Domů / Volně prodejné léky

STREPFEN SPREJ 8,75MG ORM SPR SOL 1X15ML


Žádné hodnocení. Kód: 3765899 Produktové číslo: 5997321780726 Kód SÚKL 0238112
Volně prodejný léčivý přípravek - pro krátkodobé symptomat. zmírnění akutní bolesti v krku u dospělých
Dostupnost: Zboží není skladem (o dostupnosti Vás budeme informovat po přijetí objednávky)
Volně prodejný humánní léčivý přípravek je k dostání bez lékařského předpisu. Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci a vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
196,00 Kč , plus doprava
 
STREPFEN SPREJ 8,75MG ORM SPR SOL 1X15ML

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
1. NÁZEV PŘÍPRAVKU
Strepfen Sprej 8,75 mg orální sprej, roztok
2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
Jedno stříknutí obsahuje 2,91 mg flurbiprofenum, tři stříknutí rovnající se jedné dávce obsahují 8,75 mg, což odpovídá flurbiprofenum 16,2 mg/ml.
Pomocné látky se známým účinkem:
▪ methylparaben (E 218) 1,18 mg/dávka;
▪ propylparaben (E 216) 0,24 mg/dávka;
▪ propylenglykol (E150) 2,43 mg/dávka.
Úplný seznam pomocných látek, viz bod 6.1.
3. LÉKOVÁ FORMA
Orální sprej, roztok.
Čirý, bezbarvý až světle žlutý roztok s příchutí třešně a máty peprné.
4. KLINICKÉ ÚDAJE
4.1 Terapeutické indikace
Strepfen Sprej je indikován pro krátkodobé symptomatické zmírnění akutní bolesti v krku u dospělých.
4.2 Dávkování a způsob podání
Pouze pro perorální a krátkodobé podání.
Použití u dospělých od 18 let
Jedna dávka (3 stříknutí) se nastříká dozadu do krku podle potřeby každých 3 – 6 hodin, maximálně však 5 dávek během 24 hodin.
Pacienty je nutno upozornit, aby se při aplikaci spreje nenadechli.
strana 2 (celkem 12)
Přípravek by neměl být používán déle než 3 dny.
Před prvním použitím je třeba aktivovat pumpičku nasměrováním trysky od sebe a stříknutím minimálně 4-krát, pokud se neobjeví jemná, konzistentní mlha. Pumpička je poté připravena k použití.
Mezi jednotlivými dávkami se také doporučuje nasměrovat trysku od sebe a stříknout minimálně 1-krát pro vytvoření jemné, konzistentní mlhy. Před podáním je potřeba se vždy ujistit, že sprej vytváří jemnou, konzistentní mlhu.
Pediatrická populace
Bezpečnost a účinnost přípravku Strepfen Sprej u dětí a dospívajících mladších než 18 let nebyla stanovena.
Starší pacienti
Obecné doporučení pro dávkování není možno poskytnout, neboť s používáním přípravku u této věkové kategorie jsou k dispozici pouze omezené klinické zkušenosti. Starší osoby mají zvýšené riziko závažných následků nežádoucích reakcí.
Nežádoucí účinky je možné minimalizovat používáním nejnižší účinné dávky po co nejkratší dobu nezbytnou pro kontrolu příznaků (viz bod 4.4).
4.3 Kontraindikace
▪ Hypersenzitivita na flurbiprofen nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.
▪ Pacienti s anamnézou hypersenzitivní reakce (např. astma, bronchospazmus, rinitida, angioedém nebo urtikarie) související s užíváním kyseliny acetylsalicylové nebo jiných NSAID.
▪ Pacienti s aktivním peptickým vředem / krvácením nebo s anamnézou rekurentního peptického vředu / krvácení (dvě nebo více jednotlivých epizod prokázané ulcerace nebo krvácení) a s intestinální ulcerací.
▪ Anamnéza gastrointestinálního (GI) krvácení nebo perforace, závažná kolitida, hemoragická onemocnění nebo poruchy krvetvorby související s předchozí terapií NSAID.
▪ Poslední trimestr těhotenství (viz bod 4.6).
▪ Závažné selhání srdce, ledvin nebo jater (viz bod 4.4).
▪ Děti a dospívající do 18 let.
4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití
Výskyt nežádoucích účinků lze minimalizovat podáváním nejnižší účinné dávky po co nejkratší dobu nutnou ke zlepšení příznaků.
strana 3 (celkem 12)
Infekce
Vzhledem k tomu, že v ojedinělých případech byla popsána exacerbace infekčních zánětů (např. rozvoj nekrotizující fascitidy) v časové souvislosti s užíváním systémových NSAID, jako celé skupiny, doporučuje se, aby se pacient ihned obrátil na lékaře, pokud se v průběhu terapie sprejem s obsahem flurbiprofenu objeví známky bakteriální infekce nebo se tyto příznaky zhorší. Je potřeba zvážit, zda jde o indikaci k zahájení antiinfekční antibiotické léčby.
V případech purulentní bakteriální faryngitidy / tonsilitidy by se měl pacient o léčbe poradit s lékařem.
Přípravek by neměl být používán déle než 3 dny.
Při zhoršení příznaků nebo při výskytu nových příznaků by měla být léčba přehodnocena.
Při podráždění v dutině ústní má být léčba flurbiprofenem ukončena.
Starší pacienti
Starší pacienti mohou mít vyšší výskyt nežádoucích reakcí na NSAID, zejména GI krvácení a perforace, které mohou být fatální.
Respirační reakce
U pacientů trpících bronchiálním astmatem nebo alergickým onemocněním nebo u pacientů s výskytem těchto onemocnění v anamnéze může dojít k bronchospazmu. Tito pacienti by měli sprej s obsahem flurbiprofenu používat se zvýšenou opatrností.
Jiná NSAID
Je potřeba se vyhnout používání spreje s obsahem flurbiprofenu současně s jinými NSAID, včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy-2 (viz bod 4.5).
Systémový lupus erytematosus (SLE) a smíšené onemocnění pojivové tkáně
U pacientů s SLE a smíšeným onemocněním pojivové tkáně existuje zvýšené riziko vzniku aseptické meningitidy (viz bod 4.8). Tento účinek se však obyčejně nevyskytuje při krátkodobém používání léků, jako je sprej s obsahem flurbiprofenu.
Kardiovaskulární, renální a hepatální poškození
Bylo popsáno, že NSAID působí různé formy nefrotoxicity, včetně vyvolání intersticiální nefritidy, nefrotického syndromu a selhání ledvin. Podávání NSAID může způsobovat dávkově závislé snížení tvorby prostaglandinů, a tím vyvolat selhání ledvin. Vznikem takovéto reakce jsou ve zvýšené míře ohroženi pacienti se zhoršenou funkcí ledvin nebo srdce, dysfunkcí jater, pacienti užívající diuretika a starší osoby. Tento účinek se však obyčejně nevyskytuje při krátkodobém používání léků, jako je sprej s obsahem flurbiprofenu.
Poškození jater
Opatrnost je potřebná při mírné až středně závažné jaterní dysfunkci (viz body 4.3 a 4.8).
strana 4 (celkem 12)
Kardiovaskulární a cerebrovaskulární účinky
Opatrnost (konzultace s lékařem nebo lékárníkem) se vyžaduje před zahájením léčby u pacientů s hypertenzí a/nebo srdečním selháním v anamnéze, protože v souvislosti s léčbou NSAID byla hlášena retence tekutin, hypertenze a edém.
Klinické a epidemiologické údaje naznačují, že užívání některých NSAID, zejména ve vysokých dávkách a při dlouhodobé léčbě, může být spojeno s malým zvýšením rizika arteriálních trombotických příhod (např. infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody). Není k dispozici dostatek údajů k vyloučení tohoto rizika u flurbiprofenu při podávání denní dávky maximálně 5 dávek (dávka = 3 stříknutí).
Účinky na nervový systém
Při déle trvajícím užívání analgetik nebo jejich užívání déle než je doporučeno se může objevit bolest hlavy indukovaná analgetiky, která se nesmí léčit zvýšenými dávkami léčivého přípravku.
Účinky na gastrointestinální trakt
NSAID by měla být podávána se zvýšenou opatrností pacientům s anamnézou GI onemocnění (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba), protože může dojít ke zhoršení těchto onemocnění (viz bod 4.8). V souvislosti se všemi NSAID bylo hlášeno GI krvácení, ulcerace nebo perforace, které mohou být fatální, a to kdykoli v průběhu léčby, s varovnými příznaky nebo bez nich, i bez předchozí anamnézy závažných GI příhod.
Riziko GI krvácení, ulcerace nebo perforace je vyšší při používání vyšších dávek NSAID, u pacientů s anamnézou GI vředu, zejména pokud byl komplikován krvácením nebo perforací (viz bod 4.3), a u starších osob. Tento účinek se však obyčejně nevyskytuje při krátkodobém používání léků, jako je sprej s obsahem flurbiprofenu. Pacienti s anamnézou GI toxicity, zejména starší pacienti, musí hlásit zdravotnickému personálu jakékoli neobvyklé abdominální příznaky (zejména GI krvácení).
Opatrnost se doporučuje u pacientů léčených souběžně léky, které mohou zvýšit riziko ulcerace nebo krvácení, jako jsou perorální kortikosteroidy, antikoagulancia jako warfarin, selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) nebo antiagregační léky jako kyselina acetylsalicylová (viz bod 4.5).
Při výskytu GI krvácení nebo ulcerace u pacientů léčených flurbiprofenem se má léčba ukončit.
Hematologické účinky
Flurbiprofen, podobně jako jiná NSAID, může inhibovat agregaci krevních destiček a prodlužovat dobu krvácení. Sprej s obsahem flurbiprofenu se má používat se zvýšenou opatrností u pacientů s predispozicí k abnormálnímu krvácení.
Účinky na kožní systém
V souvislosti s užíváním NSAID byly velmi vzácně hlášeny závažné kožní reakce, z nichž některé byly fatální, včetně exfoliativní dermatitidy, Stevens-Johnsonova syndromu a toxické
strana 5 (celkem 12)
epidermální nekrolýzy (viz bod 4.8). Strepfen Sprej musí být vysazen při prvním objevení kožní vyrážky, slizničních lézí nebo jakýchkoli jiných známek hypersenzitivity.
Strepfen Sprej obsahuje methylparaben a propylparaben, které mohou způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).
4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
Flurbiprofen by neměl být podáván v kombinaci:
Další NSAID včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy-2
Současnému užívání dvou nebo více NSAID je potřeba se vyhnout, neboť v takovém případě může dojít ke zvýšení rizika nežádoucích účinků, zejména ze strany GI traktu jako vředy a krvácení (viz bod 4.4).
Kyselina acetylsalicylová (v nízké dávce)
Pokud nebylo užívání nízkých dávek kyseliny acetylsalicylové (ne více než 75 mg denně) doporučeno lékařem, a to vzhledem k potenciální možnosti rozvoje nežádoucích účinků (viz bod 4.4).
Flurbiprofen by měl být používán s opatrností v kombinaci:
Antikoagulancia
NSAID mohou zesilovat účinky antikoagulancií, jako je warfarin (viz bod 4.4).
Antiagregancia
Zvýšené riziko GI ulcerace nebo krvácení (viz bod 4.4).
Antihypertensiva (diuretika, ACE inhibitory, antagonisté angiotensinu II)
NSAID mohou snížit účinky diuretik a jiná antihypertensiva mohou zvýšit nefrotoxicitu způsobenou inhibicí cyklooxygenázy, obzvláště u pacientů se zhoršenou funkcí ledvin.
Alkohol
Může zvýšit riziko nežádoucích reakcí, obzvláště krvácení do GI traktu.
Srdeční glykosidy
NSAID mohou způsobit zhoršení srdečního selhávání, snížení glomerulární funkce ledvin a zvýšení plasmatické koncentrace glykosidů. Proto se doporučuje přiměřené sledování pacientů a v případě potřeby úprava dávky.
Cyklosporin
Zvýšené riziko nefrotoxicity.
Kortikosteroidy
Zvýšené riziko ulcerací nebo krvácení v GI traktu (viz bod 4.4).
Lithium
Souběžná léčba může vést ke zvýšení sérových koncentrací lithia. Doporučují se odpovídající kontroly a v případě potřeby úprava dávky.
Metotrexát
Podávání NSAID během 24 hodin před nebo po podání metotrexátu může vést ke zvýšení koncentrace metotrexátu, a tím ke zhoršení jeho toxických účinků.
Mifepriston
NSAID by neměla být podávána 8 – 12 dnů po podání mifepristonu, neboť NSAID mohou účinek mifepristonu snížit.
strana 6 (celkem 12)
Perorální antidiabetika
Bylo hlášeno ovlivnění koncentrace glukózy v krvi. (Doporučují se častější kontroly.)
Fenytoin
Při souběžné léčbě může dojít ke zvýšení sérových koncentrací fenytoinu. Doporučuje se provádět adekvátní kontroly a v případě potřeby úprava dávky.
Kalium šetřící diuretika
Souběžné užívání může způsobit hyperkalemii.
Probenecid a sulfinpyrazon
Léky s obsahem probenecidu nebo sulfinpyrazonu mohou zpomalit vylučování flurbiprofenu.
Chinolonová antibiotika
Údaje získané u zvířat naznačují, že NSAID mohou zvýšit riziko křečí spojené s chinolonovými antibiotiky. Pacienti užívající NSAID a chinolony mohou mít zvýšené riziko vzniku křečí.
Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI)
Zvýšené riziko GI ulcerací nebo krvácení (viz bod 4.4).
Takrolimus
Možnost zvýšení rizika nefrotoxicity při souběžném užívání NSAID a takrolimu.
Zidovudin
Zvýšené riziko hematologické toxicity při podávání NSAID současně se zidovudinem.
Žádné studie dosud nezjistily interakce mezi flurbiprofenem a tolbutamidem nebo antacidy.
Pediatrická populace
Nejsou k dispozici žádné dodatečné informace.
4.6 Fertilita, těhotenství a kojení
Těhotenství
Inhibice syntézy prostaglandinů může nepříznivě ovlivnit těhotenství a/nebo embryonální / fetální vývoj. Údaje z epidemiologických studií naznačují zvýšení rizika potratu a malformací srdce či gastroschízy po užívání inhibitorů syntézy prostaglandinů v časném těhotenství. Absolutní riziko kardiovaskulárních malformací bylo zvýšeno z méně než 1 % na přibližně 1,5 %. Předpokládá se, že toto riziko se zvyšuje s dávkou a trváním terapie. U zvířat bylo prokázáno, že podávání inhibitorů syntézy prostaglandinů způsobuje zvýšení pre- a postimplantační ztráty a embryo-fetální letality. Mimo to byla u zvířat, která dostávala během organogeneze inhibitory syntézy prostaglandinů, zaznamenána zvýšená incidence různých malformací, včetně kardiovaskulárních.
V průběhu prvního a druhého trimestru těhotenství by flubriprofen neměl být podáván.
Během třetího trimestru těhotenství mohou všechny inhibitory syntézy prostaglandinů vystavit
A. plod:
▪ kardiopulmonální toxicitě (s předčasným uzávěrem ductus arteriosus a plicní hypertenzí);
▪ renální dysfunkci, která může přerůst do renálního selhání s oligohydramnionem;
strana 7 (celkem 12)
B. matku a novorozence, na konci gravidity:
▪ možnému prodloužení času krvácení, antiagregačnímu účinku, který se může vyskytnout i při velmi nízkých dávkách;
▪ inhibici kontrakcí dělohy, což má za následek zpožděný nebo prodloužený porod.
Flurbiprofen je proto během třetího trimestru těhotenství kontraindikován.
Kojení
V limitovaných studiích bylo zjištěno, že flurbiprofen se ve velmi nízké koncentraci vyskytuje v mateřském mléce. Účinek na kojence není pravděpodobný.
Avšak vzhledem k možným nežádoucím účinkům NSAID na kojence není používání spreje s obsahem flurbiprofenu kojícími matkami doporučeno.
Fertilita
Existují určité důkazy, že léčiva, které inhibují cyklooxygenázu / syntézu prostaglandinů, mohou způsobit poruchy plodnosti u žen ovlivněním ovulace. Tento účinek je po ukončení léčby reverzibilní.
4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Neuskutečnily se žádné studie účinků na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Mezi možné nežádoucí účinky po použití NSAID patří závratě, ospalost a poruchy vidění. Pokud se tyto příznaky objeví, pacient nemá řídit či obsluhovat stroje.
4.8 Nežádoucí účinky
Byly hlášeny hypersenzitivní reakce na NSAID, které mohou mít následující projevy:
▪ nespecifické alergické reakce a anafylaxe;
▪ reaktivita dýchacích cest, např. astma, zhoršení astmatu, bronchospazmus, dyspnoe;
▪ různé kožní reakce, např. pruritus, urtikárie, angioedém a vzácněji exfoliativní a bulózní dermatózy (včetně epidermální nekrolýzy a erythema multiforme).
Ve spojení s léčbou NSAID byly hlášeny otoky, hypertenze a srdeční selhání. Nejsou k dispozici údaje pro vyloučení těchto účinků při použití spreje s obsahem flurbiprofenu.
Následující seznam nežádoucích účinků vychází z klinických studií s flurbiprofenem v OTC dávkách určených pro krátkodobé použití.
(Velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000); není známo (není možno stanovit na základě dostupných údajů))
Poruchy krve a lymfatického systému:
není známo: anémie, trombocytopénie
Poruchy imunitního systému:
vzácné: anafylaktická reakce
strana 8 (celkem 12)
Psychiatrické poruchy:
méně časté: insomnie
Poruchy nervového systému:
časté: závratě, bolest hlavy, parestezie
méně časté: somnolence
Srdeční poruchy:
není známo: otoky, hypertenze a srdeční selhání
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:
časté: podráždění v krku
méně časté: exacerbace astmatu a bronchospazmus, dyspnoe, pískání, puchýřky v dutině ústní a hltanu, hypestezie hltanu
Gastrointestinální poruchy:
časté: průjem, ulcerace v dutině ústní, nauzea, bolest a parestezie v dutině ústní, bolest v ústech a hltanu, diskomfort v dutině ústní (pocit tepla nebo pálení či pocit chladu v ústech)
méně časté: vzedmutí a bolest břicha, zácpa, sucho v ústech, dyspepsie, flatulence, glosodynie, dysgeusie, dysestezie v dutině ústní, vomitus
Poruchy jater a žlučových cest:
není známo: hepatitida
Poruchy kůže a podkožní tkáně:
méně časté: různé kožní vyrážky, pruritus
není známo: závažné kožní reakce, jako jsou bulózní reakce včetně Stevens-Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:
méně časté: bolest, pyrexie
Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
4.9 Předávkování
Příznaky
Většina pacientů, kteří užili klinicky významná množství NSAID, netrpí závažnějšími projevy než nauzeou, zvracením, bolestí v nadbřišku nebo ještě vzácněji průjmem. Je také možný
strana 9 (celkem 12)
výskyt tinnitu, bolesti hlavy a krvácení do GI traktu. Při závažnější otravě NSAID jsou pozorovány toxické projevy v centrálním nervovém systému, jako jsou ospalost, příležitostně podráždění, rozmazané vidění a desorientace nebo kóma. Ojediněle se u pacientů vyskytují křeče. V případě těžké otravy NSAID se může vyskytnout metabolická acidóza a může dojít k prodloužení protrombinového času / zvýšení INR, pravděpodobně v důsledku ovlivnění účinku cirkulujících koagulačních faktorů. Může se rozvinout akutní selhání ledvin a může dojít k poškození jater. U astmatiků je možné zhoršení astmatu.
Léčba
Léčba by měla být symptomatická a podpůrná a měla by zahrnovat udržení průchodnosti dýchacích cest a monitorování kardiálních a vitálních funkcí až do jejich stabilizace. Je možno zvážit perorální podání živočišného uhlí nebo výplach žaludku a v případě potřeby se má zvážit korekce elektrolytů v séru, pokud pacient přijde do jedné hodiny po požití potenciálně toxického množství. V případě často se opakujících nebo déletrvajících křečí by pacient měl být léčen podáním intravenózního diazepamu nebo lorazepamu. Při astmatu podejte bronchodilatancia. Není známo žádné specifické antidotum flurbiprofenu.
5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: Krční léčiva; Jiná krční léčiva. ATC kód: R02AX01
Flurbiprofen je NSAID, derivát kyseliny propionové, který působí inhibicí syntézy prostaglandinů. Flurbiprofen má u lidí silné analgetické, antipyretické a protizánětlivé účinky. Flurbiprofen v dávce 8,75 mg rozpuštěný v umělých slinách redukoval syntézu prostaglandinů v kultuře buněk lidského respiračního traktu. Podle studií využívajících vyšetření krve je flurbiprofen smíšený inhibitor COX-1 / COX-2 s určitou selektivitou vůči COX-1.
Předklinické studie naznačují, že R (-) enantiomer flurbiprofenu a příbuzných NSAID může působit na centrální nervový systém. Předpokládá se, že mechanismus tohoto účinku je inhibice indukované COX-2 na úrovni míchy.
Po podání jednotlivé dávky flurbiprofenu 8,75 mg lokálně do krku formou tří stříknutí došlo k úlevě od bolesti v krku, včetně bolesti spojené s otokem a zánětem v krku. Účinek byl prokázán jako významná změna plochy pod křivkou (AUC), zobrazující závažnost bolesti v krku, přičemž rozdíl (standardní odchylka) pro aktivní léčbu ve srovnání s placebem byl 0 až 2 hodiny (-1,82 (1,35) versus -1,13 (1,14)), 0 až 3 hodiny (-2,01 (1,405) versus -1,31 (1,233)) a 0 až 6 hodin (-2,14 (1,551) versus -1,50 (1,385)). Významná změna AUC oproti výchozímu stavu v intervalu 0 ža 6 hodin ve srovnání s placebem byla pozorována také u jiných kvalitativních parametrů bolesti v krku, včetně intenzity bolesti (-22,50 (17,894) versus -15,64 (16,413)), potíží s polykáním (-22,50 (18,260) versus -16,01 (15,451)), otoku v krku (-20,97 (18,897) versus -13,80 (15,565)) a úlevy od bolesti v krku (3,24 (1,456) versus 2,47 (1,248)). Změna oproti výchozím hodnotám se v jednotlivých časových intervalech, napříč různými parametrami bolesti v krku, projevila počínaje pátou minutou a přetrvávala po dobu až 6 hodin.
strana 10 (celkem 12)
U pacientů, kteří užívali antibiotika k léčbě streptokokové infekce, bylo pozorováno statisticky významné, větší zmírnění intenzity bolesti v krku pri použití pastilky flurbiprofenu 8,75 mg od 7 hodin a dále poté, co byla podány antibiotika. Analgetický účinek pastilky flurbiprofenu 8,75 mg nebyl, v důsledku podávání antibiotik k léčbě bolesti v krku způsobené streptokokovou infekcí, snížen.
Rovněž byla prokázána účinnost po podání vícenásobné dávky po dobu až 3 dnů.
Pediatrická populace
Nebyly provedeny žádné specifické studie u dětí. I když do studií účinnosti a bezpečnosti pastilek flurbiprofenu 8,75 mg byly zařazeny děti věku 12 – 17 let, malá velikost vzorku neumožňuje žádné statistické závěry.
5.2 Farmakokinetické vlastnosti
Absorpce
Po podání jednotlivé dávky flurbiprofenu 8,75 mg přímo do krku formou 3 stříknutí se flurbiprofen rychle vstřebává s detekcí v krvi mezi 2 až 5 minutami a vrcholem plazmatické koncentrace 30 minut po podání. Plazmatické koncentrace však zůstávají na nízké úrovni v průměru 1,6 μg/ml, což je hodnota přibližně 4-krát nižší, než po podání tablety s obsahem 50 mg flurbiprofenu. Strepfen Sprej je bioekvivalentný s pastilkou flurbiprofenu 8,75 mg.
K vstřebávání flurbiprofenu může docházet již v dutině ústní (sliznicí) pasivní difúzí. Rychlost vstřebávání závisí na lékové formě, při rychlejším dosažení vrcholových koncentrací, ale udržení podobného rozsahu vstřebaného množství, ve srovnání s koncentracemi dosaženými po ekvivalentní spolknuté dávce.
Distribuce
Flurbiprofen se rychle distribuuje v organismu a váže se vysokou mírou na bílkoviny plasmy.
Biotransformace / eliminace
Flurbiprofen je metabolizován hlavně hydroxylací a vylučuje se převážně ledvinami. Jeho eliminační poločas je 3 až 6 hodin. Flurbiprofen se ve velmi malém množství vylučuje do mateřského mléka (méně než 0,05 g/ml). Přibližně 20 – 25 % perorální dávky flurbiprofenu se vyloučí v nezměněné formě.
Speciální skupiny
Po perorálním podání tablet flurbiprofenu nebyl hlášen žádný rozdíl ve farmakokinetických parametrech mezi staršími osobami a mladými dospělými dobrovolníky. U dětí mladších než 12 let nebyly získány žádné farmakokinetické údaje po podání flurbiprofenu 8,75 mg. Podání flurbiprofenu jak v lékově formě sirupu, tak ve formě čípků však nevedlo k významným rozdílům ve farmakokinetických parametrech ve srovnání s dospělými.
strana 11 (celkem 12)
5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti
Nejsou dostupné žádné dodatečné předklinické údaje než informace uvedené v bodech 4.4, 4.6 a 4.8.
6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE
6.1 Seznam pomocných látek
betadex
dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného
monohydrát kyseliny citronové
methylparaben (E 218)
propylparaben (E 216)
hydroxid sodný
aroma máty peprné
třešňové aroma
trimethylisopropylbutanamiddihydrát sodné soli sacharinu
hydroxypropylbetadex
čištěná voda
Kvalitativní složení aroma máty peprné:
přírodní aromatické látky
připravované aromatické látky
propylenglykol (E 1520)
triacetin (E 1518)
Kvalitativní složení třešňového aroma:
přírodní aromatické látky
připravované aromatické látky
propylenglykol (E 1520)
čištěná voda
6.2 Inkompatibility
Neuplatňuje se.
6.3 Doba použitelnosti
2 roky
Po prvním otevření: 6 měsíců.
6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání
Chraňte před chladem nebo mrazem.
strana 12 (celkem 12)
6.5 Druh obalu a obsah balení
Bílá, neprůhledná, HDPE lahvička s multi-komponentní pumpičkou a ochranným polypropylenovým krytem. Pumpička se skládá z polyoxymethylenu, HDPE, LDPE, polypropylenu, nerezové oceli a PIB (= polyisobutylenový kaučuk).
Velikost balení: každá lahvička obsahuje 15 ml roztoku, což odpovídá přibližně 83 stříknutím.
6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku
Žádné zvláštní požadavky.
7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.
Vinohradská 2828/151
Praha 3, 130 00
Česká republika
8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO
69/044/15-C
9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE
Datum první registrace: 28.1.2015
10. DATUM REVIZE TEXTU
9. 1. 2019

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.