Domů / Volně prodejné léky / Kožní problémy

Exoderil 10mg/ g crm.30g


Žádné hodnocení. Kód: 1146118 Produktové číslo: 4030855505319 ATC skupina: D01AE22 Popis: Antimykotika pro použití v dermatologii Kód SÚKL 0049505
Volně prodejný léčivý přípravek - Antimykotický, protizánětlivý kožní roztok ke kožnímu podání
Dostupnost: Poslední kusy na skladě!
Volně prodejný humánní léčivý přípravek je k dostání bez lékařského předpisu. Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci a vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
229,00 Kč , plus doprava
 
Exoderil 10mg/ g crm.30g

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA
Exoderil 10 mg/g krém
naftifini hydrochloridum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
− Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
− Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
− Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
− Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Exoderil a k čemu se používá
Přípravek Exoderil patří do skupiny léčiv zvaných dermatologika, antimykotika.
Exoderil je antimykotický, protizánětlivý krém ke kožnímu podání. Jeho léčivou složkou je naftifin. Je účinný proti houbám, kvasinkám a plísním. Vedle protiplísňového účinku má naftifin také účinek proti různým bakteriím, které se obyčejně vyskytují ve spojení s plísňovým onemocněním. Klinický účinek naftifinu se projevuje rychlým ústupem příznaků zánětu, zvláště svědění.
Přípravek se používá k léčbě:
• plísňových onemocnění kůže nebo kožních záhybů,
• meziprstových plísňových onemocnění,
• plísňových onemocnění nehtů,
• onemocnění kůže způsobených kvasinkami,
• léčbě pityriasis versicolor, která je vyvolávána Pityrosporon orbiculare a k léčbě mykóz způsobených druhotnou bakteriální infekcí,
• zánětlivých kožních plísňových onemocnění (se svěděním i bez svědění).
Přípravek je vhodný pro dospělé, dospívající i děti.
Kožní infekce se mohou projevit jako začervenání, svědění, olupování nebo praskliny kůže.
1. Co je přípravek Exoderil a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Exoderil používat
3. Jak se přípravek Exoderil používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Exoderil uchovávat
6. Obsah balení a další informace
2/4
Na nohou se obvykle projevuje popraskáním nebo tvorbou šupin na kůži, ale může se též vyskytnout mírný otok, puchýřky nebo mokvající vřídky. Houbová infekce nehtů (uvnitř nebo pod nehtem) se pozná podle změny tvaru, barvy a struktury nehtu. Nehet zesílí, ztratí lesk a zkroutí se, infekce se může rozšířit i na okolní nehty.
Na těle, hlavě, krku, obličeji nebo pažích obvykle vypadá jako kruhovité oblasti s červenou vyrážkou, ale mohou se vyskytovat také šupinaté oblasti způsobující svědění.
Dále se může vyskytovat na kůži jako olupující se oblasti, které bělají z důvodu ztráty pigmentace. Oblasti jsou nápadné zejména v létě, neboť se okolí opaluje normálně. Tato forma onemocnění se vyskytuje na trupu, krku nebo pažích a může se po měsících znovu objevit, zvláště v době horka a zvýšeného pocení.
Pokud si nejste jisti příčinou, která způsobuje Vaše onemocnění, prosím, zeptejte se před použitím krému svého lékaře nebo lékárníka, který Vám poradí.
Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Exoderil používat
Nepoužívejte přípravek Exoderil:
− jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6.
Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Exoderil se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek se nemá dostat do očí ani do otevřených ran.
Další léčivé přípravky a přípravek Exoderil
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat.
Nejsou známé interakce přípravku Exoderil s jinými léky.
Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Exoderil by měl být používán během těhotenství a v období kojení pouze tehdy, pokud je to nezbytně nutné.
Přípravek Exoderil obsahuje cetylalkohol, stearylalkohol a benzylalkohol.
Tento léčivý přípravek obsahuje 40 mg cetylalkoholu v 1 g krému. Může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).
Tento léčivý přípravek obsahuje 40 mg strearylalkoholu v 1 g krému. Může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).
Tento léčivý přípravek obsahuje 10 mg benzylalkoholu v 1 g krému. Benzylalkohol může způsobit alergickou reakci. Benzylalkohol může způsobit mírné místní podráždění.
3. Jak se přípravek Exoderil používá
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
3/4
Přípravek se používá pouze k ošetření kůže a nehtů.
Jelikož Exoderil rychle proniká do kůže a je přítomen v různých kožních vrstvách v dostatečných koncentracích, je jej možno používat pro místní léčbu v jedné denní dávce.
Krém se používá 1krát denně na postižené místo kůže a na jeho okolí, po očištění a osušení.
Při plísňové infekci nehtů se doporučuje používat 2krát denně.
Aby se zabránilo opakování onemocnění, v léčbě by se mělo pokračovat ještě nejméně 2 týdny po vymizení příznaků nebo po vymizení obtíží.
Celková délka léčby závisí na rozsahu, lokalizaci a charakteru onemocnění a obvykle trvá 2-4 týdny.
Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 4 týdny.
Jestliže jste použil(a) více přípravku Exoderil, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Následující četnosti jsou používány k hodnocení nežádoucích účinků:
Velmi časté (1/10)
Časté (1/100 až <1/10)
Méně časté (1/1000 až <1/100)
Vzácné (1/10000 až < 1/1000)
Velmi vzácné (<1/10000)
Není známo (z dostupných údajů nelze určit)
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Není známo: pocit sucha, začervenání a pálení.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
5. Jak přípravek Exoderil uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na tubě a krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Doba použitelnosti přípravku po prvním otevření: 4 týdny.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
4/4
6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Exoderil obsahuje
Léčivou látkou je naftifini hydrochloridum 10 mg v 1 g krému.
Pomocnými látkami jsou: benzylalkohol, hydroxid sodný, sorbitan-stearát, cetyl-palmitát, cetylalkohol, stearylalkohol, polysorbát 60, isopropyl-myristát, čištěná voda.
Jak přípravek Exoderil vypadá a co obsahuje toto balení
Balení: 15 g nebo 30 g.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel
Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko
Výrobce
Sandoz GmbH-PHP Kundl, Kundl, Rakousko
Salutas Pharma GmbH, Osterweddingen, Německo
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovinsko
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Sandoz s.r.o., Praha; office.cz@sandoz.com.
Datum poslední revize: 21. 10. 2020

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.