Domů / Volně prodejné léky / Alergie

Psilo-balsam drm. gel 1x20g


Žádné hodnocení. Kód: 4011548001141 Produktové číslo: 4011548022566 ATC skupina: D04AA32 Popis: Antipruriginóza, včetně antihistaminik, anestetik, atd. Kód SÚKL 0087123
Volně prodejný léčivý přípravek - při alergických a svědivých projevech na kůži
Produkt již není v prodeji
Psilo-balsam drm. gel 1x20g

Příbalová informace:

informace pro uživatele

Psilo-Balsam 10 mg/g gel

diphenhydramini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je Psilo-Balsam a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Psilo-Balsam používat 3. Jak se Psilo-Balsam používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak Psilo-Balsam uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je Psilo-Balsam a k čemu se používá Psilo-Balsam je přípravek používaný u dospělých, dospívajících a dětí od 2 let při alergických a svědivých projevech na kůži. Léčivá látka difenhydramin-hydrochlorid, obsažená v gelu Psilo-Balsam, patří do skupiny antihistaminik a má protialergický a místně znecitlivující účinek. Psilo-Balsam zmírňuje svědění kůže a příznivě působí při podráždění kůže různého původu. Psilo-Balsam se používá: - k léčbě podráždění kůže po nadměrném slunění, u mírných povrchových popálenin prvního stupně (projevují se zčervenáním, otokem), při štípnutí a bodnutí hmyzem, planých neštovicích a k léčbě svědění kůže vyvolaného různými příčinami. Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Psilo-Balsam používat Nepoužívejte Psilo-Balsam - jestliže jste alergický(á) na difenhydramin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). - na velké plochy těla. - v kombinaci s jinými léčivými přípravky obsahujícími difenhydramin, i tehdy, pokud jsou užívány ústy. - u dětí do 2 let. Upozornění a opatření Před použitím přípravku Psilo-Balsam se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Psilo-Balsam je určen pouze na zevní použití. Psilo-Balsam se nesmí aplikovat na odřenou nebo jinak poškozenou pokožku a na sliznice. Léčená místa na kůži nesmí být vystavena prudkému slunečnímu záření. 2/3 Další léčivé přípravky a Psilo-Balsam Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Současné používání přípravku Psilo-Balsam s jinými přípravky určenými k místnímu podání konzultujte s lékařem. Nepoužívejte současně s jinými přípravky obsahujícími difenhydramin. Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Pro Psilo-Balsam nejsou dostupná žádná klinická data o používání v těhotenství a v období kojení. Proto se používání přípravku Psilo-Balsam během těhotenství a v období kojení nedoporučuje. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Není pravděpodobné, že by po aplikaci přípravku mohlo dojít ke snížení pozornosti při řízení motorových vozidel nebo při obsluze strojů. 3. Jak se Psilo-Balsam používá Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučená dávka přípravku je: Dospělí, dospívající a děti od 2 let Psilo-Balsam se lehce nanese v tenké vrstvě na postiženou kůži a jemně se rozetře. Aplikuje se 2 až 4 krát denně. Psilo-Balsam se nesmí používat častěji než 3 – 4x denně. Při nanášení netlačte na kůži, ani ji neškrábejte. Pouze ke kožnímu podání. Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 14 dnů. Pokud omylem přípravek pozřete, okamžitě informujte lékaře nebo nejbližší lékařskou pohotovost. Jestliže jste zapomněl(a) použít Psilo-Balsam Pokračujte dále s léčbou dle doporučeného dávkování či dle doporučení lékaře. Neaplikujte více gelu, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Byly hlášeny následující nežádoucí účinky s neznámou frekvencí (z dostupných údajů nelze určit): - kožní reakce z přecitlivělosti (ekzém, místní zánět kůže). 3/3 Při výskytu nežádoucích reakcí (např. ekzém a kožní reakce po ozáření slunečními nebo UV paprsky) používání přípravku ukončete a okamžitě se poraďte se svým lékařem. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak Psilo-Balsam uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na tubě a na krabičce za „EXP”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Po prvním otevření je doba použitelnosti 1 rok. Uchovávejte při teplotě do 25°C. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Psilo-Balsam obsahuje - Léčivou látkou je diphenhydramini hydrochloridum. Jeden gram gelu obsahuje diphenhydramini hydrochloridum 10 mg. - Pomocnými látkami jsou monohydrát cetylpyridinium-chloridu, ethoxylované monodiacylglyceroly nasycených kyselin C8-10, kyselina polyakrylová, trometamol, čištěná voda. Jak přípravek Psilo-Balsam vypadá a co obsahuje toto balení Psilo-Balsam je čirý, průhledný, chladivý gel. Al tuba uvnitř lakovaná s PE šroubovacím uzávěrem, krabička. Velikost balení: 20 nebo 50 g Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel Německo Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 29. 5. 2020

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.