Domů / Volně prodejné léky

PYRIDOXIN LECIVA TBL 20X20MG


Žádné hodnocení. Kód: 8594739043633 Produktové číslo: 8594739043633 ATC skupina: A11HA02 Popis: Vitaminy Kód SÚKL 0000280
Volně prodejný léčivý přípravek - Vitaminová tableta s vitaminem B6.
Výrobce: Zentiva, a.s.
Dostupnost: Poslední kusy na skladě!
Volně prodejný humánní léčivý přípravek je k dostání bez lékařského předpisu. Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci a vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
95,00 Kč , plus doprava
 
PYRIDOXIN LECIVA TBL 20X20MG

Příbalová informace:

informace pro pacienta

Pyridoxin Léčiva 20 mg tablety

pyridoxini hydrochloridum

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je přípravek Pyridoxin Léčiva a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pyridoxin Léčiva užívat 3. Jak se přípravek Pyridoxin Léčiva užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Pyridoxin Léčiva uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Pyridoxin Léčiva a k čemu se používá Pyridoxin (vitamin B6) patří mezi vitaminy rozpustné ve vodě. Pyridoxin hraje významnou úlohu v činnosti různých enzymů, které jsou nezbytné pro rozklad a zužitkování bílkovin, cukrů a tuků z potravy a pro přeměnu zásobních cukrů v játrech a svalech na energii, pro normální funkci centrálního nervového systému a kůže. Vitamin B6 je důležitý pro tvorbu červených krvinek a protilátek. Nedostatek vitaminu B6 v organizmu bývá spojen s nedostatkem vitaminů celé skupiny B a projeví se slabostí, předrážděností, kožními chorobami, záněty dutiny ústní a jazyka a popraskáním rtů. Mohou vzniknout změny v červeném krevním obraze, u dětí se mohou objevit křeče. Potřebná denní dávka vitaminu B6 je závislá na věku a na příjmu bílkovin ve stravě a u dospělých činí asi 2,2 mg denně. Přípravek se používá obvykle na doporučení lékaře u dospělých, mladistvých i dětí při prevenci a léčení stavů spojených s nedostatkem vitaminu B6. Bez porady s lékařem lze Pyridoxin Léčiva užívat při předcházení jeho nedostatku u dospělých. Zvýšené požadavky vitaminu B6 jsou např. u některých dědičných chorob výměny látkové, při poruše vstřebávání ze střev, u alkoholizmu, u prudkého váhového úbytku u pacientů s jednostrannou výživou, při užívání některých léků, např. při léčení tuberkulosy isoniazidem, u žen užívajících pilulky proti početí. Zvýšené požadavky mohou být rovněž v těhotenství a během kojení. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pyridoxin Léčiva užívat Neužívejte přípravek Pyridoxin Léčiva - jestliže jste alergický(á) na pyridoxini hydrochloridum nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Upozornění a opatření U pacientů užívajících pyridoxin může být Ehrlichova reakce na urobilinogen falešně pozitivní. Bez porady s lékařem neužívejte současně další přípravky obsahující vitamíny. 2 Další léčivé přípravky a Pyridoxin Léčiva Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Účinky přípravku Pyridoxin Léčiva a jiných léků současně užívaných se mohou navzájem ovlivňovat. Jde především o léky užívané při léčení parkinsonského syndromu, proti tuberkulose, dále antikoncepční pilulky, některá antibiotika a léky tlumící imunitní systém. V případě, že užíváte jiné léky, a to na lékařský předpis i bez něj, poraďte se o vhodnosti užívání přípravku s lékařem a bez porady s ním ho neužívejte. O vhodnosti užívání přípravku Pyridoxin Léčiva současně s jinými volně prodejnými přípravky, které obsahují ve směsi vitaminů také pyridoxin, se poraďte s lékařem. V případě předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že užíváte Pyridoxin Léčiva. Užívání přípravku Pyridoxin Léčiva s jídlem a pitím Přípravek se užívá nezávisle na jídle, zapíjí se tekutinou. Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Pyridoxin neovlivňuje pozornost. Přípravek Pyridoxin Léčiva obsahuje monohydrát laktosy Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 3. Jak se přípravek Pyridoxin Léčiva užívá Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Dávkování a délku léčby obvykle určuje lékař. Dospělí obvykle užívají jako doplněk léčby 1/2-1 tabletu denně. Lékař však u některých onemocnění může doporučit dávku až 20 tablet denně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. Použití u dětí Dávkování u dětí doporučí lékař podle závažnosti onemocnění a tělesné hmotnosti dítěte. Jestliže jste užil(a) více přípravku Pyridoxin Léčiva než jste měl(a) Při akutním předávkování nebo náhodném požití více tablet i malým dítětem se přebytečné množství vitaminu B6 vyloučí ledvinami. Dlouhodobé užívání vysokých denních dávek pyridoxinu může poškodit nervový systém, což se projeví nervovou nevyrovnaností, brněním a neobratností končetin. Dodržujte proto přesně dávkování, které Vám doporučil lékař. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Pyridoxin Léčiva Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Pyridoxin Léčiva Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 3 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Vzácně (u 1-10 z 10 000 léčených pacientů) se mohou objevit přechodné poruchy trávicího traktu jako pálení žáhy nebo nevolnost, zvláště při podávání vyšších dávek. Při dávce 200 mg denně podávané po dobu více než 30 dnů může vzniknout syndrom pyridoxinové závislosti, který se po vysazení terapie projevuje bolestmi hlavy, předrážděností, případně zrychlením pulsu a bušením srdce. V takovém případě je nutno snižovat dávku pyridoxinu postupně a ne jej vysadit najednou. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek Pyridoxin Léčiva uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C, uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Pyridoxin Léčiva obsahuje Léčivou látkou je pyridoxini hydrochloridum (Vitamin B6) 20 mg v 1 tabletě. Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, želatina, mastek, aluminium-stearát, dihydrát dinatrium-edetátu. Jak přípravek Pyridoxin Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení Popis: téměř bílé, ploché tablety s půlící rýhou. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. Velikost balení: 20 tablet Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika Tato příbalová informace byla naposledy revidována 20. 10. 2020.

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.