Domů / Volně prodejné léky

KNEIPP Kozlík por. tbl. flm.90x500mg


Žádné hodnocení. Kód: 3347250 Produktové číslo: 4008233027883 Kód SÚKL 0079582
Volně prodejný léčivý přípravek - tradičním rostlinným léčivým přípravkem k uklidnění obsahující práškovaný kořen kozlíku lékařského.
Dostupnost: Zboží není skladem (o dostupnosti Vás budeme informovat po přijetí objednávky)
Volně prodejný humánní léčivý přípravek je k dostání bez lékařského předpisu. Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci a vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
265,00 Kč , plus doprava
 
KNEIPP Kozlík por. tbl. flm.90x500mg

Příbalová informace: informace pro uživatele
KOZLÍK KNEIPP
500 mg potahované tablety
Valerianae radix pulverata
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4 Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Kozlík Kneipp a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Kozlík Kneipp užívat
3. Jak se Kozlík Kneipp užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Kozlík Kneipp uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je Kozlík Kneipp a k čemu se používá
Kozlík Kneipp je tradičním rostlinným léčivým přípravkem k uklidnění obsahující práškovaný kořen kozlíku lékařského.
Kozlík Kneipp se tradičně používá: ke zmírnění lehkých příznaků psychického stresu; k podpoře spánku.
Přípravek mohou užívat dospělí a dospívající ve věku od 12 let.
Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.
Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Kozlík Kneipp užívat
Neužívejte Kozlík Kneipp:
2/4
- jestliže jste alergický(á) na kořen kozlíku lékařského nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Kozlík Kneipp se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Děti a dospívající
Používání Kozlíku Kneipp u dětí do 12 let se vzhledem k nedostatku údajů nedoporučuje.
Další léčivé přípravky a Kozlík Kneipp
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Užívání přípravku Kozlík Kneipp v kombinaci s jinými syntetickými uklidňujícími přípravky (sedativy) se nedoporučuje, jelikož nelze vyloučit interakce s těmito léčivými přípravky.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Neužívejte Kozlík Kneipp během těhotenství a kojení, protože nejsou k dispozici dostatečné údaje o jeho bezpečném užití v tomto období.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek může způsobit ospalost. Pokud je Vaše pozornost přípravkem ovlivněna, nesmíte po dobu 2 hodin od užití přípravku Kozlík Kneipp řídit vozidlo a obsluhovat stroje.
3. Jak se přípravek Kozlík Kneipp užívá
Vždy užívejte Kozlík Kneipp přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dospělí a dospívající ve věku od 12 let:
Ke zmírnění lehkých příznaků psychického stresu užívají se 1-2 potahované tablety až 3krát denně.
K podpoře spánku užívají se 1-2 potahované tablety 1/2 hodiny až 1 hodinu před ulehnutím ke spánku.
Neužívejte více než 8 potahovaných tablet denně.
Potahované tablety polykejte nerozžvýkané, s dostatečným množstvím tekutiny (nejlépe se sklenkou pitné vody). Nepolykejte potahované tablety vleže.
Délka užívání K dosažení žádoucího účinku se doporučuje přípravek užívat pravidelně po dobu 2-4 týdnů. Pokud se do 2 týdnů od zahájení léčby příznaky nezlepší nebo se zhoršují, poraďte se s lékařem.
Délka užívání tohoto léčivého přípravku není zásadně omezena. Pokud však u Vás během léčby tímto přípravkem obtíže přetrvávají nebo se zhoršují, poraďte se se svým lékařem.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Kozlík Kneipp, než jste měl(a)
V případě, že jste jednorázově užil(a) o 2-3 jednotlivé dávky léčivého přípravku více, než jste měl(a), zpravidla to nemá žádné nepříznivé následky. V takovém případě pokračujte s užíváním tak, jak je uvedeno v bodě 3.
V případě, že jste užil(a) výrazně vyšší dávky, může dojít ke zvýšenému výskytu nežádoucích účinků. Informujte prosím svého lékaře. Ten může případně rozhodnout o dalších nutných opatřeních.
3/4
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Kozlík Kneipp
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte v užívání přípravku dle původního dávkovacího schématu (viz bod 3).
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Po užívání přípravků z kořene kozlíku lékařského se mohou vyskytovat zažívací potíže (např. nevolnost, křeče v břiše). Četnost výskytu není známa.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
5. Jak Kozlík Kneipp uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí!
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do: a na blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 30°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. Obsah balení adalší informace
Co přípravek Kozlík Kneipp obsahuje
- Léčivou látkou je Valerianae radix pulverata 500 mg v 1 potahované tabletě - Pomocnými látkami jsou: magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, krospovidon, šelak, mastek, arabská klovatina usušená rozprášením, částečné vyšší nasycené acylglyceroly.
Jak Kozlík Kneipp vypadá a co obsahuje toto balení
Hnědé až hnědozelené skvrnité kulaté bikonvexní filmem potahované tablety Kozlík Kneipp je dostupný v baleních s 90 potahovanými tabletami.
Držitel rozhodnutí o registraci
Kneipp GmbH
Winterhäuser Str. 85
4/4
D-97084 Würzburg
Německo
Výrobce
Kneipp GmbH
Johannes Gutenberg Strasse 8 D-97199 Ochsenfurt Německo
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 28.1.2015.

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.