍDNÍ POUPOUŽÍVÁŽÍVÁ
Vždy používejte
Vždy používejte Canesten GYN 6 dní Canesten GYN 6 dní přesně přesně vv souladu s souladu s příbalovpříbalovouou informacinformacíí nebo podle nebo podle pokynů svého lékařpokynů svého lékaře nebo lékáe nebo lékárníka.rníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.lékárníkem.
6denní léčba přípravkem
6denní léčba přípravkem CanestCanesteen GYN 6 dnín GYN 6 dní::
obsah 1 apli
obsah 1 aplikátoru vaginálního krému (asi 5 g) se zavádí do pochvy každý večer 6 po sobě kátoru vaginálního krému (asi 5 g) se zavádí do pochvy každý večer 6 po sobě následujících dní.následujících dní.
Vaginální kré
Vaginální krém m mámá být zabýt zaveden do pochvy tak hluboko, jak je to jen možné.veden do pochvy tak hluboko, jak je to jen možné.
Aplikace vaginálního krému do pochvy se nejlépe docílí v po
Aplikace vaginálního krému do pochvy se nejlépe docílí v polloze na zádech s mírně oze na zádech s mírně pokpokrčenýma nohama.rčenýma nohama.
Zánět vulvy u ženy/zánět žaludu (balanitida) u muže:
Zánět vulvy u ženy/zánět žaludu (balanitida) u muže:
Přípravek
Přípravek Canesten GYN 6 dní Canesten GYN 6 dní se nanese vse nanese v tenké vrsttenké vrstvě na postižené oblasti (zevní pohlavní vě na postižené oblasti (zevní pohlavní orgány až ke konečníku u žen; žalud a předkožka u mužů) 2orgány až ke konečníku u žen; žalud a předkožka u mužů) 2--3krát denně3krát denně a vetře se. Před a vetře se. Před každým pkaždým použitím krému je třeba postižené místo pečlivě omýt a osušit. Obvyklá délka léčby je oužitím krému je třeba postižené místo pečlivě omýt a osušit. Obvyklá délka léčby je 11--2 týdny.2 týdny.
Protože u gyn
Protože u gynekologickýcekologických zánětů jsou obvykle postižené jak pochva, tak i vulva (zevní h zánětů jsou obvykle postižené jak pochva, tak i vulva (zevní genitál), kombinovaná léčba (léčba obou těchtogenitál), kombinovaná léčba (léčba obou těchto oblastí) oblastí) mámá probíhat součprobíhat současně.asně.
Léčba
Léčba nemánemá probíhat během menstruace, ale probíhat během menstruace, ale mámá skončit před nástupem menstruace.skončit před nástupem menstruace.
4/6
Zavedení vaginál
Zavedení vaginálního krému ního krému pomocí aplikátoru:pomocí aplikátoru:
1. Umyjte si pečlivě ruce
1. Umyjte si pečlivě ruce..
2. Aplikátor vyjměte z balení. Tyčinku vytáhněte z
2. Aplikátor vyjměte z balení. Tyčinku vytáhněte z aplikátoru aplikátoru nnaadoraz, jak je naznačeno doraz, jak je naznačeno na na přiloženém obrázku.přiloženém obrázku.
3. Otevřete tubu. Připojte aplikátor k tubě, držte je pevně u sebe a naplňte aplikátor
3. Otevřete tubu. Připojte aplikátor k tubě, držte je pevně u sebe a naplňte aplikátor
opatrným ma
opatrným mačkáním tuby.čkáním tuby.
4. Odpojte aplikátor od tuby. Zaveďte aplikátor do pochvy tak hluboko, jak je to možné
4. Odpojte aplikátor od tuby. Zaveďte aplikátor do pochvy tak hluboko, jak je to možné (nejsnad(nejsnadnněěji vleže na zádech) a vyji vleže na zádech) a vyprázdněte obsah do pochvy tlačením pístu.prázdněte obsah do pochvy tlačením pístu.
5.Vyndejte aplikátor a znehodnoťte ho.
5.Vyndejte aplikátor a znehodnoťte ho.
Léčba jedním balením
Léčba jedním balením přípravkpřípravku u Canesten Canesten GYN 6 dní GYN 6 dní je obvykle dostačující kje obvykle dostačující k odstranění odstranění příznaků mykotické infekce. příznaků mykotické infekce.
Jestliže do
Jestliže do 7 dnů od zahájení léč7 dnů od zahájení léčbbyy nedojde ke zlepšení přínedojde ke zlepšení příznaků onemocnění nebo znaků onemocnění nebo pokud se pokud se příznaky zhoršují, navštivte svého lékaře.příznaky zhoršují, navštivte svého lékaře.
Doporučená léčba pro sexuálního part
Doporučená léčba pro sexuálního partnera je vtínera je vtírání přípravku rání přípravku Canesten GYN 6 dní Canesten GYN 6 dní na na předkožku a žalud a to 2předkožku a žalud a to 2--3krát denně a to po dobu 13krát denně a to po dobu 1--2 týdnů. 2 týdnů.
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Canesten GYN 6 dní
Pokud zapomenete použít přípravek, aplikujte jej hned jak si vzpomenete.
Pokud zapomenete použít přípravek, aplikujte jej hned jak si vzpomenete. NezdvojNezdvojnásobujte násobujte vvšak následující dávku, abyste šak následující dávku, abyste nahradilnahradil(a) vynechanou dávku.(a) vynechanou dávku.
Jestliže jste použila více přípravku Canesten GYN 6 dní, než jste měla

Při použití většího množství krému proveďte výplach pochvy vodou.i použití většího množství krému proveďte výplach pochvy vodou.
Při náhodném požití přípravku, zvláště dítětem,
Při náhodném požití přípravku, zvláště dítětem, kontaktujtekontaktujte neprodleně svého lékaře nebo neprodleně svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Vezměte s sebou tuto příbalovou informaci a nejbližší zdravotnické zařízení. Vezměte s sebou tuto příbalovou informaci a zbzbýývající vající přípravek, aby lpřípravek, aby lékař věděl, co jste užil(a).ékař věděl, co jste užil(a).
Jestliže jste přestala používat přípravek Canesten GYN 6 dní
Aby došlo k úplnému
Aby došlo k úplnému vyléčení kavyléčení kandidózy a zabránilo se opakované infekci, je třeba používat ndidózy a zabránilo se opakované infekci, je třeba používat Canesten GYN 6 dní Canesten GYN 6 dní šest po sobě následujících dšest po sobě následujících dnůnů.. Bez porady s lékařem lBez porady s lékařem léčbu nepřerušujte.éčbu nepřerušujte.
Máte
Máte--li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékli jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře aře nebo lénebo lékárníka.kárníka.
5/6
4.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKYMOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek přípravek Canesten GYN 6 dní Canesten GYN 6 dní nenežádžádooucí účinky, které ucí účinky, které se ase ale nemusí vyskytnout u každého.le nemusí vyskytnout u každého.
Mohou se objevit poruchy imunitního systému
Mohou se objevit poruchy imunitního systému (alergické reakce: mdloby,(alergické reakce: mdloby, snížený krsnížený krevní tlak, evní tlak, poruchy dýchání, svědění), poruchy reprodukčního systémuporuchy dýchání, svědění), poruchy reprodukčního systému (olupování genitálu, svědění, (olupování genitálu, svědění, vyrážka, otok, pálevyrážka, otok, pálení,ní, podráždění, puchýře, zpodráždění, puchýře, zčervenáníčervenání,, vaginální krvácenívaginální krvácení) a obtížné nebo ) a obtížné nebo bolestivé močení.bolestivé močení.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vysky
Pokud se u Vás vyskytne kterýkotne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi li z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v přnebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v přípaípaddě jakýchkoli nežádoucíě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou ch účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ús
Státní ústav pro kontrolu léčiv tav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
100 41 Praha 10
webové stránky:
webové stránky: wwww.sukl.cz/nahlasitww.sukl.cz/nahlasit--nezadoucinezadouci--ucinekucinek. .
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnostibezpečnosti tohoto tohoto přípravku.přípravku.
5.
5. JAK JAK CCANESTENANESTEN GYN 6 GYN 6 DNÍDNÍ UCHOVÁVAT UCHOVÁVAT
Uchovávejte
Uchovávejte tento přípravek tento přípravek mimo domimo dohled hled a doa dossahah ddětí.ětí.
Uchovávejte při
Uchovávejte při teplotě do 25teplotě do 25 °C.°C.
N
Nepoužívejte epoužívejte tento přípravek tento přípravek po uplynutí dpo uplynutí dobyoby použitelnosti uvedené na použitelnosti uvedené na štítku štítku a na a na krabičce zakrabičce za PoužitelnéPoužitelné dodo::.. Doba použitelnosti se vztahuje kDoba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte
Nevyhazujte žádné žádné lléčivé přípravkéčivé přípravky doy do odpadních vod nebo doodpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se mácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak svého lékárníka, jak naložit s naložit s přípravky, které již nepopřípravky, které již nepoužíváteužíváte. . Tato opatření pomáhajíTato opatření pomáhají chránit chránit žiživotní prostředí.votní prostředí.
6.
6. OBSAH BALENÍ A OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACEDALŠÍ INFORMACE
Co
Co Canesten GYN 6 dní Canesten GYN 6 dní obsahujeobsahuje
-
-Léčivou látkou jLéčivou látkou je e clcloottrimazolumrimazolum. Jeden gra. Jeden gram vaginálního krému obsahujem vaginálního krému obsahuje clotrimazolumclotrimazolum 1100 mmgg. O. Obsah jednoho aplikátorubsah jednoho aplikátoru (asi 5(asi 5 g)g) odpovídá odpovídá cclotrimazolumlotrimazolum 50 mg50 mg..
-
-PomocnýmPomocnými látkami jsou i látkami jsou bbenzylalkohol, cetylpalmitát, cetylstearylalkohol, čištěná voda, enzylalkohol, cetylpalmitát, cetylstearylalkohol, čištěná voda, polysorbát 60, sorbitanspolysorbát 60, sorbitanstearátearátt, octyldodekanol, octyldodekanol..
Jak
Jak Canesten GYN 6 dní Canesten GYN 6 dní vypadá a co obsahuje toto balenívypadá a co obsahuje toto balení
Bílý krém
Bílý krém
Tuba s
Tuba s 3535 g vaginálního krému, 6 aplikátorůg vaginálního krému, 6 aplikátorů
6/6
Držitel roz
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobcehodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Držitel rozhodnutí o registraci: BAYER BAYER s.r.o.s.r.o.,, Siemensova 4/2717Siemensova 4/2717,,
155 00
155 00 PrahPrahaa 55,, Česká republikaČeská republika
Výrobce
Výrobce::
Kern Pharma S.L.
Kern Pharma S.L.
Poligono Industrial Colon II
Poligono Industrial Colon II
Venus, 72
Venus, 72
08228 Terrassa (Barcelona)
08228 Terrassa (Barcelona)
Španělsko
Španělsko
GP Grenz
GP Grenzach Produktionach Produktions GmbHs GmbH
Emil
Emil--BarellBarell--Str. 7Str. 7
79639 Grenzach
79639 Grenzach--WyhlenWyhlen
Německo
Německo
Tato příbalová informace byla
Tato příbalová informace byla naposledy naposledy revrevidováidovánnaa:: 21. 7. 2020

 
S tímto zbožím kupují
DOLGIT krém 100 g DOLGIT krém 100 g Kód: 4028352000062
Zboží není skladem (o dostupnosti Vás budeme informovat po přijetí objednávky)
Volně prodejný léčivý přípravek - Dolgit krém je vysoce efektivní v lokální léčbě…
189,00 Kč
více
Imunoglukan P4H sirup 120ml Imunoglukan P4H sirup 120ml Kód: 8588002084065
Zboží není skladem (o dostupnosti Vás budeme informovat po přijetí objednávky)
Doplněk stravy - s přírodním imunoglukanem
Běžná cena: 256,00 Kč (Naše normální cena.)
nyní jen 245,00 Kč
více
Canesten krém crm.1x20g/200mg Canesten krém crm.1x20g /200mg Kód: 4008500128299
Poslední kusy na skladě!
Volně prodejný léíčivý přípravek - Širokospektré antimykotikum, určené pouze pro zevní použití.
169,00 Kč
více
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.