Domů / Volně prodejné léky / Dutina ústní a trávící ústrojí

Maalox bez cukru Citron por. tbl. mnd.40


Žádné hodnocení. Kód: 2547025 Produktové číslo: 8595187811805 ATC skupina: A02AB10 Popis: Léčiva k terapii onemocnění spojených s poruchou a Kód SÚKL 0153535
Volně prodejný léčivý přípravek - Proti nadměrné kyselosti žaludeční šťávy (antacidum)
Dostupnost: Poslední kusy na skladě!
Volně prodejný humánní léčivý přípravek je k dostání bez lékařského předpisu. Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci a vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
99,00 Kč , plus doprava
 
Porovnat Přihlaste se pro přístup do Listmania seznamu. Přihlaste se pro přístup do seznamu zboží. Přihlaste se pro přístup do seznamu dárků.
Maalox bez cukru Citron por. tbl. mnd.40

Maalox bez cukru citron
400 mg/400 mg
žvýkací tablety
algeldratum/magnesii hydroxidum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 10 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Maalox bez cukru citron a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Maalox bez cukru citron užívat
3. Jak se přípravek Maalox bez cukru citron užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Maalox bez cukru citron uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je přípravek Maalox bez cukru citron a k čemu se používá
Přípravek Maalox bez cukru citron působí proti nadměrné kyselosti žaludeční šťávy (antacidum). V žaludku je přítomná kyselina chlorovodíková, která je zodpovědná za kyselost žaludečního obsahu. Léčivé látky obsažené v přípravku Maalox bez cukru citron mají silný neutralizační účinek na kyselinu chlorovodíkovou, a tím snižují kyselost žaludečního obsahu.
Bez porady s lékařem se přípravek Maalox bez cukru citron užívá k léčbě obtíží souvisejících s nadbytkem žaludeční kyseliny, jako jsou pálení žáhy nebo návrat kyselého žaludečního obsahu zpět do úst (tzv. regurgitace). Na doporučení lékaře se přípravek užívá k léčbě zánětů žaludeční sliznice, zánětů sliznice jícnu a může být součástí léčby žaludečního a dvanáctníkového vředu.
Přípravek Maalox bez cukru citron mohou užívat dospělí a dospívající od 15 let.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Maalox bez cukru citron užívat
Neužívejte přípravek Maalox bez cukru citron
- jestliže jste alergický(á) na hydroxid hlinitý, hydroxid hořečnatý nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
- pokud trpíte závažným onemocněním ledvin.
2/5
Upozornění a opatření
Vyhledejte lékaře v případě úbytku hmotnosti, při potížích s polykáním, při přetrvávajících bolestech
břicha nebo při poruchách trávení, které se objevily poprvé nebo se nedávno změnily.
Pokud trpíte onemocněním ledvin, dlouhodobé užívání antacid jako je přípravek Maalox bez cukru
citron se nedoporučuje.
Pokud trpíte poruchou hladiny fosforu a hořčíku v krvi nebo máte dietu zaměřenou na nízký obsah
fosforu, užívání přípravku vždy konzultujte s lékařem.
Pokud trpíte porfyrií (metabolická porucha) a podstupujete dialýzu, užívání přípravku Maalox bez
cukru citron se nedoporučuje.
Jestliže Vaše onemocnění trvá více než 10 dní nebo se zhorší, navštivte lékaře, který vyšetří příčinu
nemoci a stanoví odpovídající léčbu.
Přípravek Maalox bez cukru citron není určen k dlouhodobému užívání.
Děti a dospívající
Přípravek Maalox bez cukru citron není určen dětem a dospívajícím mladším než 15 let.
Další léčivé přípravky a přípravek Maalox bez cukru citron
Účinky přípravku Maalox bez cukru citron a jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně
ovlivňovat. Přípravek může snižovat vstřebávání velké většiny současně užívaných léků.
Zvláštní opatrnost vyžaduje podávání přípravku Maalox bez cukru citron s následujícími léky: H2
antagonisté, atenolol, cefdinir, cefpodoxim, chlorochin, cykliny, diflunisal, digoxin, bisfosfonáty,
ethambutol, fluorochinolony, fluorid sodný, glukokortikoidy, indometacin, izoniazid, ketokonazol,
levotyroxin, linkosamidy, metoprolol, fenothiazinová neuroleptika, penicilamin, propranolol,
rosuvastatin, soli železa. Je vhodné dodržovat nejméně dvouhodinový (u fluorochinolonů
čtyřhodinový) odstup mezi užíváním přípravku Maalox bez cukru citron a těmito přípravky.
Opatrnosti je zapotřebí při současném užívání přípravku Maalox bez cukru citron a
polystyrensulfonátu (kayexalátu) a citrátů.
Některé léčivé přípravky mohou být přípravkem Maalox bez cukru citron ovlivněny nebo mohou
ovlivnit působení přípravku Maalox bez cukru citron. Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud
již užíváte: – salicyláty.
Při současném užívání přípravku Maalox bez cukru citron a chinidinu může dojít ke zvýšení hladiny
chinidinu v krvi a k předávkování chinidinem.
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Těhotenství
V průběhu těhotenství užívejte přípravek Maalox bez cukru citron pouze na výslovné doporučení
Vašeho lékaře. Přípravek má být užíván během těhotenství pouze v nutných případech.
Je třeba brát v úvahu přítomnost hliníku a hořčíku, které mohou ovlivnit vyprazdňování:
- soli hydroxidu hořečnatého mohou vyvolat průjem,
- soli hliníku vyvolávají zácpu a mohou zhoršit zácpu, která se často vyskytuje během
těhotenství.
3/5
Pokud Vám lékař řekl, že přípravek v průběhu těhotenství můžete užívat, neužívejte jej ve vysokých dávkách nebo po dlouhou dobu.
Kojení
V kojení se může během léčby přípravkem Maalox bez cukru citron pokračovat.
Přípravek Maalox bez cukru citron obsahuje sorbitol a maltitol
Přípravek Maalox bez cukru citron obsahuje 157 mg sorbitolu a 633 mg maltitolu v jedné žvýkací tabletě.
Přípravek Maalox bez cukru citron obsahuje sorbitol a maltitol. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
3. Jak se přípravek Maalox bez cukru citron užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud lékař neurčí jinak, užívají dospělí a dospívající od 15 let 1–2 žvýkací tablety. Přípravek Maalox bez cukru citron lze užívat maximálně 6krát denně, nesmí se překročit maximální denní dávka 12 žvýkacích tablet.
Žvýkací tablety se užívají po jídle a při obtížích.
Žvýkací tablety se nechají rozpustit v ústech nebo se rozžvýkají.
Jestliže u Vás obtíže přetrvávají déle než 10 dní nebo se zhorší, poraďte se s lékařem.
Přípravek Maalox bez cukru citron není určen k dlouhodobému užívání.
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 2 týdny.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Maalox bez cukru citron, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
Hydroxid hlinitý může zapříčinit zácpu a předávkování hořečnatými solemi může způsobit snížení hybnosti střeva; vysoké dávky tohoto přípravku mohou způsobit neprůchodnost nebo zhoršit průchodnost střev u pacientů s vyšším rizikem (např. pacienti s onemocněním ledvin nebo starší pacienti).
Při nadměrných dávkách, dlouhodobém užívání nebo dokonce i při normálních dávkách u pacientů s dietou zaměřenou na nízký obsah fosforu může nastat nedostatek fosforu v organismu.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Mohou se vyskytnout některé z následujících nežádoucích účinků. Při překročení doporučeného dávkování se tyto obtíže mohou stupňovat.
Méně časté (může postihnout až 1 ze 100 osob):
- průjem, zácpa.
Velmi vzácné (může postihnout až 1 z 10 000 osob):
4/5
- zvýšená hladina hořčíku v krvi. Ta byla rovněž pozorována po dlouhodobém podávání u pacientů s poruchou funkce ledvin.
Není známo (frekvenci výskytu nelze z dostupných údajů určit):
- reakce imunitního systému jako je svědění, kopřivka, otok a závažná alergická reakce (anafylaktická reakce),
- zvýšená hladina hliníku v krvi,
- snížená hladina fosfátů v krvi,
- bolest břicha.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
5. Jak přípravek Maalox bez cukru citron uchovávat
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte přípravek Maalox bez cukru citron, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Maalox bez cukru citron obsahuje
- Léčivými látkami jsou algeldratum 400 mg (odpovídá aluminii oxidum 200 mg) a magnesii hydroxidum 400 mg v 1 žvýkací tabletě.
- Pomocnými látkami jsou nekrystalizující sorbitol (70%) (E420), maltitol, glycerol 85%, sodná sůl sacharinu, citronové aroma [obsahuje přírodní aroma, arabskou klovatinu (E414), bezvodou kyselinu citronovou (E330), butylhydroxyanisol (E320)], mastek, magnesium-stearát.
Jak přípravek Maalox bez cukru citron vypadá a co obsahuje toto balení
5/5
Bílé až nažloutlé ploché kulaté žvýkací tablety se zkosenými hranami o průměru 16 mm, s citrónovou vůní, označené na jedné straně „Maalox“, a na druhé straně „sans sucre“.
Průhledný PVC/PVDC/Al blistr, krabička.
Velikost balení: 20 nebo 40 žvýkacích tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika
Výrobce:
Sanofi S.p.A., Viale Europa 11, 21040 Origgio, Itálie
Sanofi S.p.A., Strada Statale 17 km 22, 67019 Scoppito, Itálie
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 1. 12. 2017

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.