Domů / Volně prodejné léky / Gynekologické problémy

CLOTRIMAZOL AL SPRAY 1% spr 1x30ml 1%


Žádné hodnocení. Kód: 4024773015913 Produktové číslo: 4024773015913 ATC skupina: D01AC01 Popis: Antimykotika pro použití v dermatologii Kód SÚKL 0065485
Volně prodejný léčivý přípravek - Clotrimazol AL spray 1% je určen k léčení kožních infekcí způsobených plísněmi, kvasinkami a některými podmíněně patogenními houbami (trichofycie, epidermofycie, mikrosporie, kandidóza).
Dostupnost: Zboží není skladem (o dostupnosti Vás budeme informovat po přijetí objednávky)
139,00 Kč , plus doprava
 
CLOTRIMAZOL AL SPRAY 1% spr 1x30ml 1%

Clotrimazol AL 10 mg/ml kožní sprej, roztok
clotrimazolum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.Viz bod 4.
- Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Clotrimazol AL a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Clotrimazol AL používat
3. Jak se Clotrimazol AL používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Clotrimazol AL uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je Clotrimazol AL a k čemu se používá
Clotrimazol AL je širokospektré antimykotikum (přípravek určený k léčbě mykotických/plísňových či kvasinkových/ infekcí) u dospělých. Na doporučení lékaře lze přípravek použít i u dětí od 2 let.
Clotrimazol AL se používá k léčbě kožních a slizničních infekcí, které jsou způsobeny kvasinkami, plísněmi a některými bakteriemi.
Jedná se o:
− plísňové onemocnění (dermatomykózy), vyskytující se nejčastěji v místech snadné zapářky (v kožních záhybech): mezi prsty u nohou (tinea pedis), v oblasti třísel (tinea inguinalis), na trupu (tinea corporis), na rukou (tinea manuum). Projevují se zčervenáním, svěděním, někdy i olupováním kůže, případně může dojít i k bolestivým prasklinám kůže.
− pityriasis versicolor – projevuje se obvykle na hrudníku nebo na zádech jako olupující se, nesvědivé skvrny.
− erythrasma - projevuje se jako hnědočervené, mírně šupinaté, ostře ohraničené, nesvědivé skvrny až plochy v oblastech zapářky nebo mezi prsty.
Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Clotrimazol AL používat
2
Nepoužívejte Clotrimazol AL
- jestliže jste alergický(á) na léčivou látku klotrimazol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
- jestliže kojíte, nepoužívejte tento přípravek na oblast prsů.
Upozornění a opatření
Používejte deodoranty nebo další kosmetické přípravky na postižená místa pokožky pouze po konzultaci s lékařem, protože nelze vyloučit riziko, že tyto přípravky mohou snížit účinnost přípravku Clotrimazol AL.
Děti a dospívající
Přípravek je možno používat i u dětí od 2 let a dospívajících. Nicméně, před použitím u dětí a dospívajících se poraďte s lékařem.
Další léčivé přípravky a Clotrimazol AL
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat.
Klotrimazol snižuje účinnost amfotericinu a jiných polyenových antibiotik (nystatin, natamycin).
Současně s přípravkem Clotrimazol AL nenanášejte na postižená místa jiné přípravky k lokálnímu podání.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Z preventivních důvodů používejte přípravek Clotrimazol AL v těhotenství, zvláště v prvních třech měsících těhotenství, pouze na doporučení lékaře.
Aby se předešlo vylučování léčivé látky do mateřského mléka, nesmíte Clotrimazol AL aplikovat na prsa, pokud kojíte.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento přípravek nemá na schopnost řídit či obsluhovat stroje žádný vliv.
Clotrimazol AL obsahuje propylenglykol
Jeden ml roztoku obsahuje 546 mg propylenglykolu. Propylenglykol může způsobit kožní reakce.
3. Jak se Clotrimazol AL používá
Vždy používejte Clotrimazol AL přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Jak se přípravek používá
Před každým použitím přípravku Clotrimazol AL je třeba postižené místo pečlivě omýt a osušit.
Nastříkejte tenkou vrstvu roztoku na postižená místa pokožky stisknutím rozprašovače jednou nebo dvakrát. To je dostačující i pro mykotické infekce zasahující velké plochy těla. Přípravek používejte 2krát až 3krát denně.
Před prvním použitím stiskněte rozprašovač jednou nebo dvakrát, aby se naplnila pumpička spreje.
Sprej stříkejte na postiženou plochu ze vzdálenosti 10 až 30 cm.
3
Jak dlouho se přípravek používá
Pravidelná a dostatečně dlouhá doba požívání roztoku je zásadní pro úspěšnou léčbu.
Délka léčby je rozdílná v závislosti na rozsahu a místě postižených oblastí kůže. U plísňových onemocnění může dojít k rychlému zlepšení příznaků, nicméně pro zamezení návratu onemocnění je nutné pokračovat v léčbě přípravkem Clotrimazol AL i po ústupu obtíží, a to ještě po dobu asi 2 týdnů po vymizení všech známek onemocnění.
Obvyklá délka léčby je 3- 4 týdny u plísňových onemocnění kůže (dermatomykóz), 2-4 týdny u onemocnění erythrasma a až 3 týdny u onemocnění pytiriasis versicolor.
Pokud se Vaše obtíže nezlepší do 14 dnů nebo se zhorší, poraďte se s lékařem.
Bez porady s lékařem nepoužívejte tento přípravek déle než 4 týdny, a to ani v případě, že došlo k částečnému zlepšení obtíží.
Jestliže jste zapomněl(a) použít Clotrimazol AL
V případě, že jste zapomněl(a) použít přípravek Clotrimazol AL, nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku a pokračujte v používání tak, jak je uvedeno v bodě 3 „Jak se Clotrimazol AL používá“.
Jestliže jste přestal(a) používat Clotrimazol AL
Jestliže jste přerušil(a) používání přípravku Clotrimazol AL na více než jeden den nebo jste ukončil(a) léčbu dříve, pokračujte v léčbě podle pokynů. Snažte se pokračovat v léčbě podle pokynů, protože předčasné ukončení léčby může ohrozit její úspěšnost.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i Clotrimazol AL nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následující četnosti výskytu:
Velmi časté: postihují více než 1 z 10 pacientů
Časté: postihují méně než 1 z 10 pacientů, ale více než 1 ze 100 pacientů
Méně časté: postihují méně než 1 ze 100 pacientů, ale více než 1 z 1000 pacientů
Vzácné: postihují méně než 1 z 1000 pacientů, ale více než 1 z 10000 pacientů
Velmi vzácné: postihují méně než 1 z 10000 pacientů, včetně jednotlivých případů
Není známo (z dostupných údajů nelze určit)
Méně často se mohou vyskytnout projevy podráždění kůže (např. zarudnutí, pálení, píchání).
Velmi vzácně se může objevit přecitlivělost na propylenglykol a makrogol (polyethylenglykol) a alergické reakce kůže.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
4
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
5. Jak Clotrimazol AL uchovávat
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co Clotrimazol AL obsahuje
Léčivou látkou je clotrimazolum. Jeden ml roztoku obsahuje clotrimazolum 10 mg.
Dalšími složkami jsou: makrogol 400, isopropylalkohol, propylenglykol.
Jak Clotrimazol AL vypadá a co obsahuje toto balení
Clotrimazol AL je čirý bezbarvý roztok. Přípravek je dodáván v lahvičce z hnědého skla s mechanickým rozprašovačem a krytem z plastické hmoty a v krabičce.
Balení obsahuje 30 ml roztoku.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Stada Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel
Německo
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18. 12. 2019

 

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.