Domů / Volně prodejné léky / Bolest hlavy a pohybového aparátu

GUAJACURAN 200mh tbl obd 30


Žádné hodnocení. Kód: 8594739024892 Produktové číslo: 8594739024892 ATC skupina: R05CA03 Popis: Léčiva proti nachlazení a kašli Kód SÚKL 0094234
Volně prodejný léčivý přípravek - se zlidňujícími účinky, usnadňuje vykašlávání. Užívání při napětí, nervozitě před menstruací, bolestech hlavy, svalů.
Výrobce: Zentiva, a.s.
Produkt již není v prodeji
GUAJACURAN 200mh tbl obd 30

Guajacuran 200 mg obalené tablety
guaifenesinum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně posupujte v případě jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Guajacuran a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Guajacuran užívat
3. Jak se přípravek Guajacuran užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Guajacuran uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je přípravek Guajacuran a k čemu se používá
Léčivou látkou přípravku Guajacuran je guaifenesin. Přípravek Guajacuran se používá k usnadnění vykašlávání při zahlenění a k úlevě napětí kosterního svalstva, včetně zvýšeného napětí šíjových svalů.
Přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 6 let. U dětí od 6 do 12 let se přípravek používá pouze na doporučení lékaře.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Guajacuran užívat
Neužívejte přípravek Guajacuran
- jestliže jste alergický(á) na guaifenesin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
- při myasthenia gravis a myastenickém syndromu (nervosvalové onemocnění charakterizované nadměrnou svalovou slabostí a unavitelností).
- pokud jste těhotná.
Nepodávejte tento přípravek dětem do 6 let.
Upozornění a opatření
2
Dětem od 6 do 12 let se přípravek podává pouze na doporučení lékaře, zejména pokud trpí chronickým
kašlem, mají astma a/nebo akutní astmatický záchvat.
Další léčivé přípravky a přípravek Guajacuran
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Účinek přípravku Guajacuran je zvyšován působením lithia (užívá se k léčbě některých duševních
onemocnění) a hořčíku. Přípravek Guajacuran zvyšuje účinek paracetamolu a kyseliny
acetylsalicylové užívaných obvykle k léčbě bolesti; zvyšuje tlumivý účinek alkoholu, přípravků
užívaných ke zklidnění (sedativa) a celkových anestetik (způsobující znecitlivění). Zvyšuje i účinek
myorelaxancií (léky uvolňující svalové napětí). Přípravek Guajacuran se nemá užívat současně
s látkami, které tlumí vykašlávání.
Přípravek Guajacuran s jídlem, pitím a alkoholem
Po dobu léčby přípravkem Guajacuran se nedoporučuje pít alkoholické nápoje, protože alkohol
zvyšuje tlumivé účinky přípravku.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Přípravek se nesmí užívat v těhotenství.
Není známo, zda se guaifenesin vylučuje do mateřského mléka. Proto se guaifenesin nemá užívat v
období kojení. Lékař rozhodne, zda můžete přípravek Guajacuran užívat, pokud kojíte.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Guajacuran může ve vyšších dávkách nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou
pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, ovládání strojů,
práce ve výškách apod.).
Přípravek Guajacuran obsahuje laktózu, sacharózu a sodík.
Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento
léčivý přípravek užívat.
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je
v podstatě „bez sodíku“.
3. Jak se přípravek Guajacuran užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dospělí a dospívající od 12 let obvykle užívají 3-5krát denně 1 tabletu, ve výjimečných případech 2
tablety. Maximální denní dávka je 2 400 mg (12 tablet).
Dětem ve věku 6-12 let se podává 2-3 krát denně 1 tableta.
Nepodávejte tento přípravek dětem do 6 let.
Jestliže se Vaše obtíže nezlepší během 3 dnů nebo dojde ke zhoršení Vašeho stavu, obraťte se na svého
lékaře. Pokud Vaše obtíže přetrvávají déle než 7 dní nebo se znovu objeví, přípravek dále neužívejte a
poraďte se s lékařem.
3
Jestliže jste užil(a) více přípravku Guajacuran, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití více tablet dítětem vyhledejte lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Guajacuran
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů):
- závrať,
- ospalost,
- bolest hlavy,
- pocit na zvracení,
- zvracení,
- průjem,
- lehká svalová slabost,
- únava.
Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů):
- lehké kožní projevy,
- přechodné snížení shlukování krevních destiček.
Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit):
- ledvinové kameny.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli jiných nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
4
5. Jak přípravek Guajacuran uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Guajacuran obsahuje
- Léčivou látkou je guaifenesinum. Jedna obalená tableta obsahuje guaifenesinum 200 mg.
- Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, sacharóza, mastek, sodná sůl karboxymethylškrobu, želatina, aluminium-tristearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, glycerol, oxid titaničitý, sodná sůl karmelózy, smaragdová zeleň, směs bílého a karnaubského vosku, arabská klovatina.
Jak přípravek Guajacuran vypadá a co obsahuje toto balení
Světle zelená obalená tableta o průměru 11,2 mm.
Velikost balení: 30 a 50 obalených tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 6. 10. 2020

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.