Domů / Volně prodejné léky

HEDELIX S. A. gtt 1x20ml


Žádné hodnocení. Kód: 4030031894411 Produktové číslo: 4030031894411 ATC skupina: V11 Popis: Fytofarmaka a živočišné produkty (česká atc skupina) Kód SÚKL 0057801
Volně prodejný léčivý přípravek - přípravek užívaný při kašli provázejícím nachlazení
Produkt již není v prodeji
HEDELIX S. A. gtt 1x20ml

Hedelix s.a.

Hederae helicis folii extractum spissum (hustý extrakt z břečťanového listu)
perorální kapky, roztok

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informaci nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 5 dnů u dospělých nebo do 3 dnů u dětí nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Hedelix s.a. a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Hedelix s.a. užívat
3. Jak se přípravek Hedelix s.a. užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Hedelix s.a. uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK HEDELIX S.A. A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Hedelix s.a. je tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný při kašli provázejícím nachlazení.
Přípravek usnadňuje vykašlávání hlenu z dýchacích cest.
Přípravek mohou užívat děti od 2 let, dospívající a dospělí.
Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK HEDELIX S.A. UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Hedelix s.a.:
- jestliže jste alergický(á) na břečťanové listy nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) nebo při přecitlivělosti na rostliny čeledi Araliaceae;
- přípravek nepodávejte kojencům a dětem do 2 let věku, neboť u nich existuje riziko zhoršení dýchacích příznaků a vzhledem k některým složkám přípravku i nebezpečí vzniku laryngospasmu (křečovitého uzavření hrtanu) a poruchy dýchání (viz Důležité informace o některých složkách přípravku); Elektronický podpis - 13.3.2015
Certifikát autora podpisu :
Jméno : PharmDr. Alena Tomášková
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 8.8.2015
18.3.2015
- pokud trpíte astmatem nebo jiným onemocněním dýchacích cest, které je doprovázeno výraznou přecitlivělostí dýchacího systému z důvodu možného vzniku alergie (viz Důležité informace o některých složkách přípravku);
- při nedostatku argininsukcinát-synthetázy (metabolické onemocnění ureového cyklu);
Upozornění a opatření
Trpíte-li zánětem žaludku nebo žaludečním vředem, poraďte se o užívání tohoto přípravku s lékařem.
Při přetrvávajících potížích nebo při výskytu dechové nedostatečnosti, horečky nebo při hnisavém či krvavém hlenu je nutné vyhledat lékařem.
Při užívání přípravků obsahujících extrakt z břečťanového listu se nedoporučuje současně užívat léky tlumící kašel (tzv. antitusika), jako je kodein nebo dextromethorfan.
Hedelix s.a. neobsahuje cukr ani alkohol (ethanol). Proto je vhodný i pro diabetiky a pacienty, kteří nesmí užívat léky s obsahem alkoholu.
Vzhledem k obsahu rostlinných látek se může i při doporučeném způsobu uchovávání objevit v přípravku mírný zákal nebo nevýrazná, snadno roztřepatelná usazenina na dně lahvičky, případně nepatrné chuťové odchylky, což však neovlivňuje kvalitu a účinnost přípravku.
Další léčivé přípravky a přípravek Hedelix s.a.
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Užívání přípravku Hedelix s.a. společně s jídlem a pitím
Přípravek se užívá buď při jídle, nebo mezi jídly.
Těhotenství, kojení a plodnost
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek Hedelix s.a. se nedoporučuje užívat během těhotenství a kojení vzhledem k nedostatku údajů o užívání extraktu z břečťanového listu těhotnými a kojícími ženami.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Ovlivnění schopnosti řídit nebo obsluhovat stroje je nepravděpodobné.
Důležité informace o některých složkách přípravku
Hedelix s.a. obsahuje levomenthol, blahovičníkové (eukalyptové) silice a silice máty rolní, a proto nesmí být podáván kojencům a dětem ve věku do 2 let, protože tyto složky přípravku mohou vyvolat vznik alergických reakcí, příp. spojených s laryngospasmem (křečovitým uzavřením hrtanu), což může vést k vážným poruchám dýchání.
Hedelix s.a. se nesmí používat z důvodu obsahu těchto látek ani u pacientů s astma bronchiale nebo s jiným onemocněním dýchacích cest, které je doprovázeno výraznou hypersenzitivitou dýchacího traktu, z důvodu možného vzniku alergie.

3. JAK SE HEDELIX PŘÍPRAVEK S.A. UŽÍVÁ
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dávkování
Neurčí-li lékař jinak, je obvyklé dávkování:
- dospělí a dospívající od 12 let: 3 krát denně 31 kapek (odpovídá denní dávce extraktu 120 mg);
- děti od 5 do 12 let: 3 až 4 krát denně 16-20 kapek (odpovídá denní dávce extraktu 61,9 – 103,2 mg), maximální denní dávka je 62 kapek (tj. 80 mg extraktu);
- děti ve věku od 2 do 4 roky: 3 krát denně 16 kapek (odpovídá denní dávce extraktu 61,9 mg).
Přípravek je u dětí ve věku do 2 let kontraindikován
Způsob podání
Perorální podání.
Užívejte kapky neředěné a zapíjejte je dostatečným množstvím tekutiny (nejlépe pitnou vodou).
Dětem se doporučuje podávat Hedelix s.a. v čaji nebo ovocné šťávě.
Přípravek se užívá buď při jídle, nebo mezi jídly.
Obvyklá délka užívání
Pokud u Vás příznaky onemocnění přetrvávají déle než 7 dní, je třeba navštívit lékaře.
Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů u dospělých nebo do 3 dnů u dětí, musíte se poradit s lékařem.
Při přetrvávajících obtížích nebo při výskytu dušnosti, horečky a hnisavého nebo krvavého hlenu je nutno okamžitě vyhledat lékaře.
Máte-li další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře či lékárníka.
Jestliže jste užil/a větší množství přípravku Hedelix s.a. než jste měl/a
Při požití většího množství léčivého přípravku než je doporučeno, informujte svého lékaře, který rozhodne o případných dalších opatřeních. Větší množství může vyvolat silnější nežádoucí účinky.
Jestliže jste zapomněla/a užít přípravek Hedelix s.a.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. Pokračujte dávkou předepsanou lékařem nebo dávkou doporučenou v této příbalové informaci.
Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře či lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Frekvence nežádoucích účinků je definována takto:
Velmi časté: postihují více než 1 léčeného z 10
Časté: postihují 1 až 10 léčených ze 100
Méně časté: postihují 1 až 10 léčených z 1000
Vzácné: postihují 1 až 10 léčených z 10000
Velmi vzácné: postihují méně než 1 léčeného z 10000
Není známo: četnost z dostupných dat nelze určit
Byl hlášen výskyt alergických reakcí (kopřivka, začervenání, kožní vyrážka a dechová nedostatečnost) a zažívacích obtíží (nevolnost, zvracení, průjem). Četnost výskytu těchto nežádoucích účinků není známa.
U kojenců a dětí do 2 let může Hedelix s.a. výjimečně vyvolat i laryngospasmus (křečový stah hrtanu) a následné těžké poruchy dýchání, proto se u těchto věkových skupin nesmí používat.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

5. JAK PŘÍPRAVEK HEDELIX S.A. UCHOVÁVAT
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a etiketě za Použitelné do:.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Doba použitelnosti Hedelixu s.a. po prvním otevření je 6 měsíců.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo do domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Hedelix s.a. obsahuje:
Léčivou látkou je v 1 ml (= 31 kapek) Hederae helicis folii extractum spissum (hustý extrakt z břečťanového listu) (2,2 – 2,9 : 1). Extrahováno směsí ethanolu 50 % (V/V) a propylenglykolu (98 : 2) 40 mg.
Konečný produkt neobsahuje žádný alkohol (ethanol).
Pomocnými látkami jsou propylenglykol, glycerol, složené aroma (obsahuje badyáníkovou silici, blahovičníkovou (eukalyptovou) silici a levomenthol), tekuté aroma máty rolní (obsahuje silici máty rolní).
Hedelix s.a. neobsahuje cukr ani alkohol, takže je vhodný pro pacienty s jejich zákazem.
Jak přípravek Hedelix s.a. vypadá a co obsahuje toto balení:
Hedelix s.a. je čirý, zelenavě hnědý viskózní roztok s aromatickým pachem.
Hedelix s.a. kapky je dodáván v 20 ml, 50 ml a 100 ml balení.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Krewel Meuselbach GmbH
Krewelstrasse 2
D-53783 Eitorf
Německo
Telefon: +49 (0) 2243 / 87-0
Telefax: +49 (0) 2243 / 87-175
E-Mail: Info@krewel-meuselbach.de
Další informace o tomto přípravku získáte u zástupce držitele rozhodnutí v ČR:
Krewel Meuselbach s.r.o.
Nám. Gen. Kutlvašra 6
140 00 Praha 4
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 13. 3. 2015

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.