Domů / Volně prodejné léky

NEO-ANGIN TŘEŠEŇ ORM PAS 24


Žádné hodnocení. Kód: 4008617149316 Produktové číslo: 4008617150480 ATC skupina: R02AA20 Popis: Krční léčiva Kód SÚKL 0107831
Volně prodejný léčivý přípravek - Má antiseptický účinek a mírně působí proti bolesti v krku a dutině ústní
Výrobce: Bayer s.r.o.
Dostupnost: Zboží není skladem (o dostupnosti Vás budeme informovat po přijetí objednávky)
Volně prodejný humánní léčivý přípravek je k dostání bez lékařského předpisu. Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci a vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
Běžná cena: 176,00 Kč (Naše normální cena.)
nyní jen 175,00 Kč , plus doprava
 
NEO-ANGIN TŘEŠEŇ ORM PAS 24

Neo-angin třešeň 1,2mg/0,6mg/5,9mg pastilky
alcohol dichlorobenzylicus, amylmetacresolum, levomentholum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
− Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu
− Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
− Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
− Pokud se do 3 – 4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Neo-angin třešeň a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Neo-angin třešeň používat.
3. Jak se Neo-angin třešeň používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Neo-angin třešeň uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je Neo-angin třešeň a k čemu se používá
Neo-angin třešeň je antiseptikum dutiny ústní a krku.
Dospělí, dospívající a děti od 6 let mohou přípravek Neo-angin třešeň používat k podpůrné léčbě zánětlivých onemocnění sliznice dutinyústní a hltanu, doprovázených typickými příznaky, jako jsou bolest v krku, zarudnutí v krku či mírné potíže při polykání.
Pokud se do 3 – 4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Neo-angin třešeň používat
Neužívejte Neo-angin třešeň
− jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).
− Nepodávejte dětem do 6 let.
Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Neo-angin třešeň se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. Přípravek Neo-angin třešeň nemá být používán bezprostředně před jídlem a pitím.
Používání tohoto přípravku po dobu delší než 5 dnů se nedoporučuje, protože může změnit bakteriální rovnováhu v dutině ústní.
Tento přípravek se nemá používat v případě větších akutních ran v oblasti dutiny ústní a krku.
Děti
Přípravek Neo-angin třešeň nepodávejte dětem do 6 let. Léčba přípravkem Neo-angin třešeň u dětí vyžaduje, aby dítě bylo schopno postupně nechat pastilku rozpustit v ústech.
Další léčivé přípravky a přípravek Neo-angin třešeň
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo
které možná budete užívat.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky není známo.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Těhotenství
Vzhledem k nedostatečným zkušenostem s použitím v době těhotenství se použití přípravku Neo-angin třešeň
nedoporučuje bez předchozí porady s lékařem.
Kojení
Přípravek Neo-angin třešeň může být při kojení předepisován pouze po pečlivém uvážení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nebyl prokázán žádný vliv přípravku na řízení a obsluhu strojů.
Přípravek Neo-angin třešeň obsahuje barvivo ponceau 4R 80% (E 124), benzylalkohol, butylhydroxyanisol
(E 320), a isomalt (E 953)
Pří pravek Neo -angin třešeň obsahuje barvivo Ponceau 4R 80% (E 124), které může způsobit alergické reakce.
Přípravek obsahuje 1,05 mg benzylalkoholu v jedné pastilce, který může způsobit alergickou reakci.
Tento léčivý přípravek obsahuje 0,30 mg benzylakoholu (součást třešňové příchuti) ve velmi nízké dávce
v každé pastilce (2,6 g). Benzylalkohol může způsobit alergickou reakci.
Požádejte o radu svého lékaře nebo lékárníka, pokud jste těhotná nebo kojíte, nebo pokud máte onemocnění
ledvin nebo jater, protože po podání většího množství benzylalkoholu může dojít k jeho nahromadění v těle,
což může vyvolat nežádoucí účinky (tzv. „metabolická acidóza“).
Třešňová příchuť tohoto léčivého přípravku také obsahuje butylhydroxyanisol (E 320), který může způsobit
podráždění sliznic.
Přípravek Neo-angin třešeň obsahuje 2,58 g isomaltu (E 953) v jedné pastilce jako náhradní sladidlo, což
odpovídá 6 kcal (26 kJ). Toto je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou.
Pokud vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý
přípravek používat.
Pomocná látka isomalt může mít při denních dávkách vyšších než 10 g mírně projímavý účinek
3. Jak se Neo-angin třešeň používá
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo
lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.
Pokud lékař neurčí jinak, nechají si dospělí, dospívající a děti od 6 let pomalu rozpustit v ústech každé 2-3
hodiny 1 pastilku. Denně je možné použít maximálně 6 pastilek.
Délka léčby
Poraďte se se svým lékařem, jestliže se příznaky zhorší anebo nedojde k jejich zlepšení do 3 - 4 dnů. Celková
délka léčby tímto přípravkem je nejvýše 5 dní.
Jestliže jste použil(a) více přípravku Neo-angin třešeň, než jste měl(a)
Žádné případy předávkování nebyly dosud popsány. Ve velmi nepravděpodobném případě předávkování se
mohou v zesílené míře vyskytnout popsané nežádoucí účinky. V takovém případě se doporučuje léčba příznaků.
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Neo-angin třešeň
Jestliže jste zapomněl(a) užít Neo-angin třešeň, nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte dále v užívání tak, jak je předepsáno.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Neo-angin třešeň nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 lidí):
- podráždění ústní a žaludeční sliznice, jako např. poruchy trávení, pocit na zvracení
Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)
- alergické reakce jako např. otok úst, jazyka a rtů, vyrážka,
- dušnost a kašel
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu
Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
5. Jak přípravek Neo-angin třešeň uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Neo-angin třešeň obsahuje:
Léčivými látkami jsou alcohol dichlorobenzylicus, amylmetacresolum, levomentholum. Jedna pastilka obsahuje alcohol dichlorobenzylicus 1,20 mg, amylmetacresolum 0,60 mg, levomentholum 5,90 mg.
Pomocnými látkami jsou isomalt (E 953), kyselina vinná, třešňové aroma obsahující mimo jiné benzylalkohol a butylhydroxyanisol (E 320), silice máty peprné, Ponceau 4R 80% (E 124), indigokarmín (E 132).
Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Neo-angin třešeň jsou červené ploché, mírně průsvitné, kulaté pastilky. Balení obsahuje 24 a 48 pastilek v průhledném PVC/PVDC/A1 blistru v krabičce. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Divapharma GmbH
Motzener Strasse 41
12277 Berlin
Německo
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 4. 4. 2019

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.