Domů / Zdravotnické prostředky / Hojení poškozené pokožky a chronických ran

INFADOLAN 1600IU/ g+300IU/ g ung.30g II


Žádné hodnocení. Kód: 2920701 Produktové číslo: 8594002959982 Kód SÚKL 0202878
Volně prodejný léčivý přípravek - k urychlení hojení a obnovy pokožky na postiženém místě
Produkt již není v prodeji
INFADOLAN 1600IU/ g+300IU/ g ung.30g II

Příbalová informace: informace pro pacienta
Infadolan 1 600 IU/g + 300 IU/g mast
retinoli acetas (vitamin A), ergocalciferolum (vitamin D2)
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
 

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Infadolan a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Infadolan používat
3. Jak se Infadolan používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Infadolan uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je Infadolan a k čemu se používá
Infadolan je mast pro zevní použití obsahující vitamin A a vitamin D2 v bezvodém masťovém základu, vhodná k urychlení hojení a obnovy pokožky na postiženém místě.
Infadolan se používá na neinfikované drobné rány, oděrky, popáleniny I. stupně, na suchou popraskanou kůži, na trhliny v kožních rýhách. Přípravek je zvláště vhodný k promazávání suché pokožky u chronických ekzémů či onemocnění kůže, u pacientů s atopickou dermatitidou, a dále k prevenci opruzení u dětí a dospělých.
Na doporučení lékaře se přípravek používá k léčbě bércových vředů (k urychlení epitelizace, hojení vředů, které mají čistou, neinfikovanou spodinu) nebo proleženin.
Přípravek je určen pro dospělé, dospívající, děti od novorozeneckého věku, pro těhotné i kojící ženy.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Infadolan používat
Nepoužívejte Infadolan:
- jestliže jste alergický(á) na retinoli acetas, ergocalciferolum nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
- na sliznice a do očí
Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Infadolan se poraďte se svým lékařem nebo, lékárníkem.
Pokud v ráně dojde k rozvoji zánětu či infekce (zarudnutí, otok, bolest v ráně, přítomnost hnisu), nebo se objeví celkové příznaky (např. horečka, zimnice), vyhledejte lékaře.
Při používání přípravku Infadolan na rozsáhlejší plochy poškozené pokožky (při proleženinách nebo bércových vředech) se o způsobu používání a délce léčby poraďte s lékařem.
Další léčivé přípravky a přípravek Infadolan
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Vzájemné ovlivnění účinku přípravku Infadolan a jiných přípravků není známo. Přesto bez porady s lékařem nepoužívejte současně s touto mastí žádné volně prodejné léky pro místní používání.
Jestliže Vám lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již používáte Infadolan.
Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Infadolan lze používat v těhotenství a v období kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Přípravek Infadolan obsahuje tuk z ovčí vlny
Může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

3. Jak se Infadolan používá
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Použití u dětí, dospívajících a dospělých
Neurčí-li lékař jinak, dospělým, dospívajícím i dětem se Infadolan nanáší v tenké vrstvě 1 – 3x denně na postižená místa, či na suchou kůži.
Dávkování a způsob použití u bércových vředů a proleženin určuje lékař.
Jestliže nedojde k ústupu Vašich obtíží do 7 dnů nebo naopak dojde k jejich zhoršení, nebo se v ráně objeví známky zánětu, infekce či dojde k rozvoji celkových příznaků (např. horečka, zimnice), obraťte se na lékaře. Délka léčby přípravkem Infadolan bez porady s lékařem nemá přesáhnout 2 týdny.
Jestliže jste použil(a) více přípravku Infadolan, než jste měl(a)
Vzhledem k charakteru přípravku a místnímu podání je předávkování nepravděpodobné.
Při náhodném požití většího množství přípravku dítětem může dojít k pocitu na zvracení až zvracení. Je vhodné zvracení podpořit nebo vyvolat a vyhledat lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Infadolan
Naneste další dávku, co nejdříve to bude možné. Pokud je již téměř čas další aplikace, vynechejte zapomenutou dávku a pokračujte v léčbě jako obvykle.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Infadolan
Předtím, než se rozhodnete přestat používat Infadolan, měl(a) byste vzít v úvahu, že Vaše potíže mohou zesílit nebo se znovu objevit.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárnika.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Výjimečně se může u přecitlivělých osob vyskytnout alergická kožní reakce (např. kožní vyrážka, svědění a pálení).
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41, Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informaci o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak Infadolan uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo tubě za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené tubě. Chraňte před mrazem.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co Infadolan obsahuje
Léčivými látkami jsou retinoli acetas a ergocalciferolum.
Jeden gram masti obsahuje retinoli acetas 1 600 IU (1,0665 mg) a ergocalciferolum 300 IU
(0,0075 mg).
Pomocné látky (masťový základ): bílý vosk, tuk z ovčí vlny (lanolin), bílá vazelína
Jak Infadolan vypadá a co obsahuje toto balení
Jednofázová světle žlutá mast máslovité konzistence
Druh obalu:
1) hliníková tuba uzavřená membránou, šroubovací PP uzávěr s propichovacím trnem, krabička
2) laminátová tuba uzavřená membránou, šroubovací PP uzávěr, krabička
Obsah balení: 30 g, 100 g masti
Držitel rozhodnutí o registraci
Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika
Tel: +420 466 741915
e-mail: recordati@recordati.cz
Výrobce
Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika s místem propouštění šarží na adrese Herbacos Recordati s.r.o., Generála Svobody 335, 533 51 Pardubice-Rosice nad Labem, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 26. 3. 2018

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.