Domů / Volně prodejné léky / Vitamíny a minerály

Multi-Sanostol sir.1x300g


Žádné hodnocení. Kód: 3104610 Produktové číslo: 5903263900580
Volně prodejný léčivý přípravek - Přípravek se používá jako prevence nedostatku vitamínů
Produkt již není v prodeji
Multi-Sanostol sir.1x300g

Příbalová informace: informace pro uživatele
Multi-Sanostol sirup
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 3 měsíců nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Multi-Sanostol a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Multi-Sanostol užívat
3. Jak se Multi-Sanostol užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Multi-Sanostol uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je Multi-Sanostol a k čemu se používá
Multi-Sanostol obsahuje 9 důležitých vitamínů a vápník.
Přípravek se používá jako prevence nedostatku vitamínů (u dětí od 1 roku), v těhotenství, v období kojení, při ztrátě chuti k jídlu, v období zvýšeného výskytu sezónních infekčních onemocnění, při poruchách vývoje a růstu, při stavech vyčerpanosti, oslabeného soustředění a školní únavy, ke zlepšení celkového stavu po prodělané nemoci.
Přípravek mohou užívat děti od 1 roku, dospívající a dospělí.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Multi-Sanostol užívat
Neužívejte přípravek Multi-Sanostol
- jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
- při hyperkalcemii (zvýšený obsah vápníku v krvi) a hypercalciurii (zvýšené vylučování vápníku v moči), při hypervitaminóze A a D (předávkování vitamínem A a D).
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Multi-Sanostol se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Při podávání delším než 3 měsíce se poraďte s lékařem.
Nepřekračujte doporučené dávkování. Při překročení doporučeného dávkování existuje možnost předávkování vitamíny A a D.
Užívání přípravku Multi-Sanostol po dobu delší než 3 měsíce, a také užívání přípravku u pacientů s multisystémovým granulomatózním onemocněním nejistého původu (sarkoidózou) a u pacientů trpících ledvinovými kameny (nefrolitiázou), má být posouzeno lékařem.
Přípravek neužívejte současně s jinými přípravky s obsahem vitaminu A a D z důvodu možnosti předávkování.
Informace pro pacienty s celiakií:
Multi-Sanostol obsahuje sladový extrakt a potravinářskou příměs z obiloviny ječmene, který obsahuje lepek (<0,3 %). Přípravek Multi-Sanostol nemůže být tedy považován za bezlepkový.
Příležitostné žluté zabarvení moči po užití Multi-Sanostolu je způsobeno obsahem vitamínu B2 a je tudíž zcela neškodné.
Další léčivé přípravky a Multi-Sanostol
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Těhotné i kojící ženy mohou tento přípravek užívat. U těhotných žen však nemá být překročena dávka 20 ml sirupu za den.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Multi-Sanostol nemá žádný, nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat
stroje.
Multi-Sanostol obsahuje sacharosu, glukosu a natrium-benzoát
Tento přípravek obsahuje cca 6,6 g sacharosy a 1,3 g glukosy v jedné dávce (10 ml). Toto je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou.
Přípravek může být škodlivý pro zuby.
Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné 10ml dávce, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.
Tento léčivý přípravek obsahuje 15 mg benzoátu v jedné 10ml dávce, což odpovídá 1,5 mg/ml.
Benzoát může zesílit žloutenku (zežloutnutí kůže a očí) u novorozenců (do 4 týdnů věku).
3. Jak se Multi-Sanostol užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.
Pokud lékař neurčí jinak, doporučená dávka přípravku je:
děti od 1 do 5 let: 1 kávová lžička sirupu (5 ml) 2krát denně (celkem 10 ml denně)
děti od 6 let a dospělí: 1 dětská lžíce (10 ml) 2krát denně (celkem 20 ml denně).
Nepřekračujte doporučené dávkování!
Délka používání
Multi-Sanostol je možno užívat po dobu 3 měsíců. O delším užívání se poraďte s lékařem.
Jestliže jste užil(a) více Multi-Sanostolu, než jste měl(a)
Při předávkování nebo požití většího množství přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Multi-Sanostol
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
U přípravku Multi-Sanostol není znám výskyt nežádoucích účinků.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
5. Jak přípravek Multi-Sanostol uchovávat
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na lahvi za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Použitelnost po prvním otevření: 8 týdnů
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co Multi-Sanostol obsahuje
Léčivými látkami jsou retinoli palmitas (vitamín A) 1,3 mg (2400 m.j.), colecalciferolum (vitamín D3) 0,005 mg (200 m.j.); thiamini hydrochloridum (vitamín B1) 2 mg; riboflavini natrii phosphas (vitamín B2) 2 mg; pyridoxini hydrochloridum (vitamín B6) 1 mg; acidum ascorbicum (vitamín C) 100 mg, tocoferoli alfa acetas (vitamín E) 2 mg; nicotinamidum (vitamín B3) 10 mg; dexpanthenolum (dexpanthenol) 4 mg; calcii gluconas (monohydrát kalcium-glukonátu) 50 mg; calcii lactophosphas (kalcium-laktofosfát) 50 mg
Pomocnými látkami jsou sacharosa, tekutá glukosa, kyselina citronová, agar, tragant, hustý sladový extrakt, natrium-benzoát, tetrahydrát kalcium-sacharátu, polysorbát 80, silice oplodí sladkého pomeranče, grapefruitové aroma, sušená pomerančová šťáva, kyselina sorbová, čištěná voda slunečnicový olej a tokoferol-alfa.
Jak Multi-Sanostol vypadá a co obsahuje toto balení
Multi-Sanostol je žlutá, lehce zakalená, viskózní tekutina.
Hnědé skleněné lahve s bílým plastovým šroubovacím uzávěrem, krabička.
Velikost balení : 300 g, 600 g
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Takeda GmbH
78467 Konstanz
Německo
Výrobce
Takeda Pharma Sp.z.o.o.
99-420 Lyszkowice
Polsko
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 13. 1. 2021

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.