Domů / Volně prodejné léky / Kožní problémy

DUOFILM drm. sol. 15ml


Žádné hodnocení. Kód: 3339802 Produktové číslo: 8596149000916 Kód SÚKL 0172467
Volně prodejný léčivý přípravek - Přípravek Duofilm se používá k léčbě bradavic u dospělých, dospívajících a dětí starších dvou let.
Dostupnost: Zboží není skladem (o dostupnosti Vás budeme informovat po přijetí objednávky)
279,00 Kč , plus doprava
 
DUOFILM drm. sol. 15ml

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Duofilm
kožní roztok
acidum lacticum / acidum salicylicum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 2 týdnů kožní příznaky nezlepší, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Duofilm a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Duofilm používat
3. Jak se přípravek Duofilm používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Duofilm uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK DUOFILM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Duofilm je kožní roztok k lokálnímu použití na bradavice.
Přípravek Duofilm se používá k léčbě bradavic u dospělých, dospívajících a dětí starších dvou let.
Bradavice je virové onemocnění v povrchové vrstvě kůže (drobný kožní výrůstek vzniklý růstem buněk pokožky). Doba mezi nákazou a projevem onemocnění (vznikem bradavice) je různá, od několika týdnů až po několik měsíců. Bradavice se mohou přenášet kontaktem viru s porušenou kůží, zvláště tam, kde je teplo a vlhko. To je důvod, proč jsou jedním z nejčastějších zdrojů infekce plavecké bazény.
Použití přípravku Duofilm vede ke kontrolovanému rozrušení keratinu (vrstvy tuhé hrubé kůže na povrchu bradavice). Proto se přípravek smí používat pouze na bradavice.
Pokud do 12 týdnů kožní příznaky nevymizí, musíte se poradit s lékařem.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK DUOFILM POUŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek Duofilm
- jestliže jste alergický(á) na kyselinu salicylovou, kyselinu mléčnou nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
- na zdravou kůži v okolí bradavic
- na poraněnou (otevřené rány), podrážděnou, zarudlou nebo zanícenou (infikovanou) kůži
Stránka 2 z 5
- na mateřská znaménka, pigmentové névy ani na bradavice, ze kterých vyrůstají chlupy, mají zarudlé okraje nebo neobvyklou barvu
- na bradavice v obličeji a v oblastech genitálu a konečníku, ani na bradavice na sliznicích (např. v oblasti očí, nosu nebo úst)
Upozornění a opatření
- Nepoužívejte přípravek Duofilm na sliznicích v oblasti očí, nosu, úst nebo pochvy, protože by mohlo dojít k podráždění.
- Pokud dojde k náhodné aplikaci na otevřené rány, nebo pokud se přípravek dostane do očí, nosu, úst nebo pochvy, oplachujte postiženou oblast okamžitě vodou (po dobu 15 minut).
- Dávejte pozor, abyste přípravek Duofilm neaplikoval(a) na zdravou kůži v okolí bradavice, protože by mohlo dojít k podráždění kůže. Pokud dojde k výraznému kožnímu podráždění, ukončete léčbu a vyhledejte svého lékaře nebo lékárníka.
- Přípravek Duofilm se nedoporučuje u diabetiků a u pacientů, kteří mají problémy s krevním oběhem nebo špatnou citlivostí (nervové poškození) na rukou nebo nohou.
- Nepoužívejte přípravek Duofilm u dětí a dospívajících, kteří mají jakékoli příznaky horečky (vysoké tělesné teploty), mají virovou infekci (jako je např. chřipka nebo plané neštovice) nebo pokud v nedávné době prodělali některé z těchto onemocnění.
- Děti do 12 let by neměly přípravek používat bez dohledu dospělé osoby.
- Nevdechujte výpary z přípravku Duofilm, protože by vám mohly způsobit točení hlavy.
Další léčivé přípravky a přípravek Duofilm
V průběhu léčby přípravkem Duofilm byste neměl(a) používat žádnou jinou léčbu bradavic.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
K dispozici nejsou žádné údaje týkající se bezpečnosti u těhotných žen. Přípravek Duofilm se v průběhu těhotenství nedoporučuje.
Složky přípravku Duofilm mohou přecházet do mateřského mléka. V průběhu léčby přípravkem Duofilm se proto nedoporučuje kojit.
Pokud kojíte, nepoužívejte přípravek Duofilm na oblast prsů, aby nedošlo k náhodnému kontaktu přípravku s ústy kojence.
Přípravek Duofil je vysoce hořlavý. Nepoužívejte ho v blízkosti zdrojů tepla, ohně nebo plamene. Při aplikaci přípravku Duofilm a bezprostředně po ní nekuřte.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK DUOFILM POUŽÍVÁ
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek je určen pouze k zevnímu použití.
Přípravek používejte pouze na bradavice.
Stránka 3 z 5
- pokud si nejste jistý(á), že kožní změna, kterou na sobě pozorujete, je skutečně bradavice, poraďte se se svým lékařem.
Návod k použití:
- Odstraňte náplasti a ponořte místo s bradavicí nebo bradavicemi na pět minut do horké vody.
- Osušte vlastním ručníkem.
- Opatrně obruste povrch bradavice pemzou, hrubou žínkou nebo pilníkem na nehty (nesmí při tom dojít ke krvácení).
- Pomocí aplikátoru naneste přípravek Duofilm na bradavici jedenkrát denně nejlépe večer před spaním.
- Použijte takové množství přípravku Duofilmu, aby pokrylo povrch bradavice, ale aby se přípravek nedostal na okolní zdravou kůži.
- Nechte přípravek Duofilm zaschnout a potom, jestliže je bradavice větší nebo lokalizovaná na plosce nohy, překryjte náplastí.
Bradavice
Bradavice se postupně zmenšuje, až vymizí.
Používejte přípravek každý den do té doby, než bradavice úplně zmizí a zarovnají se kožní vyvýšeniny.
Buďte trpěliví, úplné odstranění bradavic může trvat 6-12 týdnů.
Nepokračujte v léčbě déle než 12 týdnů. Jestliže k odstranění bradavic nedojde ani po 12 týdnech používání přípravku Duofilm, poraďte se o další léčbě se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek Duofilm není určený k léčbě bradavic, které pokrývají větší plochu povrchu těla než 5 cm2 (což odpovídá přibližně velikosti poštovní známky).
Mějte na paměti, že bradavice jsou přenosné. Abyste zabránil(a) jejich přenosu, používejte vždy vlastní ručník.
Nechoďte bos(a), máte-li bradavice na ploskách nohou.
Jestliže jste použil(a) více přípravku Duofilm, než jste měl(a)
Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
V případě, že se přípravek dostane do očí, propláchněte je co nejrychleji vodou a následně navštivte lékaře. Lahvičku s přípravkem si vezměte s sebou.
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Duofilm
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
V oblasti aplikace přípravku Duofilm nebo v jejím okolí můžete zaznamenat následující nežádoucí účinky:
Velmi časté (mohou se objevit u více než 1 osoby z 10)
Stránka 4 z 5
- reakce v místě podání
- svědění
- pocit pálení
- zarudnutí
- olupování kůže
- suchost kůže
Ćasté (mohou se objevit až u 1 osoby z 10)
- vyrážka
- zbytnění kůže
Vzácné (mohou se objevit až u 1 osoby z 1000)
- alergická reakce
- zánět
- bolest
- podráždění kůže
- změna barvy kůže
Pokud přípravek Duofilm omylem nanesete na zdravou kůži, můžete zaznamenat následující nežádoucí účinky:
- tvorba puchýřů
- olupování kůže
Pokud náhodou přípravek Duofilm spolknete, nebo pokud ho používáte příliš často, po příliš dlouhou dobu nebo na rozsáhlé plochy kůže, může dojít ke vstřebání příliš velkého množství kyseliny salicylové. To může vést k otravě kyselinou salicylovou (salicylismus). Některé z častých příznaků, které se mohou objevit, jsou pocit žízně, zvonění v uších nebo hluchota, nevolnost nebo zvracení, pocit únavy, zvýšení dechové frekvence, závrať, pocit teplých rukou nebo nohou nebo neobvyklá nálada nebo myšlenky.
Pokud se u Vás takové příznaky objeví, přerušte léčbu přípravkem Duofilm a vyhledejte svého lékaře.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
5. JAK PŘÍPRAVEK DUOFILM UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, šroubovacím uzávěrem vzhůru, mimo dosah otevřeného ohně.
Zabraňte kontaktu s otevřeným ohněm.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Stránka 5 z 5
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Duofilm obsahuje
- Léčivými látkami jsou acidum lacticum (kyselina mléčná) 16,7 % hmotnostních (odpovídá acidum lacticum anhydricum (kyselina mléčná bezvodá) 15 % hmotnostních) a acidum salicylicum (kyselina salicylová) 16,7 % hmotnostních.
- Pomocnou látkou je kolodium 4%.
Jak přípravek Duofilm vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Duofilm je čirý, nažloutlý až jantarový viskózní roztok s vůní po éteru, který je dodáván v lahvičkách z hnědého skla, s PE vložkou a se štětečkovým aplikátorem spojeným s PP šroubovacím uzávěrem.
Lahvička je uložena v krabičce.
Velikost balení: 15 ml.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2‐18
61118 Bad Vilbel
Německo
Výrobci:
Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd., Finisklin Business Park, Sligo, Irsko
a
Delpharm Bladel B. V., Industrieweg 1, BLADEL, 5531 AD, Nizozemsko
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 24. 9. 2020

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.