Domů / Volně prodejné léky / Dutina ústní a trávící ústrojí

Neo-angin šalvěj orm. pas.24


Žádné hodnocení. Kód: 2850015 Produktové číslo: 4008617151111 Kód SÚKL 0148543
Volně prodejný léčivý přípravek - Má antiseptický účinek a mírně působí proti bolesti v krku a dutině ústní
Výrobce: Bayer s.r.o.
Produkt již není v prodeji
Neo-angin šalvěj orm. pas.24

NEO-ANGIN ŠALVĚJ 1,2 mg/0,6 mg/5,9 mg pastilky
alcohol 2,4-dichlorobenzylicus, amylmetacresolum, levomentholum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 Pokud se do 3–4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Neo-angin šalvěj a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Neo-angin šalvěj používat
3. Jak se Neo-angin šalvěj používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Neo-angin šalvěj uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je Neo-angin šalvěj a k čemu se používá
Neo-angin šalvěj má antiseptické účinky (působí proti mikrobům) a mírně působí proti bolesti.
Dospělí, dospívající a děti od 6 let mohou přípravek Neo-angin šalvěj používat k podpůrné léčbě zánětlivých onemocnění dutiny ústní a hltanu doprovázených typickými příznaky, jako jsou bolest v krku, zarudnutí v krku či mírné potíže při polykání.
Pokud se do 3–4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Neo-angin šalvěj používat
Nepoužívejte Neo-angin šalvěj
 jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 Nepodávejte dětem do 6 let.
Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Neo-angin šalvěj se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek Neo-angin šalvěj nemá být používán bezprostředně před jídlem a pitím.
2/4
Používání tohoto přípravku po dobu delší než 5 dnů se nedoporučuje, protože může změnit bakteriální
rovnováhu v dutině ústní.
Tento přípravek se nemá používat v případě větších akutních ran v oblasti dutiny ústní a krku.
Děti
Přípravek Neo-angin šalvěj nepodávejte dětem do 6 let. Léčba přípravkem Neo-angin šalvěj u dětí od 6 let
vyžaduje, aby dítě bylo schopno postupně nechat pastilku rozpustit v ústech.
Další léčivé přípravky a přípravek Neo-angin šalvěj
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte nebo jste používal(a) v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky není známo.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Vzhledem k nedostatečným informacím se použití přípravku Neo-angin šalvěj během těhotenství a
v období kojení nedoporučuje.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento léčivý přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na žádný vliv přípravku na schopnost řídit
a obsluhovat stroje.
Přípravek Neo-angin šalvěj obsahuje isomalt (E953) a barvivo ponceau 4R (E124)
Přípravek Neo-angin šalvěj obsahuje barvivo ponceau 4R, které může způsobit alergické reakce.
Přípravek Neo-angin šalvěj obsahuje také 2,58 g isomaltu v jedné pastilce. Energetická hodnota isomaltu
je 9,66 kJ/g (2,3 kcal/g).
Jestliže vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento
léčivý přípravek používat.
Jestliže denní dávka překročí 10 g isomaltu, může mít mírný projímavý účinek.
3. Jak se Neo-angin šalvěj používá
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře
nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem nebo zdravotní
sestrou.
Dospělí, dospívající a děti od 6 let: pomalu rozpustit v ústech každé 2-3 hodiny 1 pastilku. Denně je
možné použít maximálně 6 pastilek.
Délka léčby
Pokud se do 3–4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Celková délka léčby tímto přípravkem je nejvýše 5 dní.
Jestliže jste použil(a) více přípravku Neo-angin šalvěj, než jste měl(a)
Žádné případy předávkování nebyly dosud popsány. V případě předávkování se mohou v zesílené míře
vyskytnout popsané nežádoucí účinky. V takovém případě kontaktujte lékaře.
3/4
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Neo-angin šalvěj
Jestliže jste zapomněl(a) použít Neo-angin šalvěj, nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte dále v používání tak, jak je předepsáno.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následující četnosti výskytu:
Velmi časté:
více než 1 z 10 pacientů
Časté:
méně než 1 z 10 pacientů, ale více než 1 ze 100 pacientů
Méně časté:
méně než 1 ze 100 pacientů, ale více než 1 z 1000 pacientů
Vzácné:
méně než 1 z 1000 pacientů, ale více než 1 z 10000 pacientů
Velmi vzácné:
méně než 1 z 10000 pacientů
Není známo:
z dostupných údajů nelze určit
Velmi vzácné:
- podráždění ústní a žaludeční sliznice, jako např. poruchy trávení, pocit na zvracení
Není známo:
- alergické reakce jako např. otok úst, jazyka a rtů, vyrážka,
- dušnost a kašel
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
5. Jak přípravek Neo-angin šalvěj uchovávat
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na blistru za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
4/4
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Neo-angin šalvěj obsahuje:
Léčivými látkami jsou alcohol 2,4-dichlorobenzylicus, amylmetacresolum, levomentholum. Jedna pastilka obsahuje alcohol 2,4-dichlorobenzylicus 1,2 mg, amylmetacresolum 0,6 mg a levomentholum 5,9 mg.
Pomocnými látkami jsou silice máty peprné, isomalt, kyselina vinná, šalvějová silice, Ponceau 4R (E124), chinolinová žluť (E104), patentní modř V (E131).
Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Neo-angin šalvěj jsou medově zbarvené, ploché, mírně průsvitné, kulaté pastilky.
Balení obsahuje 12, 16, 24 a 48 pastilek v průhledných PVC/PVDC/A1 blistrech v krabičce.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Divapharma GmbH
Motzener Strasse 41
12277 Berlin
Německo
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 5. 6. 2018

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.