Domů / Volně prodejné léky / Pohybový aparát

CALCIUM PHARMAVIT 500mg tbl eff 20


Žádné hodnocení. Kód: 8595165288506 Produktové číslo: 8595165288506 ATC skupina: A12AA04 Popis: Minerální doplňky Kód SÚKL 0137119
Volně prodejný léčivý přípravek - tablety ke krytí zvýšené potřeby vápníku v období růstu, v těhotenství a v období kojení.
Výrobce: WALMARK, a.s.
Dostupnost: Poslední kusy na skladě!
Volně prodejný humánní léčivý přípravek je k dostání bez lékařského předpisu. Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci a vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
96,00 Kč , plus doprava
 
CALCIUM PHARMAVIT 500mg tbl eff 20

Příbalová informace: informace pro uživatele
Calcium Pharmavit 500 mg šumivé tablety
calcii carbonas
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Calcium Pharmavit a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Calcium Pharmavit užívat
3. Jak se Calcium Pharmavit užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Calcium Pharmavit uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je Calcium Pharmavit a k čemu se používá
Calcium Pharmavit jsou šumivé tablety citronové příchuti s obsahem vápníku, který je nutný pro správnou funkci svalů a nervů, pro růst kostí a zubů. Denní potřeba vápníku se pohybuje mezi 500 až 2000 mg a zvyšuje se v těhotenství, v období kojení a během růstu.
Přípravek se používá ke krytí zvýšené potřeby vápníku v období růstu, v těhotenství a v období kojení. Na doporučení lékaře se užívá jako součást léčby u řídnutí kostí (osteoporózy), měknutí kostí (osteomalácie), u chorobně zvýšené propustnosti kapilár při alergických reakcích, jako podpůrná léčba spasmofilie a tetanie (zvýšená nervová dráždivost se sklonem ke svalovým křečím) a podporuje také hojení zlomenin.
Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající a děti od 5 let.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Calcium Pharmavit užívat
Neužívejte Calcium Pharmavit:
- jestliže jste alergický(á) na uhličitan vápenatý nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
- jestliže trpíte těžkou poruchou funkce ledvin nebo ledvinovými kameny,
- jestliže máte vysokou hladinu vápníku v moči,
- jestliže máte zvýšenou hladinu vápníku v krvi (např. při onemocnění příštítných tělísek nebo při předávkování vitaminem D),
- jestliže trpíte mnohočetným myelomem (nádorové onemocnění)
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Calcium Pharmavit se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Při dlouhodobém užívání jsou nutné laboratorní kontroly hladiny vápníku v moči, zejména pokud současně užíváte přípravky obsahující vitamin D nebo pokud trpíte chronickým onemocněním ledvin.
Bez porady s lékařem neužívejte současně žádné další přípravky obsahující vápník nebo vitamin D.
Další léčivé přípravky a Calcium Pharmavit
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Vápník může zesilovat účinek srdečních glykosidů (léků užívaných k léčbě nedostatečné
srdeční činnosti, např. digoxin). Vápník snižuje účinek vitaminů rozpustných v tucích
(vitamin A a D) a některých antibiotik (tetracyklinů a kanamycinu), protože snižuje jejich
vstřebávání. Pokud je podávání těchto antibiotik nutné, musí být mezi užitím kalcia a
antibiotika zachován interval nejméně 3 hodin. Vstřebávání vápníku zhoršuje kyselina fytová
a šťavelová, soli hořčíku, draslíku a sodíku. Při současném užívání přípravků s vitaminem D
vzniká riziko hyperkalcémie (zvýšená hladina vápníku v krvi).
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
V období těhotenství a kojení můžete přípravek Calcium Pharmavit užívat, ale jen pod lékařským
dohledem.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Calcium Pharmavit nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Přípravek Calcium Pharmavit obsahuje sodík
Přípravek Calcium Pharmavit obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě
je „bez sodíku“.
3. Jak se Calcium Pharmavit užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud lékař neurčí jinak, užívají dospělí 1-2 tablety denně.
Použití u dětí a dospívajících
Dětem od 5 let a dospívajícím podávejte 1krát denně 1 tabletu.
Způsob podání
Šumivou tabletu nechte rozpustit ve sklenici vody (asi 200 ml) a po úplném rozpuštění roztok vypijte.
Přípravek užívejte nejlépe při jídle nebo bezprostředně po jídle.
Přípravek se může užívat ke krytí zvýšené potřeby vápníku po dobu 2 měsíců bez porady s lékařem.
Pokud užíváte přípravek na doporučení lékaře, dávkování i délku léčby určí lékař.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Calcium Pharmavit, než jste měl(a)
Předávkování vápníkem může způsobit příznaky, jako jsou nevolnost, zvracení, zácpa nebo bolest
břicha. Při užívání vápníku ve formě šumivých tablet však předávkování nepřipadá v úvahu.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Calcium Pharmavit
Pokračujte v užívání podle návodu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a)
vynechanou dávku.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek Calcium Pharmavit je obvykle dobře snášen, ale může se vyskytnout zácpa, nechutenství nebo tlak v nadbřišku.
Při případném výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem.
Může se vyvinout alergická reakce, která se může projevit náhle vzniklým otokem obličeje, poruchami dýchání, vyrážkou a svěděním kůže. V tomto případě ihned přerušte užívání přípravku a vyhledejte lékaře.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
5. Jak Calcium Pharmavit uchovávat
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Calcium Pharmavit obsahuje
Léčivou látkou je calcii carbonas. Jedna šumivá tableta obsahuje calcii carbonas 1250 mg (odpovídá 500 mg vápníku).
Pomocnými látkami jsou riboflavin-fosfát sodná sůl, kyselina citronová, hydrogenuhličitan sodný, makrogol, sodná sůl sacharinu, citronové aroma.
Jak Calcium Pharmavit vypadá a co obsahuje toto balení
Calcium Pharmavit jsou světle žluté, ploché, okrouhlé, tablety se zkosenými hranami a charakteristickou citrónovou vůní, rozpustné ve vodě za vzniku šumivé reakce.
Balení obsahuje 20 šumivých tablet
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
WALMARK, a.s., Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 4. 3. 2020

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.