Domů / Volně prodejné léky

PROSTAMOL UNO POR CPS MOL 60X320MG


Žádné hodnocení. Kód: 4013054002346 Produktové číslo: 4013054002346 ATC skupina: G04CX02 Popis: Urologika Kód SÚKL 0059711
Volně prodejný léčivý přípravek - tradiční rostlinný léčivý přípravek. Obsahuje extrakt z plodů Serenoy (Serenoae extractum).
Výrobce: Berlin-Chemie AG
Dostupnost: Zboží není skladem (o dostupnosti Vás budeme informovat po přijetí objednávky)
Volně prodejný humánní léčivý přípravek je k dostání bez lékařského předpisu. Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci a vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
Běžná cena: 479,00 Kč (Naše normální cena.)
nyní jen 459,00 Kč , plus doprava
 
PROSTAMOL UNO POR CPS MOL 60X320MG

Příbalová informace: informace pro uživatele
Prostamol UNO 320 mg měkké tobolky
sereno
o vý extrakt
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
V
ždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře lékárníka nebo zdravotní sestry
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud p otřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři lékárníkovi
nebo zdravotní sestře . Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové inform aci. Viz bod 4.
- Pokud se do 4 týdnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit
s lékařem
Pokud příznaky během užívání tohoto léčivého přípravku přetrvávají nebo se vyskytnou jakékoli nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, je třeba se poradit s lékařem .
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Prostamol UNO a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Prostamol UNO užívat
3. Jak se přípravek Prostamol UNO užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Prostamol UNO uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1.
Co je přípravek P rostamol UNO a k čemu se používá
Přípravek
Prostamol UNO je tradiční rostlinný léčivý přípravek. Obsahuje extrakt z plodů Serenoy (Serenoae extractum).
Přípravek Prostamol UNO se používá u dospělých mužů k úlevě od příznaků dolních močových cest v souvislosti s benigní hyperplazií prostaty (nezhoubným zbytněním prostaty), po vyloučení závažných příčin obtíží lékařem.
Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.
Nezhoubné zbytnění prostaty se může projevovat následovně:
• Potřeba močit častěji, zejména v noci
• Slabý nebo přerušovaný proud moči
• Odkapávání moči
• Pocit neúplného vyprázdnění močového měchýře
• Bolest při močení
• Poruchy sexuálních funkcí
Většina těchto příznaků je způsobena tlakem zbytnělé prostaty na močovou trubici (místo, kudy odtéká moč z močového měchýře).
2/4
Přípravek Prostamol UNO zlepšuje obtíže při zbytnění prostaty.
Přípravek
Přípravek Prostamol UNO nenarušuje sexuální funkcProstamol UNO nenarušuje sexuální funkcee..
Pokud se
Pokud se do 4 týdnů do 4 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit snebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařemlékařem..
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Prostamol UNO užívat
Neužívejte přípravek Prostamol UNO:
- jestliže jste alergický na extrakt z plodů Serenoy (Serenoae extractum) nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Prostamol UNO se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.
Přípravek Prostamol UNO pouze zlepšuje obtíže, pokud máte zbytnělou prostatu. Nezvrátí již existující samotné zbytnění prostaty. Proto, prosím, pravidelně navštěvujte svého lékaře.
Lékaře vyhledejte zejména:
• pokud máte horečku, křeče nebo objevíte krev v moči
• pokud zaznamenáte bolest při močení
• pokud trpíte neustálým odkapáváním moči (inkontinence z přeplnění močového měchýře)
• pokud pociťujete bolestivé nutkání močit doprovázené náhlou neschopností vymočit se (akutní retence moči)
• pokud příznaky během užívání tohoto léčivého přípravku přetrvávají nebo se zhoršují.
Neexistuje žádné relevantní použití u žen, u dětí a dospívajících.
Další léčivé přípravky a přípravek Prostamol UNO
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval, nebo které možná budete užívat.
Bylo hlášeno několik případů podezření na interakci s warfarinem (
Bylo hlášeno několik případů podezření na interakci s warfarinem (léklék tlumící krevní srážlivost). tlumící krevní srážlivost).
Těhotenství, kojení a plodnost
Neexistuje žádné relevantní použití přípravku Prostamolrostamol UNO u žen, přípravek je určen pouze pro muže. Žádné údaje o účinku na plodnost nejsou k dispozici.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Studie hodnotící vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.
Studie hodnotící vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.
3. Jak se přípravek Prostamol UNO užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dávkování
3/4
Doporučená dávka je 1 měkká tobolka přípravku Prostamol UNO denně, a to vždy ve stejnou denní dobu. Měkké tobolky polykejte celé a zapíjejte je dostatečným množstvím tekutiny, užívejte je po jídle.
Použití u dětí a dospívajících
Neexistuje žádné relevantní použití přípravku Prostamol UNO u dětí a dospívajících mladších 18 let.
Délka léčby
Je možné dlouhodobé užívání (viz bod 2 – Upozornění a opatření). Délka léčby odpovídá povaze, závažnosti a průběhu onemocnění a není časově omezena. Poraďte se o tom, prosím, se svým lékařem.
Léčba přípravkem Prostamol UNO je dlouhodobá a pravidelná. Pro úspěšnost léčby je důležité zejména pravidelné každodenní užívání. Zlepšení obtíží lze očekávat přibližně po 30 dnech. Může trvat až tři měsíce, než se dostaví plný účinek.
Pokud se Vaše obtíže nezlepší po 4 týdnech užívání tohoto přípravku nebo se zhorší, nebo pokud se neupraví do 3 měsíců od zahájení léčby, případně se obtíže znovu objeví, poraďte se s lékařem.
Bez porady s lékařem neužívejte tento přípravek déle než 3 měsíce.
Jestliže jste užil více přípravku Prostamol UNO, než jste měl
Dosud
Dosud nejsou známy žádné případy předávkování nejsou známy žádné případy předávkování přípravkem přípravkem PProstamolrostamol UNO.UNO.
Jestliže jste zapomněl užít přípravek Prostamol UNO
Nezdvoj
Nezdvojnásobujtenásobujte následující dávku, abyste nahradil vynechanou tobolku.následující dávku, abyste nahradil vynechanou tobolku.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Méně čas
Méně častété:: (mohou postihnout až 1 z(mohou postihnout až 1 zee 100 100 osobosob))::
• pocit na zvracenípocit na zvracení, zvracení, průjem, bolest břicha (zejména při užívání na , zvracení, průjem, bolest břicha (zejména při užívání na lačnolačno))
Není známo: (
Není známo: (četnostčetnost nelze z dostupných údajůnelze z dostupných údajů určiturčit))::
• alergické reaalergické reakce nebo reakce přecitlivělostikce nebo reakce přecitlivělosti
• bolest hlavybolest hlavy..
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
4/4
5. Jak přípravek Prostamol UNO uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za zkratkou „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 30°C.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Prostamol UNO obsahuje
− Léčivou látkou je extrakt ze Serenoa repens (W. Bartram) Small, fructus (serenoový plod) (9 – 11:1), extrahováno vyluhovadlo ethanol 96 % V/V. Jedna měkká tobolka obsahuje 320 mg extraktu.

- Pomocnými látkami jsou sukcinylovaná želatina, glycerol 85%, čištěná voda, oxid titaničitý (E 171), žlutý oxid železitý (E 172), černý oxid železitý (E 172), karmín (E 120).
Jak přípravek Prostamol UNO vypadá a co obsahuje toto balení
Oválné dvoubarevné červeno-černé měkké želatinové tobolky obsahující hnědou až žlutavě hnědou nebo zelenohnědou (olejovitou) tekutinu.
Tobolky jsou baleny v krabičce s Al/PVC/PVDC blistry.
Velikost balení: 15, 30, 60 nebo 90 měkkých tobolek.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125, 12489 Berlín,
Německo
Výrobce:
Berlin-Chemie AG, 12489 Berlín, Německo
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 5. 6. 2019

 

S tímto zbožím kupují
ALPECIN Energizer Coffein Shampoo C1 250ml ALPECIN Energizer Coffein Shampoo C1 250ml Kód: 4008666215154
Zboží není skladem (o dostupnosti Vás budeme informovat po přijetí objednávky)
Posiluje oslabené vlasové kořínky. Předchází dědičnému vypadávání vlasů.
155,00 Kč
více
ESPUMISAN cps 50x40mg ESPUMISAN cps 50x40mg Kód: 4013054002001
Zboží není skladem (o dostupnosti Vás budeme informovat po přijetí objednávky)
Volně prodejný léčivý přípravek - přípravek proti nadýmání a plynatosti
87,00 Kč
více
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.